Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/36
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Meghívásos eljárás
Közzététel dátuma: 2020.02.20.
Iktatószám: 2515/2020
CPV Kód: 90900000-6
Ajánlatkérő: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU110,HU2; HU110,HU33; HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.;B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.;B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sándor Brigitta
Telefon: +36 302380685
E-mail: sandor.brigitta@mav.hu
Fax: +36 15118666
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Takarítás és egyéb kapcsolódó szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000826642019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90900000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Épületek, épületrészek, építmények és külső területek takarítása, valamint hó- és síkosság mentesítése, szennyfogó szőnyegek bérlése, valamint cseréje, mobil wc berendezések bérlése, valamint karbantartása, rovar és rágcsálóirtás.
1. rész: Takarítás - Budapest Nyugat és Dunántúl Nagyrégió”
A szerződés keretösszege a 36+12 hónapos időszakra vonatkozóan: 7 373 696 000 HUF
2. rész: „Takarítás - Budapest Kelet és Dél Alföld Nagyrégió”
A szerződés keretösszege a 36+12 hónapos időszakra vonatkozóan: nettó 7 005 996 000 HUF
3. rész: „Takarítás - Észak Alföld Nagyrégió”
A szerződés keretösszege a 36+12 hónapos időszakra vonatkozóan: 5 029 148 000 HUF
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 19408840000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Takarítás - Budapest Nyugat és Dunántúl Nagyrégió
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
További tárgyak: 90922000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU2 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Nyugat és Dunántúl Nagyrégió
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Takarítás, valamint hó- és síkosságmentesítési feladatok
Általános elvárás, hogy az utasforgalmi területek az utasforgalom előtt megnyitott teljes időszakban megfeleljenek az elvárt tisztaságnak, melynek általános jellemzője a 2014-2023. évi Vasúti közszolgáltatási szerződés és mellékletei 8. számú mellékletében foglaltak értelmében a deklarált szempontok és paraméterek figyelembevételével a folyamatos tisztaság biztosítása.
Az állomások és megállóhelyek takarítási szolgáltatását az utasforgalmi területek vonatkozásában folyamatosan, az üzemi területek vonatkozásában előre meghatározott rendszerességgel kell végezni, kifogástalan minőségben, annak érdekében, hogy az egyes épületszerkezeti elemek, építmények, területek esetében teljesüljenek az elvárt tisztaságra meghatározott feltételek. A szükséges erőforrások biztosítása, valamint a takarítási gyakoriságok meghatározása és az elvárt tisztasági szint teljesülésének garantálása az Ajánlattevő feladata és felelőssége.
• napi rendszerességű épület/építménytakarítási tevékenységgel érintett terület nagysága:
• A takarítandó terület nagysága összesen: 1.297.460,86 m2
• A napi rendszerességgel érintett takarítandó terület nagysága - feltételezve, hogy a KÖSZ által elvárt tisztaság teljesítéséhez az utasforgalmi területeken napi szinten takarítanak: 1.142.749,25 m2
• hó-és síkosságmentesítési szolgáltatással érintett terület nagysága: 659.670,80 m2
• önálló postai címmel rendelkező épületek/építmények száma: 945 db
• érintett települések száma: 289 település
Szennyfogó szőnyegek kihelyezése, tisztítása, cseréje:
A szennyfogó szőnyegek biztosításának és cseréjének általános jellemzője, hogy a feladatok teljesítéséhez kapcsolódóan ciklusidőnkénti gyakoriság kerül meghatározásra. A szolgáltatásnak magában kell foglalnia az elvárt technikai teljesítményt maradéktalanul teljesítő termék biztosítását, illetve Ajánlatkérő által megadott ciklusidőnként történő cseréjét, mely magában foglalja a szállítást, begyűjtést, kihelyezést, tisztítást, javítást, valamint pótlást. A szolgáltatásnak ki kell terjednie a szőnyeg teljes cseréjére is, amennyiben az elhasználódás foka azt megkívánja. Ezen költséget Ajánlattevő a bérleti díjon felül nem érvényesítheti. Általános elvárás, hogy a kihelyezési pontokon elhelyezett szennyfogó szőnyegek megfeleljenek az elvárt szolgáltatási szint alapelveinek, követelményeinek, azaz a vizsgált elem mentes legyen zavaró szennyeződésektől, valamint az érintkezési felület ne tartalmazzon rászáradt, ragadó foltokat. Ajánlatkérő elvárja, hogy a kihelyezési pontokon elhelyezett szennyfogó szőnyegek a meghatározott rendszerességgel történő csere biztosításával legyenek tisztán tartva.
• önálló postai címmel rendelkező épületek/építmények száma: 17
• érintett települések száma: 6 település
Mobil WC biztosítása:
Mobil WC kihelyezés kapcsán Ajánlattevő feladata a berendezések használhatóságát lehetővé tévő egészségügyi, tisztasági anyagok biztosítása, melyek a WC és mosdó helyiségek higiénikus használatát biztosítják, továbbá a kihelyezéshez kapcsolódóan a kihelyezési pontokra telepített mobil WC-k ürítése, tisztítása, feltöltése valamint karbantartása Ajánlatkérő által meghatározott, megrendelt rendszeresség alapján.
• érintett települések száma: 81 település
Rovar- és rágcsálóirtási szolgáltatás:
Rovar- és rágcsálóirtási tevékenység során a teljesítendő irtási tevékenység kapcsán elvárás a feladatok meghatározott ütemterv szerinti, az eseti megrendelések határidőre történő teljesítése, valamint az alkalmazott eljárás elvárt hatékonyságának teljesülése.
• ütemezett irtási tevékenységgel érintett terület nagysága: 218.725,41 m2
• önálló postai címmel rendelkező épületek/építmények száma: 446 db
• érintett települések száma: 212 település
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, azok a szerződés időtartama alatt pozitív és negatív irányban is módosulhatnak.
A szerződés keretösszege a 36+12 hónapos időszakra vonatkozóan: 7 373 696 000 HUF
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 A szolgáltatásra vonatkozó minőségbiztosítási terv értékelése  25
2 A felhívás III.1.3) M/2. pontban rögzített követelményeknek megfelelő szakemberek többlet létszáma  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Takarítás - Budapest Kelet és Dél Alföld Nagyrégió
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
További tárgyak: 90922000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU33 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Kelet és Dél Alföld Nagyrégió
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Takarítás, valamint hó- és síkosságmentesítési feladatok
Általános elvárás, hogy az utasforgalmi területek az utasforgalom előtt megnyitott teljes időszakban megfeleljenek az elvárt tisztaságnak, melynek általános jellemzője a 2014-2023. évi Vasúti közszolgáltatási szerződés és mellékletei 8. számú mellékletében foglaltak értelmében a deklarált szempontok és paraméterek figyelembevételével a folyamatos tisztaság biztosítása.
Az állomások és megállóhelyek takarítási szolgáltatását az utasforgalmi területek vonatkozásában folyamatosan, az üzemi területek vonatkozásában előre meghatározott rendszerességgel kell végezni, kifogástalan minőségben, annak érdekében, hogy az egyes épületszerkezeti elemek, építmények, területek esetében teljesüljenek az elvárt tisztaságra meghatározott feltételek. A szükséges erőforrások biztosítása, valamint a takarítási gyakoriságok meghatározása és az elvárt tisztasági szint teljesülésének garantálása az Ajánlattevő feladata és felelőssége.
• napi rendszerességű épület/építménytakarítási tevékenységgel érintett terület nagysága:
• A takarítandó terület nagysága összesen: 1.444.714,93 m2
• A napi rendszerességgel érintett takarítandó terület nagysága - feltételezve, hogy a KÖSZ által elvárt tisztaság teljesítéséhez az utasforgalmi területeken napi szinten takarítanak: 1.240.959,56 m2
• hó-és síkosságmentesítési szolgáltatással érintett terület nagysága: 1.025.950,90 m2
• önálló postai címmel rendelkező épületek/építmények száma: 865 db
• érintett települések száma: 194 település
Szennyfogó szőnyegek kihelyezése, tisztítása, cseréje:
A szennyfogó szőnyegek biztosításának és cseréjének általános jellemzője, hogy a feladatok teljesítéséhez kapcsolódóan ciklusidőnkénti gyakoriság kerül meghatározásra. A szolgáltatásnak magában kell foglalnia az elvárt technikai teljesítményt maradéktalanul teljesítő termék biztosítását, illetve Ajánlatkérő által megadott ciklusidőnként történő cseréjét, mely magában foglalja a szállítást, begyűjtést, kihelyezést, tisztítást, javítást, valamint pótlást. A szolgáltatásnak ki kell terjednie a szőnyeg teljes cseréjére is, amennyiben az elhasználódás foka azt megkívánja. Ezen költséget Ajánlattevő a bérleti díjon felül nem érvényesítheti. Általános elvárás, hogy a kihelyezési pontokon elhelyezett szennyfogó szőnyegek megfeleljenek az elvárt szolgáltatási szint alapelveinek, követelményeinek, azaz a vizsgált elem mentes legyen zavaró szennyeződésektől, valamint az érintkezési felület ne tartalmazzon rászáradt, ragadó foltokat. Ajánlatkérő elvárja, hogy a kihelyezési pontokon elhelyezett szennyfogó szőnyegek a meghatározott rendszerességgel történő csere biztosításával legyenek tisztán tartva.
• önálló postai címmel rendelkező épületek/építmények száma: 17
• érintett települések száma: 2 település
Mobil WC biztosítása:
Mobil WC kihelyezés kapcsán Ajánlattevő feladata a berendezések használhatóságát lehetővé tévő egészségügyi, tisztasági anyagok biztosítása, melyek a WC és mosdó helyiségek higiénikus használatát biztosítják, továbbá a kihelyezéshez kapcsolódóan a kihelyezési pontokra telepített mobil WC-k ürítése, tisztítása, feltöltése, valamint karbantartása Ajánlatkérő által meghatározott, megrendelt rendszeresség alapján.
• érintett települések száma: 49 település
Rovar- és rágcsálóirtási szolgáltatás:
Rovar- és rágcsálóirtási tevékenység során a teljesítendő irtási tevékenység kapcsán elvárás a feladatok meghatározott ütemterv szerinti, az eseti megrendelések határidőre történő teljesítése, valamint az alkalmazott eljárás elvárt hatékonyságának teljesülése.
• ütemezett irtási tevékenységgel érintett terület nagysága: 578.703,35 m2
• önálló postai címmel rendelkező épületek/építmények száma: 431 db
• érintett települések száma: 128 település

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, azok a szerződés időtartama alatt pozitív és negatív irányban is módosulhatnak.
A szerződés keretösszege a 36+12 hónapos időszakra vonatkozóan: nettó 7 005 996 000 HUF
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 A szolgáltatásra vonatkozó minőségbiztosítási terv értékelése  25
2 A felhívás III.1.3) M/2. pontban rögzített követelményeknek megfelelő szakemberek többlet létszáma  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Takarítás - Észak Alföld Nagyrégió
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
További tárgyak: 90922000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU3 A teljesítés fő helyszíne: Észak Alföld Nagyrégió
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Takarítás, valamint hó- és síkosságmentesítési feladatok
Általános elvárás, hogy az utasforgalmi területek az utasforgalom előtt megnyitott teljes időszakban megfeleljenek az elvárt tisztaságnak, melynek általános jellemzője a 2014-2023. évi Vasúti közszolgáltatási szerződés és mellékletei 8. számú mellékletében foglaltak értelmében a deklarált szempontok és paraméterek figyelembevételével a folyamatos tisztaság biztosítása.
Az állomások és megállóhelyek takarítási szolgáltatását az utasforgalmi területek vonatkozásában folyamatosan, az üzemi területek vonatkozásában előre meghatározott rendszerességgel kell végezni, kifogástalan minőségben, annak érdekében, hogy az egyes épületszerkezeti elemek, építmények, területek esetében teljesüljenek az elvárt tisztaságra meghatározott feltételek. A szükséges erőforrások biztosítása, valamint a takarítási gyakoriságok meghatározása és az elvárt tisztasági szint teljesülésének garantálása az Ajánlattevő feladata és felelőssége.
• napi rendszerességű épület/építménytakarítási tevékenységgel érintett terület nagysága:
• A takarítandó terület nagysága összesen: 1.025.204,61 m2
• A napi rendszerességgel érintett takarítandó terület nagysága - feltételezve, hogy a KÖSZ által elvárt tisztaság teljesítéséhez az utasforgalmi területeken napi szinten takarítanak: 685.627,02 m2
• hó-és síkosságmentesítési szolgáltatással érintett terület nagysága: 473.480,49 m2
• önálló postai címmel rendelkező épületek/építmények száma: 716 db
• érintett települések száma: 182 település
Szennyfogó szőnyegek kihelyezése, tisztítása, cseréje:
A szennyfogó szőnyegek biztosításának és cseréjének általános jellemzője, hogy a feladatok teljesítéséhez kapcsolódóan ciklusidőnkénti gyakoriság kerül meghatározásra. A szolgáltatásnak magában kell foglalnia az elvárt technikai teljesítményt maradéktalanul teljesítő termék biztosítását, illetve Ajánlatkérő által megadott ciklusidőnként történő cseréjét, mely magában foglalja a szállítást, begyűjtést, kihelyezést, tisztítást, javítást, valamint pótlást. A szolgáltatásnak ki kell terjednie a szőnyeg teljes cseréjére is, amennyiben az elhasználódás foka azt megkívánja. Ezen költséget Ajánlattevő a bérleti díjon felül nem érvényesítheti. Általános elvárás, hogy a kihelyezési pontokon elhelyezett szennyfogó szőnyegek megfeleljenek az elvárt szolgáltatási szint alapelveinek, követelményeinek, azaz a vizsgált elem mentes legyen zavaró szennyeződésektől, valamint az érintkezési felület ne tartalmazzon rászáradt, ragadó foltokat. Ajánlatkérő elvárja, hogy a kihelyezési pontokon elhelyezett szennyfogó szőnyegek a meghatározott rendszerességgel történő csere biztosításával legyenek tisztán tartva.
• önálló postai címmel rendelkező épületek/építmények száma: 8
• érintett települések száma: 5 település
Mobil WC biztosítása:
Mobil WC kihelyezés kapcsán Ajánlattevő feladata a berendezések használhatóságát lehetővé tévő egészségügyi, tisztasági anyagok biztosítása, melyek a WC és mosdó helyiségek higiénikus használatát biztosítják, továbbá a kihelyezéshez kapcsolódóan a kihelyezési pontokra telepített mobil WC-k ürítése, tisztítása, feltöltése valamint karbantartása Ajánlatkérő által meghatározott, megrendelt rendszeresség alapján.
• érintett települések száma: 39 település
Rovar- és rágcsálóirtási szolgáltatás:
Rovar- és rágcsálóirtási tevékenység során a teljesítendő irtási tevékenység kapcsán elvárás a feladatok meghatározott ütemterv szerinti, az eseti megrendelések határidőre történő teljesítése, valamint az alkalmazott eljárás elvárt hatékonyságának teljesülése.
• ütemezett irtási tevékenységgel érintett terület nagysága: 237.751,72 m2
• önálló postai címmel rendelkező épületek/építmények száma: 482 db
• érintett települések száma: 133 település
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, azok a szerződés időtartama alatt pozitív és negatív irányban is módosulhatnak.
A szerződés keretösszege a 36+12 hónapos időszakra vonatkozóan: 5 029 148 000 HUF
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 A szolgáltatásra vonatkozó minőségbiztosítási terv értékelése  25
2 . A felhívás III.1.3) M/2. pontban rögzített követelményeknek megfelelő szakemberek többlet létszáma  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
x Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 154 - 381002
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Takarítás - Budapest Nyugat és Dunántúl Nagyrégió
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63484135
Postai cím: Szkalka Köz 1.
Város: Komlóska
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3937
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bnref.hu
Telefon: +36 202805678
Internetcím(ek): (URL) www.bnref.hu
Fax: +36 18779610
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7373696000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Takarítás - Budapest Kelet és Dél Alföld Nagyrégió
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63484135
Postai cím: Szkalka Köz 1.
Város: Komlóska
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3937
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bnref.hu
Telefon: +36 202805678
Internetcím(ek): (URL) www.bnref.hu
Fax: +36 18779610
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7005996000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Takarítás - Észak Alföld Nagyrégió
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63484135
Postai cím: Szkalka Köz 1.
Város: Komlóska
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3937
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bnref.hu
Telefon: +36 202805678
Internetcím(ek): (URL) www.bnref.hu
Fax: +36 18779610
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5029148000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Benyújtott részvételi jelentkezések (mindhárom rész vonatkozásában):
• B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (3937 Komlóska, Szkalka Köz 1., Adószám:12327357-2-43)
• Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság (1047 Budapest, Attila utca 34., Adószám:11066901-2-44)
• NEO Property Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest, Máriássy utca 7., Adószám:13357371-2-44)
Benyújtott ajánlatok (mindhárom rész vonatkozásában):
• B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (3937 Komlóska, Szkalka Köz 1., Adószám:12327357-2-43)
• Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság (1047 Budapest, Attila utca 34., Adószám:11066901-2-44)

A jelen hirdetmény V.2.4) pontjaiban az egyes keretmegállapodások keretösszege kerül feltüntetésre.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
  Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben megállapított feltételek szerint
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)