Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/47
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma: 2020.03.06.
Iktatószám: 3245/2020
CPV Kód: 79400000-8
Ajánlatkérő: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU; HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: APONIUS Consulting Kft.;NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda
Ajánlatkérő típusa: gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Informatikai központi beszerző szerv
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44899914
Postai cím: Váci Út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Velikovszki László
Telefon: +36 302286582
E-mail: beszerzes@dkuzrt.hu
Fax: +36 305636003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://dkuzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Informatikai központi beszerző szerv

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közbesz.-i feladatok ellátása,tanácsadás,minbizt.
Hivatkozási szám: EKR001062542019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79400000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
(Köz)beszerzésekkel kapcsolatos feladatok ellátása és szaktanácsadás, valamint minőségbiztosítás és ellenőrzés két részben:
1. rész: Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói és (köz)beszerzésekkel kapcsolatos egyéb lebonyolítási, tanácsadási feladatok, valamint pénzügyi és informatikai tanácsadási feladatok ellátása,
2. rész: Közbeszerzésjogi szakértelmet igénylő minőségbiztosítási és ellenőrzési feladatok ellátása.

Rövidítések: Gazdasági szereplő:GSZ; Alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet:AIRSZ; Ajánlattevő:AT; Ajánlatkérő:AK; 321/2015.(X.30.)Korm.r.: R.; 424/2017.(XII.19.)Korm. r.:EKRr.; 301/2018.(XII.27.)Korm.r.: DKÜr.; Ajánlati felhívás: AF; Közbeszerzési dokumentumok:KD; Keretmegállapodás:KM; Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum: EEKD; Elektronikus Közbeszerzési Rendszer: EKR; Központosított Közbeszerzési Portál:KKP; felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:FAKSZ; 257/2018.(XII.18.)Korm.r.:FAKSZ.r.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 14900 / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 25000
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: FAKSZ, egyéb lebonyolítás, tanácsadás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79418000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő és Nyertes Ajánlattevő székhelye, valamint Ajánlatkérő által meghatározott egyéb magyarországi teljesítési helyszín
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói és közbeszerzésekkel kapcsolatos egyéb lebonyolítási, tanácsadási, továbbá informatikai, és pénzügyi szaktudást igénylő feladatok ellátása:
Előre nem meghatározható számú:
1. közbeszerzési eljárás teljeskörű lebonyolítása (ideértve: verseny újranyitás, konzultáció és közvetlen megrendelés is), az EKR-ben, a KKP-n, a DKÜ erre létrehozott portálján, vagy papír alapú eljárásként, mely magában foglalja a szerződéstervezet elkészítését is.
2. beszerzési eljárás teljeskörű lebonyolítása,
3. jogorvoslati képviselet ellátása a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt,
4. szerződésmódosítással kapcsolatos ügyintézés,
5. egyéb közbeszerzésjogi szakértelmet igénylő közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása,
6. műszaki leírások elkészítése, minőségbiztosítása, szakmai bírálat támogatása,
7. pénzügyi szakértelem biztosítása közbeszerzési eljárások során.
Az AK feladatkörébe tartozik a DKÜr. alapján közel 1100 szervezet - a kormányzati informatikai beszerzéssel érintett alkalmazások, informatikai eszközök és szoftverek köréről szóló 2/2019. MK rendeletben meghatározott tárgyra vonatkozó - (köz)beszerzési eljárásának lefolytatása.
Az eljárások tárgya jellemzően árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés. AK a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a jelen KM időtartama alatt 3500 (köz)beszerzési eljárás lefolytatását tervezi, melyből legalább 20 eljárás KM megkötésére irányul. Ezen KM-ek becsült értéke egyenként meghaladhatja az 50MRD forintot. A DKÜr. hatálya alá olyan szervezetek is tartoznak, melyek speciális tárgyú eljárásaik esetén szükséges az eljárás angol-magyar kétnyelvű vagy angol nyelvű lefolytatása.
AK a fenti szolgáltatásokat a DKÜr. szerinti feladatai ellátásához kívánja igénybe venni, és e tárgyban 36 hónapos időtartamra KM-et kíván kötni.
A részletes feltételeket a KD részét képező Műszaki Leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. M.2.a) pont szerinti szakember közbeszerzési eljárás lebonyolításban szerzett szakmai tapasztalata az alkalmassági követelményen felül (további 0-60 hónap) 7
2 3. M.2.b) pont szerinti szakember közbeszerzési eljárás lebonyolításban szerzett szakmai tapasztalata az alkalmassági követelményen felül (további 0-60 hónap) 7
3 4. M.2.c) pont szerinti szakember közbeszerzési eljárás lebonyolításban szerzett szakmai tapasztalata az alkalmassági követelményen felül (további 0-36 hónap) 7
4 5. M.2.d) pont szerinti szakember közbeszerzési eljárás lebonyolításban szerzett szakmai tapasztalata az alkalmassági követelményen felül (további 0-36 hónap)  7
5 6. M.2.e) pont szerinti szakember közbeszerzési eljárás lebonyolításban szerzett szakmai tapasztalata az alkalmassági követelményen felül (további 0-36 hónap) 7
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 65
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Közbesz. minőségbiztosítás, ellenőrzés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79418000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő és Nyertes Ajánlattevő székhelye, valamint Ajánlatkérő által meghatározott egyéb magyarországi teljesítési helyszín
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM alapján Nyertes AT a következő típusú, előre meg nem határozható számú feladat ellátására köteles:
1. közbeszerzési eljárás dokumentumainak (szerződéstervezet is) és eljárási cselekményeinek folyamatba épített ellenőrzése, minőségbiztosítása ,
2. beszerzési eljárások dokumentumainak és eljárási cselekményeinek minőségbiztosítása,
3. közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződések módosításához kapcsolódó dokumentumok előzetes ellenőrzése,
4. az ellenőrzéshez kapcsolódó egyéb tanácsadói tevékenységek:
a. az ellenőrzési folyamat kialakítására vonatkozó tanácsadás,
b. dokumentumminták készítése, frissítése,
c. hatásvizsgálatok, felmérések, tanulmányok készítése,
d. személyes rendelkezésre állás,
e. egyéb, kifejezetten az ellenőrzési tevékenységhez kapcsolódó közbeszerzésjogi tanácsadói tevékenység.
Az AK feladatkörébe tartozik a DKÜr. alapján közel 1100 szervezet - a kormányzati informatikai beszerzéssel érintett alkalmazások, informatikai eszközök és szoftverek köréről szóló 2/2019. MK rendeletben meghatározott tárgyra vonatkozó -(köz)beszerzési eljárásának lefolytatása.
Az eljárások tárgya jellemzően árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés. AK a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a jelen KM időtartama alatt 3500 (köz)beszerzési eljárás lefolytatását tervezi, melyből legalább 20 eljárás KM megkötésére irányul, tehát ezen eljárások vonatkozásában tervez minőségbiztosítási feladatokat megrendelni, azaz tervezetten 7000 db, az ellenőrzések eredményeként elkészítendő dokumentumot. A DKÜr. hatálya alá olyan szervezetek is tartoznak, melyek speciális tárgyú eljárásaik esetén szükséges az eljárás angol-magyar kétnyelvű vagy angol nyelvű lefolytatása, erre tekintettel az ellenőrzéshez is szükséges lehet az angol nyelv magas szintű ismerete.
AK a fenti szolgáltatásokat a DKÜr. szerinti feladatai ellátásához kívánja igénybe venni, és e tárgyban 36 hónapos időtartamra KM-et kíván kötni.
A részletes feltételeket a KD részét képező Műszaki Leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. M.2.a) pont szerinti szakember közbeszerzések jogszabály szerinti minőség-ellenőrzésében szerzett szakmai tapasztalata az alkalmassági követelményen felül (további 0-20 hónap) 10
2 3. M.2.b) pont szerinti szakember közbeszerzések jogszabály szerinti minőség-ellenőrzésében szerzett szakmai tapasztalata az alkalmassági követelményen felül (további 0-12 hónap)  5
3 4. M.2.c) pont szerinti egyik szakember közbeszerzések jogszabály szerinti minőség-ellenőrzésében szerzett szakmai tapasztalata az alkalmassági követelményen felül (további 0-20 hónap)  10
4 5. M.2.c) pont szerinti másik szakember közbeszerzések jogszabály szerinti minőség-ellenőrzésében szerzett szakmai tapasztalata az alkalmassági követelményen felül (további 0-12 hónap)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: AK hasonló tárgyban szerződést kötött, azonban a szerződés a DKÜr.-t módosító 182/2019. (VII. 26.) Kr. 6. § (23) bekezdés alapján hozott Kormányhatározatokban a DKÜ lebonyolítási körébe utalt, párhuzamosan lebonyolítandó eljárások nagy mennyiségére tekintettel kimerül, így AK-nek a közbeszerzési lebonyolítói, minőségbiztosítói és egyéb kapcsolódó pénzügyi és informatikai kapacitások biztosítása érdekében a lehető leghamarabb új szerződést kell kötnie.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 158 - 391025
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: FAKSZ, egyéb lebonyolítás, tanácsadás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: APONIUS Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55788384
Postai cím: Rákóczi Út 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@aponius.com
Telefon: +36 702878665
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17996506
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 25000 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 25000
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Csendes Consulting Közbeszerzési Tanácsadó Zrt., Gacsályi Béla, Mátyus Ügyvédi Iroda, ODC Open Doors Consulting Kft.: közbeszerzési, beszerzési eljárások teljeskörű lebonyolítása;műszaki leírások elkészítése, minőségbiztosítása,szakmai bírálat
támogatása; pénzügyi szakértelem biztosítása

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Közbesz. minőségbiztosítás, ellenőrzés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41154256
Postai cím: Szabadság Tér 7. Bank Center Irodaház, Citi Torony 6. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@nagyeskiss.hu
Telefon: +36 13280630
Internetcím(ek): (URL) www.nagyeskiss.hu
Fax: +36 13280631
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 14900 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 14900
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Dr. Takács Éva Ügyvédi Iroda, Dr. Pete Judit Ügyvédi Iroda, "Ész-Ker" Zrt.: közbeszerzési eljárások minőségbiztosítása, ellenőrzés; közbeszerzési eljárások minőségbiztosításának, ellenőrzésének
módszertani támogatása

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. rész: Nyertes ajánlattevő ajánlatának értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 1. Nettó tanácsadói óradíj: 25 000 Ft/óra 2. M.2.a) pont szerinti szakember közbeszerzési eljárás lebonyolításban szerzett szakmai tapasztalata az alkalmassági követelményen felül (további 0-60 hónap): 65 3. M.2.b) pont szerinti szakember közbeszerzési eljárás lebonyolításban szerzett szakmai tapasztalata az alkalmassági követelményen felül (további 0-60 hónap): 149 4. M.2.c) pont szerinti szakember közbeszerzési eljárás lebonyolításban szerzett szakmai tapasztalata az alkalmassági követelményen felül (további 0-36 hónap): 40 5. M.2.d) pont szerinti szakember közbeszerzési eljárás lebonyolításban szerzett szakmai tapasztalata az alkalmassági követelményen felül (további 0-36 hónap): 43 6. M.2.e) pont szerinti szakember közbeszerzési eljárás lebonyolításban szerzett szakmai tapasztalata az alkalmassági követelményen felül (további 0-36 hónap):74
2. rész: Nyertes ajánlattevő ajánlatának értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 1. Nettó tanácsadói óradíj: 14 900 Ft/óra 2. M.2.a) pont szerinti szakember közbeszerzések jogszabály szerinti minőség-ellenőrzésében szerzett szakmai tapasztalata az alkalmassági követelményen felül (további 0-20 hónap): 34 3. M.2.b) pont szerinti szakember közbeszerzések jogszabály szerinti minőség-ellenőrzésében szerzett szakmai tapasztalata az alkalmassági követelményen felül (további 0-12 hónap): 44 4. M.2.c) pont szerinti egyik szakember közbeszerzések jogszabály szerinti minőség-ellenőrzésében szerzett szakmai tapasztalata az alkalmassági követelményen felül (további 0-20 hónap): 31 5. M.2.c) pont szerinti másik szakember közbeszerzések jogszabály szerinti minőség-ellenőrzésében szerzett szakmai tapasztalata az alkalmassági követelményen felül (további 0-12 hónap): 31
44/2015 (IX.2.) MvM 18. § alapján a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújtott be:
1. rész: APONIUS Consulting Kft., 1072 Budapest, Rákóczi Út 42., 25953682242; PROCURA CONSULTING Üzleti, Pályázati és Közbeszerzési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1012 Budapest, Logodi Utca 44/C, 13448387241; "Ész-Ker" Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1026 Budapest,Pasaréti Út 122-124., 26087937241; Dr. Kelemen Zoltán ügyvéd, 6725 Szeged, Tisza Lajos Utca 26., 58043400226
2. rész: NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, Szabadság Tér 7. Bank Center Irodaház, Citi Torony 6. em., 18118607241, KözbeszGuru Projekt- és Közbeszerzési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1054 Budapest, Aulich Utca 7. 2. em. 4/a., 22985699241
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: VI.3) További információk folytatása:
A II.1.7) pontban és a V.2.4) pontokban a figyelembe vett legalacsonyabb, illetve legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatoknál feltüntetett értékek az ajánlat(ok)ban szereplő nettó tanácsadói óradíjak.
A keretmegállapodás értéke: az eseti megrendelések szerint teljesített feladatok munkaidő-ráfordításának és a tanácsadói óradíj szorzatának összértéke.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)