Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/67
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.04.03.
Iktatószám: 5957/2020
CPV Kód: 75112100-5
Ajánlatkérő: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
Teljesítés helye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. (mint a dokumentum leadásának a helyszíne)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.04.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesz
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45408841
Postai cím: Dózsa György Út 26
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hanyecz Andea
Telefon: +36 26502372
E-mail: ahanyecz@emi.hu
Fax: +36 26502372
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.emi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.emi.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000285322020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000285322020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesz
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hulladékgazdálkodás – Tanulmány
Hivatkozási szám: EKR000285322020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 75112100-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Megbízási szerződés a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Stratégia kimunkálásához kapcsolódóan tanulmány elkészítésére, valamint tanácsadási tevékenység ellátására.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A közbeszerzés tárgyát képező tanulmány elkészítésére, valamint tanácsadási tevékenységre vonatkozó szolgáltatás azonos témakörre vonatkozik, amelyeket egységes módszertan szerint kell végezni, eredményei együttesen hasznosulnak, amelyre tekintettel a részajánlattétel biztosítása nem lehetséges.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Hulladékgazdálkodás – Tanulmány
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79400000-8
További tárgyak: 90000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. (mint a dokumentum leadásának a helyszíne)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Kormány egyik célja a hazai hulladékgazdasági ágazat gazdaságpolitikai szerepének növelése, a fenntarthatósági célok teljesülésének messzemenő támogatása a körforgásos gazdaságra való áttérés leghatékonyabb módszereinek felmérése és implementálása mellett.
Ennek jegyében a Kormány 2019 decemberében döntött a hazai hulladékgazdálkodási rendszer átfogó felülvizsgálatáról és az ahhoz kapcsolódó modernizáció egyes lépéseiről. Ennek megfelelően megkezdődik a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Stratégia kimunkálása is.
A hazai stratégia elkészítésének egyeik alapvető feltétele az is, hogy feltérképezésre kerüljenek a legjobb európai példák és gyakorlatok valamennyi hulladékáram vonatkozásában. Erre való figyelemmel olyan nemzetközi tapasztalattal rendelkező szakértő bevonására is sor kerül, aki be tudja mutatni azokat az (1) üzleti modelleket, (2) hulladékgazdálkodási technológiákat, amelyeknek már több éves tapasztalatai integrálhatók lehetnek a magyar hulladékgazdálkodási rendszerbe (a továbbiakban: Tanulmány).
A szakértői tevékenység során figyelembe kell venni az Európai Unió által az egyes hulladékáramok tekintetében meghatározott, a tagállamok számára teljesítendő célszámokat és határidőket.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium számára 2019-ben készült egy működési modellre vonatkozó tanulmány („Magyarországi hulladékáramok elemzése” c.), melyet az Tanulmány („eredménytermék”) során figyelembe kell venni és annak készítőjével együtt kell működni.
A fentiek alapján a nyertes ajánlattevő feladata, hogy
1. részt vegyen a hazai hulladékgazdálkodási stratégia kimunkálását koordináló minisztériumi testület és munkacsoportok munkájában,
2. elkészítse valamennyi hulladékáram vonatkozásában a nemzetközi tapasztalatok alapján a leghatékonyabb hulladékgazdálkodási működtetési, üzemeltetési modellre vonatkozó javaslatot („implementációs javaslat”),
3. bemutassa a legjobb gyakorlatok alapjául szolgáló nemzetközi gyakorlati mintát, mintákat („rendszer leírás”).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás III.1.3) M.2. pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (alkalmasságon felül min. 0 – max. 36 hónap)  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) - b) pontjai alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt.114.§ (2) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerint kell a részletes adatokat megadnia.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében előírt kizáró okok.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján köteles benyújtani nyilatkozatát a Kbt. 67.§ (1) bekezdés szerint. Ajánlattevő ebben csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
A nyilatkozatban, illetve igazolásban meg kell adni legalább a szolgáltatás tárgyát, valamint mennyiségét, az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év, hónap, nap pontossággal megadva), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2. 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) b) pontja alapján az ajánlattevő az EKR vonatkozó űrlapjainak kitöltésével ismertesse azoknak a szakembereknek a nevét, képzettségét, szakmai gyakorlatát, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, továbbá az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával igazolandó. A szakmai tapasztalatok időtartamát (legalább az alkalmasság megállapításához szükséges mértékben) év/hónap pontossággal kell tartalmaznia.
Csatolandó a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (7) alapján kell eljárni.
A Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdéseiben foglaltak megfelelően irányadóak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik:
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző három évben (36 hónap) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, összesen legalább nettó 15.000.000,- Ft értékű, hulladékgazdálkodási rendszerrel kapcsolatos tanácsadási tevékenységre vonatkozó referenciával, amely kiterjedt a hulladék gazdálkodási rendszerrel kapcsolatos piaci analízis készítésére is.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább egy fő szakemberrel, aki rendelkezik felsőfokú végzettséggel, valamint minimum 3 ország hulladékgazdálkodási rendszerével kapcsolatos tanácsadási tevékenységre / hulladékgazdálkodási rendszerével kapcsolatos üzemeltetési tevékenységre vonatkozó, legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal minimum 3 hulladékáram tekintetében.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Amennyiben Megbízott olyan okból, amelyért felelős nem teljesít az előírt határidőre, akkor a Megbízó jogosult a Megbízott felé késedelmi kötbér érvényesítésére. A késedelmi kötbér mértéke a megbízási díj nettó értékének 1 %-a/késedelmes naptári nap, de legfeljebb a teljes nettó megbízási díj 15 %-át, a Megbízó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, továbbá a jelen szerződésben foglaltak szerinti meghiúsulási kötbért követelni.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a Megbízási a szerződés teljesítését megtagadná, vagy a szerződés teljesítése olyan okból, amelyért a Megbízott a Ptk. alapján felelős, meghiúsulna, úgy a Megbízott köteles meghiúsulási kötbért fizetni Megbízó részére. Megbízó jogosult továbbá Meghiúsulási kötbért érvényesíteni, minden olyan esetben, amikor a jelen szerződés azonnali hatályú felmondása útján szűnik meg. A meghiúsulási kötbér alapja a nettó egyösszegű megbízási díj. A meghiúsulási kötbér mértéke, a fent megállapított kötbéralap 15 %-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kerülnek kiegyenlítésre:
A kifizetés során a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdései, a Kbt. 135. § (1)-(3) és (6) bekezdései irányadók.
Ajánlatkérő egy számlát fogad be a korábban elkészült teljesítés igazolás alapján. Ajánlatkérő kifizetést csak a megfelelő összeggel megállapított, az aláírásra jogosultak által jóváhagyott teljesítés igazolás alapján kiállított számla alapján 30 napos fizetési határidővel teljesít. A számlát a Szerződő Fél a hatályos jogszabályok által előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően köteles benyújtani.
A késedelmi kamat mértéke a mindenkori Ptk. szerinti. A szabálytalan számla kiállítás miatti késedelmes teljesítés esetén késedelmi kamat megfizetésére az ajánlatkérő nem kötelezhető.
Ajánlatkérő a Szerződő Fél részére előleget nem folyósít.
Az áraknak tartalmazniuk kell a vállalkozó összes költségét, külön költség (pl. kiszállási díj, rendelkezésre állási díj stb.) felszámítására nincs lehetőség.
A részletes fizetési feltételeket a szerződés tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Az ajánlatkérő projekttársaság alapítását az önálló ajánlattevő és a közös ajánlattevő nyertes ajánlattevők tekintetében is kizárja. (Kbt. 35. § (8) bekezdés)
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/04/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/04/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
A Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Fedezetet biztosító Támogatási Okirat megkötése.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 2000000
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10023002-00286136-00000017
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bekezdése alapján teljesíthető ajánlattevő választása szerint, az alábbi módok egyikén:
- ajánlatkérő 10023002-00286136-00000017 számú fizetési számlájára készpénz átutalási megbízással, vagy átutalással az ajánlattételi határidő lejáratáig, feltüntetve a befizetés jogcímét;
- feltétel és korlátozás nélküli, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt visszavonhatatlan garanciával vagy kézfizető kezesség biztosításával;
- biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:
- készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (átutalási igazolás, bankszámlakivonat);
- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciaszerződés vagy készfizető kezességgel való teljesítés esetén a garancia szerződés vagy a kötelezvény;
- biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésében meghatározott rendelkezésre tekintettel tájékoztatja ajánlattevőket, hogy abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő újabb hiánypótlást egy alkalommal rendel el.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Lásd. VI.3.12) potban.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) tekintetében.
2.) Az ajánlattevőnek, valamint adott esetben a kapacitást nyújtó szervezet az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
• folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, abban az esetben erre vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat csatolása szükséges a fenti szervezetek vonatkozásában,
• az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintáját,
• a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
3.) Az ajánlathoz csatolni kell a szakmai ajánlatot, a dokumentációban részletezettek szerint.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) és 39. § (3) bekezdésének megfelelően az ajánlatkérő kifejezetten utal arra, hogy az alkalmassági követelményeket valamennyi alkalmassági követelmény esetében szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők hatósági hivatalos és kamarai jegyzékében szereplő minősítési szempontokhoz képest.
4.) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. Ki kell terjednie továbbá arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
5.) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
6.) Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó adatai:
Név: dr. Szterényi Sándor Lajstromszám: (00159)
7.) Ajánlatkérő a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
8.) VI.3.9) ponthoz: Az 1. értékelési szempont [vö. A felhívás III.1.3) M.2. pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (alkalmasságon felül min. 0 – max. 36 hónap)] vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú melléklet A. 1. a) pont ab) pontja szerinti egyenes arányosítás.
A felhívás III.1.3) M.2. pontja szerinti szakemberek alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (1. részszempont) esetében szakemberenként legfeljebb 36 hónap, azaz összesen 72 hónap ajánlható meg. Az efölötti megajánlásokat Ajánlatkérő egyaránt 36 hónapként veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál az adott szakember vonatkozásában, azaz összesen legfeljebb 72 hónap kerül figyelembevételre a pontszámok meghatározásánál és az értékelés során. A minimálisan megajánlható értékét 0 hónap.
A 2. értékelési szempont [vö. „Egyösszegű ajánlati ár”] esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú melléklet A. 1. a) pont aa) pontja szerinti fordított arányosítás.
9.) A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai szerint kell eljárni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/04/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges