Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/49
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.03.10.
Iktatószám: 3864/2020
CPV Kód: 72221000-0
Ajánlatkérő: Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány
Teljesítés helye: 1013 Budapest, Döbrentei u. 2. V. em.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.03.31.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45386071
Postai cím: Döbrentei Utca 2. V. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barna Orsolya
Telefon: +36 302073792
E-mail: barnao@barnao.hu
Fax: +36 12351048
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kbka.org
A felhasználói oldal címe (URL): www.kbka.org
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000216382020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000216382020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: KBKA Akcelerátor-Mentor Program és 1 pilot projekt
Hivatkozási szám: EKR000216382020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72221000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
"Kék Bolygó Transznacionális Start-up Akcelerátor és Mentor koncepció és program kialakítása, valamint ennek alapján egy pilot projekt teljes körű végrehajtása"
(V4 országok /Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia/ és Magyarországgal határos államok)
A Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealaphoz (továbbiakban: Tőkealap) kapcsolódó Transznacionális Akcelerátor és Mentor program működési kereteinek kialakítása és akcelerátor és mentor pilot projekt végrehajtása annak érdekében, hogy a Tőkealap a befektetésre minél felkészültebb - és ezáltal környezetileg és általános jelleggel társadalmilag nagyobb hasznosságot jelentő, egyúttal üzletileg várhatóan sikeresebb - klímavédelmi vállalkozásokba legyen képes befektetni.

A feladat az akcelerátor és mentor program működési kereteinek a kidolgozása és a működési kereteknek megfelelő pilot projekt egy alkalommal történő, teljes körű megvalósítása a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány Tőkealapja részére.
1. pont: Akcelerátor és mentor szakmai koncepció kialakítása és a program részleteinek a kidolgozása.
Az ajánlattevő saját tapasztalatai és a nemzetközi jó gyakorlatok alapján koncepció és program kialakítása és részleteinek a kidolgozása.
2. pont: Akcelerátor és mentor pilot projekt teljes körű végrehajtása, valamint az alumni program részleteinek a kidolgozása.
Az 1. pont keretében kidolgozott program teljes körű gyakorlati végrehajtása egy pilot projekt keretében, továbbá a pilot projektbe bevontak számára a hosszú távú együttműködés és nyomon követhetőség érdekében alumni projekt elemeinek a kialakítása.
II.1.5)
Becsült érték: 40000000 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A feladatok szorosan összefüggnek, a pilot projektet kizárólag maga a koncepciót kidolgozó ajánlattevő tudja megvalósítani, így nincs mód részfeladat megadására.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: KBKA Akcelerátor-Mentor Program és 1 pilot projekt
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79000000-4
További tárgyak: 80400000-8
80590000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1013 Budapest, Döbrentei u. 2. V. em.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
"Kék Bolygó Transznacionális Start-up Akcelerátor és Mentor koncepció és program kialakítása, valamint ennek alapján egy pilot projekt teljes körű végrehajtása"
A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány célkitűzéseinek megvalósításához kapcsolódó transznacionális akcelerációs és mentor program felállítása és kísérleti jelleggel egy pilot projekt végrehajtása, a Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealap tevékenységéhez kapcsolódóan. Az akcelerátor program célja, hogy a közép-európai régióban megerősödjenek a fenntartható kezdeményezések, valamint szakmai és anyagi támogatást kapjanak azok a cégek, melyek tevékenysége kapcsolódik a Tőkealap célkitűzéseihez és alkalmassá tehetőek a Tőkealap által történő finanszírozásra. A program továbbá hozzájárul egy olyan regionális hálózat kialakulásához, melyben a környezettudatos szemléletet képviselő szereplők aktívan tudnak együttműködni.
A program résztvevői olyan, a környezeti és/vagy a társadalmi fenntarthatóságot célzó terméket/szolgáltatást nyújtó startupok, fenntartható gazdaság kialakítását szolgáló projektek, melyek érettebb fázisban vannak, befektetésre alkalmasak és a közép-kelet európai régióban működnek. A program közvetett érintettjei továbbá az ebben a szektorban tevékenykedő szervezetek, vállalkozások és magánszemélyek, valamint kiemelten a fiatal – egyetemista és pályakezdő – korosztály.
Jelen beszerzés az akcelerációs program kidolgozását és a pilot végrehajtását megvalósító szakértő kiválasztását szolgálja.
1) Akcelerátor és mentor szakmai koncepció kialakítása és a program részleteinek a kidolgozása.
a) Akcelerátor és mentor program szakmai koncepciójának kialakítása
Az Ajánlattevő által már korábban lebonyolított program(ok) tapasztalatai és nemzetközi jó gyakorlatok alapján az Ajánlatkérő igényeihez igazodó akcelerációs program alapelveinek a kidolgozása.

b) Akcelerátor és mentor program részleteinek a kidolgozása
Az akceleráció részét képező mentorprogram, képzések, workshopok, közösségépítő események részleteinek a kidolgozása és a kapcsolódó nyilvánossági/kommunikációs feladatok részleteinek a bemutatása.
Elvárt eredménytermékek:
- 20-50 oldalas szakmai koncepció, benne max. 3 oldalas vezetői összefoglaló (PDF és Word formátumban), és egy, a koncepciót összefoglaló, minimum 10 diát tartalmazó PPT formátumú prezentáció,
- mentorprogram, képzési és workshopok programja, közösségépítő események, befektetői nap tematikájának/részleteinek a kidolgozása, kapcsolódó részletes képzési és egyéb háttéranyagok elkészítése, nyilvánossági/kommunikációs feladatok tartalmának és ütemezésének a részletes bemutatása.

2) Az 1. pont szakmai koncepciója és programja alapján egy pilot projekt teljes körű végrehajtása, valamint az alumni program részleteinek a kidolgozása
a) Akcelerátor és mentor pilot projekt végrehajtása
Az I. 1) pontban kidolgozott program alapján, annak megvalósítása során legalább 20 releváns startup vállalkozás jelentkezése és – előszűrés után – legalább 12 csapat intenzív fejlesztése és befektetői napi bemutatkozása Magyarországon.
b) Alumni program részleteinek a kidolgozása
Elvárt eredménytermékek:
- legalább 20 releváns startup vállalkozás jelentkezése
- legalább 12 csapat intenzív fejlesztése mentorprogramon, képzések, workshopok, közösségépítő eseményeken keresztül,
- legalább 12 mentor készítse fel a csapatokat a feladatok elvégzésére,
- külön erre a programra szervezett befektetői napon a 12 csapat bemutatkozása,
- 30-60 oldalas összefoglaló jelentés a pilot végrehajtásáról, benne max. 3 oldalas vezetői összefoglaló (PDF és Word formátumban),
- egy összefoglaló, minimum 10 diát tartalmazó PPT formátumú prezentáció a pilot végrehajtásáról,
- 20-40 oldal között jelentés az alumni program részleteinek a kidolgozásáról.
- nemzetközi zsűri, mely tagjai között legalább 3 fő külföldről, 3 különböző országból érkezik
Az ajánlattevő feladatainak részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik legalább 1 db nemzetközi akcelerátor program kidolgozásában és végrehajtásában szerzett tapasztalattal, valamint tárgyalók 12
2 Rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik legalább 5 év szakmai tapasztalattal vállalkozásfejlesztésben, valamint tárgyalóképes angol nyelvtudással (igen/nem) 12
3 Rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki legalább 3 éves mentorálási szakmai tapasztalattal rendelkezik. A mentornak a tőkebefektetés kérdései közül a jogi és/vagy üzleti szak 12
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 64
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 40000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A II.2.5) pontban az értékelési szempontok rövidítve szerepelnek karakterkorlátok miatt. Az értékelési szempontok teljes szövege:
1. Nettó ajánlati ár (HUF) - Súlyszám: 64
2. Rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik legalább 1 db nemzetközi akcelerátor program kidolgozásában és végrehajtásában szerzett tapasztalattal, valamint tárgyalóképes angol nyelvtudással (igen/nem) - Súlyszám: 12
3. Rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik legalább 5 év szakmai tapasztalattal vállalkozásfejlesztésben, valamint tárgyalóképes angol nyelvtudással (igen/nem) - Súlyszám: 12
4. Rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki legalább 3 éves mentorálási szakmai tapasztalattal rendelkezik. A mentornak a tőkebefektetés kérdései közül a jogi és/vagy üzleti szakterületet kell lefedni, és rendelkeznie kell tárgyalóképes angol nyelvtudással (igen/nem) - Súlyszám: 12

Az alábbi értékelési szempontok esetén előírt szakembernek - a Kbt. 65. § (10) bekezdésének alkalmazásával - az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők egyike - saját alkalmazásában kell állnia:
- Rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik legalább 1 db nemzetközi akcelerátor program kidolgozásában és végrehajtásában szerzett tapasztalattal, valamint tárgyalóképes angol nyelvtudással
- Rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik legalább 5 év szakmai tapasztalattal vállalkozásfejlesztésben, valamint tárgyalóképes angol nyelvtudással

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - figyelemmel a 114. § (1) bekezdésben foglaltakra is - az ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében nyilatkozatot benyújtani.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn: az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésének, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései hatálya alá.
Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése szerint csak nyilatkozni köteles a kizáró okok hatálya hiányáról.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltak szerint nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában működő - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz.
Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.
A Kbt. 64. §-a szerint az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő élhet az öntisztázás lehetőségével.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az AT-nek nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy esetében van-e folyamatban váltbej. elj.; a nemleges nyilatkozatot is az ajánlathoz kell csatolni.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát benyújtani (EKR űrlap). Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdéseire, a 69. § (4), (6)-(7), (11) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (6) bekezdésére.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia.
P/1: Az ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot, az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzési tárgyából (start-up akcelerátor és mentor program kialakítása és végrehajtása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, évenkénti bontásban, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (start-up akcelerátor és mentor program kialakítása és végrehajtása) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a nettó 10.000.000,- Ft értéket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő jelentkezésében köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát benyújtani (EKR űrlap). Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(9), (11) bekezdéseire, a Kbt. 69. § (4), (6)-(9) bekezdéseire, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére, és 24. § (2) bekezdésére.
M/1: Az ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak szerinti, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítések vehetők figyelembe) szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgya (start-up akcelerátor és mentor program kialakítása és végrehajtása) szerinti munkára vonatkozó igazolást vagy referencianyilatkozatot - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § alapján legalább az alábbi tartalommal:
- a teljesítés tárgya;
- a teljesítés mennyisége;
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja - év/hó/nap) és teljesítés helye;
- nyilatkozat a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségről;
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, kapcsolattartó neve, elérhetősége.

M/2: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására vonatkozó nyilatkozat;
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen;
- a végzettséget igazoló dokumentumok;
- a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítések vehetők figyelembe), szerződésszerűen teljesített legalább egy darab akcelerátor és mentor program előkészítéséről és végrehajtásáról szóló referenciával, amely legalább három különböző országra kiterjedő (az ajánlatkérő ebbe a rendező országot beleérti), nemzetközi akcelerátor és mentor program lebonyolítását igazolja, és amely program egyidejűleg teljesítette az alábbi feltételeket:
 legalább 9 akcelerált, mentorált vállalkozó vett részt a programon,
 legalább 9 mentor bevonásával,
 legalább 2 másik (a rendező országtól eltérő) országból érkezett nemzetközi zsűri végezte a vállalkozások szűrését.
Folyamatos teljesítés esetén az ajánlatkérő kizárólag az ajánlati felhívás feladását megelőző, a jelzett időszakra eső tényleges igazolt teljesítéseket veszi figyelembe időarányosan.

M/2: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a munkák elvégzéséhez
M/2.1: legalább 1 fő felsőfokú jogi végzettségű szakemberrel, aki tárgyalóképes angol nyelvtudással rendelkezik
M/2.2: legalább 1 fő felsőfokú közgazdasági végzettségű szakemberrel, aki tárgyalóképes angol nyelvtudással rendelkezik
A tárgyalóképes angol nyelvtudásról a szakmai önéletrajzokban kell nyilatkozni. Az alkalmasság körében előírt szakemberek nem mutathatóak be az értékelés körében.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Kötbérek:
Késedelmi: a teljes nettó váll. díj 0,5 %-a/nap; legfeljebb a teljes nettó váll. díj 5 %-a; elérése esetén elállás, vagy azonnali hatályú felmondás.
Meghiúsulási: mértéke a teljes nettó vételár 30 %-a.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó egyéb előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A számla ellenértékének kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdés alapján a kézhezvételtől 30 napon belül kerül sor.
Vonatkozó jogszabályok: Kbt.; Ptk.; Áfa tv.;Áht.;Ávr.
Egy részszámla és egy végszámla kiállítására van lehetőség a teljesítésigazolás kiadása után.
Ajánlattétel, szerződéskötés, elszámolás, kifizetések pénzneme HUF.
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Nem megengedett gazdálkodó szervezet létrehozása.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/03/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/03/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: EKR

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: nincs korlátozás
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Ajánlati ár - fordított arányosítás; szakemberek - pontozás. Módszerek részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumokban.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az ajánlatot az ajánlattevőnek a felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. Közbesz. dok. letöltése csatoltan a https://ekr.gov.hu oldalon
2. A Kbt. 35. § (1)-(7) bek-ére is figyelemmel több gazd. szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot. Az ajánlattevők személyében az ajánlattételi határidő lejártát követően változás nem következhet be.
3. Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bek. alapján meg kell jelölni a közbesz-nek azt a részét(részeit), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, ill. az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Amennyiben nem vesz igénybe alvállalkozót, köteles a nemleges nyilatkozat becsatolására is.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bek., és a 67. § (1) és (4) bek. szerint.
5. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot, és azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek.
Az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, tartalmaznia kell valamennyi költséget, mely a szerződés teljesítése során az ajánlattevő oldalán felmerül. Az ajánlatkérő az ajánlati árat HUF értékben kéri megadni.
6. Az ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbbak a pénzügyi, gazdasági és a műszaki, szakmai alkalmasság feltételei és azok igazolása (P/1, M/1, M/2).
7. Bármely gazd. szereplő, aki a közb. elj-ban ajánlattevő lehet, az elj-t megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban a Kbt. 56. §-a szerint kiegészítő tájékoztatást kérhet az EKR használatával.
8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.
9. Hiánypótlás: a Kbt. 71. § (1)-(5), (7)-(10) bekezdésében foglaltak szerint.
10. Az ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
11. Az ajánlatkérő elfogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
12. FAKSZ: dr. Barna Orsolya, lajstromszám 00199
13. Az ajánlattétel részletes feltételeit, és további szükséges adatokat teljes körűen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/03/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges