Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/238
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.12.08.
Iktatószám:22351/2020
CPV Kód:71322500-6
Ajánlatkérő:MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.01.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Forinda Dóra
Telefon: +36 305673430
E-mail: forinda.dora@mav-szk.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000881652020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000881652020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
x Egyéb tevékenység: Vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: ERTMS kulcsmenedzsment rendszer megvalósítása
Hivatkozási szám: EKR000881652020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71322500-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
ERTMS kulcsmenedzsment rendszer megvalósítása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: ERTMS kulcsmenedzsment rendszer megvalósítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71322500-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Elsősorban: MÁV Zrt. ITRF, Technológiai Rendszerüzemeltetési Igazgatóság, MÁV Székház, 1063 Budapest, Kmetty György utca 3.
Az elektronikus szoftverekben végzendő feladatok elvégzése lehetséges távoli eléréssel is.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata egy Kulcs Menedzsment Központ (továbbiakban: KMC vagy rendszer) (ezen belül Key Distribution Center) létesítése, mely offline kulcsmenedzsment-rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a Megrendelő által üzemeltetett összes, ETCS (Európai Vonatbefolyásoló Rendszer) 2. szintűvonatbefolyásoló rendszerrel felszerelt vonalszakaszok ETCS 2. rendszerben lévő Radio Block Center (RBC)központjai és a MÁV Zrt. vasúti hálózatára engedélyezett ETCS-el felszerelt, hazai és külföldi vasúti járművek fedélzeti berendezései (OBU, EVC és az ETCS-hez kapcsolódó OBURBC, KMC-KMC, KMC-KDC és RBC-RBC közötti kapcsolatokhoz és a hozzájuk kapcsolódó interfészekhez) hitelesítő és autentikációs kulcsainak teljes körű menedzselését ellássa. A projekt a MÁV Zrt. által üzemeltetett vonalakra és a MÁV Zrt. hálózatán közlekedő járművekre terjed ki. A teljes rendszernek az ERTMS (egységes európai vasúti közlekedésirányítási-rendszer) teljes rendszerével kompatibilisnek kell lennie.
A magyar vasúthálózat vonalain kiépített ETCS-L2 rendszer üzemeltetéséhez a magyar KMC kulcsmenedzsment központnak a pályamenti ETCS berendezések (várhatóan mintegy 30 db RBC), és a járműfedélzeti berendezések (mintegy 300 hazai, és több, mint 1000 külföldi interoperábilis jármű) EURORADIO interfészéhez egyedi autentikációs titkos kulcsokat és szállítási kulcsokat kell előállítani, hitelesíteni, nyilvántartani, érvényben tartani, törölni, átadni, aktualizálni stb.
A magyarországi offline kulcsmenedzsment rendszernek biztosítania kell a honos ETCS entitások kulcsainak generálását, nyilvántartását, kezelését (beültetését, törlését), érvényesítését, és a más vasutak KMC-inél honos vasúti járművek kulcsmenedzsment rendszerével történő együttműködést (kulcs-csere). A KMC-hez biztonságosan kapcsolódhassanak a magyar vasúti hálózat RBC központjai, az ETCS-el felszerelt, és a magyar vasúti hálózatra engedélyezett idegen vasúti járművek honos Kulcs Menedzsment Központja (ahol az idegen ETCS entitást az üzemeltetője regisztrálta), valamint szükség szerint a honos ETCS entitások üzemeltetőjének felelősségi körében működtetett kulcselosztó központok (KDC).
A részleteket a Műszaki leírás és a Szerződéstervezet tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M/2. alkalmassági minimumkövetelményben előírt szakember ETCS rendszer(ek)hez kapcsolódó Kulcs Menedzsment rendszer kivitelezésében szerzett szakmai gyakorlata az alkalmassági követelményeken felül (további 0-12 hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a tárgyi eljárásban nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt.
A tárgyi eljárással érintett ERTMS-ETCS Kulcs Menedzsment Rendszer kialakítása nem tekinthető a rendszer kialakításának műszaki sajátosságaiból és összetettségéből kifolyólag olyan szolgáltatásnak, amely szolgáltatás több részre osztható lehetne.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (rövidítve: AT), alvállalkozó (rövidítve:AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll. A Kbt. 74. § (1 ) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási mód:
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (rövidítve: Kr.) 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 3. § (2) és (3) bekezdésére.
A kizáró okok előzetes igazolása az EEKD alapján történik, az utólagos igazolásra pedig a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12-14. § és 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, valamint egy ajánlattevői nyilatkozatot arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is).
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdése alapján nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt a tárgyi eljárásban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevő a Kbt. 67.§(1) és a Kr. 1.§(1) alapján a II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával igazolja alkalmasságát. AK a Kr. 2.§(5) alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolását kéri az EEKD IV. rész α pont kitöltésével. A Kbt. 67.§ (3) bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A nyilatkozat benyújtása vonatkozásában irányadó a Kr. 3.§(3). Irányadó továbbá a Kbt. 65.§(7),(9),(11) ,(12).
Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 65.§(6), a Kr .3.§(5).
A Kbt. 69.§ (4)-(8) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kr. 1.§ (2) alapján a Kr. IV. fejezetében foglalt szabályoknak megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
M/1. – A Kr. 21.§ (3) bek. a) alpontja alapján csatolni kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 6 évben(72 hónapban) befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak ismertetését. Az ismertetésben meg kell adni legalább
a) a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét (kapcsolattartó megnevezését, elérhetőségét (telefon és/vagy e-mail cím)),
b) a szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),
c) az ellenszolgáltatás összegét,
d) a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év, hónap, nap megjelöléssel),
e) továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben AT a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy AT a referencia mely részeit teljesítette, továbbá a teljesítés %-os mértékét is meg kell adni. AK kizárólag a ref.munkának az AT által elvégzett részét/arányát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során. A referenciát a Kr. 22. § (1 )-(2) bekezdés szerint kell igazolni, figyelemmel a 22. § (5) bek-re.
M/2. - Csatolni kell a Kr. 21.§(3)b) alapján az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2. pontjának alpontjában előírt követelményeknek megfelelő, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről szóló nyilatkozatot (EKR űrlap),amely tartalmazza ezen személy nevét, megjelölve azt, hogy az adott szakember, mely szakértelemre kerül bemutatásra; továbbá azon szervezet feltüntetését, amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Csatolni kell a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható, a következő minimális adattartalommal: a) a szakember neve, b) szakmai gyakorlat bemutatása (gyakorlat kezdete (év, hónap), vége (év, hónap) és a konkrét kivitelezési feladat/munka/megbízás/projekt megnevezése).
A hónapokban meghatározott szakmai tapasztalat esetén AK minden megkezdett (érintett) naptári hónapot egész hónapként vesz figyelembe, és az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok esetében az adottidőszakot csak egyszer veszi figyelembe.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (7)-(8) irányadó az igazolás módjára. A dokumentumok a Kbt. 47.§ (2) szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be, irányadó a Kbt. 65.§ (12) és a Kbt. 69.§ (11a) bekezdése.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat évben (72 hónapban) nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya (ETCS rendszer(ek)-hez kapcsolódó Kulcs Menedzsment rendszer kivitelezése) szerinti legalább nettó 420.000.000,- Ft értékű és szerződésszerűen teljesített referenciával.
Az M/1. alkalmassági minimumkövetelmény maximum 2 referenciával is teljesíthető.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik legalább 12 hónap ETCS rendszer(ek)hez kapcsolódó Kulcs Menedzsment rendszer kivitelezésében szerzett szakmai gyakorlattal.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A Szerződés alapján késedelmi, hibás teljesítési, illetve meghiúsulási/nemteljesítési kötbért érvényesíthet a Megrendelő.
Kötbéralap: szerződésszegéssel érintett nettó vállalkozói díj, mértéke:
Késedelem: napi 1 %, max. 20%;
Hibás teljesítés: Megrendelő nem kér kijavítást/kicserélést, hanem a terméket hiba fennállása mellett átveszi: 20% / Megrendelő kicserélést/kijavítást kér: napi 1 %;
Meghiúsulás/nem teljesítés:20%;
Kbt. szerinti kötelezettség megszegés: nettó 100 000 Ft/alk.
Jótállás:36 hónap
Részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, a kifizetés pénzneme HUF.
Részszámlázás biztosított: Nyertes AT a mérföldkövek feladatainak teljes körű, hibátlan elvégzését követően, részteljesítésenként számlakiállítására és benyújtására jogosult.
Vállalkozó előteljesítésre jogosult
A szerződésszerű teljesítést követően a kifizetés átutalással, számla ellenében, magyar forintban a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályok szerint 30 napon belül. Irányadó a Ptk. 6:155 §-a.
Irányadó az Áfatv., az Áht.
Fizetési feltételeket érintő főbb jogszabályok:
-2015. évi CXLIII. törvény (tv.)
-2007. évi CXXVII. tv.
-2011. évi CXCV. tv.
-2013. évi V. tv.
-2017. évi CL. tv.
A Megrendelő előleget nem fizet.
Részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
AK kizárja a Kbt. 35. § (8) szerinti projekttársaság létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Teljesítési részhatáridők és a teljesítési mérföldkövekben meghatározott feladatok százalékban meghatározott ellenértéke a teljes nettó vállalkozói díjhoz képest:
M0: 3 hónap a szerződés hatályba lépését (T) követően, 15%
M1: T +5 hónap, 20%
M2: T + 11 hónap, 25%
M3: T + 14 hónap, 20%
M4: T +18 hónap, 10%
M5: T + 24 hónap, 10%
Részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/01/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/01/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait az Kbt. 68. § (1b) bekezdése, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Kbt.53.§ (6) bekezdés alapján: jelen eljárás feltételes közbeszerzési eljárás. A Kormány azon döntését, miszerint a projekt költsége hazai túlvállalás terhére nem finanszírozható, olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. A támogatási igény elfogadása a szerződés hatályba lépésének feltétele.
2. A nyertes AT kiválasztása a Kbt.76.§ (2) c) pontja alapján történik. Kiosztható pontszámok szempontonként: 0-10 pont. Pontkiosztás módszere: 1. fordított arányosítás; 2. egyenes arányosítás. A 2. értékelési szempont tekintetében az alk. követelményben meghatározott értéken felüli szakmai többlettapasztalat kerül értékelésre. A minimum érték 0 hónap a maximum érték 12 hónap. Amennyiben az ajánlat tartalmi eleme a fentebb jelzett maximum értékeknél kedvezőbb, AK abban az esetben is a maximálisan adható pontszámot osztja ki (10 pont). A minimum magajánlás (0 hónap) esetében AK 0 pontot ad. Az értékelés módszerét részletesen a KD tartalmazza.
3. ATnek a felolvasólapon kizárólag az értékelés során figyelembe venni kért többlettapasztalatot kell feltüntetni. Az alk.követelménynek történő megfeleléshez szükséges szakmai tapasztalatot a felolvasólapon nem kell szerepeltetni. Továbbá AK az ajánlattal együtt kéri benyújtani a KD 1. sz. mellékletet az értékeléshez bemutatott többlettapasztalat tekintetében. A hivatkozott mellékletben az értékelés során figyelembe venni kért többlettapasztalat bemutatása szükséges. Erre figyelemmel az alkalmasság alátámasztására szolgálótapasztalat időtartamát nem kell feltüntetni!
4. Jelen eljárásban a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt járulékos közbeszerzési szolgáltatást nyújtóként jár el.
5. KD rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57.§ szerint, EKR rendelet 11.§ (7)-(8)-ra figyelemmel elektronikus úton. A KD az AF közzétételének időpontjától elérhető az EKRben. AK a KD-ban iratmintát bocsát AT-k rendelkezésére. Az eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKRben történő AT-i regisztráció –EKR rendelet rendelkezései szerint.
6. Hiánypótlás a Kbt. 71.§ szerint biztosított azzal, hogy AK a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza.
7. AT-nek, közös AT-nek az ajánlatában nyilatkozni szükséges a Kbt.66.§ (2) és (6) a) és b) szerint (nemleges nyilatkozat is); Kbt.67.§ (1) és (4) alapján. A Kbt.66.§ (5) alapján a Kbt.68§ (4) szerinti tartalommal felolvasólapot szükséges csatolni, az Kbt.41/A.§ alapján, elektronikus űrlap kitöltésével.
8. Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat az ajánlattevő nevében aláíró személy (továbbiakban: aláíró személy) vonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz:
(i) olyan okiratot (pld. alapító okirat, alapszabály), amelyből megállapítható az aláíró személy képviseletre való jogosultsága; valamint
(ii) olyan közjegyző által készített aláírási címpéldányt vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot, melyből egyértelműen megállapítható az aláíró személy aláírásának mintája („az aláírás külalakjának igazolására csatolt dokumentum”). Részletes előírások a KDban.
9. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. AK AT általi fordítást fogad el; tartalmának helyességéért AT felel. AK kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja.
10. AK az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
11. Az idegen devizanemben megadott értékek, adatok forintra történő átszámítására AK az egyes üzleti évekre irányadó mérlegforduló napokon érvényes MNB devizaárfolyamot alkalmazza, ennek hiányában az ECB által ugyanebben az időpontban jegyzett devizák keresztárfolyamából számított árfolyam kerül alkalmazásra.
12. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ATk által cégszerűen aláírt közös ajánlattevői megállapodást a KD-ban meghat. tartalommal. A megállapodásban a közös AT-nek a szerződésszerű teljesítésért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy az AT-k képviseletére jogosultgazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös AT-k képviseletében eljárhat.
13. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját.
14. Kbt.73.§(5): AK a KD-ban közli azon szervezetek nevét, amelyektől AT tájékoztatást kaphat a Kbt.73.§(4)szerinti követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
15. AF-ben, KD-ben valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
16. FAKSZ: Szvaratkó Nikolett (lajstromszám: 00712), helyettes: dr. Molnár Annamária (lajstromszám: 01106)
17. AK az eljárásban a Kbt. 81. § (4) bekezdése szerint jár el.
18. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKRben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. EKRben továbbított dokumentumokkal, EKRben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviseletesetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt.35.§ (2a) bek., 41/A §-a, 65.§(12) bek., 69.§(11a) bek. és a 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet 11-12.§-ai tartalmazzák. EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6.§-a szerint regisztráció szükséges. EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem a KDban foglaltakkal kapcsolatos kérdések, így azok nem minősülnek a Kbt.56.§ szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, azokra AK nem válaszol. EKR működésével és használatával kapcsolatos információk elérhetőek a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap és a https://nekszt.huoldalon. EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
19. Nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét AK számára megismerhetővé teszi; a Kbt.143.§(2)-(3) szerinti ügyletekről AK-t haladéktalanul értesíti.
20. Jelen eljárás dokumentumaiban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Kbt., a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend., a 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet. és a Ptk. előírásai irányadóak.
21. IV.2.6) pontban feltüntetett 1 hónap ajánlati kötöttség alatt AK 30 napot ért.
22. Üzleti titok: Kbt.44.§(1)-(4); EKR rendelet 11.§(4).
23. AK az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
24. AK közli, hogy a nem forintban rendelkezésre álló adatokat (referencia) eredeti devizanemben kéri megadni. A referencia tekintetében az átszámítás alapja a referencia teljesítésének napján hatályos MNB deviza közép- árfolyam, illetve ennek hiányában az ECB által ugyanebben az időpontban jegyzett devizák keresztárfolyamából számított árfolyam.
25. AK adatkezelési tájékoztatója: https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/adatkezelesi-tajekoztatok
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák