Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/43
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2020.03.02.
Iktatószám: 3530/2020
CPV Kód: 72250000-2
Ajánlatkérő: VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (1054 Budapest, Szabadság tér 7.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.03.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98877425
Postai cím: Szabadság Tér 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Németh Réka
Telefon: +36 13019900
E-mail: vpe@vpe.hu
Fax: +36 13328025
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www2.vpe.hu/index.php
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000185262020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000185262020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Informatikai infrastruktúra üzemeltetése
Hivatkozási szám: EKR000185262020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72250000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A VPE informatikai infrastruktúra rendszerének üzemeltetése, működtetése vállalkozási szerződés keretében.
A társaság informatikai infrastruktúrájának üzemeltetési feladatai, különös tekintettel az alábbiakra:
a) Fizikai és virtuális szerverek hardver- és operációs rendszer szintű üzemeltetése
b) Fizikai és virtuális hálózat üzemeltetése
c) Monitorozó rendszer üzemeltetése
d) Adatmentés, helyreállítás és törlés
e) Biztonságos távoli elérési rendszer üzemeltetése (VPN)
f) Központi tárhely (Storage) üzemeltetése
g) Monitoring E-mail rendszer üzemeltetése
h) Tűzfal üzemeltetése
i) WEB szerver üzemeltetése
j) IDS rendszer üzemeltetése
k) Log elemzés
l) Kockázat elemzés
m) IT biztonsághoz kapcsolódó feladatok
n) Tanúsítvány kezelés
o) DRP szolgáltatások
p) Hibajegy kezelés
q) SLA szinthez tartozó feladatok
A VPE Kft. jelenlegi informatikai architektúrája VMWare vSphere 5.5 virtuális környezetben került kialakításra. A virtuális gépek jellemzően CentOS 7 operációs rendszert futtatnak, de léteznek egyéb (Red Hat, Oracle) operációs rendszert futtató gépek is, melyik közül egy Windows alapú.
A rendszer rendelkezésre állásával és a legnagyobb kiesési idejével kapcsolatban az alábbi követelményi szint kerül meghatározásra:
Rendelkezésre állás: 7x24
Rendelkezésre állási tényező (SLA): 99,9% /hónap
A garantált hibaelhárítási (megoldási) időt a műszaki leírás rögzíti, hibaosztályonként.
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket a szerződéstervezet és a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírása tartalmazza.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő kizárja a részajánlattétel lehetőségét, mivel az ellátandó üzemeltetési, működtetési feladatok közötti szoros műszaki-szakmai funkcionális egység kizárja a részajánlattétel lehetőségének biztosítását.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Informatikai infrastruktúra üzemeltetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72250000-2
További tárgyak: 72253200-5
72600000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (1054 Budapest, Szabadság tér 7.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A VPE informatikai infrastruktúra rendszerének üzemeltetése, működtetése vállalkozási szerződés keretében.
A társaság informatikai infrastruktúrájának üzemeltetési feladatai, különös tekintettel az alábbiakra:
a) Fizikai és virtuális szerverek hardver- és operációs rendszer szintű üzemeltetése
b) Fizikai és virtuális hálózat üzemeltetése
c) Monitorozó rendszer üzemeltetése
d) Adatmentés, helyreállítás és törlés
e) Biztonságos távoli elérési rendszer üzemeltetése (VPN)
f) Központi tárhely (Storage) üzemeltetése
g) Monitoring E-mail rendszer üzemeltetése
h) Tűzfal üzemeltetése
i) WEB szerver üzemeltetése
j) IDS rendszer üzemeltetése
k) Log elemzés
l) Kockázat elemzés
m) IT biztonsághoz kapcsolódó feladatok
n) Tanúsítvány kezelés
o) DRP szolgáltatások
p) Hibajegy kezelés
q) SLA szinthez tartozó feladatok
A VPE Kft. jelenlegi informatikai architektúrája VMWare vSphere 5.5 virtuális környezetben került kialakításra. A virtuális gépek jellemzően CentOS 7 operációs rendszert futtatnak, de léteznek egyéb (Red Hat, Oracle) operációs rendszert futtató gépek is, melyik közül egy Windows alapú.
A rendszer rendelkezésre állásával és a legnagyobb kiesési idejével kapcsolatban az alábbi követelményi szint kerül meghatározásra:
Rendelkezésre állás: 7x24
Rendelkezésre állási tényező (SLA): 99,9% /hónap
A garantált hibaelhárítási (megoldási) időt a műszaki leírás rögzíti, hibaosztályonként.
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket a szerződéstervezet és a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírása tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M/2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakemberek összesített üzemeltetői többlettapasztalata a kötelezően előírt min. 3 évet (36 hónapot) meghaladóan (hónapban) 15
2 Az egyes képesítési követelményeknél benyújtott, érvényes certificate-ek megléte (db) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlattételi ár (nettó Ft / teljes szerződéses id / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/09/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő nem alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak.
A Kbt. 63. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Öntisztázás: A Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Közös részvételre jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők mindegyikének külön-külön kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját illetően a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésére figyelemmel az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a részvételre jelentkezőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A Kbt. 67. § (4) bekezdésére tekintettel a nyilatkozatot az alvállalkozók tekintetében akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Részvételre jelentkező vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a részvételi jelentkezéshez csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben részvételre jelentkező vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek a részvételi jelentkezés részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet a részvételre jelentkező az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló – a 321/2015. Korm. rendeletben megnevezett – elektronikus nyilvántartásokból is ellenőrzi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 67. és 69. §, valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint kell eljárni. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Ajánlatkérő későbbi, a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti külön felhívására benyújtandó igazolások:
P/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján: az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó adózott eredményéről (a vizsgált időszaknál később létrejött gazdasági szereplők esetén a működési idejére vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételről) szóló nyilatkozat benyújtása.
P/2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján: az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a teljes és a közbeszerzés tárgyából (informatikai infrastruktúra működtetés, üzemeltetés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésben foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha saját vagy jogelődje adózott eredménye az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben egynél több alkalommal (üzleti évben) negatív volt.
Ha a részvételre jelentkező azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (informatikai infrastruktúra működtetés, üzemeltetés) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő köteles a részvételre jelentkező pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (informatikai infrastruktúra működtetés, üzemeltetés) származó árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 30 millió Ft-ot.
P/2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított --árbevétele összesen nem éri az 50 millió Ft-ot, vagy a közbeszerzés tárgyából (informatikai infrastruktúra működtetés, üzemeltetés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított --árbevétele összesen nem éri el a 30 millió Ft-ot.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az alkalmassági követelmény előzetes igazolására vonatkozóan kizárólag a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben Ajánlatkérő nem veszi figyelembe és nem értékeli a részvételi jelentkezésben – adott esetben – becsatolásra kerülő bármilyen más, az igazolni kívánt alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelő tartalmú – nyilatkozatot, dokumentumot.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, jelen részvételi felhívásban előírt igazolásokat az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani. Amennyiben a részvételre jelentkező az igazolásokat az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásánál korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel a részvételre jelentkezőt a későbbiekben az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér. Az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolása során a Kbt. 65. § (5)-(9) bekezdéseiben foglaltak is irányadók.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 67. és 69. §, valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint kell eljárni. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
AK későbbi, a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti külön felhívására benyújtandó igazolások:
M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján: az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított három évben teljesített jelentősebb, alkalmassági feltétel körében előírt tárgyú referenciamunka/referenciamunkák ismertetése a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § szerint, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
A nyilatkozatban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél nevét, címét (székhelyét), a másik fél részéről felvilágosítást adó személy nevét és elérhetőségét (telefonszámát, címét, e-mail címét, fax számát), a referenciamunka pontos leírását (elvégzett munkák megnevezését, főbb műszaki paramétereit), a teljesítés idejét (kezdet és befejezés megjelölésével, év, hónap, nap pontossággal) és helyét, továbbá azt, hogy fővállalkozói, alvállalkozói vagy konzorciális teljesítésről van-e szó, és hány százalékos volt a teljesítésében a részvételre jelentkező részvételi aránya, és a szerződés mely részét teljesítette. Nyilatkozni kell továbbá arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A nyilatkozatot olyan részletességgel kell benyújtani, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen.
A referencia bemutatható lezárult, illetve folyamatban lévő szerződésből is azzal a feltétellel, hogy a (rész)teljesítésnek a vizsgált időszakra kell esnie és abból legalább 6 hónapnyi teljesítés szerződésszerűen megtörtént.
A referencia esetében a konzorciumi teljesítést a ténylegesen elvégzett munkák függvényében és értékében veszi figyelembe ajánlatkérő az értékelés során – ennek megfelelően a referenciákat is a referenciát bemutató által ténylegesen elvégzett munka feltüntetésével kell megadni. Ha a nyertes közös részvételre jelentkezőként teljesített szolgáltatásra vonatkozó referencia nyilatkozat nem állítható ki az egyes részvételre jelentkezők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett részvételre jelentkező részéről az ismertetett szolgáltatás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös részvételre jelentkezők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és a nyilatkozatot benyújtó részvételre jelentkező által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot.
M/2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján: a teljesítésbe bevonandó szakemberek megnevezése, végzettségüknek, képzettségüknek, gyakorlatuknak (tárgya és időtartama) ismertetése az alábbiak szerint: csatolni kell a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó részvételre jelentkezői nyilatkozatot, továbbá csatolni kell a képzettséget, végzettséget igazoló dokumentumok másolatát és a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát.
Az alkalmasság igazolását olyan részletességgel kell megadni, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte (tehát a szakember gyakorlatának megléte is) egyértelműen megállapítható legyen. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a szakember által aláírt, rendelkezésre állási-, valamint arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír, és a teljesítésre megfelelő kapacitással rendelkezik.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évből (36 hónapból) legalább egy db, legalább 6 hónapnyi szerződésszerű teljesítésre vonatkozó, garantált hibaelhárítási időt tartalmazó üzemeltetői referenciával VMWare vSphere virtuális környezetben CentOS4 vagy annál magasabb verziószámú vagy azzal egyenértékű operációs rendszerre, amely referencia esetében előírás volt a 99,9% / hónap rendelkezésre állási tényező (SLA) és 7x24-es rendelkezésre állás.
Amennyiben a referenciaként bemutatott szerződés több évre szól, vagy határozatlan idejű és a teljesítés jelenleg is folyamatban van, úgy ajánlatkérő a referenciát akkor fogadja el, ha abból a vizsgált időszakban legalább 6 hónapnyi teljesítés szerződésszerűen megtörtént.
Az előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatandó szerződés(ek)nek az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett és három év (36 hónap) alatt befejezett szolgáltatás(oka)t kell magában foglalnia a Kr. 21. § (3a) bek. értelmében, valamint folyamatban lévő szerződés is bemutatható azzal a feltétellel, hogy a (rész)teljesítésnek a vizsgált időszakra kell esnie.
Az M/1. alkalmassági követelmény vonatkozásában Ajánlatkérő szerződésszerű teljesítés alatt érti: eredményesen lezárt szolgáltatás nyújtása, amely esetében a részvételre jelentkező kötelezettségeinek az előírások és szerződés szerint eleget tett.
M/2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:
Legalább 3 fő, műszaki végzettségű szakember, akik infrastruktúra üzemeltetésben, kiemelten az alábbi területeken i) storage, ii) szerver, iii) VmWare, iv) Linux, v) adatbázis, vi) tűzfal- és IT biztonság egyenként legalább 3 éves (36 hónap) üzemeltetői tapasztalattal rendelkeznek. Egy szakember az előírt i-vi) képesítések közül többet is igazolhat.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására vonatkozóan kizárólag a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben Ajánlatkérő nem veszi figyelembe és nem értékeli a részvételi jelentkezésben – adott esetben – becsatolásra kerülő bármilyen más, az igazolni kívánt alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelő tartalmú – nyilatkozatot, dokumentumot.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, jelen részvételi felhívásban előírt igazolásokat az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani. Amennyiben a részvételre jelentkező az igazolásokat az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásánál korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel a részvételre jelentkezőt a későbbiekben az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér. Az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolása során a Kbt. 65. § (5)-(9) bekezdéseiben foglaltak is irányadók.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Kötbérek a szerződéstervezetben meghatározott módon és mértékben: késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, hibás teljesítési kötbér, speciális kötbéresetek.
Jótállás: nyertes ajánlattevő a szerződés tárgyát képező feladat hibátlan teljesítéséért a szerződés megszűnését követő 6 hónapig terjedő jótállást vállal.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A számlák kiegyenlítésére magyar forintban, átutalással kerül sor a szerződésszerű teljesítés igazolását követően, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a szerződéstervezetben foglalt feltételeknek megfelelően. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Nem kötelező és nem megengedett.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: A szerződéstervezetben részletezettek szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/03/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: 2020/04/10 (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: A Kbt. 53.§(5) bek. alapján: - ha a DKÜ a beszerzési igényt nem látja el a 301/2018.(XII.27.) Korm. rend. 10.§(8) bek. szerinti „megfelelő” minősítéssel; - vagy a 301/2018.(XII.27.) Korm.rend. 12.§(11) bek. alapján a miniszter elutasító döntése esetén.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján kerülnek elbírálásra. Karakterkorlát miatt folytatása a VI.3.12) 10. pontban.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. A végleges ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártával ajánlatkérő a tárgyalásokat befejezettnek nyilvánítja. Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége a tárgyalások befejezésétől, azaz a végleges ajánlat benyújtásának határidejétől számított 30. napig tart.
2. A végleges ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján kerülnek elbírálásra a részvételi felhívásban és a dokumentációban ismertetett részszempontok és módszer szerint.
3. Ajánlattevőnek végleges ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) vonatkozóan. Az ajánlatnak és a végleges ajánlatnak kitöltött felolvasólapot kell tartalmaznia, ami rögzíti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
4. Ajánlattevőnek végleges ajánlatában az eljárás korábbi szakaszaiban benyújtott dokumentumokat, nyilatkozatokat ismételten nem szükséges csatolnia, csak abban az esetben, ha ajánlattevő korábban csatolt dokumentumában vagy nyilatkozatában foglaltakhoz képest változás következett be.
5. Eljárás nyelve: magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Amennyiben bármely, az eljárás során csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az Ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az Ajánlattevő felelőssége.
6. Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésben csatolnia kell nyilatkozatát az üzleti titokról (Kbt. 44. § (1) bekezdés). A részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező a Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján az üzleti titkot tartalmazó elkülönített irathoz indokolást is köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Az indokolás nem megfelelő, mennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
7. A részvételi jelentkezéshez csatolt nyilatkozatokat cégszerű aláírással kell ellátni. A részvételi jelentkezést aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a részvételre jelentkező, közös részvételi jelentkezés esetén részvételre jelentkezők, ill. a kapacitást nyújtó szervezet (személy) cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája csatolandó.
8. A gazdasági és pénzügyi, valamint a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételei és igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbbak.
9. FAKSZ: Szabó József (01090); helyettes FAKSZ: Suhajda-Molnár Anikó (00266)
10. Karakterkorlát miatt a VI.3.9) pont folytatása:
Módszerek:
- „Ajánlattételi ár (nettó Ft / teljes szerződéses időszak)” ért. szempont: a KH útmutatója szerinti relatív értékelési módszer - „fordított arányosítás” módszere
- „Az M/2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakemberek összesített üzemeltetői többlettapasztalata a kötelezően előírt min. 3 évet (36 hónapot) meghaladóan (hónapban)” ért. szempont (ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 180 hónap): a KH útmutatója szerinti relatív értékelési módszer - „egyenes arányosítás” módszere
- „Az egyes képesítési követelményeknél benyújtott, érvényes certificate-ek megléte” ért. szempont: pontozás A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020/03/30 15:00
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/02/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges