Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/240
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2020.12.10.
Iktatószám:22113/2020
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Teljesítés helye:HU1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.01.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72858615
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 54-60
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borbély Tünde
Telefon: +36 305978532
E-mail: kozbeszerzes@mav-szk.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001225952020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001225952020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mozdony Fedélzeti Berendezések szoftverfejlesztés
Hivatkozási szám: EKR001225952020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében Mozdony fedélzeti berendezésen alapuló rendszerek bővítését célzó szoftverfejlesztési feladatoknak meghatározott határidőben történő elvégzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Mozdony Fedélzeti Berendezések szoftverfejlesztés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 54-60.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés keretében Mozdony fedélzeti berendezésen alapuló rendszerek bővítését célzó szoftverfejlesztési feladatoknak meghatározott határidőben történő elvégzése
Nyertes Ajánlattevő feladata a Műszaki leírásban meghatározott, a Mozdony Fedélzeti Berendezésen (a továbbiakban: MFB) alapuló rendszerek bővítését célzó szoftverfejlesztési feladatoknak a Szerződésben meghatározott határidőben történő elvégzése, a Megrendelő által megjelölt teljesítési helyre történő szállítása és üzembe helyezése, továbbá mindazon feladatok ellátása, melyeknek elvégzésére a szerződés és mellékletei szerint köteles.
Ajánlattevő teljesítés során elvárt részfeladatai:
1. Hangos utastájékoztatáshoz kapcsolódó feladatok elvégzése
2. A MÁV-START Zrt. EB/EVM-be állapotjelzés eseményeinek rögzítése, adatcsomag kiegészítése
3. Az arra kiépített járművek esetében a vonatok EVM-hez tartozó nyomáskapcsoló jelének (akkufeszültség) fogadása
4. Az arra kiépített járművek esetében a vonatok zöld hurok jelének fogadása, az adatcsomagba történő beemelése
5. Az arra kiépített járművek esetében az ajtó zárás parancs jel fogadása, az adatcsomagba történő beépítése
6. A járművekre telepített GSM-R rádió és az MFB közötti kommunikáció kiépítése
Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a beszerzendő szolgáltatások részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírás tájékoztató jellegű, annak minden eleme a tárgyalások során a Kbt. 88. § (6) bekezdésének figyelembevétele módosítható.
Ahol a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás történik, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történik, és mellé értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szakember 12 hónap feletti többlettapasztalata az M/2. a.) pont szerinti alkalmasság körében bemutatott 1 fő szakember vonatkozásában (hónap, minimum 0 hónap – maximum 12 hónap)] 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 50
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A felhívás ezen pontja kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED-re továbbítható legyen.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5.pont: AK az 1. értékelési részszemponton belül (Ár) az alábbi alszempontok szerint értékeli az ajánlatokat:
1. részfeladat súlyszáma15
2. részfeladat súlyszám: 15
3. részfeladat súlyszám: 15.
4. részfeladat súlyszám: 15
5. részfeladat súlyszám: 15
6. részfeladat súlyszám: 15

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki (amely) a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolás módja:
Az igazolási módokra a 321/2015. (X.30.) K. r. 1-16. §-okban foglaltak irányadók.
Részvételre jelentkező vonatkozásában:
Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) K. r. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) EKR-ben történő kitöltésével és benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. Ajánlatkérő az EEKD-t a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, az EKR-ben elektronikus formában rendelkezésre bocsátja.
Ajánlatkérő a részvételi felhívásban előírt kizáró okok előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás részvételi szakaszában kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatot veszi figyelembe az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben Ajánlatkérő nem veszi figyelembe és nem bírálja a részvételi jelentkezésben, becsatolásra kerülő bármilyen más, az előírt kizáró okokhoz kapcsolódó
igazolást, egyéb – nem a 321/2015. (X.30.) K. r.4. § (1) bekezdésének megfelelő – nyilatkozatot, dokumentumot.
Alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában:
A 321/2015. (X. 30.) K. r. 15. § szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozóra és más szervezetre vonatkozóan benyújtandó EEKD-t az EKR-ben az adott szervezet nevében a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő tölti ki. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3a) bekezdés.]
A részvételre jelentkező részvételi jelentkezésében – amennyiben az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozót vesz igénybe – a Kbt. 67. § (4) szerinti nyilatkozatot is köteles benyújtani arra vonatkozóan, hogy – az érintett részek tekintetében – nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az eljárás második, ajánlattételi szakaszában, az ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:
– a Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezők esetében a 321/2015. (X. 30.) K. r. III. Fejezet 8. §-a, a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerinti kizáró ok tekintetében a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerint,
– a nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezők esetében a 321/2015. (X. 30.) K. r. III. Fejezet 10. §-a, a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerinti kizáró ok tekintetében a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerint.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján Ajánlattevőknek/Kapacitást nyújtó személyeknek/szervezeteknek az ajánlattevőknek Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdés szerinti felhívására nyilatkozniuk kell arról, hogy a kizáró okok fenn nem állásának és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása során kívánják-e valamely Ajánlatkérő által lefolytatott közbeszerzési eljárásban korábban a kizáró okok fenn nem állására és/vagy az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozóan benyújtott igazolás figyelembe vételét.
Amennyiben az ajánlattevő valamely korábbi igazolás figyelembevételét kívánja, úgy nyilatkozatának tartalmaznia kell az érintett közbeszerzési eljárás és a korábban benyújtott érintett igazolás(ok) egyértelmű megjelölését oly módon, hogy azok a megjelölés alapján egyértelműen beazonosíthatóak legyenek.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(6) szerinti felhívásában nem kéri be ismételten a részvételi szakaszban az EEKD-ban megtett nyilatkozatokat.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1.
Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak értelemszerűen irányadók.
Részvételre jelentkező részvételi jelentkezésében az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba (EEKD) nyilatkozik, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján, az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1.
A részvételre jelentkező alkalmas, amennyiben teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen eléri a 180.000.000 Ft-ot, azaz egyszáznyolcvanmillió forintot.
Részvételre jelentkezőnek az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közül elegendő azon üzleti év/évek árbevételéről nyilatkoznia amellyel/amelyekkel a minimumkövetelménynek való megfelelést igazolni tudja.
Ha a részvételre jelentkező a fenti adattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat megtétele nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8) valamint (11) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján a részvételre jelentkezőnek a jelentkezésében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, a 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész α „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az EEKD-ben, az alkalmassági követelmény előzetes igazolása során megadni kért információkat az egyes alkalmassági követelmények tekintetében a Közbeszerzési Dokumentumok I. A) rész 11. pontja tartalmazza.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak irányadók.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az eljárás második, ajánlattételi szakaszában, az ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:
M/1.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító részvételi felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36) teljesített vasútüzemet célzó szoftverfejlesztési tevékenységre vonatkozó vonatkozó referenciaigazolást/nyilatkozatot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerinti formában igazolva, minimálisan az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése;
- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (cím és/vagy telefonszám és/vagy e-mail és/vagy fax);
- szolgáltatás tárgyának ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból az előírt alkalmassági feltételnek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);
- a referencia teljesítésének kezdő időpontja (év, hónap, nap pontossággal);
- a referencia teljesítésének befejező időpontja (év, hónap, nap pontossággal);
- a referencia szerinti munka ellenszolgáltatás értéke (saját teljesítés mértéke a vizsgált időszak vonatkozásában);
- a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Amennyiben az M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelés a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése szerint referencianyilatkozattal is igazolható, Ajánlatkérő a Kbt. 69. §
(4)-(6) szerinti felhívásában nem kéri be ismételten a részvételi szakaszban az EEKD-ban megtett referencianyilatkozato(ka)t.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során kizárólag a vizsgált időszak (az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három alatt teljesített (befejezett), de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során nem vehető figyelembe olyan szolgáltatás, amelynek teljesítése a vizsgált időszaknál korábbi időpontban fejeződött be.
M/2. Igazolási mód: AT-nek ismertetnie kell 321/2015.(X.30.) Kormr.21.§(3)bek.b) alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be akar vonni a teljesítésbe.
Telj-be bevonni kívánt sz.emberek vonatkozásában ajánlathoz csatolni kell AT nyilatkozatát a bevonni kívánt sz.emberekről (megjelölve azt, h.adott szakembert, mely szakértelemre akarja bevonni),a releváns szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott sz.ember által aláírt szakmai önéletrajzát és a végzettséget igazoló irat(ok) egyszerű másolatát.
Önéletrajznak tartalmaznia kell az adott sz.ember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen adott szakember által ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését,,a tevékenység kezdő és befejező idejét(év/hónap pontossággal),és annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
AK az elvárt szakmai gyakorlat meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi.
Az MFB ajánlatkérői definíciója a II.2.4. pontban.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során nem vehető figyelembe olyan teljesítés, amelynek teljesítése a vizsgált időszaknál korábbi időpontban fejeződött be.
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.
Részvételre jelentkező alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább az eljárást megindító részvételi felhívás feladásától visszafelé számított három/hat évben (36/72 hónapban) teljesített, legalább összesen nettó 135.000.000 Ft értékben vasútüzemet célzó szoftverfejlesztési tevékenységre vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
Az adott részre meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés több referenciával is igazolható.
M/2. Részvételre jelentkező alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább az alábbi szakértelemmel és végzettséggel rendelkező szakemberekkel:
a.)
legalább 1 fő államilag elismert felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember, aki legalább 12 hónapos szakmai gyakorlattal rendelkezik vasútüzemi szoftverfejlesztés területén, valamint
b.)
legalább 1 fő államilag elismert középfokú végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 12 hónapos szakmai gyakorlattal rendelkezik vasútüzemi szoftverfejlesztés területén
Az M/2. alkalmassági minimumkövetelmény a)-b) pontjaiban előírt szakemberek bemutatása során, a szakemberek közötti átfedés nem megengedett, tehát ugyanazon szakember több M/2. pontban előírt szakértelem igazolására nem mutatható be. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alk. követelménynek történő megfelelés igazolásakor.
Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az EEKD-t a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, elektronikus formában rendelkezésre bocsátja.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelmény előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás részvételi szakaszában kizárólag az EEKD-ban foglalt nyilatkozatot veszi figyelembe az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére. A gazdasági szereplő által részvételi jelentkezésében, ajánlatában az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja, és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevő(k) tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevő(ke)t ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be – és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján a részvételre jelentkezőnek a jelentkezésében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, a 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész α „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az EEKD-ban, az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során megadni kért információkat az egyes alkalmassági követelmények tekintetében a Közbeszerzési Dokumentumok I. A) rész 11. pontja tartalmazza.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem határoz meg a részvételre vonatkozóan objektív szabályokat és kritériumokat.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítését teljesítési és/vagy jóteljesítési biztosíték adásához nem köti.
Nyertes AT nem teljesítés, késedelmes, és/vagy hibás teljesítés esetén kötbérfizetésre kötelezett a Ptk.6:186.§(1)bek-ben foglaltakkal összhangban.
Kötbérek:
 késedelem esetén: a késedelem minden megkezdett napja után a nettó vállalkozási díj 1 %-a, de legfeljebb 30 %-a,
 nem teljesítés esetén a nettó vállalkozási díj 30%-a
 hibás teljesítés esetén: a szerződésszegéssel érintett feladatra eső vállalkozási díj 20 %-a/alkalom.
A szerződéses biztosítékok részletes feltételeit a Közbeszerzési Dokumentumok III. Fejezetében található – kizárólag tájékoztató jellegű, a tárgyalás alapját képező - szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti szervezet a Kbt. 135. § (1), valamint (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az igazolt teljesítések után jogosult számlázásra, az eljárás lezárásaként megkötendő szerződésben foglalt feltételek szerint. Az ellenérték kifizetésének teljesítése – a
szerződésszerű teljesítés igazolását követően – a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti szabályoknak megfelelően történik.
Vállalkozó szerződésszerű teljesítés esetén összesen 1 (egy) darab számla kiállításra jogosult. A kifizetés forintban történik.
Ajánlatkérő előleget, kötbért nem fizet, és semmiféle biztosítékot nem nyújt.
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155 §-a irányadó.
A finanszírozási és fizetési feltételek részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező – kizárólag tájékoztató jellegű, a tárgyalások alapját képező – szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/01/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2021/01/15 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Részajánlattétel kizárásának indoka: A tárgyi eljárással érintett szolgáltatás típusából, jellegéből fakadóan nem minősíthető osztható szolgáltatásnak, így az eljárás tekintetében részajánlattételi lehetőség nem biztosítható.
1. Tekintettel a TED szigorú karakterkorlátozására Ajánlatkérő az egyéb információkat teljes körűen és részletesen a Közbeszerzési Dokumentumokban adja meg.
2. Jelen közbeszerzési eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lefolytatásra kerülő eljárás, így az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) rendelkezései alkalmazandóak.
3. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas
4. A jelen eljárásban a Kbt. 57. § (2) bekezdése nem alkalmazandó az EKR rendelet 20.§ (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel.
A gazdasági szereplő a jelen közbeszerzési eljárás iránti érdeklődését - az EKR-ben való előzetes regisztrációt követően – kizárólag az EKR-en keresztül jelezheti az „Érdeklődés jelzése” funkció használatával.
5. A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése valamint az 57. § (1) bekezdés b) pontja alapján, amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat vagy részvételi jelentkezés részeként megtenni.
6. A tárgyalásos eljárás - jogalapja: Ajánlatkérő a 307/2015. (X.27.) Korm. rend. 2. § (2) bekezdése alapján alkalmazza ezt az eljárás fajtát, mivel a jelen közbeszerzés során a Kbt. 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti Ajánlatkérőnek minősül.
7. A részvételi határidőig beérkezett részvételi jelentkezések bontását az EKR automatikusan, a részvételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
Amennyiben részvételre jelentkező a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe alvállalkozót, vagy igénybe vesz ugyan, de az(oka)t a részvételi jelentkezés benyújtásakor még nem tudja megnevezni, úgy a részvételi jelentkezésnek az erre vonatkozó nyilatkozatot is tartalmaznia kell.
9. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket és azok igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági feltétel vonatkozásában szigorúbban határozza meg [321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 30. § (4)].
10. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 13. §-ra tekintettel a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésben (űrlapon) nyilatkozni köteles arról, hogy vele szemben van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás.
11. Az ajánlatok értékelésének szempontja: legjobb ár-érték arány. Az értékelés során adható pontszám: 0-10. Ajánlatkérő az 1.sz. értékelési részszempont összes alszempontja esetében Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója alapján fordított arányosítás módszerével számítja ki a pontszámokat. A 2. sz. értékelési részszempont tekintetében Ajánlatkérő az Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához útmutatóját alkalmazza. A módszerek részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.
13. Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához nem köti.
14. Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy Ajánlatkérő az eljárás megindításának dátumaként a 44/2015. (IX. 2.) MvM rendelet 1. § (1) és (4) bekezdése alapján a TED-en megjelent eljárást megindító hirdetmény VI.5) „E hirdetmény feladásának dátuma” pontjában szereplő dátumot tekinti.
15. AK által megbízott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kómár Márta (Lajstromszám:00341)
16. A IV.2.6-os pont kapcsán AK az 1 hónap alatt 30 napot ért.
17. AK alkalmazza a Kbt. 87. § (6) bekezdését.
18. AK tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 314/2018. (XII.27.) Kormányrendelet értelmében a hivatkozott kormányrendelet 9. § (4) bekezdése szerinti adatokat a jelen eljárás eredményeképpen kötött szerződéssel kapcsolatban az Állami Alkalmazás-katalógusban történő nyilvántartás céljából feltölti.
19. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 12. § (11) bekezdése alapján jelen közbeszerzési eljárás feltételes közbeszerzési eljárásnak minősül. A hivatkozott Korm. rendeletben foglaltak szerint a Miniszter elutasító döntése esetében Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárását eredménytelenné nyilvánítja. Az így megindított közbeszerzési eljárás esetében az eljárást lezáró döntés a miniszteri döntés érintett szervezettel való közléséig nem hozható meg. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2021/01/11 14:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák