Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/47
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.03.06.
Iktatószám: 4026/2020
CPV Kód: 75112100-5
Ajánlatkérő: Belügyminisztérium
Teljesítés helye: A teljesítés helye: Pest megye (oktatás esetében), ill. a Megrendelő 1135 Budapest, Szegedi út 35-37. szám alatti munkavégzési helye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.03.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Belügyminisztérium
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71285032
Postai cím: József Attila Utca 2-4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Peremicki Mónika
Telefon: +36 19994338
E-mail: monika.peremicki@bm.gov.hu
Fax: +36 19994846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000065012020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000065012020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Elkötelezettség- és elégedettségmérés módszertana
Hivatkozási szám: EKR000065012020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 75112100-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás – amely a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint, nemzeti eljárásrendben, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzésként kerül lefolytatásra – alkalmazott közszolgálati elkötelezettség- és elégedettség mérés módszertanának és elektronikus elemző felületének beszerzésére irányul.
Ajánlatkérő vállalkozási szerződést kíván kötni az eljárás nyertesével.
A beszerzés megvalósítására a KÖFOP-2.1.5.-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása” elnevezésű projekt keretében kerül sor.
Főbb feladatok:
a) A közszolgálati elkötelezettség és elégedettség mérés módszertanának kidolgozása módszertani kézikönyv formájában, mellékletben alkalmazott kérdőívvel és diasor mintával.
b) Egy elektronikus statisztikai elemző felület és felhasználói kézikönyv elkészítése.
c) Oktatás megtartása belső szakemberek részére (6-8 fő részére, 1*8 tanórában).
d) A beszerzés opciót tartalmaz: Ajánlatkérő eseti igény szerint szakértői tevékenység nyújtása a c) pont szerinti feladatok teljesítését követő 365 nap időtartam alatt, maximum 50 órában.
További részletek az egyes részeknél a II.2.4) pontokban, valamint a műszaki leírásban.
II.1.5)
Becsült érték: 1 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A cél egy alkalmazott közszolgálati elkötelezettség- és elégedettségmérő módszertan beszerzése, amely módszertannak szerves részét képezik az egyes feladatokként nevesített elemek, amelyek műszaki és gazdasági okból nem szétválaszthatók: a módszertan alapján, a kérdőív felhasználásával és a módszertanban rögzített működési elvek alapján készül el az elektronikus elemző felület, a felhasználói kézikönyv pedig az elemző felület működésének részletes bemutatására hivatott. Az oktatás a módszertan és az elemző felület használatának megismerését segíti elő a belső munkatársak számára. A beszerzés fentieknek megfelelően egységes megvalósítást igényel, annak részekre bontása nem ésszerű és nem költséghatékony.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Elkötelezettség- és elégedettségmérés módszertana
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 75112100-5
További tárgyak: 80511000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A teljesítés helye: Pest megye (oktatás esetében), ill. a Megrendelő 1135 Budapest, Szegedi út 35-37. szám alatti munkavégzési helye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. teljesítési szint (T+100 nap)
A közszolgálati elkötelezettség és elégedettség mérés módszertanának kidolgozása módszertani kézikönyv formájában, mellékletben alkalmazott kérdőívvel, valamint diasor mintával. (1 db)
Módszertan: A nyertes ajánlattevőnek el kell készítenie „A közszolgálati elkötelezettségmérés módszertana” című Módszertani Kézikönyvet. Ennek keretében a feladata: A közszolgálati elkötelezettségmérést segítő mérési dimenziók és aldimenziók struktúrájának kialakítása, az aldimenziók súlyozásának kialakítása, kérdőív adattartalom kialakítása, mérőskála kidolgozása, a módszertani elemek összekapcsolása, elméleti és módszertani háttér bemutatása. Elemzési és vizsgálati módszerek kidolgozása. Értékskála szerinti elemzés szöveges meghatározása. A módszertan legalább 2 szerzői ív (2 x 40.000 karakter) + melléklet terjedelmű legyen.
Kérdőív: A nyertes ajánlattevőnek el kell készítenie a tisztviselői elkötelezettség és elégedettség mérésére alkalmas – legalább 65 db kérdést/megállapítást tartalmazó közszolgálati tisztviselői kérdőívet. A strukturált kérdőívnek elő kell segítenie a tisztviselők elégedettségének –8 dimenzió mentén történő – teljes körű feltárását.
Diasor minta: A nyertes ajánlattevőnek el kell készítenie az adatelemzés megjelenítéséhez szükséges Diasor mintát, a módszertan részeként, annak megfelelő tartalmi struktúrában MS PowerPoint (ppt.) formában.
II. teljesítési szint (T+150 nap)
Elektronikus statisztikai elemző felület és felhasználói kézikönyv elkészítése (1 db)
Elektronikus statisztikai elemző felülettel kapcsolatos elvárás: A felületnek alkalmasnak kell lennie a kidolgozott, elektronikusan kitölthető – a célcsoport által kitöltött és beérkezett – kérdőívekben szereplő adatok tárolására, statisztikai adatok feldolgozására, elemzésére és legalább az alábbi funkciókkal kell rendelkeznie: adatkezelés, statisztikai és módszertani elemzése, szűrés, intézményi szintű, MS Excel alapú riportok elkészítése az adatok lekérdezése alapján elemzés készítésére alkalmas módon. Elvárás a felhasználóbarát és gyors felület kialakítása.
Emellett el kell készíteni az elektronikus statisztikai elemző felület bemutatására szolgáló Felhasználói Kézikönyvet az elektronikus felület használatának, funkciói alkalmazásának támogatására.
III. teljesítési szint (T+180 nap)
Oktatás megtartása belső szakemberek részére.
A nyertes ajánlattevő feladata a belső munkatársak (kb. 6-8 fő) szakmai felkészítése/oktatása a módszertan alkalmazására, mely 1 napos/ 8 tanórás (8*45 perc) felkészítő alkalom során történik.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a teljes célcsoport több mint 10.000 fő, az elkötelezettség és elégedettség mérésbe tervezetten több mint 10.000 fő lesz bevonva. Az eredménytermékek kidolgozása során ezt a nyertes ajánlattevőknek figyelembe kell vennie.
OPCIÓ: A közbeszerzés tárgya a fentiek mellett úgynevezett opcionális szolgáltatás nyújtása („Szakértői tevékenység biztosítása”), a megrendelő erre vonatkozó írásos igény esetén. A nyertes ajánlattevő köteles a III. teljesítési szint teljesülését követő 365 naptári napos időszakban ajánlatkérő rendelkezésére állni oly módon, hogy az ajánlatkérői oldalon felmerülő igény esetén, legfeljebb 50 szakértői óra (50*60 perc) mennyiségben szakértői tevékenységet nyújt. Részleteket lásd a II.2.10) pontban és a műszaki leírásban.
T=a szerződés hatályba lépésének napja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.1. szempont: Az M.2. alkalmasság körében bemutatott szakemberek közül hány fő rendelkezik meghatározott képzettséggel (főben; 0-2 fő ajánlati elem kerül értékelésre) 4
2 2.2. szempont: Az M.2. alkalmasság körében bemutatott 1. számú szakember 24 hónapon felüli többlet tapasztalata (hónapban, 0-72 hónap ajánlati elem kerül értékelésre) 5
3 2.3. szempont: Az M.2. alkalmasság körében bemutatott 2. számú szakember 24 hónapon felüli többlet tapasztalata (hónapban, 0-72 hónap ajánlati elem kerül értékelésre) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.1. és 1.2.: Ajánlati ár 2. alszemponttal (Ft) / Súlyszám: 86
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 545
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opciók ismertetése:
A vállalkozási szerződés keretében, opcionális szolgáltatásként a Megrendelő eseti jelleggel igényt tarthat szakértői tevékenység biztosítására. Az előzetes kalkulációk alapján a feladat keretmennyisége 50 óra, azaz 50*60 perc.
A vállalkozó köteles a III. teljesítési szint teljesülését követő 365 naptári napos időszakban rendelkezésre állni, és a megrendelő ezen időszak alatt jogosult legfeljebb 50 szakértői óra (50*60 perc) mennyiségben igénybe venni a szolgáltatást.
A szakértői tevékenységként definiált szolgáltatás célja, hogy a kidolgozott módszertan, a kialakított elektronikus elemző felület alkalmazásával összefüggésben felmerülő igény alapján a Vállalkozó a meghatározott rendelkezésre állási időn belül elvégezze az egyedi megrendelésben rögzített feladatokat.
Az opció a megrendelő számára megrendelési (lehívási, igénybe vételi) kötelezettséget nem jelent. Ezért a megrendelő nem vállal kötelezettséget arra, hogy vételi joga alapján megrendelést bocsát ki bármilyen mennyiségre. A vételi jogát a megrendelő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, egyedi megrendelés dokumentumába foglalva jogosult gyakorolni a 365 napos időtartam alatt a teljes keretmennyiség (50 óra) kimerüléséig.
A szakértői tevékenységet az ajánlatban (1.2. alszempont keretében) rögzített nettó Ft/óra áron kell biztosítani.
A rendelkezésre állás időtartama alatt a tevékenység igénybevételének, illetve a felek közötti egyeztetés menetét a műszaki leírás és a szerződéstervezet részletesen tartalmazza.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001
II.2.13) További információ
A karakterkorlátozás miatt az alábbiakban adunk tájékoztatást a minőségi értékelési szempontokra vonatkozóan:
a) 2.1. szempont: Az M.2. alkalmasság körében bemutatott szakemberek közül hány fő rendelkezik meghatározott képzettséggel (főben; 0-2 fő ajánlati elem kerül értékelésre)
Az M.2. alkalmasság körében 2 fő szakember bemutatása lett előírva. AK 2.1. szempontként értékeli, ha ezen 2 fő közül egy v mindkét személy rendelkezik – III.1.3.)alkalmassági min. követelmény 3.2. pontja szerinti – felsőfokú bölcsészettudomány, vagy gazdaságtudomány, vagy társadalomtudomány képzési területen megszerzett (szak)képzettséggel. A felolvasólapon azt a létszámot kell feltüntetni,ahány fő rendelkezik ilyen (szak)képzettséggel. Ha egyik szakértő sem szerzett (szak)képzettséget a felsorolt 3 terület egyikén, akkor 0 adat rögzítése szükséges (0 fő a legkedvezőtlenebb megajánlás, amiért 0 pont jár), a legkedvezőbb megajánlás (2 fő) 10 pontot kap. Az egyes (szak)képzettségek képzési terület szerinti besorolása tekintetében a 139/2015.(VI.9.)Korm. r., ill a képzési területek szerinti besorolásokat tartalmazó, korábban hatályos jogszabályok (pl. 289/2005. (XII.22.)Korm.r., 381/2004. (XII.28.) Korm.r.) az irányadóak.
A verseny átláthatóságának biztosításáért ajánlatkérő rögzíti, hogy ha a szakember olyan – felsőfokú végzettséghez kötött – (szak)képzettséggel rendelkezik, amely esetében a besorolási kategória a (szak)képzettségek képzési terület szerinti besorolását tartalmazó jogszabályból nem állapítható meg, úgy figyelembe veszi a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti központi nyilvántartás nyilvánosan elérhető képzési struktúráját (Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR–FIRGRAF; https://www.oktatas.hu/felsooktatas/kozerdeku_adatok/felsooktatasi_adatok_kozzetetele/kepzesek/kepzesek). Az igazolás módja a (szak)képzettséget igazoló dokumentum másolatának benyújtása.
b) A 2.2-2.3. szempontok esetében az M.2. alkalmasság körében bemutatott 2 fő szakember 24 hónapon felüli többlet tapasztalatát értékeli AK személyenként külön-külön. 0 hónap többlet tapasztalatra (legkedvezőtlenebb megajánlás) 0 pont jár, és a 72 hónap (legkedvezőbb megajánlás) ill az a feletti többlet tapasztalatra AK 10 pontot ad. Mivel a többlet tapasztalat kerül értékelésre, ezért a felolvasólapon csak az alkalmassághoz szükséges 24 hó feletti mennyiséget kell rögzíteni. (pl. ha a szakember szakmai tapasztalata összesen 54 hónap, akkor a 24 hónap feletti mennyiség 30 hónap, és a 30 hónapot kell a felolvasólapon feltüntetni.) Az értékelés körében bemutatott többlet tapasztalat és az alkalmassághoz szükséges 24 hónap között nem lehet átfedés, ugyanaz az időszak nem számolható el a 24 hónapos alkalmasság, illetve a többlettapasztalat terhére is.
Az igazolás módja: A szakember többlettapasztalatát az ajánlattevő – választása szerint – 2 féle dokumentummal igazolhatja.
V.1:Az EKR-ben űrlap formában rendelkezésre álló „Az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában bemutatott szakemberek szakmai tapasztalata” című nyilatkozatban az „Eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági feltételekre való megfelelés részletes bemutatása” rovatban elegendő csak az alkalmasság igazolásához szükséges 24 hónap szakmai tapasztalat ismertetése, de az AT ebben a nyilatkozatban ismertetheti az értékelés körében megajánlott többlettapasztalatot is. Ebben az esetben AK az EKR űrlapon igazolt hónapok száma alapján vizsgálja meg, hogy a 24 hónap + az értékelés esetében a felolvasólapon rögzített többlet tapasztalat mértékét, megfelelőségét.
V.2:Ha az ajánlattevő az értékelés keretében vizsgált többlet tapasztalatot nem kívánja az EKR űrlapon rögzíteni, úgy külön dokumentumként kell az EKR-be feltöltenie a szakember(ek) által aláírt – többlettapasztalat ismertetésére szolgáló – nyilatkozatot. A nyilatkozat főbb tartalmi elemei megegyeznek a felhívás III.1.3) pont „Alkalmassági minimumkövetelmények” 3.1. alpontjában rögzítettekkel.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: a) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
b) Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja szerint kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok fenn nem állását a következők szerint kell igazolni:
1) A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés, valamint a 321/2015. Korm. rendelet 13. § és 17. § (1)-(2) bekezdése szerint kell igazolni, és be kell nyújtani a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatokat.
2) Az eljárásban az EKR-ben, űrlap formában rendelkezésre álló, alábbi nyilatkozatokat ki kell tölteni, és be kell nyújtani:
a) NYILATKOZAT kizáró okok tekintetében,
b) NYILATKOZAT Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében,
c) NYILATKOZAT kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában,
d) NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról,
3) A hivatkozott jogszabályi rendelkezések mentén, az EKR-ben elérhető űrlapok kitöltésével kell az ajánlattevőnek
a) nyilatkoznia arról, hogy nem tartozik az ajánlattételi felhívásban előírt, Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdések szerinti kizáró okok hatálya alá (az űrlap kitöltésekor kérjük a szöveges mezőbe beírni a „62. § (1)-(2) bekezdés” szöveget);
b) meg kell adnia a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozó részletes adatokat;
c) nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdések szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetet (Az űrlap kitöltésekor kérjük a szöveges mezőbe beírni a „62. § (1)-(2) bekezdés” szöveget. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését, és akkor is, ha ajánlattevő nem kíván igénybe venni alvállalkozót a szerződés teljesítéséhez.);
d) nyilatkoznia kell arról, hogy változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban. (Amennyiben van, úgy az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.)
4) Közös Ajánlattétel esetén releváns még: Kbt. 35. §, 41/A.§ (5) bek. Közös ajánlattétel esetén kérjük, hogy az EKR űrlapokat (kivéve, ha az EKR arra nem ad technikai lehetőséget) ajánlattevőnként külön-külön szíveskedjenek kitölteni, azaz valamennyi ajánlattevőre vonatkozóan tegyék meg a nyilatkozatukat. (pl. a nyilatkozat kitöltésekor „új gazdasági szereplő” funkciógombbal duplikálják a nyilatkozatot, és azt töltsék ki a további ajánlattevőkre is.)
5) Az ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló – a 321/2015. Korm. rendeletben megnevezett – elektronikus nyilvántartásokból is ellenőrzi.
6) Egyéb: Öntisztázás a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdések szerint.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő nem határoz meg szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő nem határoz meg szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 1) A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása egy ütemben történik.
2) A Kbt. 114/A. § (1) bekezdés szerinti lehetőséggel élve ajánlatkérő előírja, hogy a gazdasági és pénzügyi alkalmasság követelmény tekintetében a jelen felhívás III.1.2) pontjában előírt igazolást az ajánlattevők az ajánlatukban nyújtsák be. Ennek okán az ajánlattevőnek nem kell általános nyilatkozatot benyújtania arról, hogy eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek megfelel, a szerződés teljesítésére alkalmas. E helyett már az ajánlatban be kell nyújtani az alkalmasságát alátámasztó igazolást.
3) Az igazolás módja: P.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát (attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak). Ajánlatkérő az EKR nyilatkozat összeállító funkciójával elkészítette az „Árbevételről szóló nyilatkozat” című űrlapot. Az ajánlattevőnek ezt az űrlapot kell kitöltenie, és benyújtania az ajánlat részeként. A nyilatkozatban meg kell adni az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év „évét”, és az évenkénti nettó teljes árbevételt. Közös ajánlattétel esetén, vagy ha az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva felel meg, úgy a kiadott űrlap vonatkozó rovatainak kitöltésével kell megadni az erre vonatkozó tájékoztatást.
4) Ha az AT a számviteli jogszabályoknak megfelelő árbevételről szóló nyilatkozattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a P.1. ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (3) bek.)
5) Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Az EKR-ben, űrlap formájában rendelkezésre álló, „Nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában” című űrlap kitöltésével az ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy igénybe vesz-e gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására más szervezetet. Amennyiben igen, úgy a nyilatkozatban meg kell adni a szervezet/személy nevét, székhelyét/lakhelyét, valamint az eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja (III.1.2), illetve az alkalmassági követelmény száma (gazdasági és pénzügyi alkalmasság / P.1). hivatkozást. A Kbt. 65. § (8) bekezdés szerint az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az ajánlatnak emellett tartalmaznia kell a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. Az ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként csak olyan gazdasági szereplőt vehet igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek adatait az ajánlattétel során az EKR-ben előzetesen rögzítette.
6) Közös ajánlattétel esetén – a Kbt. 65. § (6) bek. alapján – a közös ajánlattevők a P.1. pontban előírt alkalmassági követelménynek együttesen is megfelelhetnek.
7) Részletek: Kbt. 65. § (7), (8), (11) és (12) bek., 114./A. § (1),(4) bek., 140. § (9) bek., 424/2017. Korm.r. 6. § (6a) bek.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: 1) Alkalmas az ajánlattevő, ha P.1. pont szerinti minimumkövetelménynek – akár önállóan, vagy a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdés szerint – megfelel.
2) A gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelmény:
P.1. Alkalmas az Ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen eléri vagy meghaladja a 10.000.000,- HUF-ot.
Amennyiben az ajánlattevő a vizsgált időszaknál később jött létre, és ezért nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel, úgy ajánlatkérő akkor is megállapítja az ajánlattevő alkalmasságát, ha a létrejötte utáni teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen eléri vagy meghaladja a 10.000.000,- HUF-ot.
3) Ha az az ajánlattevő az ajánlatban átalakulásra hivatkozással jogelődje bármely adatát fel kívánja használni –figyelemmel a Kbt. 65.§(11) bek.re – az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
4) Ajánlatkérő a minősített az ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételeihez képest szigorúbban határozta meg a gazdasági és pénzügyi valamint a műszaki, szakmai alkalmassági feltételeket, így a 321/2015. Korm. r. 19.§(7) bek. nem releváns.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 1) A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása az M.1. és M.2. követelmény esetében is egy ütemben történik.
2) A Kbt. 114/A. § (1) bekezdés szerinti lehetőséggel élve ajánlatkérő előírja, hogy a műszaki, illetve szakmai alkalmasság követelmény tekintetében a jelen felhívás III.1.3) pontjában előírt igazolást az ajánlattevők az ajánlatukban nyújtsák be. Ennek okán az ajánlattevőnek nem kell általános nyilatkozatot benyújtania arról, hogy eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek megfelel, a szerződés teljesítésére alkalmas. E helyett már az ajánlatban be kell nyújtani az alkalmasságát alátámasztó igazolásokat.
3) Az igazolás módja:
3.1. A „referencia” vonatkozásában előírt M.1. műszaki, szakmai alkalmasság igazolására – a Kbt. 65.§ (4) bek. és a 321/2015. Korm. r. 21.§ (3) bek. a) pontja alapján – ajánlattevőnek az ajánlata részeként be kell nyújtania az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését a 321/2015. Korm.r.23.§ szerint (azaz az ajánlattevő / az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást).
a) Az igazolásnak, ill. nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik félre vonatkozó adatok közül a neve és címe, valamint kontaktszemély megnevezése és elérhetősége (telefonszám és/ vagy e-mail cím megadása); a szolgáltatás tárgya valamint mennyisége; a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap pontossággal); továbbá nyilatkozni kell arról, h a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

b) A „referenciának” olyan részletezettségűnek kell lennie – különösen a teljesített szolgáltatás ismertetése (tárgya, mennyisége) körében – illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az előírt alkalmassági minimumkövetelményekben meghatározottaknak az ajánlattevő megfelel.
c) Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
d) Ha AT a szolgáltatást közös ajánlattevőként teljesítette, akkor nyilatkoznia kell arról is, hogy ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból milyen arányban részesült (arányszám v. százalék megadásával, vagy a teljes ellenszolgáltatás, és az ajánlattevőt megillető ellenszolgáltatási összegek feltüntetésével) (321/2015. Korm.r.22.§ (5) bek).
3.2. A „szakemberek” vonatkozásában előírt M.2. műszaki, szakmai alkalmasság igazolására – a Kbt. 65.§ (4) bek. és a 321/2015. Korm. r. 21.§ (3) bek. b) pontja alapján – ajánlattevőnek az ajánlata részeként be kell nyújtania
a) az EKR-ben űrlap formában rendelkezésre álló „Az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában bemutatott szakemberek” című nyilatkozatot;
b) az EKR-ben űrlap formában rendelkezésre álló „Az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában bemutatott szakemberek szakmai tapasztalata” című nyilatkozatot;
c) a szakember végzettségének igazolására szolgáló dokumentumot;
d) és a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát, amelyben megerősíti az EKR-ben rögzített adatok megfelelőségét, és nyilatkozik a rendelkezésre állásról.
4) A kapacitást nyújtó szervezet bevonása esetén ugyanazokat az igazolásokat, nyilatkozatokat kell rendelkezésre bocsátania, mint amelyiket AT-nek kellene, ha az adott alkalmassági követelménynek maga akarna megfelelni.
5) Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Az EKR-ben, űrlap formájában rendelkezésre álló, „Nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában” című űrlap kitöltésével az ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy igénybe vesz-e műszaki, illetve szakmai alkalmasság egy vagy több pontja tekintetében alkalmasság igazolására más szervezetet. Amennyiben igen, úgy a nyilatkozatban meg kell adni a szervezet/személy nevét, székhelyét/lakhelyét, valamint az eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja (III.1.3.), illetve az alkalmassági követelmény száma (műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1. / M.2.) hivatkozást. Az ajánlatban emellett be kell nyújtani az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot, amelynek tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. Az ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként csak olyan gazdasági szereplőt vehet igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek adatait az ajánlattétel során az EKR-ben előzetesen rögzítette.
6) Közös ajánlattétel esetén – a Kbt. 65. § (6) bek. alapján – a közös ajánlattevők az alkalmassági követelménynek együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
7) Részletek: Kbt. 65. § (7), (9), (11) és (12) bek., 114./A. § (1),(4) bek., 140. § (9) bek., 424/2017. Korm.r. 6. § (6a) bek.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 1) Alkalmas az ajánlattevő, ha az M.1.-M.2. pont szerinti valamennyi minimumkövetelménynek – akár önállóan, vagy a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdés szerint – megfelel.
2) M.1. alkalmassági minimumkövetelmény:
M.1. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) egy vagy több, szerződésszerű teljesítést igazoló referenciával, amely alátámasztja, hogy
a) legalább 1 db, minimum 250 fő online kérdőíves felmérésére alkalmas módszertant, valamint
b) módszertanon alapuló, a kérdőíves felmérés elvégzésére szolgáló, minimum 30 kérdést tartalmazó kérdőívet
kidolgozott, vagy annak kidolgozásában részt vett.
Az a) és b) pontok szerinti követelmény több szerződés útján is teljesíthető, azaz az ajánlatkérő akkor is megállapítja az alkalmasságot, ha a legalább 1 db, minimum 250 fő online kérdőíves felmérésére alkalmas módszertan (a) pont) és a módszertanon alapuló, a kérdőíves felmérés elvégzésére szolgáló, minimum 30 kérdést tartalmazó kérdőív (b) pont) nem ugyanabban a szerződés keretében került kidolgozásra.
A 321/2015. Korm.r. 21.§ (3a) bek mentén ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
3) M.2. alkalmassági minimumkövetelmény:
M.2. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 2 fő – a szerződés teljesítésébe bevonásra kerülő – szakemberrel, aki rendelkezik
a) felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai vagy azzal egyenértékű) végzettséggel, továbbá
b) legalább 24 hónap szakmai tapasztalattal szervezeti elkötelezettség mérés és / vagy szervezeti elégedettségmérés tevékenység ellátása terén (azaz egy vagy több olyan részfeladatot ellátott, mint például, de nem kizárólagosan az előkészítés, lefolytatás, adatfeldolgozás/adatelemzés).
3.1. Az EKR-ben űrlap formában rendelkezésre álló „Az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában bemutatott szakemberek szakmai tapasztalata” című nyilatkozatban az „Eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági feltételekre való megfelelés részletes bemutatása” rovatot legalább az alábbi részletezettséggel kell kitölteni:
a) Részletesen - dátumokkal (tól-ig intervallumokban, legalább év, hó pontossággal) - térjen ki a szakember – ajánlatkérő által vizsgált szakterületen megszerzett – szakmai tapasztalatára.
b) A szakmai tapasztalat ismertetése tekintetében térjenek ki a következőkre: annak a gazdasági szereplőnek a megnevezése, akinek a megbízásából vagy vele létrejött egyéb jogviszony (pl. munkaviszony) keretében a tevékenységet ellátta, a feladatokat teljesítette (munkahely/munkáltató neve); az ellátott feladatok, tevékenység ismertetése.
3.2. Az M.2. alkalmasság körében vizsgált végzettség esetében ajánlatkérő a felsőfokú egyetemi vagy főiskolai végzettséggel egyenértékűnek tekinti a bolognai folyamat által bevezetett alapképzést (bachelor) vagy mesterképzést (masters) az alkalmasság és az értékelés körében is.
4) Ha AT az ajánlatban átalakulásra hivatkozással jogelődje bármely adatát fel kívánja használni –figyelemmel a Kbt. 65.§(11) bek.re – az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
5) Ajánlatkérő a minősített az ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételeihez képest szigorúbban határozta meg a gazdasági és pénzügyi valamint a műszaki, szakmai alkalmassági feltételeket, így a 321/2015. Korm. r. 24.§(1) bek. nem releváns.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
1) Ajánlati, teljesítési, hibás teljesítési biztosíték nincs. Ajánlatkérő meghatározott késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbéreket, melyekre vonatkozó részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
2) Szerződéskötés feltételei: A számla jogosultja kitölti az átláthatósági nyilatkozatot az Áht. 41.§ (6)bekezdés szerint. A külföldi adóilletőségű nyertes Ajánlattevő csatolja a Kbt.136.§ (2) bek. szerinti meghatalmazást. Elmaradásukat ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bek. alapján a nyertes Ajánlattevő visszalépésének tekinti.
3) Egyéb: A karakterkorlátok miatt AK ebben a rovatban rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bek. alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) igénybevételével történik (https://ekr.gov.hu). Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat lásd 424/2017. Korm. r. 11-12 § és Kbt. 41/A-41/C §. Az EKR használatához – ide értve pl. a bejelentkezést, az érdeklődés jelzését, az ajánlat összeállítását – a 424/2017. Korm. r. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 1) Finanszírozás a projekt költségvetése terhére (100% intenzitás) a 272/2014. Korm.r. 3. § (1) bek. 65.pont szerinti utófinanszírozással történik. Előleg nincs. Részszámlázási lehetőség van. Kifizetés a számlák kézhezvételét követő 30 napon belül, átutalás útján a Ptk. 6:130.§ (1) bek., 6:155 §-t, és a Kbt. 135.§ (1), (5)-(6) bek. szerint.
2) Az I-III. teljesítési szintek esetében minden teljesítési szint végén, az adott teljesítési szintre kiadott teljesítésigazolás kézhezvétele után kiállítható számla. Az opció esetében a szakértői tevékenységet az ajánlatkérő egyedi megrendeléssel veszi igénybe. Az ajánlatkérő egyedi megrendelésenként állítja ki a teljesítésigazolást, a vállalkozó minden teljesítési igazolás kézhezvétele után jogosult számlát kiállítani.
3) A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő által órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. Valamennyi közbeszerzési dokumentumban szereplő „nap” kifejezés alatt ajánlatkérő „naptári napot” ért.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A Kbt. 35.§ (8) –(9) bekezdés alapján ajánlatkérő rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, továbbá nem is követeli meg, illetve nem is teszi lehetővé a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)től gazdálkodó szervezet alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: 1) A Kbt. 135-136. §-a valamint 138-139. §-a alkalmazandó.
2) A karakterkorlátozás miatt az alábbiakban adunk tájékoztatást az ár értékelési szempont alszempontjaira vonatkozóan:
Az 1.1. és az 1.2. alszempontra is kötelező ajánlatot adni.
1.1. alszempont: Ajánlati ár (nettó vállalkozói díj, 1-2-3. szint) - súlyszám 81.
Az 1.1. alszempont körében ajánlatkérő azt a mindösszesen nettó árat (vállalkozói díjat) értékeli, amelyet az ajánlattevő a részletes pénzügyi árajánlatban foglaltak szerint az 1-2-3. szint teljesítésére együttesen megajánlott. Az ajánlatban be kell nyújtani a részletes pénzügyi árajánlatot, és a pozitív egész számban meghatározott mindösszesen nettó vállalkozói díj összegét kell a felolvasólapon az 1.1. alszempont vonatkozásában feltüntetni.
1.2. alszempont: Szakértői tevékenység nettó Ft/óra (opciós szolgáltatás) - súlyszám 5.
Ajánlatkérő opcionális szolgáltatás keretében igénybe vehet 50 óra időtartamban szakértői tevékenységet, amelynek 60 perces órára vetített nettó egységárát kell pozitív egész számban feltüntetni a felolvasólapon.
A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy az 1.2. alszempont esetében nettó „15000” Ft/óra ajánlati elemnél kedvezőtlenebb (drágább) ajánlatot nem lehet tenni. Az ezt meghaladó összegű megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi (lásd felhívás VI.3.6) pontja).
3) AK kizárja a többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtásának lehetőségét. Az ajánlat érvénytelen, ha AT többváltozatú ajánlatot tesz. AK többváltozatú ajánlatnak tekint minden olyan ajánlatot, amely a megvalósítás tekintetében több javaslatot tartalmaz.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/03/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/03/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus közbeszerzés alkalmazása miatt az EKR-rendszerben
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: AK újabb hiánypótlást rendel el, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. AK az újabb hiánypótlás elrendelés keretében korlátozást nem alkalmaz. (Kbt. 71. § (6) bek.). Hiánypótlás és felvilágosítás szabályait lásd Kbt. 71. §.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1) Az ár szempontok esetében fordított arányosítás. Képlettel: Pvizsgált = (A legjobb:Avizsgált)*10. 2)A minőségi szempontok esetében arányosítás. Pvizsgált= (Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb - Alegkedvezőtlenebb) *(Pmax-Pmin) + Pmin
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1) A II.1.5) és II.2.6) rovatokba írt szám (1) technikai jellegű, ajánlatkérő nem kívánja megadni a közbeszerzés becsült értékét.
2) AK a VI.3.11) pont alapján együttesen alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bek-et, de nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
3) A IV.2.5 pont szerinti 30 napos kötöttség a Kbt. 70. § (2) bek szerint hosszabbítható, illetve a 131. § (5) bek. szerint hosszabbodik.
4) A II.2.7) pontba írt „545” nap technika jellegű, a tényleges határidők a II.2.4) pont ütemezése szerint értendők.
5) Az EKR-ben az űrlapokon felül elérhető Egyéb közbeszerzési dokumentumok 4 kötetből (4 külön fájlból) állnak. (I. útmutató, II. nyilatkozatminták, III. műszaki leírás, IV. szerződéstervezet). Az ajánlat részeként benyújtandó nyilatkozatokhoz az EKR rendszerben űrlapok találhatóak, továbbá ajánlatkérő .doc formátumban minta-formanyomtatványokat bocsát rendelkezésre. A nem EKR űrlap formájú dokumentumok formájára a Kbt. 41/A-41/B. § irányadó. Részletek még EKD-ban.
6) Az EKD-hoz akkor tudnak hozzáférni a gazdasági szereplők, illetve akkor tudnak kiegészítő tájékoztatást kérni az ajánlatkérőtől, ha az EKR-be belépve, megfelelő jogosultsággal rendelkezve az eljárás iránt érdeklődésüket jelzik. Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra jelezte. A kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § és 114. § (6) bek. szerint azzal, hogy az EKD-ban részletezettek szerint a kérdéseket kérjük legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtti negyedik napig küldjék meg.
7) Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok pl: (a felsorolás nem teljes, részletes jegyzéket lásd az EKD I. Útmutatóban)
- EKR-ben, űrlap formában rendelkezésre álló nyilatkozatok
- Papír alapon kitöltendő, majd EKR-be feltöltendő nyilatkozatok
a) Részletes pénzügyi árajánlat,
b) Alkalmasság igazolására szolgáló, EKR űrlapokon felüli dokumentumok,
c) Minőségi értékelési szemponthoz kapcsolódó dokumentumok,
d) Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró személy(ek) {(közös) ajánlattevő(k)/kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet} képviseleti jogosultságának igazolása céljából, az ajánlatnak tartalmaznia kell a nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintát.
e) Egyéb dokumentumok: Pl. Változás bejegyzési eljárás; közös ajánlattétel és/vagy kap.szerv. igénybe vétele miatti dokumentumok, megállapodások, meghatalmazás, öntisztázás; idegen nyelvű irat fordítása, üzleti titokról szóló indokolás stb.; ill. egyéb a Kbt.-ben, 321/2015. Korm. r-ben., 424/2017. Korm. r.-ben, és EKD-ben rögzített dokumentumok.
8) Idegen nyelvű dok. benyújtásakor a magyar nyelvű fordítás mellékelése kötelező. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja. Ajánlattevő általi fordítás esetén az EKR-ben űrlapként elérhető „Felelős fordításról szóló nyilatkozat” benyújtásával kell az ajánlattevőnek nyilatkoznia arról, hogy az ajánlatba becsatolt idegen nyelvű iratok fordításának tartalma a fordítás alapjául szolgáló dokumentum tartalmával teljes mértékben megegyezik.
9) Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF). Az ajánlatban szereplő valamennyi összeget HUF-ban kell megadni. A különböző devizák HUF-ra történő átszámításáról tájékoztatás az EKD-ban.
10) Közös ajánlattétel szabályait lásd még Kbt. 35-36.§.
11) Üzleti titok Kbt. 44.§.
12) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Peremicki Mónika, lajstromszáma: 00128; levelezési címe: 1051 Budapest József Attila u. 2-4.; e-mail cím: monika.peremicki@bm.gov.hu.
13) További releváns infók: Kbt., a 424/2017. Korm. r és a 321/2015. Korm. r.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/03/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges