Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/44
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.03.03.
Iktatószám: 3363/2020
CPV Kód: 79414000-9
Ajánlatkérő: OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: HU110,HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: McKinsey&Company, Inc. Hungary Magyarországi Fióktelepe
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közhasznú tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57318167
Postai cím: Lajos Utca 80.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kopcsó Beatrix
Telefon: +36 15552950
E-mail: kopcso.beatrix@ofa.hu
Fax: +36 15552929
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ofa.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ofa.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közhasznú tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Felnőttképzési programok
Hivatkozási szám: EKR001304132019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79414000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés az elsődleges munkaerőpiacon dolgozók növelésére a felnőttképzés finomhangolásával
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 550000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Felnőttképzési programok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79313000-1
További tárgyak: 79414000-9
79419000-4
79633000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU321 A teljesítés fő helyszíne: Budapest és Hajdú-Bihar megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A program célja:
A program indítása azért indokolt, hogy egy új módszertan kialakításával tervezetten 20-60 ezer addicionális munkavállaló kihelyezése segíthető elő az elsődleges munkaerőpiacra. A program célja:
■ A felnőttképzés vállalati igényekre való alapozása
■ A képzési helyzet javítása, ami magában foglalja:
– A jelenlegi problémák és megoldási javaslatok kidolgozását
– 1 megyében (Hajdú-Bihar megye) és 2 kiválasztott szakmában célzott képzések indításának elősegítése a kormányhivatal foglalkoztatási osztályainak közreműködésével
– A pilóta program kiterjesztését
– Az országos kiterjesztés megtervezését.
A pilóta projekt keretében a kiválasztott külső szakmai partner és az OFA Nonprofit Kft. munkatársai, a Pénzügyminisztérium, az Innovációs és Technológiai Minisztérium delegált szakemberei és a kiválasztott egy megyében dolgozó kormányhivatali munkatársak együtt dolgoznak. Az együttműködés során a közszférában dolgozó munkatársak megfelelő edukációban részesülnek, képesek lesznek arra, hogy a projekt országos kiterjesztésekor a felnőttképzés hatékonysága munkájuk segítségével számottevően javuljon. A külső szakmai partner feladata, hogy (a) a projekt végére képes legyen kifejleszteni és bevezetni a felnőttképzés kapcsán használt hatékony eszközrendszert, (b) kidolgozni a visszamérés módszertanát, majd azt finomítani, illetve (c) megteremteni annak a lehetőségét, hogy a közszférában dolgozó munkatársak alkalmasak legyenek a szakmai munka folytatására.
A felnőttképzési program három jól elkülöníthető és egymásra épülő szakaszra bontható.
A program ütemterve erősen meghatározott. A felnőttképzési program kivitelezésére 24 hét áll rendelkezésre, ebből:
– 5 hét diagnosztika és dizájn
– 12 hét pilóta program és kiterjesztés
– 7 hét vezetői támogatás.
A program/projekt megvalósításával kapcsolatos követelmények:
A felnőttképzési rendszer piaci igényeknek megfelelő átalakítása kapcsán számos feltétel egyidejű fennállása szükséges. A külső szakmai partnernek rendelkeznie kell (a) megfelelő szintű infrastrukturális háttérrel, (b) edukációs gyakorlattal, illetve (c) olyan készségekkel, amelyek megkönnyítik az érintett állami és nem állami szereplők közötti kommunikációt, azaz meg kell felelnie a koordinációs követelményeknek. Ezek a feltételek szilárd alapot jelentenek ahhoz, hogy a nemzetközi legjobb gyakorlat megismerésével és átemelésével hazánkban is mind többen tudjanak az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedni, illetve magasabb hozzáadott értékű munkát végezni.
A program/projekt végtermékei:
A program eredményességét illetően meghatározó, hogy a program keretében kidolgozott módszertannal tervezetten 20-60 ezer addicionális munkavállaló kihelyezése segíthető elő az elsődleges munkaerőpiacra. Ebben a folyamatban az alábbi hat olyan szakasz/pont azonosítható, amelyek számottevő hatást gyakorolnak a program eredményességére, és amelyet a külső szolgáltatónak írásban dokumentálni szükséges, és a dokumentumokat átadni az OFA Nonprofit Kft. részére.
■ Jelenlegi helyzet diagnosztikája - kínálat
– Jelenlegi képzések áttekintése (eredményesség, költségek)
– Fő kihívások azonosítása
– Képzendők felmérése
■ Vállalati igények felmérése – kereslet
– A jelenlegi és várható képzési igények felmérése
– Szűk keresztmetszetek azonosítása (pl. Curriculum, képzési kapacitás és minőség, költségvetés)
■ Működési modell
– A képzési rendszerben az egyes szereplők – a navigátorok, a Foglalkoztatási osztályok munkatársai, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), illetve a Pénzügyminisztérium (PM) munkatársai – feladatainak finomhangolása (pl. vállalati igényfelmérés, képzési lista összeállítás)
folytatás a VI.4.3) pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1.Az M.2.1. pontra bemutatott szakember előírt témákban szerzett szakmai tapasztalata hónapban, az előírt alkalmassági követelményen, azaz 60 hónapon felül (max. 120 hónap) (0-100 pont) 8
2 2.2.Az M.2.2. pontra bemutatott szakember előírt témákban szerzett szakmai tapasztalata hónapban, az előírt alkalmassági követelményen, azaz 36 hónapon felül (max. 72 hónap) (0-100 pont) 6
3 2.3.Az M.2.3. pontra bemutatott szakember előírt témákban szerzett szakmai tapasztalata hónapban, az előírt alkalmassági követelményen, azaz 36 hónapon felül (max. 72 hónap) (0-100 pont) 6
4 2.4Szakmai felügyeletet ellátó minisztérium (Pénzügyminisztérium) vagy a Kormányhivatalok/Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztálya vagy azonos funkciójú közigazgatási szerv részére folyt.II.2.14.pont 8
5 3. Szakmai ajánlat kidolgozottsága (0-100 pont)  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 72
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) pont folytatása: 2.4. Szakmai felügyeletet ellátó minisztérium (Pénzügyminisztérium) vagy a Kormányhivatalok/Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztálya vagy azonos funkciójú közigazgatási szerv részére végzett tanácsadási tapasztalattal és felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember(ek) bemutatása (max. 5 fő) (0-100 pont)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 206 - 502158
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Felnőttképzési programok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: McKinsey&Company, Inc. Hungary Magyarországi Fióktelepe
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92351671
Postai cím: Andrássy Út 23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
E-mail: Peter_Puskas@mckinsey.com
Telefon: +36 208010876
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 550000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Szakértők bevonása workshopokba, valamint a kiválasztott végtermékeket ellenőrzik, és kérésére megosztják ajánlattevővel a tudásukat; nemzetközi legjobb példák bemutatása

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő adószáma: 20237495244
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)