Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/54
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.17.
Iktatószám:4720/2020
CPV Kód:30200000-1
Ajánlatkérő:Szentendre Város Önkormányzat
Teljesítés helye:2000 Szentendre, Kanonok u. 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.03.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szentendre Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23811537
Postai cím: Városház Tér 3
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Attila
Telefon: +36 26300407
E-mail: varga.attila@szentendre.hu
Fax: +36 26816144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szentendre.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000217622020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000217622020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Informatikai eszközök beszerzése SZEI
Hivatkozási szám: EKR000217622020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
SZEI informatikai eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében. (Asztali nyomtató 35 db., Multifunkciós nyomtató 3 db, asztali monitor 55 db., kliensgép 45 db., mobil PC 3 db., Windows pro operációs rendszer 13 db., szerver 1 db, háttértár (NAS) 1 db., levelező alkalmazás 1 db., szünetmentes tápegység 1 db., radiológiai beszédleíró szoftver és mikrofon 1 db., kamerarendszer 1 db., wifi rendszer 1 db.)
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő informatikai rendszerének részét képező eszközöket kíván beszerezni, amelyeknek egy időben és egy koncepció szerint kell rendelkezésre állniuk. A kompatibilitás elenggedhetetlen, így a szállítást és a kiegészítő fejlesztést Ajánlatkérő kizárólag egy szállítóval kívánja és tudja megoldani.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Informatikai eszközök beszerzése SZEI
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2000 Szentendre, Kanonok u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Asztali nyomtató 35 db., Multifunkciós nyomtató 3 db, asztali monitor 55 db., kliensgép 45 db., mobil PC 3 db., Windows pro operációs rendszer 13 db., szerver 1 db, háttértár (NAS) 1 db., levelező alkalmazás 1 db., szünetmentes tápegység 1 db., radiológiai beszédleíró szoftver és mikrofon 1 db., kamerarendszer 1 db., wifi rendszer 1 db.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kötelező 12 hónapon felüli többletjótállás ideje (a szerver és NAS kivételével) (hónap) (min. 0 hónap, maximum 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok fennállnak. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése szerint nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontkb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30. ) Korm. rendelet (Kr.) 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján igazolja valamennyi pénzügyi
intézménytől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat alapján, hogy a pénzforgalmi számláján/számláin az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás volt-e. Ajánlatkérő az előírt időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja, melyre tekintettel csatolandó a pénzforgalmi számlák(at) vezető pénzügyi intézmény(ek)től származó, valamint a megszűnt pénzforgalmi számlák(at) vezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat arra vonatkozóan az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban ajánlattevőnek volt-e megszűnt pénzforgalmi számlája, illetőleg a megszűnt pénzforgalmi számláján/számláin az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás volt-e.
Előzetes igazolás: A P/1. pont szerinti alkalmassági követelmény a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint igazolandó. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Utólagos igazolás: Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltakat.
Előzetes igazolás: Az P/1. pont szerinti alkalmassági követelmény a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint igazolandó. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Utólagos igazolás: Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltakat. A minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés szerint kell alkalmasságukat igazolniuk.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet ( továbbiakban Kr.) 19. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel bármely számlavezető pénzintézettől, pénzügyi intézményektől származó nyilatkozat tartalma szerint pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított tizenkét (12) hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás fordult elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az M.1) alkalmassági követelménynek való megfelelést a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 21. § (1) bek. a) pontja alapján, figyelemmel a KR 21. § (1a) a) pontjában foglaltakra, ajánlattevő ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat éven (72 hónapon) belül megkezdett, az adott résznek megfelelő termékek szállítására, vagy adásvételére vonatkozó referenciáit KR 22. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint igazolva. — a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap bontásban), — a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely), — a referencia igazolást kiállító személy (neve, elérhetősége e-mail és/vagy tel.), — a szállítás tárgya olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági szempontnak való megfelelés megállapítható legyen így különösen az eszköz megnevezése, darabszáma, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
Előzetes igazolás: Az M/1. pont szerinti alkalmassági követelmény a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint igazolandó. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Utólagos igazolás: Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltakat. A minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés szerint kell alkalmasságukat igazolniuk. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely másszervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erősforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlatkérő hivatkozik a KR 21/A. §-ában foglaltakra, valamint a KR 24. § (1) bekezdésére.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított utolsó három év alatt befejezett és legfeljebb az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított utolsó hat éven belül megkezdett, a felhívás II.2.4) pontjában megjelölt és a műszaki leírás szerinti minimum tartalomnak megfelelő, legalább : 25 db. asztali nyomtató és 40 db. asztali monitor és 30 db. kliensgép szállítására, vagy eladására vonatkozó - legalább egy - referenciával. (Felhívom Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a referencia meghatározásánál ÉS szavakkal elválasztott valamennyi termék igazolandó.)
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés egy vagy több, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciával is igazolható. A bemutatott szállításoknál a vizsgált – az eljárás megindító felhívás feladását megelőző három éves (36 hónap) – időszak alatt szerződésszerűen teljesített (befejezett), de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző hat éven (72 hónapon) belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során nem vehető figyelembe olyan szállítás, amelynek teljesítése a vizsgált időszaknál korábbi időpontban fejeződött be. A referencia akkor tekinthető a felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 éven (36 hónapon) belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik. A referencia több szerződés útján is igazolható. A referenciaigazolásból vagy referencianyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételek teljesülésének. Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban/ referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részmennyiségi adatot. Ha ugyanazon referencia több feltételt is teljesít, akkor azt ajánlattevő valamennyi érintett feltételnél megjelölheti.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
késedelmi kötbér 0,5%, hibás teljesítési kötbér 0,5%, meghiúsulási kötbér 20%.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A számla szerinti termékek díjának megfizetésére a Kbt. 135. § (1)-(6) bekezdései szerint kerül sor. A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135. § (1) bekezdése az irányadó. Vevő a számlán szereplő díjat az általa igazolt teljesítési igazolás, valamint szabályszerűen kiállított, Vevő által leigazolt, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla ellenében fizeti meg a számla kiállításától számított 30 napon belül, átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakat szerint. A szerződésben meghatározott fizetési határidő kezdő napja az a nap, amelyen a számla valamennyi melléklete a Megrendelő részére átadásra került. Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF). Az ellenszolgáltatás késedelmes teljesítése esetén AK a Ptk.6:155.§(1) beke szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. Ajánlatkérő előleg igénylés lehetőségét nem biztosítja.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó további rendelkezéseket a szerződés tervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: A szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, AK által igazolt teljesítését követően a kifizetés a Kbt.135.§ (1) és (5)-(6) bekeiben foglaltak szerint, valamint a Ptk.6:130.§(1)-(2) bekei szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/03/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/03/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: A bontás a Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15-16. § szerint az EKR rendszerben történik, az ajánlattételi határidő lejártát követően 2 órával.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás a Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15-16. § szerint az EKR rendszerben történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-1000
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1. Ajánlati ár: fordított arányosítás (0-10 pont) 2. Kötelező 12 hónapon felüli többlet jótállás: egyenes arányosítás. (0-10 pont)
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: .AK jelen közbeszerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett EKR rendszerben bonyolítja le, így a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) rendelkezései alkalmazandóak. 2.Az eljárásban való ajánlattétel feltétele, hogy ajánlattevő az e-Kr. 6. § (6)-(8) szerint regisztrálja magát az EKR rendszerben. 3.Az ajánlatban előírt dokumentumok benyújthatók az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy amennyiben elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában (e-Kr. 10. § (1)-(3). 4.Az értékelési szempont szerinti megajánlást az e-Kr. 11. § (1) bekezdése szerint az AK által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell ajánlattevőnek az ajánlat részeként kitölteni. 5.Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolása körében AK nem kéri olyan igazolás benyújtását, melyet AT korábbi közbeszerzési eljárásban elektronikus úton AK részére már benyújtott. 6. Ajánlatkérő az elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében a gazdasági szereplő képviselőjének tekinti azt a személyt, aki az EKR-ben a gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot erre figyelemmel ajánlatkérő a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának tekinti (képviselet-vélelem). 7.Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. 8.AK az ajánlattétel elősegítésére Kbt.39.§ (1) alapján a közbeszerzési dokumentumokat (KD) bocsát ajánlattevők rendelkezésére.A dokumentum az EKR rendszerben a Közbeszerzési dokumentáció felső menüsor alatt a „További közbeszerzési dokumentumok" oldalsó menüsor, a dokumentumokban hivatkozott iratminták a "Benyújtandó iratok jegyzéke"
felületen érhetőek el. Az ajánlatot KD-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani. 9.Az ajánlat részeként be kell nyújtani: - Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, - Kbt. 67. § (4) bek. szerinti
nyilatkozatot, - változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is csatolandó), továbbá változásbejegyzési eljárás esetében a Korm. r. 13. §-ban meghatározott iratokat. - Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat (AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét(részeit) amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat - nemleges nyilatkozat is csatolandó) - a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot - részletes árajánlatot - nyilatkozatot a megajánlott termékekről és adott esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelő biztonsági adatlapo(ka)t.10. AK az eljárás során a hiánypótlást Kbt. 71. § szerint biztosítja, azzal, hogy a Kbt. 71.§ (6) bek. alapján előírja, hogy amennyiben AT a hiánypótlás során az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség újabb hiánypótlásra, abban az esetben AK egy alkalommal biztosít hiánypótlási lehetőséget. 11. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai idő az irányadó. 12. AK a Kbt.81.§ (4) és (5) bekezdését alkalmazza. (Azaz az úgynezevett "fordított bírálat" szerint bírálja el az ajánlatokat.) 13.AT (valamennyi közös AT), az alk. igazolásában részt vevő szervezet (személy) csatolja az ajánlathoz
csatolt bármely nyilatkozatot aláíró, vagy aláírásra meghatalmazást adó személy aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V.
törvény 9. § (1) bekezdése szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírási mintáját. 14. Jelen eljárásban a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., és végrehajtási rendeletei (különös tekintettel a 321/2015.(X.30.) Korm.r. és a 424/2017.(XII.19.) e-Kr. szerint kell eljárni. 15. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pont szerinti eredménytelenségi okot. 16. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását. 17. Tárgyi eljárás a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, elektronikusan kerül lefolytatásra. 18. A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ szerint biztosított. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást. 19. Az EKR-ben csatolandó dokumentumok kért formátuma PDF, a szakmai ajánlatban az ártábla Excel formátumban is. 20. Amennyiben az AK által meghatározott közbeszerzési műszaki leírás hivatkozik meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra,ill. konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ajánlatkérő az előzőekben felsoroltak helyett azzal egyenértékűt is elfogad. Egyenértékű megajánlás esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. 21. Ajánlatkérő a jelen ajánlati felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére vonatkozó műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit, és ennek igazolását, a minősített AT-k jegyzékéhez képest valamennyi feltétel vonatkozásában szigorúbban határozta meg. 22. FAKSZ: Prisznyák András 00453
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/03/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges