Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/145
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.07.28.
Iktatószám: 13174/2020
CPV Kód: 30144200-2
Ajánlatkérő: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU311
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.08.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71609584
Postai cím: Szondi György Utca 1. szám
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gadnai-Bodnár Éva
Telefon: +36 703327201
E-mail: gadnai.eva@mvkzrt.hu
Fax: +36 46514912
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mvkzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000720362020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000720362020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Jegykiadók, jegy- és bérlet automaták beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000720362020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30144200-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A beszerzés célja komplex díjtermék értékesítései rendszer kialakítása és 12 havi üzemeltetése:
- 20 db kültéri, kizárólag készpénzmentes közösségi közlekedési jegy- és bérletértékesítő automata
- 17 db közösségi közlekedési jegy- és bérletértékesítő elővételi pénztár
- 1 db egységes integrált központi rendszer
- a rendszer átadását követően 2 hónap díjmentes élesüzemi támogatás, majd ezt követően 12 hónap (+ 6 hónap opció) üzemeltetés
A részletes leírásokat, műszaki elvárásokat a műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: MVK Zrt. jegykiadó automaták beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30144200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Miskolc Megyei Jogú Város területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés célja komplex díjtermék értékesítései rendszer kialakítása és 12 havi üzemeltetése:
- 20 db kültéri, kizárólag készpénzmentes közösségi közlekedési jegy- és bérletértékesítő automata
- 17 db közösségi közlekedési jegy- és bérletértékesítő elővételi pénztár
- 1 db egységes integrált központi rendszer
- a rendszer átadását követően 2 hónap díjmentes élesüzemi támogatás, majd ezt követően 12 hónap (+ 6 hónap opció) üzemeltetés
A részletes leírásokat, műszaki elvárásokat a műszaki leírás tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 20 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződés megszűnését megelőzően írásban jelezheti, hogy élni kíván opciós jogával.
Az üzemeltetés a meghatározott 12 hónapon felül Ajánlatkérő + 6 hónap opció lehetőségét írja elő.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a szerződés megszűnését megelőzően írásban jelezheti, hogy élni kíván opciós jogával.
Az üzemeltetés a meghatározott 12 hónapon felül Ajánlatkérő + 6 hónap opció lehetőségét írja elő.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. §(1) bek. b) pont). Öntisztázás: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek-ben előírtakra. A kizáró okok igazolásának módja: A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4.§, ill. 6.§. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles a részvételi jelentkezéssel együtt benyújtani (előzetes igazolás), továbbá a Kbt. 69. § (4)-(7) bek-nek ajánlattevővel szemben alkalmazása esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (az i) pont ib) alpont kivételével) és 10. § (a g) pont gb) alpont kivételével), a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerint köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását. Ajánlatkérő köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is. A kizáró okokra a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Előzetes igazolás: ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a Kr. 2-7. §-ának (kivéve a Kr. 4. § (2) bek.) megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben felsorolt kizáró okokhatálya alá. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) vagy személy(ek) mindegyike által kitöltött és aláírt – a részvételijelentkezés részét képező – külön EEKD benyújtásával előzetesen igazolják, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben előírt kizáró okok hatálya alá (Kr. 3. § (2) bek.). Az ajánlattevőnek az alkalmasságának igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtania a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében (Kbt. 67. § (4) bek., Kr. 15. § (1) bek.). Az ajánlattevőnek azon alvállalkozók tekintetében, akik nem vesznek részt az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtania a kizáró okok tekintetében (Kr. 15. § (2) bek.) A Kr. 8. §, 10. § és 12-16. §-ban feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte. A Kr. 8. §, 10. § és 12-16. §-ban feltüntetett ig. módok a Kr. V. Fej-nek megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. A kizáró okokra vonatkozó EEKD, egyéb nyilatkozat(ok) egyéb igazolás(ok) keltezése nem lehet a felhívás feladásánál régebbi. Utólagos igazolás: Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt.69. § (4) bek szerint ajánlattevőnek az ajánlatkérő erről szóló felhívásától számított 5 munkanapon belül a Kr. 8. 12-16. §-ai szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok. Ha az elbírálás során ajánlatkérőnek kétsége merül fel valamely nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bek.-nek megfelelően bármikor 5 munkanapos határidő kitűzésével kérheti az igazolás benyújtását.
Sz.1.; Sz.2.; Sz.3.; Sz.4)
A 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja alapján a gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1) A 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pont alapján az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzés tárgya szerinti (jegyértékesítési rendszer fejlesztéséből és/vagy elővételi pénztár és/vagy készpénzmentes jegykiadó automata hardvereit és szoftvereit tartalmazó szállításaiból és üzemeltetéseiből származó) árbevételről szóló nyilatkozat.
Ha az ajánlattevő a Kr. 19 (1) bek c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Előzetes igazolás: Az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri az EEKD IV. rész "α" pontjának kitöltését [Kbt. 67. § (1) és (3) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Kormány Rendelet 1. § (1) bek., 2. § (5) bek. és 3. §-a alapján.]
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1) Alkalmatlan ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az ajánlattételi felhívás napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben jegyértékesítési rendszer fejlesztéséből és/vagy elővételi pénztár és/vagy készpénzmentes jegykiadó automata hardvereit és szoftvereit tartalmazó szállításaiból és üzemeltetéseiből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el a 130.000.000,- Ft összeget. Alvállalkozó bevonása esetén az alvállalkozók teljesítményéven együtt az összeget elegendő igazolni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1-4): Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ajánlati Felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (3 évben) teljesített legjelentősebb szállításairól, a 321/2015. (X. 30.) Kormány Rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő módon.
Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 21. § (1a) bekezdés (a) pontját:
Ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, erre való figyelemmel a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő figyelembe veszi a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 21/A. §-át.
A referencia-nyilatkozatnak vagy igazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, - kapcsolattartó személy nevét és telefonszámát, - a szállítás tárgyát olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassága megállapítható legyen, a szállítás mennyiségét, a teljesítés idejét [a kezdési – azaz a szerződéskötés - időpontja és befejezési időpontja – év/hó/nap], továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt.
Sz.1.; Sz.2.; Sz.3.; Sz.4)
A 321/2015. (X 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja szerint. A szakemberek megnevezése, képzettség, szakmai tapasztalat ismertetése. Igazolásként aláírt, rendelkezésre állási-közreműködői nyilatkozatot tartalmazó önéletrajzot, a végzettséget/képzettséget igazoló okirat másolatát kell csatolni. A szakmai tapasztalat igazolására az önéletrajz szolgál, amelyből világosan ki kell derülnie, a szakember szakmai tapasztalatának és az időbeliségnek.
Előzetes igazolás: Az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri az EEKD IV. rész "α" pontjának kitöltését [ Kbt. 67. § (1) és (3) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Kormány Rendelet 1. § (1) bek., 2. § (5) bek. és 3. §-a alapján.]
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M-1. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladása előtti 36 hónapban teljesített legalább 1 db olyan menetrend szerinti személyszállítást végző közlekedési társaság részére szállított komplex díjtermék értékesítési rendszer megvalósítására vonatkozó befejezett és a Megrendelő által igazoltan átvett referenciával, amely minimálisan az alábbi paraméterek mindegyikével rendelkezik:
a.) A teljesítés magában foglal legalább 3 db fixen rögzített kültéri közösségi közlekedési jegy- és bérletértékesítő automata szállítását, telepítését.
b.) A teljesítés magában foglal legalább 2 db közösségi közlekedési jegy- és bérlet elővételi jegypénztár rendszer szállítását, telepítését.
c.) A teljesítés magában foglalja szállított értékesítő eszközök, rendszerek (a. és b. pont) integrált működést biztosító közös, egységes háttér rendszerének szállítását, telepítését.
M-2. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladása előtti 36 hónapban teljesített legalább 1 db olyan menetrend szerinti személyszállítási végző közlekedési társaság részére szállított kizárólag készpénz mentesen működő közösségi közlekedési jegy- és bérletértékesítő automata hardver és szoftver elemeinek szállítására vonatkozó befejezett és a Megrendelő által igazoltan átvett referenciával, amely legalább 15 db kizárólag készpénzmentes automata szállítását magában foglalta.
M-3. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladása előtti 36 hónapban teljesített legalább 1 db olyan menetrendszerinti személyszállítást végző közlekedési társaság részére szállított közösségi közlekedési jegy- és bérletértékesítő elővételi pénztár hardver és szoftver elemeinek telepítésére vonatkozó befejezett és a Megrendelő által igazoltan átvett referenciával, amely legalább 12 db elővételi pénztár telepítését magában foglalta.
M-4. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladása előtti 36 hónapban szerződésszerűen teljesített komplex díjtermék értékesítési rendszer (jegy- és bérletkiadó automaták, elővételi pénztárak, központi rendszer) üzemeltetésére vonatkozó referenciával legalább 12 hónap egybefüggő időtartamra.
SZ-1. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő projektmenedzser szakemberrel, aki felsőfokú informatikai és/vagy műszaki végzettséggel és minimum 36 hónap felhívás tárgyát képező projektvezetési gyakorlattal rendelkezik, valamint projektvezetőként irányított minimum 1 olyan közlekedésinformatikai projektet, amely a jelen ajánlati felhívás feladását megelőző 3 éven belüli időszakban kezdődött.
SZ-2. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő szoftver architekt szakemberrel, aki államilag elismert felsőfokú végzettséggel rendelkező IT szakember, aki 3 rétegű alkalmazások tervezése és fejlesztésében vagy tranzakció alapú elektronikus fizetési rendszerek tervezése és fejlesztésében, a végzettség megszerzését követően szerzett legalább 36 hónapos informatikai projekt során szerzett szakmai projekt tapasztalattal rendelkezik.
SZ-3. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő közlekedés-informatikai szakemberrel, aki felsőfokú közlekedésmérnöki végzettséggel és minimum 36 hónapos közlekedésinformatikai szakterületen szerzett tapasztalattal rendelkezik, valamint részt vett minimum 1 közlekedésinformatikai projekt tervezésében és megvalósításában, ami menetrend szerinti közösségi közlekedési szolgáltató részére valósult meg.
SZ-4. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a munkák elvégzéséhez legalább 1 fő felsőfokú informatikai, vagy ezzel egyenértékű végzettségű szakemberrel, akinek legalább 1 év szakmai tapasztalata van közösségi közlekedési automata és elővételi jegypénztár hardver és szoftver üzemeltetése terén.
*Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: Alapja a teljes szerződéses ellenszolgáltatás értéke. Mértéke minden megkezdett késedelmes nap esetén napi 1 %.
Hibás teljesítési kötbér: Alapja a teljes szerződéses ellenszolgáltatás értéke. Mértéke 1 % naptári naponta a hiba kijavításáig, de legfeljebb 20 naptári napi tételnek megfelelő összegig.
Meghiúsulási kötbér: A Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás, vagy felmondás esetén a Vállalkozó köteles a fizetendő teljes szerződéses ellenszolgáltatás 30 %-nak megfelelő meghiúsulási kötbért fizetni.
Eladó az automatákra 2 hónap élesüzem támogatást és ennek leteltét követően 12 hónap teljeskörű jótállást vállal a szerződés szerint.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Az Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/08/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/08/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatnak az ajánlattételi felhívás IV. 2.2) pont szerinti ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1b)-(1c) és a (4) valamint (6) bekezdésében valamint a 424/2017 (XII.19) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1./ Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára szoftverfejlesztésre, projektmenedzsmentre, informatikai és kommunikációs rendszerek, közlekedésinformatikai rendszerek tervezésére, kapcsolódó szolgáltatásokra és megvalósítására is kiterjedő, érvényes ISO9001:2015 szabványsorozatnak megfelelő vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel rendelkeznie. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő ezt nem teljesíti, az a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
2./ Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a szállítandó eszközök mintapéldányait (prototípusokat) valamint a hozzájuk kapcsolódó műszaki dokumentációkat (adatlapokat), az érvényes Online Pénztárgép engedélyét, valamint a központi rendszereket demo üzemben bemutatni. Ennek hiánya a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
3./ Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy rendelkezik magyar nyelvű, webes felületű hibabejelentést támogató HelpDesk ticketing rendszerrel, amely elérhetősége webes felületen 7*24 óra. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az ajánlattételi határidő lejártától számított min. 5 napig érvényes bejelentkezési lehetőséget, amellyel ajánlattevő hozzáférést biztosít ajánlatkérő részére a HelpDesk rendszer megfelelőségének ellenőrzése céljából.
4./ Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
5./ Be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62.§ szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését (Kbt. 67. § (4) bekezdés)
6./ Az ajánlatot az ajánlati felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni (Kbt. 66. § (1) bekezdés).
7./ AK a Kbt.71.§-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
8./ AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
9./ Szerződéskötés tervezett időpontja: Az eljárás eredményéről szóló összegezés ajánlattevőknek történő megküldését követő 10. napot követően.
10./ Ajánlatkérő a jelen felhívásban rögzített alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az ajánlattételi felhívás III.1.2) és III.1.3) pontja esetében.
11./ Az Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
12./ Közös AT-nek közös nyilatkozatban meg kell nevezniük a képviselő céget, illetve a szerződésszerű teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk (Kbt. 35. §).
13./ Részajánlattétel kizárásának indoka:A beszerzendő egységes integrált rendszer műszaki és funkcionális egységet képez. Az automaták szállítását és üzembe helyezését egyetlen nyertes gazdasági szereplő képes megfelelően koordinálni.
14./ FAKSZ: dr. Kormos Sándor (00274).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák