Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/22
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.31.
Iktatószám:1080/2020
CPV Kód:30144200-2
Ajánlatkérő:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.03.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72110836
Postai cím: Rumbach Sebestyén Utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Barna Orsolya
Telefon: +36 12347124
E-mail: barnao@barnao.hu
Fax: +36 12351048
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000014342020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000014342020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: TVM automaták üzemeltetése és továbbfejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000014342020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30144200-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás alapján "Jegy- és bérletkiadó automata hálózat üzemeltetése és továbbfejlesztése"
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 9091096550 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: TVM automaták üzemeltetése és továbbfejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50316000-3
További tárgyak:71500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás alapján "Jegy- és bérletkiadó automata hálózat üzemeltetése és továbbfejlesztése"
Az jánlatkérő egyedi igénye alapján 372 db közösségi közlekedési jegy- és bérlet automata (TVM) üzemeltetése; új teljes funkcionalitású, valamint csak bankkártyás fizetési lehetőséggel rendelkező közösségi közlekedési jegy- és bérletkiadó automata (TVM) gyártása, szállítása és üzembe helyezése; meglévő közösségi közlekedési jegy- és bérletkiadó automata (TVM) áthelyezése másik helyszínre; közösségi közlekedési jegy- és bérletkiadó automata (TVM) hálózat hardver és szoftver (terminál vagy központi vezérlő szoftver logikai módosítása) fejlesztése.
Az ajánlattevő feladatainak további részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Az ajánlatkérő a Kbt. 98. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltakkal adott esetben élni kíván, és annak körében jelen műszaki tartalomban megjelöltekkel azonos tárgyban ( FVR rendszer bevezetéséhez kapcsolódóan TVM központi vezérlő rendszer, és amennyiben szükséges, a terminál-szoftver fejlesztése, módosítása, valamint hardveres eszközök illesztése) és feltételekkel kíván eljárni. Az esetleges későbbi beszerzés értékét az eljárási rend meghatározásánál az ajánlatkérő figyelembe vette.
A II.2.7) pontban a teljesítés időtartamának megjelölt 45 hónap változhat a közbeszerzési eljárás lebonyolításának időigénye függvényében. A teljesítés kezdete a szerződéskötés napja, a teljesítési időszak vége 2023. december 21. napja.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt szállítási határidő: 1 db közösségi közlekedési jegy- és bérletkiadó automata telepítése és üzembe helyezése a megrendeléstől számítva (naptári nap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 9091096550 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 45 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés hatálya egy alkalommal, az ajánlattevőként szerződő fél részére legkésőbb a szerződés lejártát megelőző hatodik (6) hónapig megküldött egyoldalú jognyilatkozattal, további 24 hónappal meghosszabbítható a szerződés egyéb pontjainak változatlanul hagyása mellett.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 99
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Az ajánlatkérő nem kívánja korlátozni a részvételre jelentkezők számát; a 99 fős keret csak a felhívás meghirdethetősége miatt került rögzítésre.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Tárgy.elj.alapja: A Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pontjára tekintettel a szolgáltatás specialitására, valamint az ajánlattevők üzletszabályzatainak, hirdetményeinek különbözőségére, az ajánlatkérő igényeinek kielégítésére, nem lehet egyszerű, nyílt eljárással a szolgáltatást beszerezni.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet részvételre jeletkező, ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a részvételre jeletkező ajánlatában köteles előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtani.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján a részvételre jeletkezőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés alapján részvételre jeletkező az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a részvételre jeletkezőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn: a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1-8., 10., 12-16. § szerint.
A Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltak szerint nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában működő - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát a részvételre jeletkező/ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 64. §-a szerint a részvételre jeletkező, ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő élhet az öntisztázás lehetőségével.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a részvételre jeletkező a részvételi jeletkezéséhez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A részvételre jeletkezőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás; az nemleges nyilatkozatot is a részvételi jeletkezéshez kell csatolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a részvételre jeletkező részvételi jeletkezésében köteles előzetes igazolásként az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. része α pontjának megfelelő kitöltését kéri. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdéseire, a 69. § (11) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2)-(3) bekezdésére.

P/1: A részvételre jelentkezőnek/ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerint az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját megelőzően mérlegfordulónappal lezárt három üzleti évre vonatkozóan saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, beszámoló csatolása nem szükséges.

Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a beszámoló beküldése nem szükséges.
Az együttes megfelelés a P/1 pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény esetében akként értelmezhető, hogy a közös részvételre jelentkezők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek, tekintettel arra, hogy a P/1 pontban előirt gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetők.
P/2: A részvételre jelentkezőnek/ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját megelőzően mérlegfordulónappal lezárt három üzleti év közbeszerzés tárgyából (közösségi közlekedési jegy- és bérletkiadó automaták üzemeltetése és továbbfejlesztése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1: Alkalmatlan a részvételre jeletkező/ajánlattevő, amennyiben adózott eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben egynél több évben negatív volt.
Ha beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, és alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal igazolja, akkor alkalmatlannak minősül, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (közösségi közlekedési jegy- és bérletkiadó automaták üzemeltetése és továbbfejlesztése) szerinti legalább nettó 900 millió Ft árbevétellel.
P/2: Alkalmatlan a részvételre jeletkező/ajánlattevő, amennyiben a közbeszerzés tárgyából (közösségi közlekedési jegy- és bérletkiadó automaták üzemeltetése és továbbfejlesztése) származó, általános forgalmi adó nélküli- árbevétele az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem érte el a 900.000.000,- HUF értéket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bek-ében foglaltak alapján a részvételre jeletkező részvételi jeletkezésében köteles előzetes igazolásként az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. része α pontjának megfelelő kitöltését kéri. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek. alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek-eire, a Kbt. 69. § (11) bek-ére.
M/1: A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. a) pontja alapján a részvételre jelentkező/ajánlattevő csatoljon az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett megrendelések vehetők figyelembe) szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgya (közösségi közlekedési jegy- és bérletkiadó automaták üzemeltetése) szerinti munkákra vonatkozó igazolást, vagy referencianyilatkozatot a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 22. § (1)-(2) bek. szerint legalább az alábbi tartalommal:
- a referencia tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen
- teljesítés mennyisége
- a teljesítés ideje (kezdés és befejezés - év/hó/nap)
- a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat
- a szerződést kötő másik fél neve, elérhetősége; kapcsolattartó neve, elérhetősége

M/2: A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. a) pontja alapján a részvételre jelentkező/ajánlattevő csatoljon az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett megrendelések vehetők figyelembe) szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgya (közösségi közlekedési jegy- és bérletkiadó automaták továbbfejlesztése) szerinti munkákra vonatkozó igazolást, vagy referencianyilatkozatot a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 22. § (1)-(2) bek.- szerint legalább az alábbi tartalommal:
- a referencia tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen
- teljesítés mennyisége
- a teljesítés ideje (kezdés és befejezés - év/hó/nap)
- a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat
- a szerződést kötő másik fél neve, elérhetősége; kapcsolattartó neve, elérhetősége
Amennyiben az M/1, vagy M/2 referenciát közös ajánlattevőként teljesítették, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy a részvételre jelentkező/ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.

M/3: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó::
- a szakemberek bevonására vonatkozó nyilatkozat - EKR űrlap (nyilatkozat bemutatott szakemberekről)
- nyilatkozat bemutatott szakemberek szakmai tapasztalatáról - EKR űrlap
- a szakember szakmai önéletrajza, amely alapján az alkalmassági feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen
- a végzettséget igazoló dokumentumok
- a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata
A felsőfokú végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban, a szakmai gyakorlat (év/hó bontásban) az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok nem adandóak össze.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett megrendelések vehetők figyelembe) a közbeszerzés tárgya (közösségi közlekedési jegy- és bérletkiadó automaták üzemeltetése) szerinti szerződésszerűen teljesített, legalább 15 db közösségi közlekedési jegy- és bérletkiadó automata telepítése és/vagy áttelepítése, valamint legalább 150 db közösségi közlekedési jegy- és bérletkiadó automata üzemeltetése legalább 365 napon keresztül referenciával.
M/2: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett megrendelések vehetők figyelembe) a közbeszerzés tárgya (közösségi közlekedési jegy- és bérletkiadó automaták továbbfejlesztése) szerinti szerződésszerűen teljesített, legalább 1 db közösségi közlekedési jegy- és bérletkiadó automata szoftverfejlesztési (terminál vagy központi vezérlő szoftver logikai módosítása) referenciával.
M/3: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a munkák elvégzéséhez legalább 1 fő felsőfokú informatikai, vagy ezzel egyenértékű végzettségű szakemberrel, akinek legalább 3 év szakmai tapasztalata van közösségi közlekedési automata szoftver üzemeltetése terén.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Kötbér:
késedelmi: alapja, és mértéke karakterkorlátok miatt a szerződéstervezetből ismerhető meg.;
hibás telj.: nettó vállalkozási díj 20%-a;
meghiúsulási nettó vállalkozási díj 25%
Teljesítési biztosíték.: mértéke 200.000.000,- Ft.
A biztosíték Kbt. 134. § (4) bekezdés szerinti rendelkezésre bocsátásról nyilatkozni kell.
Jótállás: kezdő időpontjai a keretmegállapodás alapján leszállított egyes TVM készüléknél az adott készülék átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásától indulnak,
Jótállás: új TVM: 60 hónap; TVM áttelepítése: 12 hónap; TVM hardver/szoftver módosítása: 12 hónap
Részletes szabályok a szerződéstervezetben.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ellenérték kifizetése - teljesítésigazolás után - részteljesítésenként külön-külön, a szerződésben az adott részteljesítésre meghat. arányban a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek. és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. alapján átutalással számla ellenében.
TVM automata üzemeltetése: havonta az igazolt teljesítés alapján nyújtható be számla.
Késedelmi kamat: Ptk. 6:155 §.
Ajánlattétel, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF.
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A kifizetésre irányadó: Áht, Ávr, Áfa tv.
Részletes szabályok a szerződéstervezetben.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Nem megengedett gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/03/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2020/04/06 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A részvételi jelentkezést a felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani az EKR használatával, és tartalmaznia kell a részvételre jelentkező nyilatkozatát Kbt. 66. § (5) bek., a Kbt. 67. § (1) és (4) bek. szerint.
2. A Kbt. 66. § (6) bek. alapján meg kell jelölni a közbesz. azon részeit, mely teljesítéséhez alváll-t kíván igénybe venni, ill. ezen részek esetében a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Amennyiben nem vesz igénybe alvállalkozót, köteles a nemleges nyilatkozat becsatolására is.
3. A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbbak a pü. és gazd., és a műszaki, ill. szakmai alkalmasság feltételei és azok igazolása (P/1-2, M/1-3).
4. Aki részvételre jogosult, az a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban, kiegészítő tájékoztatást kérhet a közbesz. dok-okban foglaltak szerint, az EKR használatával.
5. Hiánypótlás: a Kbt. 71. § (1)-(10) bek. alapján azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bek-ben foglaltakkal élni kíván, és az ott meghatározott körben nem kíván újabb hiánypótlást elrendelni.
6. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.
7. Ajánlati kötöttség: 1 hónap = 30 nap.
8. A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazzuk.
9. A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a keretmegállapodás megkötésétől annak teljesítéséig 500M Ft/év, és 50M Ft/kár összegű általános felelősségbiztosítással kell rendelkeznie a közbesz. dok-okban foglaltak szerint.
10. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont. Módszerek: minden részszempont esetén fordított arányosítás.
11. A részajánlat-tétel kizárásának indokai: Gazdasági, műszaki és minőségi szempontok miatt nem biztosítható, hogy az egyes részekre, adott esetben különböző gazdasági szereplőkkel, több szerződést kössünk.
12. Az ajánlatkérő az eljárás ajánlati szakaszában tárgyalást tart, amelyre minden, a Kbt. irányadó szabályainak megfelelően érvényesnek minősített ajánlatot benyújtó ajánlattevőt meghív.
Az alábbi témakörökben kívánunk tárgyalni:
- ár;
- szállítási határidő;
- szerződéses feltételek;
- műszaki leírás, a szakmai ajánlatban jelzettekkel összhangban, az abban megengedett körben;
- szakmai ajánlatban kifejezetten tárgyalhatónak jelzett sorok vonatkozásában.
13. Az ajánlattevőnek az eljárás ajánlati szakaszában szakmai ajánlatot kell benyújtania. Ennek szabályai a részvételi szakaszban előzetesen a közbeszerzési dokumentumokban (RD BKK TVM 2020) kerülnek kifejtésre. A Kbt. 73. § (3) bekezdése alapján a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz.
14. Az eljárás 2. szakasza a Kbt. 105. § (1) bek. c) pontja alapján írásbeli konzultációt követően egyedi szerződés megkötésével kerül lebonyolításra
15. FAKSZ: dr. Barna Orsolya, lajstromszám 00199
16. A részvétel részletes feltételeit, és további szükséges adatokat teljes körűen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020/03/05 14:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák