Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/59
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.03.24.
Iktatószám: 4891/2020
CPV Kód: 72261000-2
Ajánlatkérő: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Teljesítés helye: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.04.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: szennyvízelhelyezés és kezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23720143
Postai cím: Asztalos Sándor Út 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gazdag Adrienn
Telefon: +36 14554331
E-mail: gazdaga@fcsm.hu
Fax: +36 14554253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fcsm.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000190772020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000190772020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: szennyvízelhelyezés és kezelés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Oracle támogatás biztosítása az FCSM Zrt. részére
Hivatkozási szám: EKR000190772020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72261000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében Oracle támogatás biztosítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére.
II.1.5)
Becsült érték: 1 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt azért nem biztosítja, mert az igénybe vett szolgáltatások együttesen biztosítják az FCSM Zrt. informatikai rendszerének Oracle támogatását, ezért nem értelmezhető a részekre történő ajánlattétel.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Oracle támogatás biztosítása az FCSM Zrt. részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72261000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében Oracle támogatás biztosítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére:
Oracle Internet Application Server Enterprise Edition - processor perpetual 5 CSI szám: 16472843
Oracle Database Enterprise Edition - processor perpetual 4 CSI szám: 16472843
Oracle Internet Application Server Standard Edition - processor perpetual 1 CSI szám: 16472843
Oracle Database Enterprise Edition - processor perpetual 2 CSI szám: 18077446
Oracle Database Standard Edition 2 – processor perpetual 1 CSI szám: 21307400
Oracle Database Enterprise Edition - processor perpetual 2 CSI szám: 16250858
Oracle Database Standard Edition - processor perpetual 2 CSI szám: 19558438
Oracle Partitioning - processor perpetual 3 CSI szám: 19558438
Oracle Business Intelligence Standard Edition One - named user plus perpetual 35 CSI szám: 19558438
Oracle Business Intelligence Standard Edition One – named user plus perpetual 15 CSI szám: 22374169
Oracle Internet Application Server Standard Edition - processor perpetual 6 CSI szám: 19558438
Az elvárt műszaki paramétereket a Dokumentációban lévő Műszaki Leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesen nettó ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/06/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/05/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A II.1.5) és a II.2.6) pont kitöltésére a hirdetmény feladhatósága érdekében került sor. A megadott érték nem a becsült érték, azt Ajánlatkérő nem kívánja megadni.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdéseiben foglaltak hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdéseiben foglaltak hatálya alá.
Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjának vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjának, illetve 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell eljárnia.
(Kbt. 114. § (1)-(2) bekezdés.)
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1 Ajánlattevő nyilatkozzon, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. (Kbt. 114. § (2). bekezdés)
Ajánlattevő Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti külön felhívására köteles csatolni a közbeszerzés tárgyából (Oracle support) származó, az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát cégszerűen aláírva üzleti évekre lebontva attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont].
Ajánlatkérő eltérő pénznemben befolyt árbevétel esetében az árbevétel összegét az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes MNB középárfolyamon kéri átszámítani HUF-ra.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (3) bekezdés szerinti esetben Ajánlattevőnek kiegészítő tájékoztatást kell kérnie arra vonatkozóan, hogy Ajánlatkérő mely egyéb nyilatkozatot vagy dokumentumot tekinti megfelelőnek a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására.
Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdéseire.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve a gazdasági és pénzügyi követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (Oracle support) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – nettó árbevétele nem érte el átlagosan a nettó 15.000.000,- Ft-ot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) – (8) bekezdésére.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. Ajánlattevő nyilatkozzon, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.
Ajánlattevő Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti külön felhívására köteles csatolni az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített legjelentősebb terméktámogatási referenciáinak ismertetését, különösen a közbeszerzés tárgyára vonatkozóan.
A referencia igazolásnak vagy nyilatkozatnak minimum tartalmaznia kell:
- a szerződés tárgyát, amelyből a referencia tárgya egyértelműen meghatározható,
- szerződést kötő másik fél nevét és címét,
- referenciát adó személy nevét és elérhetőségét,
- a szerződés értékét,
- saját teljesítés értékét,
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját; év, hónap, nap),
- nyilatkozatot a referencia munka szerződésszerű és előírásoknak megfelelő teljesítéséről.
A referenciákat az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 23. § szerinti igazolás vagy nyilatkozat csatolásával kell igazolni.
Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került. A szolgáltatás tárgyát olyan részletességgel kell megadni, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati felhívás M.1. pontjában előírt alkalmassági feltételt olyan szerződéssel kívánja igazolni, amely konzorciumi, vagy alvállalkozói teljesítésre vonatkozik, ajánlatkérő azt fogadja el, amely konzorciumi tagként, alvállalkozóként saját hányadban kielégíti az előírt feltételt. Ebben az esetben a referencia szerződés bemutatásánál ajánlattevő adja meg a saját teljesítés értékét.
Folyamatban lévő szolgáltatás esetén a teljesítésigazolással alátámasztott részteljesítésre vonatkozó bemutatásnak legalább az alkalmasság minimumkövetelményeit ki kell elégítenie. Ajánlatkérő az eljárást megindító hirdetmény feladásának napjáig befejezett (rész)teljesítést fogad el.
Amennyiben Ajánlattevő külföldi teljesítés HUF-tól eltérő pénznemben teljesített ellenszolgáltatással kívánja feltüntetni, Ajánlatkérő a nyilatkozatban abban az esetben is HUF pénznemben kéri feltüntetni az ellenszolgáltatás értékét. Az átszámítás a pénznemek között a teljesítés időpontjában érvényes MNB hivatalos deviza középárfolyamon történik.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
[321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont, 21. § (3a) bekezdés a) pont, 21/A. §, 22. § (2) bekezdés, 23. §]
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben összesen legalább nettó 15.000.000,- Ft összegben teljesített, Oracle Internet Application Server és/vagy Oracle Database és/vagy Oracle Business Intelligence és/vagy Oracle Partitioning licencekkel kapcsolatos terméktámogatási szolgáltatásokra (support) vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával. Az alkalmassági feltétel egy vagy több referenciával teljesíthető.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Fő finanszírozási és fizetési feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A számla az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. §-ával és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésével összhangban kerül kiegyenlítésre.
A teljesítést igazoló okiratoknak a számla mellékletét kell képezniük.
Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme: magyar forint (HUF).
A számla kiegyenlítésére banki átutalással kerül sor, a jogszabályoknak megfelelően kiállított eredeti számla kézhezvételétől számított 25. napon, vagy ha az nem munkanap, a megelőző utolsó banki napon.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevők tekintetében a Kbt. 35. § (8)-(9) alapján közös gazdasági társaság létrehozását. Közös ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket különösen a III.1.7) pont valamint a dokumentáció tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/04/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/04/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései alapján, figyelemmel a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletre.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Ajánlatkérő újabb hiánypótlást rendel el korlátozás nélkül, ha a hiánypótlással ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlás.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. A jelen eljárás lebonyolítására a 2015. évi CXLIII. tv. és a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. alapján kerül sor a https://ekr.gov.hu weboldalon elérhető elektronikus közbeszerzési rendszerben.
2.Ajánlattevő ajánlatában csatolja
a) a felolvasó lapot, változatlan szerkezetben, kitöltve
b) műszaki ajánlatát
c) nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (6) szerint, szükség szerint a Kbt. 65. § (7) szerint
d) az ajánlatot aláíró személy(ek) aláírási címpéldányának, ennek hiányában aláírás mintájának vagy ezzel egyenértékű okmányának egyszerű másolati példányát, adott esetben meghatalmazást
e) nyilatkozatot, hogy a közbeszerzési eljárásban kötendő szerződésre vonatkozó közzétételi szabályokat megismerte; a tájékoztatást a dokumentáció tartalmazza
f) közös ajánlattétel esetén az együttműködési megállapodást és a Kbt. 35. § (2) és (2a) szerinti meghatalmazást
g) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást
h) igazolja legalább egyszerű másolati példányban, hogy Ajánlattevő jogosult Oracle licenszekkel kapcsolatos terméktámogatás, support nyújtására harmadik személy részére
i) Dokumentációban előírt egyéb nyilatkozatokat, dokumentumokat
Amennyiben ajánlattevő a kért dokumentumokat nem csatolja, akkor ajánlata – a Kbt. 71. § és 73. § (1) d) pontja figyelembe vételével – érvénytelennek minősül.
3.Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ár (Kbt. 76. § (2) a)) bírálati szempont szerint értékeli.
4.Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
5.Az ajánlattétel formai előírásait a dokumentáció tartalmazza.
6.Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. tv. előírásai szerint kell eljárni.
7.Az órában meghatározott időpontok a budapesti pontos idő szerint értendők.
8. Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni, illetve magyar nyelvű fordításban lehet benyújtani. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő a felelős.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2)e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
10. Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevők tekintetében a Kbt. 35. § (8)-(9) alapján közös gazdasági társaság létrehozását. Közös ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
11. A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt azért nem biztosítja, mert az igénybe vett szolgáltatások együttesen biztosítják a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. informatikai rendszerének Oracle támogatását, ezért nem értelmezhető a részekre történő ajánlattétel.
12. Az ajánlatok bontására az EKR rendszerben kerül sor, a Kbt. 68. § (1)-(4) bekezdései alapján, figyelemmel a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletre.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/03/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges