Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/76
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2020.04.20.
Iktatószám:3581/2020
CPV Kód:64200000-8
Ajánlatkérő:Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.
Ajánlatkérő típusa:központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:informatika
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Nemzeti azonosítószám: AK06203
Postai cím: Váci út 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr Kovács Kitti
Telefon: +36 (20) 226-7395
E-mail: csapo.daniel@kifu.gov.hu
Fax: +36 17950036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kifu.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kifu.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: informatika

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 5G hálózatok kiberbiztonsági vizsgálatához kapcsolódó műszaki paraméterek értékelése és ellenőrzése céljából szakértői támogatás nyújtása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:64200000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérő szakértői kompetenciát kíván igénybe venni, annak érdekében, hogy az 5G mobil adatátviteli technológiával kapcsolatos kiberbiztonsági vizsgálat elvégzéséhez szükséges műszaki paraméterek, továbbá a jelenlegi hálózatok műszaki tulajdonságának, technológia képességének, lefedettségének, és az építendőinfrastruktúra állami fejlesztési szempontú vizsgálata, ellenőrzése és értékelése megtörténjen.
Az Ajánlatkérő kifejezett célja, hogy az 5G hálózatok kiberbiztonsági vizsgálata során a technológiai-műszaki információk olyan mélységben kerüljenek validálásra, amelyek egy későbbi megvalósítást is hatékonyan támogatnak.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 35910000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 5G hálózatok kiberbiztonsági vizsgálatához kapcsolódó műszaki paraméterek értékelése és ellenőrzése céljából szakértői támogatás nyújtása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72100000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1134 Budapest Váci út 35
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő szakértői kompetenciát kíván igénybe venni, annak érdekében, hogy az 5G mobil adatátviteli technológiával kapcsolatos kiberbiztonsági vizsgálat elvégzéséhez szükséges műszaki paraméterek, továbbá a jelenlegi hálózatok műszaki tulajdonságának, technológia képességének, lefedettségének, és az építendőinfrastruktúra állami fejlesztési szempontú vizsgálata, ellenőrzése és értékelése megtörténjen.
Az Ajánlatkérő kifejezett célja, hogy az 5G hálózatok kiberbiztonsági vizsgálata során a technológiai-műszaki információk olyan mélységben kerüljenek validálásra, amelyek egy későbbi megvalósítást is hatékonyan támogatnak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata (a keretmegállapodásban meghatározott szakmai tapasztalaton felül, hónapban megadva) 40
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-3.4.4-16-2016-00001
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 092 - 164328
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: 5G hálózatok kiberbiztonsági vizsgálatához kapcsolódó műszaki paraméterek értékelése és ellenőrzése céljából szakértői támogatás nyújtása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 78
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1055
Ország: HU
E-mail: info@pwc.com
Telefon: +0630 9583479
Internetcím(ek): (URL) www.pwc.com
Fax: +061 46191010
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 50231000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 35910000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 23343465-2-44.
Közös ajánlatot tevő további közös ajánlattevők:
Közös Ajánlattevő neve: MultiContact Consulting Kft.
Közös Ajánlattevő székhelye: 1115 Bp., Bartók Béla út 105-113. 12965580-2-43
Közös Ajánlattevő neve: Virgo Systems Informatikai Kft.
Közös Ajánlattevő székhelye: 1074 Bp., Dohány u. 12. 12497278-2-42.
Közös Ajánlattevő neve: Tebodin Hungary Kft.
Közös Ajánlattevő székhelye: 1119 Bp., Bikszádi u. 6/a. 10370380-2-43
Ajánlattevő neve: eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 42-44., adószám: 12669789-2-43
Közös ajánlatot tevő további közös ajánlattevők:
Ajánlattevők:
Közös Ajánlattevő neve: ENTEL Műszaki Fejlesztő Kft.
Közös Ajánlattevő székhelye: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 32. 1. em. 1., adószám: 10345962-2-41
Közös Ajánlattevő neve: VERITAN Hírközlési és Informatikai Tanúsító Kft.
Közös Ajánlattevő székhelye: 1043 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna u. 15/b./213., adószám: 13485098-2-41
Közös Ajánlattevő neve: HTEnet Innovációs Nonprofit Kft.
Közös Ajánlattevő székhelye: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12., adószám: 25325719-2-41
Közös Ajánlattevő neve: Teltrans Távközlési és Informatikai Szolgáltató Kft.
Közös Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 60., adószám: 13682501-2-43
1. Ajánlattevő neve: Sagemcom Magyarország Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 16/a., adószám: 10568723-2-51
Ajánlattevő neve: PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 23343465-2-44.
Közös ajánlatot tevő további közös ajánlattevők:
Közös Ajánlattevő neve: MultiContact Consulting Kft.
Közös Ajánlattevő székhelye: 1115 Bp., Bartók Béla út 105-113. 12965580-2-43
Közös Ajánlattevő neve: Virgo Systems Informatikai Kft.
Közös Ajánlattevő székhelye: 1074 Bp., Dohány u. 12. 12497278-2-42.
Közös Ajánlattevő neve: Tebodin Hungary Kft.
Közös Ajánlattevő székhelye: 1119 Bp., Bikszádi u. 6/a. 10370380-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +361 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +361 8828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmet a kérelmező a jogsértésnek a tudomásra jutásától
számított 15 napon belül, közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében
pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutástól számított 10 napon belül
nyújthatja be. A jogsértés megtörténtétől számított 90 napon túl kérelmet
előterjeszteni nem lehet, kivéve, ha a közbeszerzési eljárás mellőzése később jut
a kérelmező tudomására. Ebben az esetben a szerződés megkötésének
időpontjától, illetőleg ha ez nem állapítható meg, akkor a szerződés
teljesítésének bármelyik fél által történő megkezdésétől számított 1 éven belül
nyújtható be kérelem.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +361 8828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +361 8828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)