Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/80
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.04.24.
Iktatószám:7270/2020
CPV Kód:72253200-5
Ajánlatkérő:Országos Bírósági Hivatal
Teljesítés helye:1055 Budapest, Szalay u. 16.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.05.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Igazságszolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Bírósági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94851331
Postai cím: Szalay Utca 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tömpe András
Telefon: +36 13544253
E-mail: TompeA@obh.birosag.hu
Fax: +36 13730079
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.birosag.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.birosag.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000312282020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000312282020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Igazságszolgáltatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: MonSearch9 rendszer üzemeltetése és fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000312282020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72253200-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
MonSearch9 rendszer üzemeltetése, terméktámogatása és fejlesztése (1000 keretóra) az OBH részére. Az üzemeltetés, terméktámogatás és fejlesztési feladatokat a szerződés megkötésétől számított 12 hónap időtartamban kell ellátni.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A részekre bontás műszaki-technikai sajátosságokra tekintettel nem értelmezhető.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: MonSearch9 üzemeltetése, támogatása, fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72253200-5
További tárgyak:72212781-7
72610000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1055 Budapest, Szalay u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
MonSearch9 rendszer üzemeltetése, terméktámogatása és fejlesztése (1000 keretóra) az OBH részére. Az üzemeltetés, terméktámogatás és fejlesztési feladatokat a szerződés megkötésétől számított 12 hónap időtartamban kell ellátni.
A feladatokat részletesen a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M/1 alkalmasság körében kért szakemberen túli többletlétszám– a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek többletlétszáma (állományi létszám főben megadva; max.: 3 fő) 15
2 M/2 alkalmasság körében kért szakemberen túli többletlétszám– a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek többletlétszáma (állományi létszám főben megadva; max.: 3 fő) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánl. felhívás II.2.5. Érték. szemp. / Ajánlati Ár :
AJÁNLATI ÁR összesen súlyszám 70:
1.1. alszempont: Egy havi üzemeltetés és terméktámogatási díja (nettó Ft/hó), súlyszám 50
1.2. alszempont: Fejlesztői óradíj (nettó Ft/óra), súlyszám 20
Részszempont 1.1. valamint 1.2. alszempontja vonatkozásában kizárólag pozitív egész szám ajánlható meg.
Részszempont 1.1. valamint 1.2. alszempontja esetében az értékelés módszere a fordított arányosítás.
Ajánl. felhívás II.2.5. Érték. szemp. / MINŐSÉGI KRITÉRIUM:
Részszempont MINŐSÉGI KRITÉRIUM:
A részszempont 2.1.( M1 ) valamint 2.2. (M2) alszempontja esetében az értékelés módszere az abszolút értékelési módszer. A további értékelési szempontokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m), q) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolni. Ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját pedig a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja szerint kell igazolnia (EKR űrlap). Ajánlattevőnek a Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők esetében nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok (EKR űrlap). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére és a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásra. Ha van folyamatban, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: nem releváns
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlatában csak nyilatkoznia kell, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek. Az ajánlattevőnek M/1. szakember vonatkozásában meg kell neveznie a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembert, csatolnia kell a végzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát, a szakember szakmai önéletrajzának a szakember által saját kezűleg aláírt példányát, amelyből az előírt szakmai területen az előírt gyakorlati idővel való rendelkezés egyértelműen megállapítható, továbbá a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, amennyiben a teljesítésbe bevonni kívánt szakember az ajánlattétel időpontjában nem az ajánlattevő alkalmazottja. A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat bemutatásának kezdő és befejező időpontját év/hó bontásban szükséges megadni. Az alkalmasság ellenőrzése érdekében a szakmai gyakorlatot alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni a szolgáltatás során elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bek. b) pontja szerint)
M/2. szakember vonatkozásában meg kell neveznie a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembert, csatolnia kell a képzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát,a szakember szakmai önéletrajzának a szakember által saját kezűleg aláírt példányát, amelyből az előírt szakmai területen az előírt szakmai gyakorlati idővel való rendelkezés egyértelműen megállapítható, továbbá a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát,amennyiben a teljesítésbe bevonni kívánt szakember az ajánlattétel időpontjában nem az ajánlattevő alkalmazottja. A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat bemutatásának kezdő és befejező időpontját év/hó bontásban szükséges megadni. Az alkalmasság ellenőrzése érdekében a szakmai gyakorlatot alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni a szolgáltatás során elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bek. b) pontja szerint) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Műszaki-szakmai alkalmasság:
- M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő legalább 12 hónap NLP (AI és Natural Language Processing) és Linux környezet ismerete, alkalmazás üzemeltetési gyakorlattal rendelkező teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel.
- M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő legalább 12 hónap, igazságszolgáltatási és/vagy a Kormány irányítása alá nem tartozó közigazgatási szerv informatikai környezetében végzett alkalmazás üzemeltetési gyakorlattal rendelkező teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel.
- Az előírt M/1. valamint M/2.műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek ajánlattevőnek külön-külön szakemberrel kell megfelelnie, azaz a szakemberek között az átfedés nem megengedett.
Az üzemeltetéshez szükséges tapasztalatok, min. 12 hónap.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A Vállalkozót szerződésszegés esetén késedelmi, hibás teljesítési illetve meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettség terheli. Az Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettség a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésében rögzítettekre tekintettel olyan okból megvalósuló szerződésszegés esetén terheli, amelyért az Vállalkozó felelős.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségre vonatkozó részletes rendelkezéseket a szerződéstervezet 9 pontja tartalmazza
9.2.1. Késedelmi kötbér: a szerződés 4.2.6, a 4.2.7., a 4.2.10. és a 4.3.2. pontban meghatározott feladatok késedelmes teljesítése esetén Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke a 4.2.6, a 4.2.7., a 4.2.10. pontok esetén a késedelemmel érintett minden megkezdett óra után a nettó havidíj 2%-a, a 4.3.2. pont esetén pedig a késedelemmel érintett minden megkezdett nap után a nettó havidíj 2%-a, de mindkét esetben legfeljebb a havidíj 20%-a.
9.2.2. Hibás teljesítési kötbér: A rendszer rendelkezésre állásának az elvárt mérték alá történő csökkenése hibás teljesítésnek minősül, amely a vállalkozói díj százalékos csökkenését vonja maga után az alábbi képlet szerinti számítás alapján: 3 x (a rendelkezésre állás elvárt mértéke - tényleges rendelkezésre állás mértéke). A csökkenés maximális mértéke: 100%.
9.2.3. A rendelkezésre állás mértékéből nem kerül levonásra a vállalkozó üzemeltetési területén kívül eső rendszerek hibájából eredő üzemkiesés ideje (pl. hálózati és szerver infrastruktúra, ill. tápellátás), valamint a tervszerű megelőző karbantartásra a Megrendelő által előzetesen jóváhagyott állásidő.
9.2.4. Meghiúsulási kötbér: a szerződés meghiúsulása esetén a teljes nettó szerződéses ellenértéknek 20%-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását nem írja elő és nem is teszi lehetővé.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: A nyertes ajánlattevő nem jogosult előlegre. A szolgáltatás megkezdése után havonta utólag jogosult számlát benyújtani. Ajánlatkérő a szerződés ellenértékét a nyertes ajánlattevő által kiállított számlák kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglaltakra. A számla kifizetésére a Ptk. mellett a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései is irányadóak. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a HUF. A fizetés részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/05/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/05/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: A bontási eljárásra az EKR-ben kerül sor, az ajánlattételi határidő lejárta után 2 órával.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlat elektronikus úton, az EKR-en (https://ekr.gov.hu) keresztül, az eljárás erre megadott felületén, a megadott időpontig (ajánlattételi határidőig) nyújtható be. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Az ajánlatok bontását az EKR végzi. Az ajánlatok benyújtására és bontására a Kbt. 68. § és az EKR rend. 15.-16. §-ában foglaltak az irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: A hiánypótlásra a Kbt. 71. §-ában foglaltak az irányadóak. Ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Ajánlati ár értékelési szempont vonatkozásában fordított arányosítás. Minőségi kritérium esetében az értékelés módszere abszolút értékelési módszer.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: Az ajánlat részeként becsatolandó iratok:
a) Felolvasólap (EKR űrlap)
b) A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat (EKR űrlap) (Nyilatkozatba beírandó: Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja)
c) A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozó nyilatkozat (EKR űrlap)
d) A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat (EKR űrlap)
e) A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat (EKR űrlap)
f) A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat (EKR űrlap)
g) Az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája, adott esetben meghatalmazás
h) Nyilatkozat változásbejegyzésre (EKR űrlap), szükség szerint változásbejegyzési kérelem és az előírt egyéb dokumentumok
i) Közös ajánlattevők megállapodása (ha releváns).
j) Alkalmasság igazoláshoz igénybe venni kívánt szervezet esetében a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti kötelezettségvállalást tartalmazó okirat, amelynek tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
k) A műszaki-szakmai alkalmasság keretében megajánlott szakemberek (M/1. és M/2.) saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (1. sz melléklet minta),
l) Amennyiben a teljesítésbe bevonni kívánt szakember az ajánlattétel időpontjában nem az ajánlattevő alkalmazottja: a szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata (2. sz melléklet minta),
m) A szakemberek végzettségét/képzettségét igazoló okiratok másolatát
n) Az értékeléshez megajánlott szakember(ek) megnevezése, szakmai önéletrajzának a szakember által saját kezűleg aláírt példánya, amelyből az előírt szakmai gyakorlati idővel való rendelkezés megállapítható, és egy rendelkezésre állási nyilatkozat. A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat bemutatásának kezdő és befejező időpontját év/hó bontásban szükséges megadni.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/04/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges