Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/71
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.04.09.
Iktatószám:6079/2020
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:"ANTENNA HUNGÁRIA" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szerveze
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Központosított közbeszerzés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44899914
Postai cím: Váci Út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Velikovszky László
Telefon: +36 301578875
E-mail: koncsar.andrea@dkuzrt.hu
Fax: +36 301578875
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dkuzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dkuzrt.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szerveze
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Központosított közbeszerzés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DKÜ portál működtetése
Hivatkozási szám: EKR000095662020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Digitális Kormányzati Ügynökség Portál működéséhez szükséges hardver, szoftver és hálózati infrastruktúra biztosítása és annak üzemeltetése, 2020. december 31. napjáig
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 86 100 000 / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 86 100 000
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Portál üzemeltetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72250000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Antenna Hungária Zrt. székhelye, 1119 Budapest, Petzval József u. 31-33. és ajánlatkérő telephelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Digitális Kormányzati Ügynökség Portál működéséhez szükséges hardver, szoftver és hálózati infrastruktúra biztosítása és annak üzemeltetése, az alábbiak szerint:
1. A Portál rendszer működéséhez szükséges, jelenleg is ezt a célt szolgáló hardver infrastruktúra, az azon futó szoftver környezet (operációs rendszer, virtualizációs szoftver, adatbázis szerver) és a rendszer elérhetőségéhez szükséges hálózati infrastruktúra biztosítása és üzemeltetése.
2. A hardver és szoftver infrastruktúrán a következő virtuális környezetek biztosítása és üzemeltetése: éles környezet, fejlesztői környezet, teszt környezet, hibareprodukálási környezet.
3. A fenti virtuális környezetek napi rendszerességű mentése és a megfelelő mentési adathordozók rendelkezésre bocsátása.
4. A Portál rendszer félévenkénti visszatöltése szalagról a visszaállítási tesztelése érdekében a hibajavítási környezetbe.
5. A Portál rendszer frissített verzióinak kiadásával és a hardver, szoftver és hálózati környezetben futtatásával kapcsolatos feladatok ellátása.
6. A Portál rendszer működéséhez szükséges adatbázis üzemeltetése.
7. Az infrastruktúra, valamint a kritikus rendszerkomponensek monitorozó rendszerbe történő bekötése.
8. Log állományok elkülönült gyűjtése.
9. Az infrastruktúra és adatbázis rendszeres karbantartása (szükség esetén standard infrastruktúra eszközökkel történő reorganizációja).
10. Rendelkezésre állás és hibaelhárítás a műszaki leírásban meghatározottaknak megfelelően.
A részletes feladatokat a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
A jelen eljárás hátterét képező műszaki-technikai körülmények:
A szerződés műszaki-technikai sajátosságok miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg és az Ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére és a verseny hiánya nem annak következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg Ajánlatkérő.
Fentiek alapján ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a 2020. december 31. napig tartó, határozott időtartamú szerződést további legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítsa. Ajánlatkérő az opció lehívásáról legkésőbb 2020. december 31. napjáig dönt, és ezen időpontig a szerződő felet tájékoztatja. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az opciós mennyiségből bármennyi hónapot, vagy az összes hónapot lehívja.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 058 - 139846
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Portál üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "ANTENNA HUNGÁRIA" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30790140
Postai cím: Petzval József Utca 31-33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: htsz@htsz.eu
Telefon: +36 209541773
Internetcím(ek): (URL) https://www.ahrt.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 94500000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 86100000 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 86100000
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az ajánlattevő neve: ANTENNA HUNGÁRIA" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Székhelye: 1119 Budapest Petzval József Utca 31-33.
Adószáma: 10834730-2-44
Nyertes ajánlattevő:
Az ajánlattevő neve: ANTENNA HUNGÁRIA" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Székhelye: 1119 Budapest Petzval József Utca 31-33.
Adószáma: 10834730-2-44
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt-nek megfelelően
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
A Kormány az infokommunikációs tárgyú beszerzések, valamint az infokommunikációs infrastruktúra teljeskörű nyilvántartásának céljából a 1235/2016. (V. 13.) számú Korm. határozatban kijelölte a nemzeti fejlesztési minisztert a Központi Informatikai Beszerzési Rendszert (a továbbiakban: KIBER) létrehozására, működtetésére. A KIBER rendszer, és a működéséhez szükséges hardver infrastruktúra kialakításával a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) mint Támogató az Antenna Hungária Zrt.-t (továbbiakban: AH) bízta meg az IFF/323/2015-NFM_SZERZ iktatószámon nyilvántartott szerződés megkötésével. Az AH 2015-ben kifejlesztette a rendszert és kialakította a rendszer működéséhez szükséges hardver és szoftver infrastruktúrát, az elérést biztosító hálózati infrastruktúrát, majd megkezdte a rendszer üzemeltetését. A fenti számon hivatkozott szerződés alapján létrehozott infrastruktúra, valamint szellemi termékek – így a KIBER rendszer is – az AH tulajdonát képezte, azokra az AH ingyenesen korlátlan felhasználási jogot biztosított a Támogatónak, továbbá ingyenesen engedélyezte a korlátlan felhasználását a költségvetési szervek és a többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok számára, a szerződés lejártát követően is.
Az informatikai beszerzések egységesítésének biztosítása érdekében a Kormány a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendeletben meghatározta a DKÜ feladatait, amelyek az egyes informatikai fejlesztések és beszerzések szükségességéről szóló döntések és a kormányzati informatikai beszerzések központosításával kapcsolatos állami feladatok. A feladat ellátása a Digitális Kormányzati Ügynökség Portál létrehozásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 1212/2019. (IV. 18.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1212/2019. Korm. határozat) alapján a KIBER továbbfejlesztésével létrejött DKÜ Portálon (a továbbiakban: Portál) keresztül valósul meg. A Portál létrehozásának előfeltétele az 1212/2019. (IV.18.) Korm. határozat 1. pontja alapján az volt, hogy az innovációs és technológiai miniszter a KIBER működtetését, üzemeltetését és adatállományát adja át a miniszterelnök kabinetfőnöke és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával a DKÜ-nek. A DKÜ az AH-val együttműködésben, a KIBER fejlesztésére rendelkezésre álló források felhasználásával kezdte meg a Portál fejlesztését a KIBER alapjain a jogszabály alapján 2019. áprilisától. A Portál működtetéséhez szükséges infrastruktúrával és üzemeltetői személyzettel a DKÜ nem rendelkezett, ezért az infrastruktúrát és annak üzemeltetését folyamatosan az AH biztosította. Az üzemeltetés és fejlesztés pénzügyi fedezetét az AH számára az NFM/ITM a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségen keresztül biztosította 2019. december 31-ig.
A jelen beszerzés tárgyát képező infrastruktúra és annak üzemeltetése tényszerű, a DKÜ portál működéséhez feltétlenül szükséges objektív műszaki szükségletet képez.
A fentiek alapján megállapítható, hogy a szerződés műszaki-technikai sajátosságok miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel, az Antenna Hungária Zrt.-vel köthető meg, az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon került meghatározásra.