Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/57
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.20.
Iktatószám:4525/2020
CPV Kód:72260000-5
Ajánlatkérő:CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye (1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.) illetve az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszín.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.03.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:közfeladatot ellátó szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:gazdaságfejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12097692
Postai cím: Ipar Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korossy Emese
Telefon: +36 306268408
E-mail: velencetax@velencetax.hu
Fax: +36 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ced.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ced.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000103602020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000103602020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: közfeladatot ellátó szerv
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: gazdaságfejlesztés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Pályázatkezelő informatikai rendszer fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000103602020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Magyarország határain átnyúló projektek eredményeinek feldolgozására képes Pályázatkezelő informatikai rendszer fejlesztési feladatai:
I. Kis- és közepes pályázatok lebonyolítási rendszerének kialakítása a közbeszerzési dokumentációban írtak szerint
II. További fejlesztési feladatok (programozási feladatok) a közbeszerzési dokumentációban írtak szerint
III. Szoftvertámogatás, support, karbantartás
Az eljárásban szereplő informatikai megoldás Ajánlatkérő gazdasági területe által működtetett üzleti folyamatokat támogatja. Az újonnan létrehozott fejlesztéseknek a meglévő kódrendszerhez kell illeszkedniük. A jelenlegi struktúra egy Drupal 8 alapú PHP struktúra, melyhez kapcsolódnak az egyedi fejlesztésű modulok. Az új fejlesztéseknek kompatibilisan kell működniük a meglévő program struktúrával.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Komplex informatikai szolgáltatást kell nyújtania a nyertes ajánlattevőnek, amely a rész-ajánlattételt kizárja.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Pályázatkezelő informatikai rendszer fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.) illetve az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszín.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Egy darab legalább 10.000 db pályázat kezelésére alkalmas Pályázatkezelő informatikai rendszer fejlesztési feladatai:
I. Kis- és közepes pályázatok lebonyolítási rendszerének kialakítása a közbeszerzési dokumentációban írtak szerint
II. További fejlesztési feladatok (programozási feladatok) a közbeszerzési dokumentációban írtak szerint tervezetten 1420 órában
III. Szoftvertámogatás, support, karbantartás tervezetten 18 hónap időtartamban
Az eljárásban szereplő informatikai megoldás Ajánlatkérő gazdasági területe által működtetett üzleti folyamatokat támogatja. Az újonnan létrehozott fejlesztéseknek a meglévő kódrendszerhez kell illeszkedniük. A jelenlegi struktúra egy Drupal 8 alapú PHP struktúra, melyhez kapcsolódnak az egyedi fejlesztésű modulok. Az új fejlesztéseknek kompatibilisan kell működniük a meglévő program struktúrával.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M1 alkalmassági feltételnél írt referenciának megfelelő tartalmú referencia száma (1db-on felüli M1 referencia) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (További információ II.2.13.) / Súlyszám: 100
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlati ár további információk (alszempontok)
I. szolgáltatási csomagra adott egyösszegű ajánlati ár 20 súlyszámmal
II. szolgáltatási csomagra adott átalány óradíj 60 súlyszámmal
III. szolgáltatási csomagra adott haviátalány díj 20 súlyszámmal
kerül figyelembe vételre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: K.1. AK előírja, hogy jelen eljárásban nem lehet AT, AV és alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. §-a (1) bekezdésének g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
AK kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet (személyt), akinek részéről valamely kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
AK a Kbt. 114/A. § (1) bek. alapján előírja, hogy a bírálat keretében a kizáró okok tekintetében a KD-ban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
K.Ig.1. AT (közös ajánlattétel esetén minden AT külön-külön) a Kbt. 114/A. §-ának (1) bek. és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek. szerint köteles nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint Kbt. 62. § -a (1) bekezdésének k) pontja kb) alpontját a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 8. §-a i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
K.Ig.2. Az AT és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bek. és a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 17. § (2) bek. szerint kell eljárni, azaz Ajánlattevő nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban írt kizáró okok. A tárgyi nyilatkozatot abban az esetben is be kell nyújtani, ha az Ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: AK jelen eljárásban nem ír elő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: AK jelen eljárásban nem ír elő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AK a Kbt. 65. § (2) bek.-ben és a Kbt. 114. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel jelen eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
VI.3.12). További információk pont folytatása:
6.Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel,valamint képviselet esetén az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat az EKR rendelet 11-12. §-ai, a Kbt., különösen annak 41/A.-41/B. §-ai, 35. § (2a) bek.-e és 65. § (12) bek.-e, valamint a KD tartalmazzák.
7. AK felhívja a figyelmet, hogy a kötelezően kitöltendő űrlapok mellett további nyilatkozatok beadása is szükséges az ajánlat részeként, amelyek egy részéhez AK iratmintákat bocsát rendelkezésre. AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az EKR-ben szereplő űrlapok nem mindegyike alkalmas arra, hogy közös ajánlattétel esetén valamennyi AT tag nyilatkozatot tegyen, ez esetben a benyújtó AT tudja az adott űrlap útján megtenni az előírt nyilatkozatot, a többi AT tag feltöltött dokumentum útján az űrlapon szereplő adattartalommal azonosan kell nyilatkozatot tegyen adott esetben.
8. A III.1.3) M.1-M3. pontok szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
9. AK a Kbt.75. § (6) bek.-re tekintettel rögzíti, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
10./ Kiegészítő tájékoztatás: AK a Kbt. 114. § (6) bekezdés szerinti ésszerű idő alatt az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 2. munkanapot érti.
11. Az ajánlatok benyújtása az EKR-en keresztül történik, az ajánlat más módon történő benyújtására (személyes, postai, elektronikus út, telefax) nincsen – jogszabályban rögzített esetek kivételével – lehetőség és az így benyújtott ajánlat – a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján - érvénytelen!
12. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok, különösen a 424/2017.(XII.19.) Kr., és a 321/2015. (X.30.) Kr. az irányadóak.
13. A felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok közötti esetleges ellentmondás esetén a felhívás rendelkezései az irányadóak.
14. Az Időtartam hónapban:48 azért került feltüntetésre a II.2.7. pontban, mert ajánlatkérő határozatlan időtartamra kíván szerződést kötni.
15. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó(k) neve és lajstromszáma: dr. Korossy Emese 00084
16. Az M1 alkalmassági feltételnél írt referenciának megfelelő tartalmú referencia száma (1db-on felüli M1 referencia) értékelési szempont kapcsán Ajánlatkérő előírja, hogy az értékelési szempontra vonatkozóan benyújtani kívánt referencia kapcsán szükséges a referenciát kiállítótól származó, képviseleti jognak megfelelően aláírt nyilatkozat, mely igazol az M1 pontban írt valamennyi elvárt feltételt.
17. Rövidítések:
AK-ajánlatkérő
AT-ajánlattevő
AV-alvállalkozó
KD-Közbeszerzési Dokumentumok
ref-referencia
KH- Közbeszerzési Hatóság
EKR rendelet: az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
Kbt. - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
Ptk. - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: AK a Kbt. 65. § (2) bek.-ben és a Kbt. 114. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel jelen eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
AK a Kbt. 114/A. § (1) bek. alapján előírja, hogy a bírálat keretében az alkalmassági követelmények tekintetében a KD-ban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
AT (közös AT-k) az alábbiak szerint kötelesek igazolni alkalmasságukat M.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontjára tekintettel az AT a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § alapján igazolja az eljárást megindító felhívás feladásának a VI.4) pontban feltüntetett napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a jelen közbeszerzés tárgyában (Pályázatkezelő informatikai rendszer fejlesztése az M1-M3 elvárásokban írt paramétereket magában foglalóan) teljesített szerződéseit. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3a) bek. alapján az AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
Az alkalmasság igazolásához elegendő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges mennyiségű/mértékű referenciamunka ismertetése. A referencianyilatkozatnak / referenciaigazolásnak minimálisan az alábbiakat tartalmaznia kell:
 a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcíme);
 referenciaigazolás esetén: a referenciaigazolást kiállító személy(ek) olvasható neve;
 kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím);
 a referencia tárgyának (szoftver fejlesztési feladatok az M1-M3 pontban írt elvárások szerint, a nyújtott szolgáltatás) ismertetése (valamennyi olyan információnak a megjelölésével, amely az alkalmassági minimumkövetelményben foglaltak teljesítésének megállapíthatóságához szükséges);
 a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év – hónap – nap bontásban);
 a szolgáltatás mennyisége és részletes szakmai tartalma az M1-M3 előírások szerint (db mértékegységben kifejezve);
 utalás a szerződésnek és az előírásoknak megfelelő teljesítésre.
Referenciaigazolás benyújtása esetén a referenciát a szerződést kötő másik fél cégjegyzésre jogosult képviselőjének vagy az általa meghatalmazott személynek kell aláírnia. Meghatalmazott általi aláírás esetén a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás benyújtása is szükséges. Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén AK a Céginformációs Szolgálat honlapján elérhető cégkivonat adatai - nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a referenciaigazolásban megjelölt, szerződést kötő másik fél letelepedése szerinti ország illetékes hatóságának/hivatalos szervének/hivatalos személyének képviseleti jogosultság fennállását tartalmazó, a referenciaigazolással együtt benyújtandó igazolása (az igazolás alatt AK bármilyen olyan hivatalos dokumentumot ért, amely alátámasztja a képviseleti jog fennállását) - alapján ellenőrzi a referenciát aláíró képviseleti jogosultságát.
Amennyiben a bemutatásra kerülő referencia a jelen beszerzés tárgyán kívüli szolgáltatásokról is tartalmaz adatot, úgy a referencia olyan megbontása szükséges, melyből elkülönülten látszódik a beszerzés tárgya szerinti szolgáltatás(ok)ra vonatkozó teljesítés. Amennyiben ajánlattevő nem tud ilyen tartalmú igazolást csatolni, úgy külön nyilatkoznia szükséges az elkülönített tartalomról.
Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. §-ának (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 65. §-ának (6) és (11) bekezdésében foglaltak is megfelelően alkalmazandóak.
Ajánlattevők a Kbt. 65. §-ának (7), (9) és (12) bekezdései szerint támaszkodhatnak más szervezet vagy személy kapacitására, és a hivatkozott szakaszokban foglaltak szerint kötelesek igazolni az erőforrások rendelkezésre állását,
Amennyiben ajánlattevő – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét bizonyító/igazoló okiratokat (cégiratokat) egyszerű másolatban, különös tekintettel a szétválási okiratokban foglaltakra.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az együttes megfelelés a referencia tekintetében akként értelmezhető, hogy a szükséges követelményeknek való megfelelés (M1-M3)teljesítéséhez az alkalmasság igazolásában résztvevő felek referenciái összeadhatóak. AK felhívja továbbá a figyelmet a 321/2015. (X.3.) Korm. rend. 21/A. §-ára.
A referenciamunka közös ajánlattevőként történt teljesítése esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bek. szerint kell eljárni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
M.1. Alkalmas az AT (közös AT-k), amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben (36 hónapban) legalább 1 db pályázat lebonyolítást támogató informatikai rendszer kifejlesztését igazoló szerződésszerűen teljesített referenciával, mely pályázat lebonyolítást támogató informatikai rendszerben legalább 10.000 db pályázat beadásának valamint tömeges értékelésének és pénzügyi elszámolásának adminisztratív feldolgozása történt meg.
M.2. Amennyiben rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) legalább 1 db Drupal 8 CMS fejlesztését és/vagy legalább 1 db Drupal Core fejlesztését igazoló referenciával
M.3. Amennyiben rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) legalább 1 db Magyarország határain átnyúló támogatási program szoftver egyedi igények szerinti fejlesztését és legalább 36 hónapon túli üzemeltetését igazoló, szerződésszerűen teljesített referenciával.
A fent írt elvárások 1 vagy akár több referencia benyújtásával is igazolhatóak.
Az ajánlati felhívás feladásának időpontja tekintetében a KÉ-ben megjelent felhívás VI.4) pontjában rögzített időpont az irányadó.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi, hibás teljesítési kötbér, valamint jótállás a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
Amennyiben AT a próbaüzem alatt észlelt hibát az AT általi felismerésétől vagy AK által tett bejelentéstől számított 5 munkanapon belül nem hárítja el, illetőleg nem javítja ki, úgy AT köteles az AK részére minden, a kijavításra rendelkezésre álló határidőn túli napra 30.000,- Ft/nap, de maximum 600.000,- Ft összegű hibás teljesítési kötbért fizetni.”
AT szerződésszegése esetén, illetve amennyiben AT megszegi a Keretszerződés 3., 4., 5. és 8. pontjaiban foglalt rendelkezéseket, úgy AK jogosult szerződésszegésenként 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint, de összesen legfeljebb 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint kötbér megfizetését követelni AT-tól.
Jótállás:
AT a szoftver átadásától számított egyéves jótállást vállal arra, hogy az általa átadott Szoftver üzemszerűen, rendeltetés szerint, a Keretszerződésben meghatározott célra alkalmas, és az átadott dokumentációnak megfelelően működik. A rendeltetésszerű használat ellenére felmerülő hibák kivizsgálását és kijavítását a bejelentéstől számított legkésőbb 5 munkanapon belül telephelyén megkezdi, amennyiben az telefonos segítségnyújtással, vagy interneten történő adat küldés után az adatok javításával, vagy távoli asztal eléréssel ki nem javítható
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlattevő az igazolt, tényleges teljesítés megtörténte után jogosult számla benyújtására a szerződésben foglaltak szerint. Ajánlattevő a számla mellé köteles csatolni az Ajánlatkérő által elfogadott és aláírt teljesítésigazolást. Ajánlattevő a számlát köteles az Ajánlatkérő által kért részletezéssel kiállítani. Felek az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak szerint járnak el, azaz Ajánlattevő számláját/számláit Ajánlatkérő a számla/számlák kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül teljesíti banki átutalással. Ajánlatkérő a szolgáltatás ellenértékét saját forrásból teljesíti. Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF). A finanszírozási és fizetési feltételekre a Kbt. 27/A. §, 135. § (1), (5)-(6) és (10)-(11) bekezdései is irányadók.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK a Kbt. 35. §-ának (8) bekezdésre tekintettel nem írja elő és nem is teszi lehetővé közös ajánlattétel esetén, hogy a közös AT-k a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzanak létre.
Közös ajánlattétel esetén azonban az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35. § (3) bek.-nek, továbbá tartalmaznia kell a Kbt. 35. § (2) és (6) bek.-ben előírtakra vonatkozó nyilatkozatot. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 36. §-ában foglaltakra, továbbá a Kbt. 35. § (2a) bek.-ben foglaltakra, amelynek értelmében közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/03/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 1 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/03/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása elektronikusan történik az EKR-ben
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontási eljárásra a Kbt. 68. §, a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) 15. § (2) bek., valamint – üzemzavar esetén – 16. § rendelkezései az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-15
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Leírás a VI.3.12. pont alatt
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: Értékelési módszer:
M1 alkalmassági feltételnél írt referenciának megfelelő tartalmú referencia száma (1db-on felüli M1 referencia) – 10 súlyszám
II. - Ajánlati ár (alszempontok):
I. szolgáltatási csomagra adott egyösszegű ajánlati ár 20
II. szolgáltatási csomagra adott átalány óradíj 60
III. szolgáltatási csomagra adott havi átalány díj 20
Az ajánlati árakat nettó HUF-ban és egész számban, két tizedes pontosággal kell megadni.
Többlet referencia (db szám )
M1 alkalmassági feltétel (alkalmassági feltétel):
„M.1. Amennyiben rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) legalább 1 db pályázat lebonyolítást támogató informatikai rendszer kifejlesztését igazolja szerződésszerűen teljesített referenciával, mely pályázat lebonyolítást támogató informatikai rendszerben legalább 10.000 db pályázat beadásának valamint tömeges értékelésének és pénzügyi elszámolásának adminisztratív feldolgozása történt meg. „
Az értékelési szempont körében történő megajánlás az 1-nél több az M1. alkalmassági pont alatt írt referencia elvárásnak mindenben megfelelő további referencia bemutatására vonatkozik. Egész számban megadva, kizárólag az M1. alkalmassági feltételen felüli többlet db szám megadásával. 0 db is megajánlható, az nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét és ebben az esetben a szerződésben az M1 alkalmassági feltétel teljesítése kerül rögzítésre. 0 hónap megajánlása esetén az értékelés során ezen résszempontra az értékelési ponthatár alsó határa szerinti pontszám (0) kerül kiosztásra.
Az Ajánlatkérő a Kbt. 77. §-a (1) bekezdésnek megfelelően közli, hogy a minőségi értékelési részszempontnál (többlet db szám vállalása) Ajánlatkérő 5 db-ban rögzíti a vállalás azon legkedvezőbb szintjét, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. A(z) 5 db feletti megajánlás szintén nem eredményez érvénytelenséget, a pontkiosztás során Ajánlatkérő az 5 db-ot meghaladó megajánlásra az értékelési ponthatár felső határával (15) azonos pontot ad, a szerződésben azonban a tényleges megajánlás kerül rögzítésre, valamint az értékelés során az arányosítás képletét Ajánlatkérő úgy alkalmazza, hogy az Alegjobb érték helyébe az Ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőbb mértéket helyettesíti be, azaz nem az ezt meghaladó megajánlás értékét.
Valamennyi számszerű megajánlás esetén – 1., és 2. részszempontok – kizárólag egész szám ajánlható meg. / A 2. értékelési részszempont esetén legfeljebb két tizedesjegy pontossággal szükséges megtenni az ajánlatot, az 1. részszempont esetén kizárólag egész szám ajánlható meg.
A Kbt. 76. § (10) bekezdése szerinti információk:
Az értékelési módszer részletes ismertetése
Az értékelés a relatív értékelési módszeren alapszik.
Az egyes részszempontokra adható pontszám felső ponthatára 15, alsó ponthatára 0.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező felolvasólapon megajánlott sorok kerülnek értékelésre az alábbi pontszámítási módszer szerint. A pontkiosztás módszere minden részszempont esetében: a legjobb ajánlat megkapja a maximális 15 pontot, a tőle kedvezőtlenebb ajánlat pontszáma a legjobbhoz viszonyított arányosítással (relatív arányosítással) kerül meghatározásra. Azon részszempont esetén, ahol Ajánlatkérő többletmegajánlást értékel (minőségi részszempont), az ajánlat a többletmegajánlás hiányában is érvényes, azonban az Ajánlattevő az érintett részszempontra az alsó ponthatár szerinti pontszámot (0) kapja - tekintettel arra, hogy nem tesz értékelhető többletvállalást - és csak a közbenső értékek értékelése körében alkalmazható az arányosítás. Amennyiben az Ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb szintet meghaladó megajánlást tartalmazó ajánlatot nyújt be valamely Ajánlattevő, az arányosítás képletét Ajánlatkérő úgy alkalmazza, hogy az Alegjobb érték helyébe az Ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőbb mértéket helyettesíti be, azaz nem az ezt meghaladó megajánlás értékét.
Az ajánlati ár szempont esetén az Ajánlatkérő a fordított arányosítás (a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2019. évi 227. szám,2019. november 26.) , míg a minőségi részszempont az egyenes arányosítás (a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2019. évi 227. szám,2019. november 26.) szabályai szerint jár el a fentiek figyelembevételével, és a pontszám a KD-ben írt képletek alapján kerül kiszámításra.
1. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bek.-re tekintettel az EKR-ben történik, a Kbt. és az EKR rendelet szabályai szerint.
2. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).
3. Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók az alábbi címen érhetőek el: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.
4. A közbeszerzési dokumentumokhoz a hozzáférés a felhívás megjelenésétől biztosított. A közbeszerzési dokumentumok a felhívás I.3) pontjában megadott címen érhetőek el a Kbt. 39. § (1) bek. alapján. AK felhívja a figyelmet arra, hogy technikailag nem lehetséges az ajánlat összeállítása az „érdeklődés jelzése” gomb megnyomása nélkül.
5. A közbeszerzési eljárás során az AK és az érdeklődő gazdasági szereplők/ajánlattevők közötti kommunikáció kizárólag az EKR-en keresztül történik.
További információk a III.1.2. pont alatt.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/03/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges