Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/43
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.03.02.
Iktatószám: 3420/2020
CPV Kód: 30200000-1
Ajánlatkérő: Budapesti Corvinus Egyetem
Teljesítés helye: 1093 Budapest, Fővám tér 13-15.;1093 Budapest, Fővám tér 13-15.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.03.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Egyetem
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Corvinus Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58756641
Postai cím: Fővám Tér 8 37058
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1093
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paták Helga
Telefon: +36 14827154
E-mail: kozbeszerzes@uni-corvinus.hu
Fax: +361 14827051
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-corvinus.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000137342020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000137342020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Egyetem
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ultrabook/tablet és projektor keretszerzerződések
Hivatkozási szám: EKR000137342020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész
Ultrabookok és tabletek beszerzése keretszerződés keretében
2.rész
Projektorok beszerzése keretszerződések keretében
II.1.5)
Becsült érték: 50000000 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Ultrabookok és tabletek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30213100-6
További tárgyak: 30213200-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1093 Budapest, Fővám tér 13-15.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Keretszerződés ultrabookok, tabletek és kapcsolódó kiegészítők beszerzésére a műszaki leírásban részletezett paraméterekkel. A keretösszeg 35.000.000.-Ft. Tervezett beszerzési mennyiség 25 db ultrabook és 90 db tablet. Ajánlatkérő a keretösszeg legalább 70 %-ának lehívására kötelezettséget vállal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt többlet jótállási idő (Legalább 0 hónap, legfeljebb 24 hónap. 0 hónap alatti megajánlás érvénytelen, 0 hónap esetén nulla, a 24 hónapot elérő, ill. afeletti megajánlás max. pont) (egész hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (egész Ft) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A szerződés a felek kölcsönös megelégedése esetén, kölcsönös és írásbeli megegyezés alapján a Kbt. 141. §-ban foglaltak
figyelembevételével amennyiben a keretösszeg a 12 (tizenkét) hónapos szerződéses időtartam alatt nem kerül teljes mértékben felhasználásra, meghosszabbítható további egy alkalommal hat (6) hónap időtartamra.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Projektorok
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1093 Budapest, Fővám tér 13-15.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Keretszerződés projektorok és kapcsolódó kiegészítők beszerzésére a műszaki leírásban részletezett paraméterekkel. A keretösszeg 15.000.000.-Ft, a tervezett beszerzési mennyiség 10 db projektor. Ajánlatkérő a keretösszeg lehívására nem vállal kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt többlet jótállási idő (Legalább 0 hónap, legfeljebb 24 hónap. 0 hónap alatti megajánlás érvénytelen, 0 hónap esetén nulla, a 24 hónapot elérő, ill. afeletti megajánlás max. pont) (egész hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (egész Ft) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A szerződés a felek kölcsönös megelégedése esetén, kölcsönös és írásbeli megegyezés alapján a Kbt. 141. §-ban foglaltak
figyelembevételével, amennyiben a keretösszeg a 24 (huszonnégy) hónapos szerződéses időtartam alatt nem kerül teljes mértékben felhasználásra, meghosszabbítható további egy alkalommal hat (6) hónap időtartamra.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) a- m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A.§ (1) bekezdés és a KR 17.§-a szerint Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik jelen Felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17.§-a szerint kell igazolnia. A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a jelen felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolásokat vegye figyelembe Ajánlatkérő a bírálat során.
Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az Ajánlati felhívás III.1.1. pontjában felsorolt nyilatkozatokkal egyidejűleg köteles benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: TOVÁBBI INFO: VI.3.12 pont folytatása
n) Amennyiben AT tekintetében cégbíróság előtt változásbejegyzési eljárás van folyamatban, abban az esetben az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről cégbíróság által megküldött igazolást. Ha AT tekintetében nincs folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozat benyújtása szükséges. o) Az ajánlathoz csatolni kell – a 2006.évi V. törvény 9. §-ában foglaltaknak megfelelően – az ajánlatban szereplődokumentumokat aláíró, Ajánlattevő, alvállalkozó. és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányának másolatát vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Egyéni vállalkozónak, az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 10. § (1) bekezdése figyelembevételével csatolnia kell a képviseletre jogosult személy által aláírt a képviseletre való jogosultság igazolására alkalmas teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, az igazolványszámát, vagy az adószámát. A képviseleti jogosultság igazolására Ajánlatkérő nem fogadja el Ajánlattevő vagy alvállalkozó által benyújtott személyes okmányok másolatát. Elektronikus aláírás esetén Ajánlatkérő az aláírást a www.keaesz.gov.hu oldalon validálja. Amennyiben az elektronikus aláírás érvényes validációval rendelkezik és a tárolt cégkivonat tartalmazza az azonosítóját, Ajánlatkérő eltekint az aláírási címpéldány csatolásától
p) Ajánlattevőnek ajánlatához minden rész esetében külön kell csatolnia a részletes árajánlatot. Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy részletes árajánlat hiányában az ajánlat érvénytelen! A közbeszerzési dokumentumokban (Ajánlati dokumentáció és részletes árajánlat) megjelölt darabszámok kizárólag az ajánlatok objektív összehasonlíthatósága érdekében kerültek megállapításra, a valós mennyiségek egyedi megrendelésekkel kerülnek lehívásra
q) Ajánlattevőnek az ajánlatban erre a beszerzésre vonatkozó gyártói igazolással kell tanúsítani azt, hogy a megajánlott eszközök csak új - a szállítást megelőzően sehol nem használt - eszközök, és a konfigurációk mindenben megfelelnek a műszaki leírásban foglalt követelményeknek, gyári összeszerelésűek, és mindenben vonatkoznak rá a gyártói támogatás és garancia feltételei. Valamennyi termék hazai, hivatalos kereskedelmi csatornán keresztül kerül leszállításra, és rendelkezik hazai szervizparkkal.
r) AK az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
s) AK jelen felhívásban a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és ennek igazolását a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
t)Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). u) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/. u) Az ajánlatok benyújtása: Az ajánlatot elektronikus úton szükséges becsatolni az EKR rendszerbe (www.ekr.gov.hu) az eljárás erre megadott felületén. Az előírt nyilatkozatokat (pl. kizáró okok nyilatkozata) és kötelező adatokat (pl.: értékelési szempont szerinti adatok) az eljárás erre a célra biztosított felületén kell megadni. Egyes igazolások/nyilatkozatok (pl.: aláírási címpéldány, stb.) benyújtására a felület az ajánlat összeállítása során feltöltési lehetőséget biztosít az erre a célra létre hozott blokkokban. Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha az az EKR-ben rögzített ajánlattételi határidőn belül elektronikusan beérkezik. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Ajánlattevő bármely részre tehet ajánlatot és több rész tekintetében is lehet szerződő fél.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 65. § (1) és (2) bekezdése alapján a gazdasági és pénzügyi alkalmasság előírása nem kötelező, így Ajánlatkérő eltekint ezen alkalmassági feltétel előírásától.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: a) A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet. § (1) bekezdés a) pontja alapján jelen Felhívás feladásától visszafelé számított harminchat (36) hónapban teljesített legjelentősebb szállításainak ismertetése. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 23.§-a szerinti referenciaigazolás(ok)nak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését (címe, kapcsolattartó neve, elérhetősége), a szállítás tárgyát: 1 rész tekintetében (notebook, ultrabook, tablet, számítógép), 2. rész tekintetében (projektor), a leszállított eszközök mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év/hónap/nap pontossággal) és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) és a 114/A § (1) bekezdése, valamint a KR 1. § (7) bekezdése, 21. § (1a) a) pontja, 21/A. §-a, 24. § (1) bekezdése és további vonatkozó rendelkezései. A Kbt. 114/A.§ (1) bekezdésben foglaltak alapján Ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okok, valamint az alkalmassági kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az igazolások benyújtásának előírásakor az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 1. rész tekintetében
a) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem mutat be jelen Felhívás feladásától visszafelé számított harminchat (36) hónapban
szerződésszerűen teljesített, összesen legalább hetven (70) db notebook és/vagy ultrabook és/vagy tablet és/vagy számítógép szállítására vonatkozó referenciát.
2. rész tekintetében
a) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem mutat be jelen Felhívás feladásától visszafelé számított harminchat (36) hónapban
szerződésszerűen teljesített, összesen legalább öt (5) db projektor szállítására vonatkozó referenciát.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Jótállási és szavatossági kötelem: Ajánlattevőt jótállási és szavatossági kötelezettség terheli, melynek szabályait a Ptk. tartalmazza. Késedelmi kötbér a nettó vételár után: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. naptól napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20%.
Meghiúsulási kötbér A szerződés meghiúsulása esetén a szerződés nettó ellenértékének 25%-a
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Vevő a teljesítésigazolást követően . Ajánlattevő által kiállított és megküldött számlát, a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján a Ptk. 6:130. §(1)–(2) bekezdésében foglaltak szerint a számla kézhezvételétől számított harminc (30) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg. Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § -ában foglaltaknak eleget tesz.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlatevőtől nem követeli meg és nem is teszi lehetővé gazdálkodószervezet alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/03/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/03/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a tartalmazza

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Nincs
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Mindkét rész tekintetében: Fordított arányosítás: 1. sz. értékelési szempont (Nettó ajánlati ár) Egyenes arányosítás: 2. értékelési szempont. (Vállalt többlet jótállás)
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: AK=Ajánlatkérő, AT=Ajánlattevő
a) AK a Kbt. 40. § (1) bekezdése, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Kr. 1. § (2) bekezdésében rögzített, a közbeszerzésért felelős miniszter által üzemeltetett központi közbeszerzési nyilvántartás és a közbeszerzési eljárások elektronikus lebonyolítását támogató informatikai rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével folytatja le a tárgyi közbeszerzési eljárást. b) Ahol AK a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában c) A kiegészítő tájékoztatás megadásának határideje körében AK tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti „észszerű időnek” az ajánlattételi határidő lejárta előtti harmadik napot tekinti, és a Kbt. 56. §-a alkalmazása során ennek megfelelően jár el. Amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem az ajánlattételi határidő lejártát megelőző ötödik napnál később érkezik be, a kiegészítő tájékoztatást AK-nek csak akkor kell megadnia, ha a tájékoztatás elkészítése és megküldése még az ajánlattételi határidő letelte előtt észszerűen lehetséges. d) Az eredeti ajánlati példányban szereplő dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Ajánlatkérő a Kbt. 41/A § (2a) bekezdése alapján AK előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. Egyéb esetekben AK nem követeli meg elektronikus aláírás alkalmazását. e) Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot. f) AT-nek (közös AT-knek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. g) Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. h) Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az AT-n kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. i) AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít. j) Információk az értékeléshez és értékelési szempontokhoz:
Értékelési módszerek:
Fordított arányosítás: 1. sz. értékelési szempont (Nettó ajánlati ár)
Egyenes arányosítás: 2. értékelési szempont. (Vállalt többlet jótállás)
A Vállalt többlet jótállási idő esetén az összehasonlítás alapját az Ajánlattevő által az 1. rész tekintetében az eszközökre (ultrabook, tablet) elvárt 12 hónapos, 2. rész tekintetében az eszközökre (projektor) elvárt 60 hónapos jótállási időn felül megajánlott, vállalt teljes körű többlet jótállási határidő mértéke képezi. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a termékre az 1. rész esetén 12 hónap, 2. rész esetén 60 hónapos jótállási idő vállalása kötelező. Az értékelési szempontban a kötelező jótállási időn felül vállalt többlet jótállási időt (0-24 hónap) értékeli.
A vállalt teljes körű többlet jótállási időt (egy egységes értékként) egész hónapokban a Kbt. 66. § (5) bekezdésének megfelelő Felolvasólapon kell megadni.
Nulla (0) hónapos többlet jótállási időnél rövidebb többlet jótállási idő megajánlása esetén Ajánlattevő ajánlata érvénytelennek minősül. Ajánlatkérő a nulla (0) hónapos többlet jótállási idő megajánlása esetén ezen értékelési szempontra egységesen nulla (0) pontot számít az ajánlat elbírálása során, huszonnégy (24) hónapos többlet jótállási időnél hosszabb többlet jótállási idő megajánlását elfogadja, de további pontokkal nem honorálja az értékelésnél, azaz huszonnégy (24) hónapos többlet jótállási időnél hosszabb többlet jótállási idő megajánlása esetén ezen értékelési szempontra egységesen tíz (10) pontot számít az ajánlat elbírálásakor. Az értékelési szempontok esetében alkalmazott értékelési módszer részletes kifejtését a dokumentáció tartalmazza. k) AK az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak szükségessége esetén – a Magyar Nemzeti Banknak, jelen Felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza árfolyamai alapján számítja át magyar forintra, árbevétel tekintetében az érintett év, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. l) AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó. m) Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/03/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges