Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/92
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.13.
Iktatószám:7983/2020
CPV Kód:72212000-4
Ajánlatkérő:Nemzeti Földügyi Központ
Teljesítés helye:HU110;HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Care All Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Care All Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:nemzeti földalap kezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Földügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48641201
Postai cím: Bosnyák Tér 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barabás Áron
Telefon: +36 13280630
E-mail: barabas.aron@nagyeskiss.hu
Fax: +36 13280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: nemzeti földalap kezelés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: AVATAR rendszer fejlesztés és support
Hivatkozási szám: EKR001552102019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Nemzeti Földügyi Központ által használt @VATAR rendszer fejlesztésének és support szolgáltatásának megrendelése két részajánlattétel biztosításával.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 137000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szoftverfejlesztés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212000-4
További tárgyak:72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. SZOFTVERFEJLESZTÉS
Az Nemzeti Földügyi Központ változó jogszabályi környezete miatt folyamatosan szükségessé válik a szervezet által használt @VATAR Vagyonnyilvántartó Térinformatikai rendszer folyamatos módosítása és új fejlesztése. A valós (fizikai) folyamatok, legyenek azok akár jogszabály vagy bármely más szabályozó tényező által kezdeményezve, átvezetése nélkülözhetetlen a szervezet által használt szoftver környezeten a szervezet jogszabályoknak megfelelő működése érdekében
A jelen rendszer fejlesztése során használt fő fejlesztői keretrendszerek, nyelvek, adat báziskezelők a XFA 15.2, Delphi XE8, ASP .NET, ASP .NET MVC 4, Andoc 4.0.14 valamint MsSQL került alkalmazásra. Az Ajánlattevőnek a megadott fejlesztői szoftverek, valamint az operációs rendszer és adatbáziskezelő megfelelő licenceivel (fejlesztői) rendelkeznie kell. Ezeket az Ajánlatkérő nem biztosítja. A nyertes Ajánlattevő számára elérhetőek lesznek az Ajánlatkérő birtokában lévő telepítésnél használt eljárások és scriptek.
Keretösszeg: 80 000 000 Ft. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-nak lehívására vállal kötelezettséget. A szerződés hatálya a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a szerződés megkötésétől számított 12 hónapig tart.
A fejlesztési szolgáltatások igénybevétele kiterjed a Műszaki leírásban meghatározott igényekre melyek előreláthatólag 500-550 fejlesztői nap teljesítést igényelnek.
A 2020-as év során az alábbi fejlesztések várhatóak:
• Tulajdonosi hozzájárulás modul kialakítása, fejlesztése
• @VATAR - EPR rendszer közötti adatkapcsolati modul kialakítása
• Riportok bővítése
o szerződés
o földrészleteknél feltöltött ügyiratok riportja
o Művelési áganként megyére, járásra, településre, terület, Ak kimutatás
o stb...
• Szerződéssel érintett ingatlan adatváltozása esetében automatikus figyelmeztetés: Az ingatlan megosztásánál, megszüntetésénél, adatváltozásnál ha van szerződés az adott földrészleten, akkor az @VATAR adjon jelzést, amely alapján a szerződések szisztematikusan aktualizálhatók lehetnének.
• A forgalomképesség automatikus megállapítása a művelési ágak, jogi jelleg alapján
• Egy fő szerződéshez kapcsolódó Vagyonelemtestek tömeges exportálása egy lépésben (egy- egy szerződéshez tartozó vagyonelemtest exportálása jelenleg szerződésenként lehetséges)
• Vagyonmérleg alrészlet szintű kidolgozása
• Történetiség kezelés bővítése
• Megbízási szerződés modul kialakítása - szerződéskötés előtti folyamat, Exceltáblás nyilvántartás kiváltása
• Megkeresésre történő értékesítési modul kialakítása - kialakításánál elvárt a hirdetményes értékesítésnél kialakított működés
• Területfoglaltság figyelésének beépítése a dupla szerződések, számlák elkerülése végett
Felhasználók száma: Andoc: 210 fő, @VATAR: 213 fő
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A III.1.3. M.2.1. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, 0-36 hónap) 10
2 3. A III.1.3. M.2.2. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, 0-36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a felhívás II. 2.4 pontjában rögzített keretösszeg 70%-án felüli, további 30% lehívását, mint ajánlatkérő opciós jogosultságát rögzíti.
Az opció lehívására az alábbi részletszabályok vonatkoznak:
-Az opció lehívásának feltétele, hogy Ajánlatkérő képviselője által aláírt, egyoldalú írásbeli (ideértendő Fax útján való megküldés is) értesítés az opciós jog gyakorlására vonatkozóan nyertes ajánlattevő részére megküldésre kerüljön. Nyertes ajánlattevő kötelezettsége, hogy írásban az értesítés tényét haladéktalanul visszaigazolja.
-Ajánlatkérő az opciós keret tervezett igénybevételét megelőzően legalább két héttel értesíti Vállalkozót.
-Ajánlatkérő az opciós keret terhére több alkalommal is jogosult vételi jogával élni, de maximum a 30 % opciós keret erejéig.
-Az opciós keret igénybevételével kapcsolatosan Nyertes ajánlattevőnek egyetértési, vagy észrevételezési jogosultsága nincs.
Az opciós keret felhasználása egyebekben szerződéstervezetben foglaltak szerint történik.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A szakemberek többlet szakmai tapasztalatára vonatkozó értékelési szempontok pontos megjelölése a karakterkorlát okán a közbeszerzési dokumentumokban szerepel.

II.2.1)
Elnevezés: Support
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212000-4
További tárgyak:72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. SUPPORT
Az @VATAR Vagyonnyilvántartó Térinformatikai rendszer támogatása (support) célja, hogy a rendszer folyamatosan zökkenőmentesen rendelkezésre álljon a szervezet munkája során. Az alábbi szolgál szolgáltatási tételeket tartalmazza heti 5x8 órában:
• rendszertámogatási és rendszerkövetési szolgáltatás,
• hibakezelési szolgáltatás,
• másodlagos helpdesk szolgáltatás.
2.1. RENDSZERTÁMOGATÁS ÉS RENDSZERKÖVETÉS
• Szoftverkövetés, a jogszabályi változások miatt szükségessé váló szoftver módosítások átvezetése és átadása. Évente legalább egy alkalommal verziófrissítést szükséges. A rendszerfrissítés tartalmazza a szükség esetén hatékonyságjavító tárolt eljárásokat, jogszabálykövetést és a legfrissebb fejlesztéseket és modulokat.
• Mentések beállítása,
• Adatbázis és alkalmazás teljesítményjavító intézkedések,
• Javítószoftverek telepítésének tekintetében konzultáció,
• Javaslattétel az alkalmazásszerverek működését/működtetését javító intézkedésekre,
• Részvétel kapacitástervezésben,
• Alkalmazás naplóeseményeinek monitorozása,
• Alkalmazás és adatbázis változáskezelése.
@VATAR új verzió előre egyeztetett időpontban, vírusellenőrzést követően kerül átadása teszt és éles környezetben.
2.2. HIBAKEZELÉS
• MAGAS PRIORITÁSÚ HIBA: egy vagy több karbantartási körbe tartozó szoftverhiba az @VATAR működésképtelenségét eredményezi,
• NORMÁL PRIORITÁSÚ HIBA: a hiba lényeges befolyást gyakorol a felhasználók mindennapi munkájára, amelyre a Vállalkozó nem tud kerülő megoldást javasolni (pl. az előállított jelentésformátum nem felel meg a törvényben előírt tartalmi követelményeknek, és így NFK nem tud megfelelő jelentést nyomtatni; nem tartozik ebbe a körbe az olyan jellegű hiba, mint pl. kimutatáshiba, amit a felhasználó manuális számításokkal tud helyettesíteni),
• ALACSONY PRIORITÁSÚ HIBA: az előző kategóriákba nem sorolható hibák,
A javított hibák elfogadott tesztelési jegyzőkönyv alapján vezethető át az éles rendszeren.
2.3. MÁSODLAGOS HELPDESK
A Vállalkozó ellenőrzött kommunikációs csatornákat tart fenn munkanapokon 9-17 óráig a másodlagos helpdesk szolgáltatásra. A helpdesk szolgáltatás három részből tevődik össze:
• hibák és kezelése
• szoftver használati segítségnyújtás
• változás kérelmek kezelése
Felhasználók száma: Andoc: 210 fő, @VATAR: 213 fő
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Bejelentett magas prioritású hibák esetén a bejelentéstől számított hány órán belül kerül javításuk megkezdésre.(Minimumelvárás 8 óra,4 óra és ettől kedvezőbb megajánlás esetében is max. pontszám jár) 10
2 A III.1.3. M.2.1. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, 0-36 hónap) 10
3 A III.1.3. M.2.2. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, 0-36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A szakemberek többlet szakmai tapasztalatára vonatkozó értékelési szempontok pontos megjelölése a karakterkorlát okán a közbeszerzési dokumentumokban szerepel.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 248 - 614311
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Szoftverfejlesztés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Care All Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57312103
Postai cím: Törökbálinti Út 15. A. ép. fszt.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
E-mail: pinter.monika@andoc.net
Telefon: +36 309576584
Internetcím(ek): (URL) www.andoc.hu
Fax: +36 12397352
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 80000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 80000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Support
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Care All Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57312103
Postai cím: Törökbálinti Út 15. A. ép. fszt.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
E-mail: pinter.monika@andoc.net
Telefon: +36 309576584
Internetcím(ek): (URL) www.andoc.hu
Fax: +36 12397352
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 54000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 57000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. rész ajánlattevő:
Care All Kft. (nyertes)
1121 Budapest, Törökbálinti út 15. A. ép. fszt.
Adószám: 13284567-2-43
2. rész ajánlattevő:
Care All Kft. (nyertes)
1121 Budapest, Törökbálinti út 15. A. ép. fszt.
Adószám: 13284567-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)