Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/90
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.11.
Iktatószám:7821/2020
CPV Kód:79530000-8
Ajánlatkérő:Innovációs és Technológiai Minisztérium
Teljesítés helye:HU110;HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Easy Media Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Easy Media Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80160674
Postai cím: Fő utca 44-50.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közigazgatási Államtitkárság Jogtanácsosi Főosztály Közigazgatási Államtitkárság Jogtanácsosi Főosztály
Telefon: +36 17956535
E-mail: itm.kozbeszerzes@itm.gov.hu
Fax: +36 17950623
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szakfordítási, lektorálási szolgáltatás nyújtása
Hivatkozási szám: EKR001139992019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79530000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szakfordítási, lektorálási szolgáltatás nyújtása egyes részei (I. rész – Angol, német és magyar nyelvű fordítások, II. rész – Harminchét idegen nyelv és magyarnyelvű fordítá-sok) a kötendő keretmegállapodás szerinti közvetlen megrendelések keretében, a II.2.4) pontban és közbeszerzési dokumentumokban (KD) foglaltak szerint
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 360460704 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Angol, német és magyar nyelvű fordítások
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79530000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A keletkezett dokumentumok átadásának helye az AK I.1) pont szerinti székhelye vagy más, Budapest területén lévő telephelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: szakfordítási, lektorálási szolgáltatás nyújtása – I. rész: Angol, német és magyar nyelvű fordítások készítése keretmegállapodás, illetőleg az alapján kibocsátásra kerülő közvetlen megrendelések (egyedi megrendelések) alapján, az alábbiak szerint.
A keretmegállapodás keretösszege: 180.790.048 Ft + ÁFA (a közbeszerzés mennyisége)
Az eljárás célja az Ajánlatkérő (AK) szervezeti egységeiben jelentkező szakmai anyagok kifogástalan nyelvi minőségű fordításainak elkészíttetése. A nyertes ajánlattevő (AT) feladata magyar nyelvről angolra vagy németre, mint célnyelvre, vagy a célnyelvekről magyarra fordítani.
Megrendelhető határidők:
a) Normál határidős fordítás: AT köteles 24 órán belül legalább 20.000 karakter terjedelemben forrásnyelvi karakter lefordítására és/vagy lektorálására – AK 24 órán túli határidővel tetszőleges mennyiség lefordítását és/vagy lektorálását rendeli meg – további teljesítési határidő: 24 óránkénti teljesítési minimum legalább 20.000 forrásnyelvi karakter
b) Gyorsított határidős fordítás: AT köteles 24 órán belül legalább 30.000 karakter terjedelemben forrásnyelvi karakter lefordítására és/vagy lektorálására – további szabályok az a) pont szerint (a napi maximumon felüli mennyiség esetén 24 óránként legalább 30.000 forrásnyelvi karakter)
c) Azonnali határidős fordítás: AT köteles 6 órán belül legalább 10.000 karakter terjedelemben forrásnyelvi karakter lefordítására és/vagy lektorálására – az első 6 órán felüli mennyiség esetén 6 óránként legalább 10.000 forrásnylevi karakter terjedelem
Várható mennyiségi megoszlások (a megjelölt mennyiségek a korábbi évek tényleges mennyiségi adatain és az AK tervein alapulnak):
- Karakterek számában kifejezett mennyiség: 38.313.760 karakter
- Nyelv szerinti megoszlás: angol nyelv: 77 %, német nyelv: 23 %
- Fordítás és lektorálás megoszlása: fordítás 90%, csak lektorálás (fordítás nélkül) 10%
- Fordítás iránya szerinti megoszlás: idegen nyelvről magyarra 53 %, magyarról idegen nyelvre 42 %, idegen nyelvről idegen nyelvre 5%
- Határidő szerinti megoszlás: normál idejű fordítás 65 %, gyorsított fordítás 20%, azonnali fordítás 15 %
- Terjedelem szerinti megoszlás: 1-2 oldalas dokumentum 30 %, 3-100 oldalas dokumentum 30 %, 101-200 oldalas dokumentum 30 %, 201-500 vagy több oldalas dokumentum 10 %
A fordítandó dokumentumok témaköreit (példálózó jelleggel) a közbeszerzési dokumentumok (KD) tartalmazzák azzal, hogy biztosan kiterjednek a feladatok a következő tématerületekre: gazdaság, jog, nemzetközi egyezmények, kutatás+fejlesztés+innováció, közlekedés, energetika, infokommunikáció
Elszámolás alapja: a forrásnyelv szövegének karakterszáma (karakter: MS Word karakterszámítási egysége, szóközökkel együtt)
AT-nek vállalnia kell, hogy 7:30-20:00 között irodai elérhetőségein rendelkezésre áll (e-mail és telefon) és fogadja az AK megrendeléseit. A közvetlen megrendelés annak Vállalkozó általi visszaigazolásával, de legkésőbb a Megrendelő által küldött e-mail igazolt megérkezését követő harmincadik perctől jön létre. A teljesítési határidő a megrendelés létrejöttétől számítódik.
AK a keretmegállapodás I. részének pénzügyi fedezetét saját/intézményi forrásból biztosítja
További részletes elvárások a KD-ban találhatók

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Harminchét idegen nyelv és magyarnyelvű fordítások
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79530000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A keletkezett dokumentumok átadásának helye az AK I.1) pont szerinti székhelye vagy más, Budapest területén lévő telephelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: szakfordítási, lektorálási szolgáltatás nyújtása – II. rész: Harminchét idegen nyelvű és magyar nyelvű fordítások készítése keretmegállapodás, illetőleg az alapján kibocsátásra kerülő közvetlen megrendelések (egyedi megrendelések) alapján, az alábbiak szerint
A keretmegállapodás keretösszege: 179.670.656 Ft + ÁFA (a közbeszerzés mennyisége)
Az eljárás célja az Ajánlatkérő (AK) szakmai anyagainak kifogástalan nyelvi minőségű fordítása. A nyertes ajánlattevő (AT) feladata magyar nyelvről célnyelvre, vagy a célnyelvekről magyarra fordítani
Idegennyelvek:
I. alap idegen nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol
II. az alap idegen nyelveken túl az EU további hivatalos nyelvei és a következő európai nyelvek: albán, bolgár, cseh, dán, észt, finn, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, macedón, norvég, portugál, román, svéd, szerb, szlovák, szlovén, török, ukrán
III. további/egyéb nyelvek: arab, indiai, japán, kínai, koreai, maláj, mongol, perzsa
Megrendelhető határidők:
a) Normál határidős fordítás: AT köteles 24 órán belül legalább 20.000 karakter terjedelemben forrásnyelvi karakter lefordítására és/vagy lektorálására – AK 24 órán túli határidővel tetszőleges mennyiség lefordítását és/vagy lektorálását rendeli meg – további teljesítési határidő: 24 óránkénti teljesítési minimum legalább 20.000 forrásnyelvi karakter
b) Gyorsított határidős fordítás: AT köteles 24 órán belül legalább 30.000 karakter terjedelemben forrásnyelvi karakter lefordítására és/vagy lektorálására – további szabályok az a) pont szerint (a napi maximumon felüli mennyiség esetén 24 óránként legalább 30.000 forrásnyelvi karakter)
c) Azonnali határidős fordítás: AT köteles 6 órán belül legalább 10.000 karakter terjedelemben forrásnyelvi karakter lefordítására és/vagy lektorálására – az első 6 órán felüli mennyiség esetén 6 óránként legalább 10.000 forrásnyelvi karakter terjedelem
Várható mennyiségi megoszlások (a megjelölt mennyiségek a korábbi évek tényleges mennyiségi adatain és az AK tervein alapulnak):
- Karakterek számában: 18.733.885 karakter
- Nyelv szerinti megoszlás: angol nyelv: 60 %, német nyelv: 18 %, orosz nyelv: 3 %, francia nyelv: 3 %, kínai nyelv: 3 %, további nyelvek: nyelvenként 1-1 %
- Fordítás és lektorálás megoszlása: fordítás 90%, csak lektorálás (fordítás nélkül) 10%
- Fordítás iránya szerinti megoszlás: idegen nyelvről magyarra 53 %, magyarról idegen nyelvre 42 %, idegen nyelvről idegen nyelvre 5%
- Határidő szerinti megoszlás: normál idejű fordítás 65 %, gyorsított fordítás 20%, azonnali fordítás 15 %
- Terjedelem szerinti megoszlás: 1-2 oldalas dokumentum 30 %, 3-100 oldalas dokumentum 30 %, 101-200 oldalas dokumentum 30 %, 201-500 vagy több oldalas dokumentum 10 %
A fordítandó dokumentumok témaköreit (példálózó jelleggel) a közbeszerzési dokumentumok (KD) tartalmazzák azzal, hogy biztosan kiterjednek a feladatok a következő tématerületekre: gazdaság, jog, nemzetközi egyezmények, kutatás+fejlesztés+innováció, közlekedés, energetika, infokommunikáció
Elszámolás alapja: a fenti I. és II. pontban meghatározott nyelvek esetén a forrásnyelv szövegének karakterszáma, a III. pontban meghatározott nyelvek esetén a magyar nyelvű szöveg karakterszáma, függetlenül attól, hogy az forrásnyelv- vagy célnyelv-e (karakter: MS Word karakterszámítási egysége, szóközökkel együtt)
AT-nek vállalnia kell, hogy 7:30-20:00 között irodai elérhetőségein rendelkezésre áll (e-mail és telefon) és fogadja az AK megrendeléseit. A közvetlen megrendelés annak Vállalkozó általi visszaigazolásával, de legkésőbb a Megrendelő által küldött e-mail igazolt megérkezését követő harmincadik perctől jön létre. A teljesítési határidő a megrendelés létrejöttétől számítódik.
AK a keretmegállapodás II. részének pénzügyi fedezetét 77 %-ban saját/intézményi forrásból, 23 %-ban a II.2.13) pontban megjelölt európai uniós forrásból biztosítja
További részletes elvárások a KD-ban találhatók
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-3.2.3-16-2016-00001 és KÖFOP-3.2.6-16-2016-00001 projektek, illetőleg CEF forrás összességében 89.015.040 HUF összegben, valamennyi projekt tekintetében utófinanszírozással
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 238 - 583929
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Angol, német és magyar nyelvű fordítások
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Easy Media Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37073693
Postai cím: Babér Utca 1-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
E-mail: gbt@villamforditas.hu
Telefon: +36 304870748
Internetcím(ek): (URL) www.villamforditas.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 180790048
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: angol-magyar, magyar-angol, német-magyar, magyar - német

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Harminchét idegen nyelv és magyarnyelvű fordítások
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Easy Media Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37073693
Postai cím: Babér Utca 1-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
E-mail: gbt@villamforditas.hu
Telefon: +36 304870748
Internetcím(ek): (URL) www.villamforditas.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 179670656
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: HU-török, török-HU
HU-román, román-HU
HU-kínai, kínai-HU
HU-arab, arab-HU
HU-cseh, cseh-HU
HU-szlovák, szlovák-HU
HU-lengyel, lengyel-HU
HU-szlovén, szlovén-HU
HU-horvát, horvát-HU
HU-szerb, szerb-HU
HU-olasz, olasz-HU
HU-olasz, olasz-HU
HU-spanyol, spanyol-HU
HU-spanyol, spanyol-HU
HU-francia, francia-HU
HU-francia, francia-HU
HU-orosz, orosz-HU
német-HU, HU-német
angol-HU, HU-angol

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.3.1) A V.2.2) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli az eljárásban ajánlatot benyújtott ajánlattevők KKV minősítését:
APT Hungária Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság , 1076 Budapest, Thököly út 25 32851/0/A/31 , mikrovállalkozásnak minősül, 13210302242 (I. rész tekintetében)
Easy Media Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Villámfordítás Fordítóiroda Korlátolt Felelősségű Társaság), 1131 Budapest, Babér utca 1-5. (1138 Budapest, Váci út 135-139.), mikrovállalkozásnak minősül, 14097063241 (I. és II. rész tekintetében)
FORDuna Fordító Kft. , 1113 Budapest, Bartók Béla út 86., mikrovállalkozásnak minősül, 12390607243 (I. és II. rész tekintetében)
Intercontact Budapest Kft , 1054 Budapest, Hold utca 15. , mikrovállalkozásnak minősül, 10578447241 (I. és II. rész tekintetében)
Szituációs Nyelviskola Korlátolt Felelősségű Társaság, 1132 Budapest, Váci út 14, mikrovállalkozásnak minősül, 22290553241
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)