Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/51
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2020.03.12.
Iktatószám: 3495/2020
CPV Kód: 79311200-9
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Társadalomkutató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32140183
Postai cím: Kunigunda Útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzés Közbeszerzés
Telefon: +36 13533200
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtva.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közszolgálati média médiafogyasztási kutatások
Hivatkozási szám: EKR001041112019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79311200-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az ajánlatkérő által támogatott közszolgálati médiaszolgáltatók tartalomszolgáltatását támogató médiafogyasztás-kutatási szolgáltatások nyújtása keretmegállapodás alapján kötött egyedi szerződések alapján, az indítandó közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumaiban foglaltak szerint
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 93780000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Közszolgálati média médiafogyasztási kutatások
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79311200-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Kutatások eredménye átadásának helye: AK székhelye (1037 Budapest, Kunigunda útja 64.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az ajánlatkérő (AK) által támogatott közszolgálati médiaszolgáltatók (közszolgálati rádió csatornák, televíziós csatornák és weboldalak) tartalomszolgáltatását támogató médiafogyasztás-kutatási szolgáltatások nyújtása keretmegállapodás (KM) alapján kötött egyedi szerződések alapján, az indítandó eljárás közbeszerzési dokumentumaiban (KD) foglaltak szerint
A nyertes ajánlattevőtől (AT) megrendelhető tevékenységek:
1. Nagymintás országos kérdőíves kutatás (rádió és/vagy televíziós csatornákra és weboldalakra
A kutatás célja: megismerni a népesség informálódási és médiahasználati szokásait, a közszolgálati csatornák szerepét, összehasonlítva a többi médiaszolgáltató csatornáival
A kutatás jellemzői: 18 éves és idősebbek körében végzett adatfelvétel, 3*5000, azaz 15000 fős országos reprezentatív minta, személyes CAPI vagy TAPI adatfelvétel, max. 30 perces időtartamú interjúk, valamint egy gyűjtés és figyelés a médiamegjelenésekről. Eredmény: elemző tanulmány (ET).
2. Telefonos adatfelvétellel lebonyolított közvélemény kutatás
A kutatás célja: jól körülhatárolható kutatási témák költséghatékony lebonyolítása.
A kutatás jellemzői: 18 éves és idősebbek körében végzett adatfelvétel, min. 1 000 fős országos reprezentatív minta, max.15 perces interjúkkal. Eredmény: ET.
3. Határon túli médiafogyasztási szokásokra vonatkozó kutatás (rádió és/vagy televíziós csatornákra és weboldalakra
A kutatás célja: feltérképezni a határon túli területeken az informálódási, médiahasználati, hírfogyasztási szokásokat és a magyarországi csatornák információszerzésben betöltött szerepét
A kutatás jellemzői: adatfelvétel az Erdély, Felvidék, Kárpátalja és Vajdaság régióban élő, 18 éves és idősebb magyarul beszélő lakosság körében. Régiónként min. 500 fős mintán, max. 30 perces interjúkkal. Eredmény: ET.
4. Lakossági online médiahasználati szokásokra vonatkozó kutatás (rádió és/vagy televíziós csatornákra és weboldalakra
A kutatás célja: megismerni az internetező népesség médiahasználati szokásait, az új technológiák szerepét körükben/párhuzamos képernyőhasználatot
A kutatás jellemzői: 18 éves és idősebb internethasználókat reprezentáló lakossági mintán, legalább 1 000 fő megkérdezésével (CAWI-rendszerrel) végzett kutatás. A kiinduló online panelnek min. 20 000 fősnek kell lennie. Az adatfelvétel alapját képező kérdőív max. 20 perc. Eredmény: ET.
5. Kvalitatív (fókuszcsoportos) kutatás (rádió és/vagy televíziós csatornákra
A kutatás célja: a különböző televíziós és rádiócsatornák nézőinek műsorokkal kapcsolatos összetett nézői/hallgatói vélemények megismerése
A kutatás jellemzői: egy kutatási projektben, a kutatás témájától/célcsoportjától függően 4-8 fókuszcsoportos beszélgetés, akár több budapesti és vidéki helyszínen is, a beszélgetések alkalmanként 6-8 fő részvételével zajlanak. Eredmény: ET
6. AMT/«zenei ízlésteszt» (rádió csatornákra)
A kutatás célja: a zenei ízlésvilág vizsgálata (a célzott célcsoportok milyen stílusokat/dalokat preferálnak, az egyes stílusok/dalok milyen kapcsolatban állnak egymással)
A kutatást alkalmanként min. 300 fős mintán, személyes megkérdezéssel, megadott szűrőfeltételek szerint.
7. Telefonos adatfelvételen (CATI) alapuló zenei teszt/«Callout teszt» (rádió csatornákra)
A kutatás célja: a megtalált stílusokon belül az új dalok ismeretének és megítélésének monitorozása
A kutatást hullámonként min. 100 fős mintán, telefonos kutatásként kell elvégezni, a kérdőív hossza max. 15 perc. A megadott szűrőfeltételeket kell alkalmazni.
8. Perceptual teszt/«image kutatás» (rádió csatornákra)
A kutatás célja: a rádióhoz kapcsolódó image-elemek/azokkal összefüggő véleményeket méri fel, a rádióműsorok, rádiós műsorvezetők image-ének vizsgálatával és a változások nyomon követésével
A kutatás jellemzői: 18-49 éves lakosság körében, min. 1 000 fős mintán, telefonos kutatásként kell elvégezni, max. 20 perces kérdőívvel.
A végzendő tevékenységre és a KM-re vonatkozó további információk a VI.4.3) pontban, részletes elvárások a KD-ban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A III.1.3) pont M2.2) szerinti szakember tudományos fokozattal rendelkezik szociológia területen (igen / nem) 20
2 3. A II.2.4) pont 3. alpont szerinti határon túli médiafogyasztási szokásokra vonatkozó kutatásokkal összefüggő vállalások az alábbi alszempontok szerint 20
3 3.1. A mintavétellel összefüggő reprezentativitás biztosítása (igen / nem) 10
4 3.2. A párhuzamos mérések biztosítása (igen / nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 155 - 382523
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Közszolgálati média médiafogyasztási kutatások
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Társadalomkutató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90489266
Postai cím: Alkotmány Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@tarsadalomkutato.hu
Telefon: +36 202512566
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 93780000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: médiafogyasztási és rádióhallgatási szokásokra vonatkozó kutatások és feladatok, mintavétel, adatbáziskészítés, kérdőív kidolgozás, eszközök biztosítása, médiafigyelési szolgáltatási feladatok vezetése, koordinálása, értékelése, elemzése

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Tárgyalásos eljárás jogcíme:
Az AK igényeit nem lehet kielégíteni a piacon azonnal rendelkezésre álló kész megoldások kiigazítása, egyéni igényekhez alakítása nélkül, figyelemmel a beszerzés tárgyára és az AT-k által alkalmazott eltérő szerződéses feltételekre [Kbt. 85.§(2)a)]
Társadalomkutató Korlátolt Felelősségű Társaság
1054 Budapest, Alkotmány u. 15.
23912407-2-41
mikrovállalkozásnak minősül
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)