Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/43
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.03.02.
Iktatószám: 3672/2020
CPV Kód: 32420000-3
Ajánlatkérő: Szegedi Közlekedési Kft.
Teljesítés helye: A Szegedi Közlekedési Kft. telephelyei továbbá a kezelésében lévő, Szeged közösségi közlekedési megállóhelyek, infopontok, melyek tételes felsorolását az Ajánlattételi felhívás melléklete tartalmazza. A mellékletben 89 db megállóhelyi eszköz helye és IP címe kerül megadásra. A 2 db központi switch beépítésének helye: 6720 Szeged, Zrínyi u. 4-8.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.03.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Városi vasúti, villamos, trolibusz, autóbusz szolg
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Közlekedési Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54633737
Postai cím: Zrínyi Utca 4-8
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Makszin András
Telefon: +36 203891039
E-mail: makszin.andras@gmail.com
Fax: +36 62426714
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szkt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000193902020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000193902020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Városi vasúti, villamos, trolibusz, autóbusz szolg
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: megállóhelyi optikai hálózat fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000193902020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32420000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási elemekkel vegyes adásvételi szerződés a Szegedi Közlekedési Kft. a megállóhelyi optikai hálózatának fejlesztésére, a közbeszerzési műszaki leírásban rögzített részletes műszaki tartalommal és feladatokkal.
Mennyiség:
26 db megállóhelyi ipari switch (minimum 8 db 10/100/1000 Mbit/s ethernet port)
63 db megállóhelyi ipari switch (minimum 4 db 10/100/1000 Mbit/s ethernet port)
2 db központi switch
Az eszközök beállításához, beüzemeléséhez kapcsolódó szerelési munkák.
A részletes műszaki és feladatleírásokat a csatolt közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
A nyertes ajánlattevő köteles a teljesítés során az összes releváns jogszabályt, előírást, szakmai szabályt betartani.
II.1.5)
Becsült érték: 1 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő beszerzési igénye egy rendszerként működő egységet képez.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: megállóhelyi optikai hálózat fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32420000-3
További tárgyak: 32427000-2
32428000-9
32562200-2
45315300-1
48219500-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: A Szegedi Közlekedési Kft. telephelyei továbbá a kezelésében lévő, Szeged közösségi közlekedési megállóhelyek, infopontok, melyek tételes felsorolását az Ajánlattételi felhívás melléklete tartalmazza.
A mellékletben 89 db megállóhelyi eszköz helye és IP címe kerül megadásra.
A 2 db központi switch beépítésének helye: 6720 Szeged, Zrínyi u. 4-8.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
26 db megállóhelyi ipari switch (minimum 8 db 10/100/1000 Mbit/s ethernet port)
63 db megállóhelyi ipari switch (minimum 4 db 10/100/1000 Mbit/s ethernet port)
2 db központi switch
Az eszközök beállításához, beüzemeléséhez kapcsolódó szerelési munkák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás idő a megállóhelyi ipari switch-ek tekintetében (minimum 36 hó, maximum 60 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A II.1.5) és II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy az ajánlattételi felhívás feladható legyen az EKR rendszerben. Részajánlat tételre nincs lehetőség, indoklás: Ajánlatkérő beszerzési igénye egy rendszerként működő egységet képez.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kizáró okokra vonatkozóan csak az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap kitöltésével szükséges nyilatkozni, mind az ajánlattevők, mind a részükre adott esetben kapacitást nyújtó szervezetek tekintetében.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg, a Kbt. 41/A. § (5) bekezdése alapján.
A kizáró okok igazolása körében az ajánlattevők kötelesek figyelembe venni a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ában foglaltakat és a Kbt. 114. § előírásait.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő az eljárásból kizárja azt az ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. Ajánlatkérő nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenséget. Adott esetben a Kbt. 64. § szerint a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata benyújtása szükséges, öntisztázás igazolására.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. Az ajánlattevő csatoljon referenciaigazolást az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított 3 évben teljesített ipari switch-ek szállításáról, amely keretében az eszközök beüzemeléséhez kapcsolódó szerelési, üzembehelyezési munkákat is elvégezte. Az igazolás tartalmazza legalább a teljesítés idejének (kezdő és befejező időpontja: év, hó), a szerződést kötő másik félnek és a referenciát igazoló magánszemélynek és elérhetőségének (telefon vagy e-mail), a szállítás tárgyának, mennyiségének megadását, valamint arról szóló nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) a)/.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (1a) bekezdése alapján a 6 éven belül megkezdett, de 3 éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.
Az igazolás módja lehet a 321/2015. X.30.) Korm. r. 23. § alapján: az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a referenciaigazolás tekintetében az EKR rendszerben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap, így ajánlatkérő az illetékes által kiállított papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus, pdf formátumú másolatának csatolását írja elő az EKR rendszerben, a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint felhívott ajánlattevő esetében.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján az alkalmassági feltételeknek való megfelelésre vonatkozóan csak a 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozat benyújtása szükséges mind az ajánlattevők, mind a részére adott esetben kapacitást nyújtó szervezet tekintetében (ezen nyilatkozattal egyenértékű az egységes európai közbeszerzési dokumentum is), azok tételes igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra történik. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, továbbá a Kbt. 65. § (7)-(11) bekezdése szerinti szervezetek (személyek) bevonására lehetőség van. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg, a Kbt. 41/A. § (5) bekezdése alapján.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik referenciaigazolással az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, összesen legalább 50 db ipari switch szállításáról, amely keretében az eszközök beüzemeléséhez kapcsolódó szerelési, üzembehelyezési munkákat is elvégezte. Az előírt mennyiség több szerződés keretében történő teljesítéssel is igazolható.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: mértéke: a szerződés teljes nettó értékének napi 1%-a, de legfeljebb a teljes nettó ellenérték 20%-a. A kötbérmaximum elérését követően a Megrendelő a szerződést felmondhatja.
Meghiúsulási kötbér: Eladó, az olyan okból történő meghiúsulás vagy nemteljesítés esetére, amelyért felelős, a teljes nettó ellenérték 20%-a mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.
A csatolt Ajánlattételi felhívás és Dokumentáció szerződéstervezete szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Számlázás, fizetési folyamat:
Az ajánlattevő 1db végszámlát jogosult benyújtani, az eszközök hiánytalan leszállítását, beállítását és üzembehelyezését, a kapcsolódó szerelési munkák igazolt teljesítését követően.
Az ellenértéket az ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően, számla ellenében a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján saját forrásból teljesíti átutalással az alábbiak szerint:
Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni (Kbt. 135. § (1)). Ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. (Kbt. 135. § (6))
Fizetési határidő: a számla ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételének napját követő 30 nap.
A kifizetésre irányadó az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. § és az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § előírásai is. A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése az irányadó.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: A szerelési munkálatokat úgy kell elvégezni, hogy az optikai hálózatban az üzemszünet a lehető legrövidebb legyen és a lehető legkevesebb végpontot érintse. Minden optikai gyűrű redundáns, ezért az megállóhelyi eszközök cseréjét a gyűrű egyik végén kezdve egyesével, sorban kell elvégezni.
A hálózatfejlesztés során a meglévő optikai patch kábeleket megtartjuk, a leszállított és felszerelt eszközöknek azokkal kompatibilisnek kell lenniük.
A hálózati eszköz hálózati IPv4 beállításait (IP, netmask, gateway) a nyertes ajánlattevő végzi el a helyszíni felszerelés során.
A Megrendelő a megállóhelyi szekrények nyitásához 1 db kulcs készletet ad a nyertes ajánlattevőnek.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/03/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/03/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontását az EKR rendszer végzi a Kbt. 68. § (1b) bekezdésének, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének megfelelően
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontását az EKR rendszer végzi a Kbt. 68. § (1b) bekezdésének, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének megfelelően

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: A Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, akkor ajánlatkérő e körben korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Az "ajánlati ár" esetében fordított arányosítás, a "jótállás idő a megállóhelyi ipari switch-ek tekintetében" egyenes arányosítás módszere, az EKR rendszerben csatolt Ajánlattételi felhívás és Dokumentáció IV. fejezetében részletesen ismertetettek szerint
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az ajánlatkérő térítésmentesen és teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton bocsátja a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattevők rendelkezésére a felhívás megjelenésének napjától a https://ekr.gov.hu/ címen. Az eljárásban való részvétel feltétele az oldalon történő regisztráció (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. § (1)), majd a közbeszerzési anyag letöltése, továbbá az ajánlat EKR rendszerben történő összeállítása és benyújtása.
2. Hiánypótlás 71. § (6) alapján biztosított.
3. Az ajánlattevő csatolja az ajánlatban aláíró személy 2006. évi V. törvény 9. § (1) szerinti aláírási címpéldányát/aláírás-mintáját az ajánlatkérési dokumentációban rögzítettek szerint. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X.30) Korm.rend. 13. §-a is irányadó. Nemleges nyilatkozat csatolása is kötelező adott esetben. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében kérjük csatolni az ajánlattevő cégkivonatát és annak egyszerű, magyar nyelvű fordítását, mivel esetükben ajánlatkérő nem tudja ellenőrizni a cégjegyzék-adatokat a céginformációs szolgálattól lekérhető cégkivonatból.
4. Amennyiben több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot (közös ajánlattevők), akkor közös nyilatkozatban kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljáró jogosult képviselőt megjelölni cégnév, székhely telefon, telefax és e-mail elérhetőségek megadásával, valamint a közös ajánlattevők nyilatkozzanak, hogy a teljesítésért egyetemleges felelősséget vállalnak. Az előírt nyilatkozatokat a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg, a Kbt. 41/A. § (5) bekezdése alapján.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66.§ (6) a) és b) pontja szerinti nyilatkozatát, nemleges tartalommal is, továbbá a Kbt. 67. § (4) és Kbt. 66. § (2) szerinti nyilatkozatokat.
6. Az ajánlatokat elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani. Az ajánlat elkészítése során, amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben eletronikus űrlapként rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Azon dokumentumok, amelyek tekintetében az EKR rendszerben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap, ajánlatkérő a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus, pdf formátumú másolatának csatolását írja elő, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével.
7. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevői jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
8. Az eljárásban Dr. Makszin András közbeszerzési szaktanácsadó jár el: lajstromszám: 00047, tel: +36 20/389-1039, e-mail: makszin.andras@gmail.com
9. A Kbt. 40. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció - ha e törvény vagy e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik - elektronikus úton, az EKR-ben történik. Ennek megfelelően az eljárásban érdekelt gazdasági szereplők az EKR rendszeren keresztül kérhetnek kiegészítő tájékoztatást.
10. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.
11. Helyszíni bejárás: A helyszín megtekintésére 2020. március 9. napján 10:00 kezdéssel lehetőséget biztosítunk. Találkozás Ajánlatkérő Szeged, Zrínyi u. 4-8. sz. alatti irodaháza kapubejárójában. A helyszíni bejárás során felmerült kérdések írásban tehetők fel, az EKR rendszerben, amelyre Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás szabályainak megfelelően adja meg a tájékoztatást.
12. Az ajánlattevők kötelesek megadni a megajánlott eszközök gyártóját és típusjelölését, továbbá adjanak olyan részletes műszaki leírást, amelyből a minimum követelményeknek való megfelelés megállapítható. Amennyiben a megadott specifikáció nem tartalmaz adatot a minimálisan elvárt teljes körű műszaki tartalomra és azt hiánypótlást követően sem teljesíti, úgy nem felel meg minimális műszaki feltételeknek ezért az ajánlat érvénytelen.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/02/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges