Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/56
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.19.
Iktatószám:4456/2020
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:CompuTREND Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szociális védelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92451917
Postai cím: Visegradi Utca 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Oroszi Erika
Telefon: +36 17691704
E-mail: oroszi.erika@szgyf.gov.hu
Fax: +36 709001010
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szgyf.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: CT-EcoSTAT Rendszer supportja, fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR001490642019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
CT-EcoSTAT Integrált Gazdasági és Gazdálkodási Rendszerhez támogatási (support) fejlesztési szolgáltatás beszerzése 2020-2021. évre
Felhasználó szám: 2.500 fő
Az alkalmazás támogatási (support) szolgáltatás a KD műszaki leírásában részletezett funkcionális területekre, modulokra terjed ki.
Tanácsadói rendelkezésre állás, hibaelhárítás, folyamatos szoftverkövetés és adatkarbantartás a KD műszaki leírásában részletezettek szerint.
Opcionálisan igénybe vehető szolgáltatás:
Továbbfejlesztési szolgáltatások biztosítása; becsült szükséglet: 2760 fejlesztői óra
Részletes feladatleírást a KD műszaki leírása tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 194952000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: CT-EcoSTAT support
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
További tárgyak:72250000-2
72260000-5
72261000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
CT-EcoSTAT Integrált Gazdasági és Gazdálkodási Rendszerhez támogatási (support) fejlesztési szolgáltatás beszerzése 2020-2021. évre”
Felhasználó szám: 2.500 fő
Az alkalmazás támogatási (support) szolgáltatás az alábbi funkcionális területekre, modulokra terjed ki:
• Pénzügyi és ÁFA nyilvántartó program
• Főkönyvi könyvelési program
• Költségvetés tervező modul
• Kötelezettségvállalás nyilvántartó program
• Rendelés és Szerződés nyilvántartó program
• CT-Cash flow likviditás-menedzselő program
• Tárgyi eszköznyilvántartó program
• Anyag és kisértékű tárgyieszköz nyilvántartó program
• Leltárkezelő program (vonalkódos leltár is)
• Letéti pénztár modul
• Élelmezés és ebédjegy nyilvántartás
• CT-EcoSIGNO elektronikus bizonylatkezelő és utalványozó program
• Munkalap igénylő és nyilvántartó program
• Gondozási díj nyilvántartó modul
• Gépjármű nyilvántartás modul
• CT-AutoUpdate modul (a programok automatikus frissítéséhez)
• CT-Management egységes törzsadatkezelő és lekérdező program
• Vezetői információs rendszerhez kapcsolódó támogatás
Tanácsadói rendelkezésre állás, hibaelhárítás, folyamatos szoftverkövetés és adatkarbantartás keretében az alábbi szolgáltatások biztosítása:
• A jogszabályokban bekövetkezett változások követése és átvezetése a programrendszerben.
• A bekövetkezett szervezeti változások lekövetése a rendszerben.
• Telefonos HelpDesk szolgáltatás biztosítása munkaidőben (8.00-16.30 óra között) egy központi telefonszámon.
• Alkalmazás üzemeltetési támogatás, hibaelhárítás.
• Adatok vizsgálata, ellenőrzése, szükség szerinti korrekciója távoli hozzáférésen keresztül.
• Hibák kijavításának megkezdése a hiba bejelentésétől számított 2 munkaórán belül.
• Tanácsadás a rendszerrel kapcsolatosan felmerült pénzügyi, számviteli, informatikai, felhasználói és rendszergazdai kérdések, problémák esetén.
• A rendszer folyamatos üzemeltetéséhez szükséges szoftveres támogatás biztosítása
o Monitorozó eszköz
o Víruskereső
• Szoftver komponensek szükség szerinti monitorozása.
• Szoftver frissítések telepítése: adatbázis-kezelő, gazdálkodási rendszer.
• A kliens oldali működtetéshez esetleg szükséges driverek telepítése.
• 7/24-es bejelentési rendelkezésre állás az elektronikus (ügyfélkapun keresztüli) bejelentő rendszeren keresztül. A bejelentett hibák vizsgálatának 2 munkaórán belül való megkezdése.
Továbbfejlesztési szolgáltatások biztosítása:
Vállalkozó feladata a CT-EcoSTAT Integrált gazdálkodási és vezetői információs rendszerrel kapcsolatos fejlesztői feladatok elvégzését biztosító kapacitáskeret biztosítása. Ajánlatkérő az elvárt fejlesztői feladatokat a beszerzés pillanatában nem tudja pontosan definiálni, azok definiálása és felek által történő elfogadása a kapacitáskeretből történő lehívás idejében történik.
Becsült szükséglet: 2760 fejlesztői óra.
A fejlesztési keret terhére megvalósításra kerülő feladatok nem lehetnek jogszabálykövetéssel kapcsolatos feladatok.
Részletes feladatleírást a KD tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy jelen eljárás keretösszege: nettó 194.952.000- Ft, amelyből a 24 hónapra vetített CT-EcoSTAT Integrált Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer szupport fejlesztési szolgáltatás (2500 fő felhasználói szám) díjára vállal kötelezettséget.
A fennmaradó keretösszeget az opcionális és egyéb igényként felmerülő alábbi tevékenységre használja fel.
- továbbfejlesztési feladatok ellátása, melynek maximálisan meghatározott szükséglete: 2760 óra Ajánlatkérő a rögzített kapacitáskeret teljes megrendelésére nem köteles, ez esetben a meg nem rendelt szolgáltatás után Ajánlattevő ellentételezésre nem jogosult.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Szerződés valamennyi szerződő fél általi aláírása napján lép hatályba, és a hatálybalépésétől számított 24 hónapig hatályos.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 039 - 093204
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: CT-EcoSTAT support
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CompuTREND Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16273667
Postai cím: Fehérvári Út 84. A. ép. 2. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: ajanlat@computrend.hu
Telefon: +36 13539650
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17002785
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 194952000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, címe, adószáma
CompuTREND Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1119 Budapest, Fehérvári Út 84. A. ép. 2. em.
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25809772243
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
Az eljárás eredményeként kötendő szerződés a kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározottgazdasági szereplővel köthető meg, és az Ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzésiigényének kielégítésére. Ajánlatkérő 2013. július 8-án közbeszerzési eljárás eredményeként szerződést kötötta CompuTREND 2000 KFT-vel a „CT-EcoSTAT Integrált Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer bevezetésére.Ezen program további működéséhez támogatási (support), valamint továbbfejlesztési szolgáltatás szükséges.A CT-EcoSTAT integrált gazdasági és gazdálkodási rendszer (továbbiakban: EcoSTAT rendszer) szoftver,program, valamint az ehhez logikai szinten kapcsolódó valamennyi kiegészítő modul (beleértve a CT-EcoSIGNO elektronikus bizonylatkezelő és utalványozó programot is), a szerzői jogról szóló 1999. éviLXXVI. törvény 1.§ (2) bekezdés c) pontja alapján a CompuTREND Zrt. szerzői jogi védelme alatt áll. A fentnevezett rendszer forráskódja a CompuTREND Zrt. tulajdonában van, és ezen társaság a program kizárólagostulajdonosa, valamint szerzői- és rendelkezési jogosultja is. Ennél fogva az EcoSTAT rendszerben történőbárminemű továbbfejlesztési-, karbantartási-, adatmigrációs-, paraméterezési- és jogszabályváltozásoknakmegfelelő szoftverfejlesztési, szoftverfrissítési jogosultság kizárólagos jogosultja a CompuTREND Zrt.