Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/69
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.04.07.
Iktatószám:5994/2020
CPV Kód:72210000-0
Ajánlatkérő:Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Getronics Magyarország Informatikai és Kommunikációs Megoldások és Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Nonprofit egyesület
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45695175
Postai cím: Elnök Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lajtár Attila
Telefon: +36 13030168
E-mail: info@rsoe.hu
Fax: +36 14770549
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.rsoe.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Nonprofit egyesület
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Integrált kikötői információs rendszer fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001238572019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72210000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási és szoftver felhasználási szerződés „Integrált kikötői információs rendszer fejlesztése” tárgyban
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 178000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Integrált kikötői információs rendszer fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212000-4
További tárgyak:72212100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye: 1089 Budapest, Elnök u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A feladat tárgya és terjedelme
Nyertes ajánlattevő feladata az Integrált kikötői információs rendszer (KIR) fejlesztése.
KIR-rel kapcsolatos elvárások:
• feleljen meg a hatályos jogszabályoknak,
• legyen képes a jelen dokumentumban meghatározott felhasználóknak nyújtott szolgáltatásokra,
• valósítsa meg a jelen dokumentumban leírt alkalmazás kapcsolatokat,
• valósítsa meg a jelen dokumentumban leírt adattárolást,
• elégítse ki a jelen dokumentumban leírt követelményeket.
A feladat része:
• a KIR működéséhez szükséges hardver, szoftver, hálózati infrastruktúra specifikálása, beállítása, megerősítése (hardening, szekurizáció) integrációja, üzembe helyezése, az „Alapelvek” fejezetben rögzített határokkal,
• a KIR működéséhez szükséges programkomponensek létrehozása,
• riport és statisztika készítésre és megjelenítésre szolgáló program termék szállítása, telepítése, KIR adatbázishoz illesztése, paraméterezése,
• a KIR üzembe helyezése az „Alapelvek” fejezetben rögzített határokkal,
• a kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.
A feladatnak nem része:
• a Vállalkozó által specifikált, a KIR működéséhez szükséges hardver, szoftver, hálózati infrastruktúra leszállítása, telepítése. (Ezt a Megrendelő egy párhuzamos árubeszerzési szerződés keretében biztosítja.)
Ha a KIR a Vállalkozó által specifikált hardver, szoftver, hálózati infrastruktúrán
• nem felel meg a hatályos jogszabályoknak,
• vagy nem képes a jelen dokumentumban meghatározott felhasználóknak nyújtott szolgáltatásokra,
• vagy nem valósítja meg a jelen dokumentumban leírt alkalmazás kapcsolatokat,
• vagy nem valósítja meg a jelen dokumentumban leírt adattárolást,
• vagy nem elégíti ki a jelen dokumentumban leírt követelményeket,
akkor a szükséges további hardver, szoftver, hálózati infrastruktúra elemek leszállítása, telepítése, jelen feladat részeként, díjmentesen, a Vállalkozó feladata.
A KIR létrehozásának termékei:
• a KIR működéséhez szükséges hardver, szoftver, hálózati infrastruktúra specifikációja,
• a KIR működéséhez szükséges hardver, szoftver, hálózati infrastruktúra (a párhuzamos árubeszerzési szerződésben keretében a Megrendelő által biztosított elemek felhasználásával),
• a működő KIR, működő interfészek,
• a külső interfész specifikációk,
• dokumentáció a dokumentációra vonatkozó követelményeknek megfelelően.
• a kiképzett üzemeltető személyzet és felhasználók,
• a kapcsolódó szolgáltatások dokumentációi (tervek, tervezetek, jegyzőkönyvek).
A nyertes ajánlattevőnek képzéseket kell tartania a KIR adminisztrátori, üzemeltetői és felhasználói számára. A képzések résztvevőinek száma 30 fő, akik jellemzően felsőfokú végzettségűek.
A képzéseket egy-egy alkalommal, alkalmanként 7-7 órában (képzés időtartama), budapesti és két vidéki (előreláthatólag Baja és Gönyű) helyszínen kell megtartani, a helyszínt és az oktatóterem felszerelését a nyertes ajánlattevőnek kell biztosítania. A képzési típusok közötti óramegosztást a Vállalkozó és a Megrendelő előre egyeztetik. A képzés során a képzés időtartamán felül az oktatóknak alkalmankénti 1-1 órára rendelkezésre kell állniuk az esetleges kérdések megválaszolása céljából.
További információkat a Közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időtartama (hónap, min.12 hónap, max.36 hónap) 10
2 M/2. igazolására megnevezett RIS fejlesztési projektben való részvételre vonatkozó tapasztalattal rendelkező szakember 6 hónapot meghaladó többlettapasztalata (hónap, min. 0- max. 30 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projekt száma vagy hivatkozási száma: 2016-HU-TMC-0164-S
II.2.14) További információ:
Kbt.77.§ (1) bek.szerinti adatok:
Jótállás időtartama (hónap,min.12 hónap,max.36 hónap):legkedvezőbb szint 36 hónap,legkedvezőtlenebb szint 12 hónap
M/2. igazolására megnevezett RIS fejlesztési projektben való részvételre vonatkozó tapasztalattal rendelkező szakember 6 hónapot meghaladó többlettapasztalata (hónap,min.0-max.30 hónap): legkedvezőbb szint 30 hónap, legkedvezőtlenebb szint 0 hónap.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 218 - 535210
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Integrált kikötői információs rendszer fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Getronics Magyarország Informatikai és Kommunikációs Megoldások és Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94635094
Postai cím: Henger utca 2/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@getronics.com
Telefon: +36 209237448
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 190000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 178000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Fejlesztői és szakértői tevékenység

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
I. Ajánlattevő neve: Infotec Informatikai és Információtechnikai Kft. Székhelye: 6720 Szeged Arany János Utca 7. II. em Adószáma: 12951501-2-41 Ajánlattevő neve: Gamax Informatikai és Munkaerő-kölcsönző Kft. Székhelye: 1114
Budapest Bartók Béla Út 15/D II/18. Adószáma:10383571-2-44
II. Ajánlattevő neve: Getronics Magyarország Informatikai és Kommunikációs Megoldások és Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 1027 Budapest Henger utca 2/b Adószáma: 10532782-2-41
III. Ajánlattevő neve: Negentropics Szoftver Kutató és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 1082
Budapest Corvin Sétány 1/B. 9. em. 6. Adószáma:27049314-2-42
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(8) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/01 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)