Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/61
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.03.26.
Iktatószám: 5380/2020
CPV Kód: 72260000-5
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
Teljesítés helye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9. • 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. • 1238 Budapest, Forgalmas út 1. • 1054 Budapest, Szabadság tér 7. • 1122 Budapest, Krisztina krt. 6. • 1133 Budapest, Váci út 76. • 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.04.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Jegybanki tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38800760
Postai cím: Szabadság Tér 8-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakos Erika
Telefon: +36 14282600
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000240262020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000240262020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Jegybanki tevékenység
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Microsoft Premier szolgáltatások PSfE; PSfD; DSE
Hivatkozási szám: EKR000240262020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Microsoft Premier Service Support Szolgáltatás keretében 12 hónapig gyártói konzultációs és terméktámogatási szolgáltatás biztosítása
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A részajánlattételt a beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé. A részajánlattétel a beszerzés ellenértékének jelentős növekedését okozná, és negatívan hatna a beszerzés megvalósítására, tehát a részajánlattétel gazdasági, műszaki, minőségi és a szerződés teljesítésével kapcsolatos más szempontokat figyelembe véve ésszerűtlen.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Microsoft Premier szolgáltatások PSfE; PSfD; DSE
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.
• 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
• 1238 Budapest, Forgalmas út 1.
• 1054 Budapest, Szabadság tér 7.
• 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.
• 1133 Budapest, Váci út 76.
• 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Microsoft Premier Service Support Szolgáltatás keretében 12 hónapig gyártói konzultációs és terméktámogatási szolgáltatás biztosítása, amely szakértelmet biztosít
• Microsoft alapú informatikai infrastruktúra incidens- és problémakezelés támogatásához;
• Microsoft alapú informatikai infrastruktúra fejlesztésének támogatásához;
• Microsoft technológiákkal kapcsolatos megvalósítási koncepciók készítéséhez;
• Microsoft infrastruktúra fejlesztés kivitelezési feladatok minőségbiztosításához;
• Stratégiakészítéshez, döntés-előkészítés támogatásához
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: legalacsonyabb ár / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.5 ponthoz indokolás a legalacsonyabb ár értékelési szempont tekintetében: az ajánlatkérő
igényeinek a követelményspecifikációban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő áru/szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb
ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) nyilatkozatot kell benyújtania, elektronikus űrlap kitöltésével a következők tekintetében:
- nyilatkozat a gazdasági szereplő Kbt. 62.§-a szerinti kizáró okok hatálya alá nem tartozása tekintetében, a Kbt.67.§ (1) bekezdése, Kbt. 114.§ (2) bekezdése, 321/2015.(X.30.) Korm.rend. 17.§ (1) bekezdése szerint, nyilatkozat a Kbt.62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében.
A Kbt.62.§ (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni (Kbt. 114.§ (2) bekezdés, Kr.17. § (1) bekezdés).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. §-ában foglaltakra.
Ajánlattevő nyújtson be nyilatkozatot elektronikus űrlap kitöltésével a Kbt. 67.§ (4) bekezdése tekintetében az érintett gazdasági szereplő (szerződés teljesítésében eljáró alvállalkozóra) vonatkozásában az eljárásban előírt kizáró okok fenn nem állásáról.
Ajánlattevő nyújtson be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot egyszerű nyilatkozat formájában az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az eljárásban előírt kizáró okok fenn nem állásáról.
Ajánlattevő elektronikus űrlap kitöltésével nyilatkozzon folyamatban levő változás bejegyzési eljárásról, nemleges tartalommal is. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13.§).
Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kéri a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő köteles nyilatkozni arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során, meg kell jelölnie a korábbi eljárás tárgyát, EKR számát, és a kizáró ok igazolására szolgáló dokumentumot (Kbt.69.§ (11a) bekezdés).
Öntisztázás a Kbt.64.§ (1), (2) bekezdéseinek megfelelően lehetséges.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlatban az MSZ1. alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására a Kbt. 67.§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy a gazdasági szereplő által igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek (Kbt. 114.§ (2) bekezdés). Az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó ajánlattételi felhívásban előírt igazolások az ajánlatkérő 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására nyújtandók be (Kbt. 114.§ (2) bekezdés) az alábbiak szerint:
MSZ1. A jelen eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített szolgáltatások igazolása (321/2015.(X.30.) Korm.rend.21. § (3) bek. a) pont) a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 23.§-a szerint. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alkalmazandó. A nyilatkozatban/igazolásban meg kell adni az alábbiakat: — a szolgáltatás tárgya, olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen, — a megkötött szerződés (szolgáltatás) mennyisége, — a teljesítés ideje: kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap részletezettséggel),
— a szerződést kötő másik fél megnevezése, — nyilatkozat
arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 321/2015.(X.30.) Korm.rend.22.§ (5) bek. fennállása esetén nyújtsa be az ajánlattevő a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hány százalékban részesült az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmény igazolásának körében nem kéri a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő köteles nyilatkozni arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során, meg kell jelölnie a korábbi eljárás tárgyát, EKR számát, és az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumot (Kbt.69.§ (11a) bekezdés). Adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet az EKR-ben már az ajánlat összeállítása esetén, a gazdasági szereplők rögzítésénél meg kell adni, annak érdekében, hogy a rá vonatkozó elektronikus űrlapok rendelkezésre álljanak. Alkalmazandók a Kbt. 65. § (6)-(7), (11) bekezdésében, 67. § (3) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdésében foglaltak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): MSZ.1. Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik a jelen eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített, összesen legalább 3 db „Microsoft Premier Service Support Szolgáltatás” tárgyból származó referenciával, szolgáltatással (Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja, 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 21.§ (3) bekezdés a)pontja). A bemutatott referencia szolgáltatás esetében a szolgáltatás megkezdésének kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 év (72 hónap). A referenciaként bemutatni kívánt teljesítés időtartamának (kezdő és befejező időpontjának) a vizsgált 3 éves (36 hónapos) időtartamba bele kell esnie. Közös ajánlattétel esetén közös ajánlatevők ezen alkalmassági követelménynek együttesen is megfelelhetnek (Kbt.65.§ (6) bekezdés).
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér, részletesen a Dokumentációban csatolt szerződéstervezetben meghatározottak szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ellenszolgáltatás kifizetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések: Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, Kbt. 135. (1), (6) bekezdés.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF).
A Megrendelő a szerződés hatálybelépésétől számított 12 hónapos időszakra vonatkozó Szolgáltatás ellenértékét a Szolgáltatás teljes időtartamára, egyösszegben előre fizeti meg, a szerződés (1. sz. melléklet Microsoft Nagyvállalati Szolgáltatások – Munkamegrendelés) mindkét fél által történő aláírás után.
A kifizetéssel kapcsolatos részletes szabályokat a Dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevőknek gazdasági társaság alapítását (Kbt. 35.§ (8),(9) bek.).
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/04/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 1 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/04/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) (https://ekr.gov.hu)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg (424/2017.(XII.19.)
Korm.rend.15.§ (2) bek.). Az elektronikusan benyújtott ajánlat Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatait az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. A közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül, díjmentesen elektronikusan
elérhetők az EKR-ben regisztrált gazdasági szereplők számára a következő címen: https://ekr.gov.hu (azonosító: EKR000240262020).
2. Ajánlatok benyújtása: elektronikus úton a 424/2017.(XII.19.) Korm.rend.-nek megfelelően az EKR-en keresztül a fent hivatkozott eljárási számon.
3. Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg (Kbt. 68.§ (1), (1b) és (1c) bek., 424/2017.(XII.19.) Korm.rend.15.§ (2) bek.)
4. Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.
5. Ajánlatkérő a bírálat és értékelés körében a Kbt. 114/A.§-ában foglaltakat együttesen alkalmazza a Kbt. 81.§ (4), (5) bekezdésében előírtakkal.
6. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági feltételt a minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételét képező szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg (MSZ/1) (321/2015.(X.30.) Korm.rend.30.§ (4) bekezdés).
7. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőnek az EKR-ben az ajánlat összeállítása elején, a gazdasági szereplők rögzítésénél meg kell adnia valamennyi ajánlattevőt annak érdekében, hogy a szükséges elektronikus űrlapok rendelkezésre álljanak.
8. Ajánlattevő az EKR-ben elektronikus űrlap kitöltésével nyújtsa be az alábbi nyilatkozatokat: a) Felolvasólap (Kbt.66.§ (5) bekezdése szerint a Kbt.68.§ (4) bekezdése szerinti tartalommal) b) Ajánlattételi nyilatkozat (Kbt.66.§ (2) bek. szerint) c) Nyilatkozat kizáró okokról d) Nyilatkozat a Kbt.62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében e) Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában f) Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról g) Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerint h) Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint i) Nyilatkozat alkalmassági követelményekre vonatkozóan j)Nyilatkozat üzleti titokról l) Nyilatkozat fordításról (adott esetben)
9. Ajánlattevő az ajánlatkérő által EKR-ben megadott iratminta alkalmazásával, papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában nyújtsa be az alábbi nyilatkozatokat: a) Közös ajánlattevők Kbt.35.§ (2) bek. szerinti nyilatkozata meghatalmazással a 424/2017.(XII.19.) Korm.rend.13.§ (3) bek. szerinti tartalomra kiterjedően. b) Nyilatkozat MSZ1. alkalmassági követelmény igazolására
10. Ajánlattevő papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában nyújtsa be az alábbi dokumentumokat: a) Az üzleti titokká nyilvánítás indokolása a Kbt. 44.§ (1) bekezdése szerint (adott esetben) b) A Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti kötelezettségvállalást tartalmazó okirat a 424/2017.(XII.19.)
Korm.rend.13.§ (4) bekezdése szerinti meghatalmazásra kiterjedően c) Aláírási címpéldány vagy aláírás minta vagy meghatalmazás vagy egyéni vállalkozó igazolása d) Öntisztázás során a Kbt.64.§ (1) bekezdése fennállása esetén Kbt. 64.§ (2) bekezdése szerinti jogerős határozat A részletes feltételeket dokumentáció és a szerződés tervezet tartalmazzák.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/03/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges