Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/44
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.03.03.
Iktatószám: 3607/2020
CPV Kód: 72416000-9
Ajánlatkérő: Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal
Teljesítés helye: Budapest Főváros XIX. kerület közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.03.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60059400
Postai cím: Városház tér Tér 18-20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1195
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pájka Katalin
Telefon: +36 13477446
E-mail: drpajka.katalin@hivatal.kispest.hu
Fax: +36 13474644
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kispest.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000180452020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000180452020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ügyvitelt támogató informatikai rendszer
Hivatkozási szám: EKR000180452020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72416000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzés célja vállalkozási szerződés alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal – Kispesti Rendészeti Központ részére ügyviteli-, és intézkedést támogató informatikai szakrendszer rendelkezésre bocsátása és üzemeltetése. Kispesti Rendészeti Központ jogszabályban meghatározott feladatainak végrehajtása során a közterületen intézkedő közterület-felügyelők tevékenységének mobil eszközök kiszolgálásával (PDA, mobil nyomtató) történő támogatása a jogszabály által a Kispesti Rendészeti Központ kompetenciájába utalt valamennyi eljárás (szabálysértési-, közigazgatási-, szabályszegési eljárások-, feljelentések kezdeményezése, figyelmeztetések dokumentálása, továbbá a kerékbilincselés) során; az intézkedésekhez kapcsolódó adatforgalom biztosítása a PDA eszköz, a hordozható nyomtató, valamint a Kispesti Rendészeti Központ vezetési pontja, ügyeleti szolgálata és ügyviteli rendszere között; a keletkezett adatok ügyviteli rendszerben történő nyilvántartásának, feldolgozási folyamatának teljes körű biztosítása a műszaki leírásban foglaltak szerint, on-line egyedi-, és tömeges, kötegelt adatforgalmi (adatlekérdezés és adatfeltöltés) kapcsolat biztosítása a Belügyminisztérium közhiteles nyilvántartásai között; a vezetői és az ügyeleti munka támogatása a szolgálat ellátásával, az intézkedések számával, státuszával, eredményével, a kivetett szabálysértési-, és közigazgatási bírságokkal, feljelentésekkel, szabályszegési eljárásokkal, figyelmeztetésekkel, valamint kerékbilincseléssel kapcsolatos adatok szolgáltatásával.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a szerződés keretében rendelkezésre bocsátásra kerülő informatikai szakrendszer – dokumentációban részletezettek szerinti – teljeskörű üzemeltetése. Az üzemeltetési, karbantartási szolgáltatásnak biztosítania kell a szerződés teljes időtartama alatt a szakrendszer folyamatos, megbízható, a jogszabályi környezetnek és ajánlatkérő működési folyamatainak mindenkor mindenben megfelelő működését. E körben ellátandó feladat különösen, de nem kizárólagosan: az üzemzavarok okainak feltárása, dokumentálása, elhárítása, továbbá a szavatossági és jótállási igényekből adódó szervizfeladatok biztosítása, valamint a szerződés időtartama alatt bekövetkező jogszabályváltozások folytán szükségessé váló módosítások – előírtak szerinti – végrehajtása.

Ajánlatkérő biztosítja az ügyviteli-, és intézkedést támogató informatikai szakrendszer működtetéséhez szükséges mobil eszközöket (5 db PDA eszköz és 5 db mobil nyomtató), felhasználói informatikai hátteret (egy telephely, 10+10% db munkaállomás, 3 db szerver).
Ajánlattevő által a szerződés keretében rendelkezésre bocsátásra kerülő informatikai szakrendszernek éves átlagban – várhatóan – 5 000 db + 10% helyszíni intézkedés végrehajtásának (helyszíni bírság, távolléti helyszíni bírság, közigazgatási eljárás, szabályszegési eljárás és feljelentés kezelésére, valamint figyelmeztetés dokumentálására, és kerékbilincseléssel kapcsolatos eljárás) támogatását, az intézkedésekkel kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátását kell biztosítania.
A BM közhiteles országos személy-, lakcím-, és gépjármű nyilvántartásai vonatkozásában az ajánlattevő által a szerződés keretében rendelkezésre bocsátásra kerülő informatikai szakrendszerrel biztosítandó folyamatok (lekérdezések száma, valamint a szabálysértési nyilvántartási rendszerbe történő adattovábbítás) éves mértéke – várhatóan – 3 500 db + 20% lekérdezés, 2 000 db + 20% adattovábbítás.
A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, azon belül is a Műszaki leírás, valamint a szerződéstervezet.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzési igény egy több modulból álló szoftver, a modulokat a szerzői jogi oltalomra tekintettel nem lehet külön-külön beszerezni, csak szerves egységben.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Ügyvitelt támogató informatikai rendszer
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72416000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: Budapest Főváros XIX. kerület közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő biztosítja az ügyviteli-, és intézkedést támogató informatikai szakrendszer működtetéséhez szükséges mobil eszközöket (5 db PDA eszköz és 5 db mobil nyomtató), felhasználói informatikai hátteret (egy telephely, 10+10% db munkaállomás, 3 db szerver).
Ajánlattevő által a szerződés keretében rendelkezésre bocsátásra kerülő informatikai szakrendszernek éves átlagban – várhatóan – 5 000 db + 10% helyszíni intézkedés végrehajtásának (helyszíni bírság, távolléti helyszíni bírság, közigazgatási eljárás, szabályszegési eljárás és feljelentés kezelésére, valamint figyelmeztetés dokumentálására, és kerékbilincseléssel kapcsolatos eljárás) támogatását, az intézkedésekkel kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátását kell biztosítania.
A BM közhiteles országos személy-, lakcím-, és gépjármű nyilvántartásai vonatkozásában az ajánlattevő által a szerződés keretében rendelkezésre bocsátásra kerülő informatikai szakrendszerrel biztosítandó folyamatok (lekérdezések száma, valamint a szabálysértési nyilvántartási rendszerbe történő adattovábbítás) éves mértéke – várhatóan – 3 500 db + 20% lekérdezés, 2 000 db + 20% adattovábbítás.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Megajánlott tartalom szakmai értékelése  40
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft/hó) / Súlyszám: 60
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 60 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A II.2.5. minőségi szempont (megajánlott tartalom szakmai értékelése) a következő alszempontokból áll:
2.1. Értékelési alszempont: A gépjármű azonosítás támogatása körében tett vállalás súlyszám: 15
2.2. Értékelési alszempont: A helyszínen végrehajtott intézkedések nyomon követhetőségének körében tett vállalás súlyszám 10
2.3 Értékelési alszempont: A szakrendszer működési stabilitásának ellenőrizhetősége körében tett vállalás súlyszám 15.
A II.2.7. pontban meghatározott teljesítési határidő a szerződés aláírásától 60 hónap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 114.§ (1) bekezdésére figyelemmel a Kbt. 62.§ (1) bekezdése g)-kl m) és q) pontok szerinti kizáró okok érvényesítését írja elő. Ennek alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a fentiekben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet) 17. § (1)-(2) bekezdései szerint követeli meg az igazolásokat. Ajánlattevő vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 17.§(1)bek. szerint EKR űrlapon egyszerű nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62.§(1) bek. k) pont kb) pontját a Kr. 8.§ i)pont ib) alpontja és a 10.§g)pont gb)alpontja szerint kell igazolnia az Ajánlatkérő által kiadott, kitöltött űrlap benyújtásával. Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt.67.§ (4)bek. szerint a Kr.17.§ (2) bek. alapján csak nyilatkozni köteles arról EKR űrlapon, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§(1)bek. g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62.§(1)bek. g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá a kiadott nyilatkozatminta alapján. A Kbt. 69.§ is irányadó. A Kr.17.§ (1)bek. alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az AT a Kr.7.§ szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Öntisztázás a Kbt. 64.§ alapján. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattevők, alvállalkozók és az alkalmasság igazolása érdekében igénybe vett gazdasági szereplők a felhívás megküldésénél nem régebbi nyilatkozatokkal, igazolásokkal kötelesek bizonyítani, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő a nyilvántartásokból ellenőrzi fogja ajánlattevőt, és a teljesítésbe bevonni kívánt gazdasági szereplőt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 65.§ (1) bekezdés a) pontja, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolható saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának - vagy annak meghatározott részének – benyújtásával. Ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges. Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. [321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19.§ (2) bekezdés]
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmas az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 (három) lezárt üzleti évre vonatkozó - saját, vagy jogelődje - számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján, az egyik vizsgált évben sem volt a mérleg szerinti eredménye negatív. (321/2015. (X.30.) Kormsendelet 19.§ (1) bekezdés b) pont) Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19.§ (2) bekezdés alapján meghatározza a később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt árbevétel mértékét, mely a közbeszerzés tárgyából származó nettó 49 000 000,- Ft. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha ennek a követelménynek nem felel meg.
Az alkalmassági követelmény tekintetében elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1.) Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését. (321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21.§ (3) bekezdés a) pont) Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező időpont), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21.§ (3a) alapján az ajánlatkérő legfeljebb hat éven belül megkezdett, szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1.) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik jelen felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) legalább az alábbi elvárásoknak megfelelő szerződésekkel/referenciákkal, amelyek a vizsgált időtartam alatt, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesültek: M1.1) legalább egy db korábbi teljesítés, amely legalább egy évi időtartamban (azaz 12 egybefüggő hónap időtartam) munkanapokon minimum 3 db PDA - informatikai szakrendszerrel támogatott - üzemeltetését biztosította. M1.2) legalább 1 (egy) db korábbi teljesítés, amelynek keretében az ajánlattevő által biztosított informatikai szakrendszer alkalmazásával, egy év (azaz 12 egybefüggő hónap) időtartam alatt legalább 1500 db lekérdezést hajtottak végre a BM közhiteles nyilvántartásaiból (gépjármű-,személy és lakcím nyilvántartásaiból). M1.3) legalább egy db korábbi teljesítés, amelynek keretében az ajánlattevő által biztosított
informatikai szakrendszer alkalmazásával az adatok szabálysértési nyilvántartó rendszerbe (BM SZNYR/NOVASZNYER) történő továbbítása valósult meg a korábbi teljesítés részét képezve 1000 db mértékben. M1.4) legalább egy db korábbi teljesítés, amelynek 1 (egy), legalább 1 éves (azaz 12 egybefüggő hónap) időtartama alatt az ajánlattevő által biztosított informatikai szakrendszeren üzemeltetett, utcai, PDA eszközzel végrehajtható, kerékbilincselést támogató alkalmazás (is) a megvalósított szolgáltatás része volt. Az alkalmassági követelmény tekintetében elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Jogszavatosság: A nyertes ajánlattevő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező bármely SIM kártyán, valamint a szoftveren nem áll fenn harmadik személynek olyan joga, amely az ajánlatkérő e szerződésből eredő jogait korlátozná vagy csorbítaná.
Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér mértéke 100.000 Ft, azaz százezer forint minden megkezdett nap után, de legfeljebb 10 nap. Részleteket a szerződéstervezet tartalmazza.
Meghiúsulási kötbér: nyertes ajánlattevőnek felróható okból történő meghiúsulása esetén ajánlatkérő jogosult a teljes ajánlati ár (vállalkozói díj) 20%-át jogosult meghiúsulási kötbér címén követelni. Részleteket a szerződéstervezet tartalmazza.
Titoktartási kötelezettség megszegésére vonatkozó kötbér: mértéke esetenként 2.000.000,- Ft (azaz kettőmillió forint).
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A megvalósítás pénzügyi fedezetét ajánlatkérő saját forrásból biztosítja. A fedezet Ajánlatkérő tárgyévi költségvetésében rendelkezésre áll. A díjat (HUF-ban) az Ajánlatkérő a Kbt. 135.§ (1) és (5) bekezdései és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése szerint, a kiállított számla alapján előre fizeti meg, oly módon, hogy azt, a helyes számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül banki átutalással teljesíti a nyertes Ajánlattevő számára. A fizetési határidő tekintetében akkor is ez a szabály irányadó, ha a kiállított számlán szereplő fizetési határidő a fentiektől eltér. Ha ez munkaszüneti nap, akkor az ezt követő munkanap. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135.§ (6) bekezdésére.
Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a kifizetés során az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben foglaltakat teljes körben alkalmazza. Amennyiben az ajánlattevő a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az ebből adódó késedelmes kifizetésekből eredő jogkövetkezményekért az ajánlatkérő nem vállal felelősséget. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155.§ (1) és (3) bekezdése az irányadó. Vonatkozó jogszabályok: - A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, - Az adózás
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, - Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, a A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. A fizetési feltételek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem kívánja, hogy gazdálkodó szervezetet hozzanak létre.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/03/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:30 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/03/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:30 (óó:pp) Hely: A bontást az EKR végzi.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68.§ és a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15.§-a alapján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 500000
A befizetés helye: Kispesti Polgármesteri Hivatal
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11784009-15519009-06530000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az ajánlati biztosítékról szóló igazolást az ajánlathoz kell csatolni.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: ár részszempont: fordított arányosítás, a II.2.5. minőségi részszempont: abszolút módszer, 2.1. hasznossági függvény, 2.2. pontozás, 2.3. hasznossági függvény
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: Ajánlatkérő=AK, Ajánlattevő: AT, Alvállalkozó=AV. 1.) Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. [Kbt. 54.§(1) bek.] Az ajánlati biztosítékra vonatkozó részletszabályokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. 2. Az ajánlathoz csatolni kell: az EKR-ben megadott űrlapok szerinti nyilatkozatokat, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlati felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Közb. dokumentum, illetve a Kbt. kötelezően előír. 3.Benyújtandó a jogi személynek minősülő AT, valamennyi közös AT, AV, illetőleg - ha ilyet az AT az alkalmasság igazolásához igénybe vesz - az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító, cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpl.(ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintájának) egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot). 4.Ha bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosult írt alá,csatolni kell a cégjegyzésre jogosulttól származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghat.-t, amely az aláírását is tartalmazza.További részletek a közbesz.dok.-ban. 5. AT-nek csatolnia kell nyilatkozatát Kbt.66.§.(6)bek. a)-b)pontjai tekintetében, nemleges tartalom esetén is! 6.AT-nek csatolnia kell nyilatkozatát az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetekről Kbt.65.§(7)-(9)bek. szerint,nemleges tartalom esetén is. 7.Ha AT úgy nyilatkozik, hogy az alkalmassági min.köv.-nek való megfelelés igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására támaszkodik, meg kell neveznie e szervezetet (vagy személyt) és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, aminek igazolása érdekében az AT a szervezet vagy személy erőforrására vagy arra is támaszkodik. 8.A kapacitást biztosító szervezet (vagy személy) részéről szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot az erőforrások rendelkezésre állásáról Kbt.65.§(7)bek.szerint. A kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - Kbt.65.§(8)bek.szerinti szervezet részéről - az AT részére szóló meghatalmazást arra,
hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. 9.Közös
ajánlattétel esetén Kbt.35.§-ban foglaltak és a 424/2017.(XII.19.)Kr.13.§(3)bek. szerint kell eljárni. Közös ajánlattétel esetén
csatolni kell az AT-k nyilatkozatát, ahol kijelölik maguk közül azt az At-t, aki a közös AT-k nevében eljárni jogosult és a közös AT-ket a közbesz.i eljárás során kizárólagosan képviseli, és amelynek a cégjegyzésre jogosult képviselője a közös AT-k nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A meghatalmazásnak (megállapodásnak) ki kell terjednie arra, hogy a közös AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő az eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös AT-k képviseletében eljárhat. Csatolni kell közös AT-k együttműködési megállapodását. 10.Az ajánlattétel nyelve a magyar. A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is köteles AK elfogadni. 11.AK nem él a Kbt.114.§(11) bek.-vel és 75.§(2)bek e)pontot nem alkalmazza. 12.Az eljárásban a kommunikáció az EKR-en keresztül történik. 13. AK a Kbt.71.§(6)bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza. 14.AK nem teszi lehetővé a többváltozatú (alternatív) részvételi jelentkezés benyújtását. 15.Az értékelés módszere: a használt képletek és a módszerek részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó-felső határa: 1-10 pont. Módszerek: ár részszempont: fordított arányosítás, minőségi részszempont: abszolút módszer, 2.1. hasznossági függvény, 2.2. pontozás, 2.3. hasznossági függvény 16. Ajánlatban szakmai ajánlat csatolandó a kötelezően előírt műszaki követelmények és a minőségi részszempontok szerinti vállalások alátámasztására. A szakmai ajánlat nem csatolása esetén hiánypótlásnak nincs helye. 17.A nyertesnek a szerződéskötésig be kell mutatnia az elfogadott szakmai ajánlatának mindenben megfelelő szoftvert. Ellenkező esetben azt az AK a szerződéskötéstől való visszalépésnek értékeli 18. Részletes tájékoztatást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. 19. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a műszaki, gazdasági, pénzügyi alkalmasságuk feltételeit és igazolását a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 20. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114/A.§-át. 21. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy szerződéses kötelezettségként a nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell 24 órás ügyeleti szolgálatot, továbbá a zárt rendszerű adatlekérdezés megfelelősége igazolása érdekében a KEKKH vagy utódszervezetei által kiállított és aláírt tanúsítványt, valamint Belügyminisztérium által kiadott állásfoglalást, - amelyben a rendszerből nyomtatott nyomtatványokat megfelelőnek ítélik - a szerződés megkötésekor be kell nyújtania.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/03/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges