Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/88
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.05.07.
Iktatószám: 7751/2020
CPV Kód: 45211350-7
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Grabarics Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Média-és hírközlés felügyelet
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91006350
Postai cím: Ostrom Utca 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság
Telefon: +36 14577369
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Média-és hírközlés felügyelet

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EMC mérőlabor és szerverközpont építése
Hivatkozási szám: EKR000804972019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45211350-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
EMC mérőlabor és szerverközpont építése a 25713/3 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1133 Budapest, Visegrádi u. 106. szám alatt található ingatlanon, kivitelezési szerződés keretében.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 15930199975 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: EMC mérőlabor és szerverközpont építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45211350-7
További tárgyak: 45213150-9
45214610-9
45200000-9
45215222-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.; Hrsz.: 25713/3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
EMC mérőlabor és szerverközpont építése a 25713/3 Hrsz.-on nyilvántartott, természetben a 1133 Budapest, Visegrádi u. 106. sz. alatt található ingatlanon, kivitelezési szerződés keretében
A kivitelezés tárgyát képező EMC (elektromágneses összeférhetőség) mérőlabor és szerverközpont (TIER-III követelményeknek megfelelő) egy többfunkciós műszaki épület (Épület) amelyben informatikai szerverközpontot, EMC mérőlabort és a hozzá tartozó mérőkamrát, a mérőkamrákhoz tartozó irodai blokkot (laborok, irodák stb.) kell kialakítani. A felső szinten konferencia és tárgyaló központot kell kialakítani. Kialakításra kerül még filmiroda, konyha és étkező
Az Épület összes nettó (n.) alapterülete: 12667m2. Épület szintjei: 3 pinceszint, földszint, 4 teljes emelet, 2 emelet technológiai szint, zöldtetővel, plusz egy antennák szerelésére alkalmas tető. A nettó alapterület fogalmát illetően a 253/1997. Korm.rend. 1.sz. melléklet 88. pontja az irányadó.
A nyertes ajánlattevő (AT) feladatai összefoglalóan:
A.Meglévő épületek bontása: a telken lévő 2db, összesen 860m2 földszintes lapostetős épület (raktár és műhely), 4150m2 térburkolat és 65m előregyártott elemes betonkerítés bontása
B.Új építés földfelszín alatt n.7383m2:
- Munkatérhatárolás - 3 pinceszint megépítéséhez - 2331m3 kihorganyzott résfal
- Szomszéd épületek megerősítése 136m Jet-grouting cölöpökkel
- EMC védett szerverközpont/számítóközpont (n.577m2), kiegészítő helyiségek, raktárak, konyha előkészítő helyiségek kialakítása
- 116 férőhelyes mélygarázs és raktárak kialakítása (speciális köv.: -1 szinten 4m feletti belmagasság)
C.Új építés földfelszín felett n.5284 m2:
- Földszint, 4 teljes emelet, 2 technológiai emelet, 21m-es párkánymagassággal
- nagy belmagasságú (10m feletti) EMC védett (árnyékolt) mérőkamra
- 12db mérőlabor (részben 4-5 m közötti belmagassággal és EMC védelemmel)
- 200 fő befogadó képességű rendezvénykp.
- irodák, filmiroda, tárgyalók, raktárak, kiszolgáló helyiségek
D.Egyéb szükséges munkálatok:
- komplett belső gépészeti és villamos hálózat, ill. tűzjelző rendszer kiépítése (gépészet: fűtési igény 390kW, hűtési igény 1370kW, szellőzés 30.000m3/h; villamos: erős és gyengeáramú rendszerek teljeskörű kialakítása A és B oldali energia folyamatos ellátással az A oldal tekintetében 2325kW-, a B oldal tekintetében 1139kW igényelt teljesítménnyel)
- az épület működéséhez szükséges közműfejlesztés, kiépítés
- teljes felszíni rekonstrukció, kerítés, parkolók, zöldterület és zöldtető kialakításával
- dízel aggregátorok telepítése
- 4db felvonó (3személy- 1teherfelvonó), 22 kerékpártároló
- 1 fő-, 2 melléklépcsőház, 19db egyéb lépcső
- 150 férőhelyes étterem kialak.a komplett konyhatechnológiával
- kertépítés, zöldtetők, zöldfalak létesítése
- összekötő folyosó kivit.e régi és új épület között
- nagyméretű antennarendszer telepítésének előkészítéséhez acél tartórendszer kialakítása a tetőn
- az esetlegesen szükséges telken kívüli út- és közműrendezési, helyreállítási munkák
E.Adminisztratív feladatok:
- a kivitelezési mérföldkövekhez igazodó pénzügyi-műszaki ütemtervet is tartalmazó Építésszervezési Terv (ÉT) elkészítése a szerz. hatályba lépését követő 20napon belül (ÉT további tartalma, követelményei a közbeszerzési dokumentumokban (KD))
- szükséges engedélyek (különösen használatbavételi engedély) megszerzése
- környezeti állapotfelmérési dokumentáció (2db) készítése és folyamatos monitorozása
F.Spec. köv.ek (szerz. 1.sz. mell. I/B fejezet):
- Kettős elektromos betáplálás létesítése
- Dízel generátorok telepítése
- Spec. mérésügyi kivitelezési feladatok
- Felvonulási célra átadott 25713/2 Hrsz. terület helyreállítása
- Spec. feladatok az IT adatközpont kivitelezésénél, terheléses tesztelés
- Tűz-, munka-, és kémiai biztonsági, valamint környezet- és őrzésvédelmi biztonsági elvárások
- A BIM modellel kapcsolatos követelmények
AK alkalmazza a 321/2015. Kr. 46. (3)-t, az egyenértékűség részletes, releváns ismérvéit a KD tartalmazzák
További részletes elvárások KD-ban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A kivitelezésre az előírtan felül vállalt jótállás időtartama (hiba bejelentési időszak) (egész hónap) [össz.: minimum 36 hónap, maximum 60 hónap, azaz min. 0 hónapos, max. 24 hónapos vállalás] 25
2 3. A felhívás III.1.3) M2.1) alpontja szerinti szakember alkalmassági követelmény körében meghatározotton felüli szakmai tapasztalata (további befejezett projektek száma: min. 0 db, max. 3 db) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 127 - 309831
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: EMC mérőlabor és szerverközpont építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Grabarics Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22496843
Postai cím: Reáltanoda U. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@grabarics.hu
Telefon: +36 12660168
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15930199975
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Lásd a VI.3) pontban AZ V.2.5) PONT KIEGÉSZÍTÉSEKÉNT

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
AZ V.2.2) PONT KIEGÉSZÍTÉSEKÉNT Ajánlatkérő közli az eljárásban ajánlatot benyújtott ajánlattevő(k) nevét, címét, adószámát és KKV minősítését:
GRABARICS Kft.
1053 Budapest, Reáltanoda u. 5.
11106485-2-41
Középvállalkozás
STRABAG Generálépítő Kft.
1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület).
25873982-4-43
Nem tartozik a törvény hatálya alá
EB Hungary Invest Kft.
1103 Budapest, Gyömrői út 76-80.
13240567-2-42
Kisvállalkozás
AZ V.2.5) PONT KIEGÉSZÍTÉSEKÉNT
Nyertes ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó(k):
Azon rész(ek) megnevezése, amely(ek) tekintetében alvállalkozó igénybevételére sor kerül:
Bontási munkák, szerkezetépítési munkák, földmunkák, kőműves munkák, acélszerkezeti munkák, ácsmunkák, szárazépítő munkák, hidegburkolási munkák, melegburkolási munkák, homlokzatburkolási munkák, bádogos munkák, nyílászárók beépítési munkái, lakatos munkák, üvegszerkezetek beépítési munkái, felületképzési munkák, szigetelési munkák, árnyékolók beépítési munkái, közműépítési munkák, útépítési munkák, asztalos munkák, épületgépészeti munkák, erősáramú munkák, gyengeáramú munkák, felvonók beépítési munkái, konyhatechnológiai munkák, kertépítési munkák
Alvállalkozó(k) neve, címe, adószáma:
nem ismert
Azon rész(ek) megnevezése, amely(ek) tekintetében alvállalkozó igénybevételére sor kerül:
Szerverközpont építési munkáinak részfeladatai
Alvállalkozó(k) neve, címe, adószáma:
SzámHEAD Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 95.
10415618-2-43
Azon rész(ek) megnevezése, amely(ek) tekintetében alvállalkozó igénybevételére sor kerül:
Mélyépítési technológiával és munkatér-lehatárolással kivitelezett építési munka
Alvállalkozó(k) neve, címe, adószáma:
SWIETELSKY Magyarország Kft.
1016 Budapest, Mészáros utca 13.
14300327-2-44
Azon rész(ek) megnevezése, amely(ek) tekintetében alvállalkozó igénybevételére sor kerül:
Villamos szakági felelős műszaki vezetés
Alvállalkozó(k) neve, címe, adószáma:
CEMEDIST Bt.
2040 Budaörs, Boglárka u. 33.
24564375-3-13
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)