Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/80
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.04.24.
Iktatószám:7299/2020
CPV Kód:32320000-2
Ajánlatkérő:Zalaegerszegi Televízió és Rádió Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 45-49.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.05.04.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Műsorszolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zalaegerszegi Televízió és Rádió Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55202110
Postai cím: Kossuth L. Ut 45-49
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Miklós András
Telefon: +36 309946643
E-mail: miklos.andras@zegtv.hu
Fax: +36 92955955
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zegtv.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000407452020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000407452020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Műsorszolgáltatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: ZTV HD eszközfejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000407452020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32320000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. HD technikára történő átállásához szükséges eszközök szállítása és helyszíni telepítése
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A részekre történő ajánlattétel biztosítása az üzemeltetést, karbantartást bonyolítaná, ajánlatkérő lehetőleg egységes eszközparkot szeretne kialakítani, illetve a részekre történő ajánlattétel felaprózná az eszközbeszerzést.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: ZTV HD eszközfejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32320000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 45-49.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. HD technikára történő átállásához szükséges eszközök szállítása és helyszíni telepítése a műszaki leírásban, az Eszközlista_műszaki követelmények excel táblázatban részletezettek szerint.
Ajánlatkérő műsorgyártási tevékenysége részét képező rendszerét kívánja bővíteni, melynek keretében az alábbi eszközök beszerzésére kerül sor:
Forgatókapacitás – 5 db HD kamera és a szükséges kiegészítők
Utómunka és archiváló rendszer – 4 db HD utómunkára alkalmas számítógép és 1 db archiváló berendezés
Jelátviteli eszközök – a HD adáskijátszáshoz szükséges berendezés és kiegészítői
A beszerzésre kerülő eszközöknek az installáció után mindenben az Ajánlatkérő meglévő eszközparkjával egységes műszaki és minőségi egyezést kell mutatniuk (kompatibilitás)
Szállítandó eszközök ill. referenciatípusok, melyekkel összefüggésben Ajánlatkérő az egyenértékű termékek szállítását akkor fogadja el, ha azok megfelelnek a műszaki leírásban és az Eszközlista_műszaki követelmények excel táblázatban meghatározott műszaki megfelelőség megállapításakor vizsgált műszaki paramétereknek és kompatibilitási elvárásoknak.
A szállítandó rendszert a nyertes Ajánlattevőnek kell az Ajánlatkérőnél jelenleg működő rendszertechnikai eszközökhöz installálnia, illesztenie és neki kell biztosítania a telepítéshez szükséges installációs anyagokat, kábeleket. Az ajánlatnak tartalmaznia kell minden költséget, mely az installációhoz szükséges, beleértve az eszközök, kiegészítő elemek, anyagok költségét, valamint a szolgáltatások (ideértve az eszközök Ajánlatkérő székhelyére szállításának költségét is) költségét.
Az üzembe helyezéssel/installálással összefüggő feladatok elvégzése a felhívás III.1.3) M2) pontja szerinti szakember(ek) közreműködését igényli.
Az eljárásban kizárólag új eszközöket lehet megajánlani. Ajánlattevő vállalja, hogy a jótállás teljes időtartama alatt díjmentesen elvégzi a szükséges szervizszolgáltatásokat, illetve szervizmunkákat, továbbá vállalja a jótállás teljes időtartama alatt, hogy az esetleges meghibásodások elhárítása érdekében szükségessé váló kiszállásért plusz díjat nem számol fel.
A meghatározott esetleges konkrét termékekre és védjegyekre hivatkozás csak az elvárt műszaki tartalom meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő elfogad más a megjelölt termék műszaki-technikai paramétereinek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget és a meglévő rendszer(ek)be való beillesztés esetén a hibamentes működést az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést, illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni. Az egyenértékűség vizsgálatánál ajánlatkérő az elvárt műszaki paramétereket értékeli.
A beszerzésre vonatkozó részletes adatokat, műszaki követelményeket a műszaki leírás és az Eszközlista_műszaki követelmények excel táblázat tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama a kötelezően előírt 36 hónapon felül (hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-7.1.1-16-2016-00022
II.2.13) További információ
VI.3.12. További információk folytatása:
17. Az ajánlat összeállításánál az Eljárást megindító felhívásban és a Közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Kormány rendelet előírásait kell alkalmazni.
18. A felhívásban meghatározott esetleges konkrét termékekre és védjegyekre hivatkozás csak az elvárt műszaki tartalom meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő elfogad más a megjelölt termék műszaki-technikai paramétereinek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést, illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
19. A II.2.7. pontban található szerződéses időtartam, az adásvételi szerződés aláírásának napjától számítódik.
20. Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt. 41.§ (1) bek.,ill. a 424/2017.(XII.19.) Korm.r. szerint az elektronikus közbeszerzési rendszeren (EKR) keresztül kívánja lebonyolítani,ezért a nyilatkozatétel kizárólag elektronikus úton,az EKR rendszerében lehetséges. Az EKR a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen érhető el.
21. Az EKR használatához regisztráció szükséges, melynek során a gazdasági szereplőnek meg kell adnia a 424/2017.(XII.19.)Korm.r. 6.§(7)-(8) bek. szerinti adatokat is.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében rögzített kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő a Kbt.74.§ (1) bekezdés b) pont alapján jár el, melynek értelmében Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az Ajánlatkérő a Kbt. 114/A § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be:
Ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ban foglaltak alapján szükséges a kizáró okok fenn nem állásáról nyilatkoznia. Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében.
Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról.
Az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti -korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált -egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés] Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 69. § (11a) értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet az Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő az eljárásban nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt előírni, figyelemmel arra, hogy minél szélesebb körben kívánja a versenyt biztosítani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a, valamint 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az M/1. és M/2. alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az ajánlatban kell az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, előírt nyilatkozatokat, igazolásokat ajánlattevőknek benyújtani.

M/1: A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja, illetve (1a) bekezdése alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb szállításainak ismertetésével, azzal hogy ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlattevőnek cégszerű nyilatkozatban - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-a szerint - meg kell adni: teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, legalább év, hónap megjelölésével), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, valamint mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az alkalmassági követelményt az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
Jelen alkalmassági követelmény tekintetében a Kbt. 112. § (1) b) pontjára is figyelemmel irányadó a Kbt. 65.§ (6)-(7), (9), (11) bek., a Kbt. 67.§ (3) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §, 24. § (1) bek.

M/2: A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (1) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) megnevezéséről, szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezéséről és a jelenlegi jogviszonyáról.
A szakember(ek) tekintetében a szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz (szakember által saját kezűleg aláírva), a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, valamint a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása.
Ajánlatkérő előírja, hogy a szakmai önéletrajzból a végzettség és szakmai gyakorlatra vonatkozó előírás egyértelműen ellenőrizhető legyen.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a szakember(ek) kifejezett nyilatkozatát, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a kivitelezés teljes időtartamára rendelkezésre áll(nak) és közreműködik(nek) a teljesítésben.
Egyenértékű végzettség/képzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget/szakképzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.
Jelen alkalmassági követelmény tekintetében a Kbt. 112. § (1) b) pontjára is figyelemmel irányadó a Kbt. 65.§ (6)-(7), (9), (11) bek., a Kbt. 67.§ (3) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 69. § (11a) értelmében az alkalmassági követelményeknek megfelelés körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet az Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1: Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, de legfeljebb hat éven belül megkezdett egy vagy több (de legfeljebb kettő) szerződésből összeadódó, a közbeszerzés tárgya szerinti (1 db HD adáskijátszáshoz szükséges televíziós és audiovizuális berendezések szállítására és installációjára/beüzemelésére vonatkozó) szerződésszerűen teljesített referenciával.
Jelen alkalmassági követelmény tekintetében a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.


M/2: Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik a teljesítésbe bevont min. 1 fő, felsőfokú villamosmérnök vagy felsőfokú informatikus végzettséggel és a közbeszerzés tárgya szerinti eszközök (HD adáskijátszáshoz szükséges televíziós és audiovizuális berendezések) installációja/beüzemelése terén szerzett tapasztalattal rendelkező olyan szakemberrel, aki a felhívás feladását megelőző 3 évben összesen legalább 1 db közbeszerzés tárgya szerinti eszközök installációjában/üzembehelyezésében vagy a rendszer kiépítésében részt vett.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Nyertes ajánlattevő a megkötésre kerülő adásvételi szerződés szerinti teljesítési határidő késedelmes teljesítésének esetére, ha az olyan okból következik be, amelyért felelős késedelmi kötbér megfizetésére köteles, melynek mértéke a nettó szerződéses ellenérték 1%-ának megfelelő összeg minden megkezdett naptári napra.
A késedelmes napok maximális száma (késedelmi kötbérrel terhelten) 30 nap, a késedelmes napok maximális számának elérését követően Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni illetve azt felmondani, mely esetben jogosult meghiúsulási kötbért alkalmazni. A meghiúsulási kötbér összegébe nem számít bele a késedelmi kötbér összege.
Ha a teljesítés a nyertes ajánlattevő magatartása miatt, olyan okból hiúsul meg, amelyért felelős, nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni megrendelő részére, melynek mértéke a nettó szerződéses ellenérték 20 %-a.
Jótállás: ajánlattevő megajánlása szerint, min. 36 hónap.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A szerződés finanszírozása a TOP-7.1.1-16-2016-00022 azonosítószámú támogatásból, utófinanszírozással, 100%-os támogatási intenzitással történik.
Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései szerint, az alábbiak szerint történik:
Pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítése érdekében Ajánlattevő 1 db végszámla kibocsátására jogosult a Ptk. 6:130. § -ban foglaltaknak megfelelően az eszközök leszállítását/beüzemelését követően. Ajánlattevő szerződésszerű teljesítésének elismerését követően ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 135.§ (1) és (6) bekezdéseinek figyelembevételével a végszámla kézhezvételétől számított 30 napon belül teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései figyelembe vételével. Ajánlatkérő nem biztosítja előleg igénybevételének a lehetőségét.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/05/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/05/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései alapján és a 424/2017. (XII.19.) Kormányrendelet 15. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1.000.000,- HUF
A befizetés helye: OTP Bank Nyrt.
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11749008-20183406-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az aj.bizt-ot AT-nek az aj.kötöttség beálltától az aj. kötöttség időtartamáig, illetve a szerződés megkötéséig kell fenntartani. A Kbt. 54. § (2) bek-re tekintettel az aj.bizosíték az AT választása szerint teljesíthető. AK fizetési számlaszáma: OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11749008-24905617 számú bankszámla, a közleményben kérjük feltüntetni: annak az AT-nek a nevét és adószámát, aki a biztosítékot nyújtja. A befizetés igazolásának módja bankszámlára történő befizetés (átutalás) esetén a bank készpénzbefizetési bizonylatának, banki átutalás esetén az átutalásról szóló igazolás ajánlatba csatolása. Az aj. biztosíték pénzügyi intézményi garancia vagy biztosítói
garanciaformájában vagy biztosítási szerződés alapján történő nyújtása esetén a pénzügyi intézményi garancia/biztosítói garancia-okirat, ill. a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény ajánlatban csatolása kötelező. AK alkalmazza a Kbt. 41/A.§ (2) bekezdésében foglaltakat. További információ a Közbeszerzési Útmutatóban.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: A pontkiosztás az ért-i részszempontok tekintetében az egyenes, fordított arányosítás módszerével történik. Közb. útmutatóban részletezve.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésről a Kbt. 70. § (1)-(2) bekezdés szerint értesíti Ajánlattevőket.
2. Szerződéskötésre a Kbt. 131. § (6) bekezdése szerinti időpontban kerül sor.
3. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja.
4. Eljárásban résztvevő felelős akkreditált közbeszerzési szakértő: dr. Kovács Éva, lajstromszám: 00852
5. Ajánlatkérő nem alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
6. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket a Kbt. 75. § (4) bekezédse alapján, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege a bontási eljárás során kerül ismertetésre. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné nyilváníthatja.
7. Az ajánlatot a 424/2017.(XII.19.)Korm.r. alapján elektronikus példányban kell benyújtani.Az elektronikus példánynak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban kell tartalmaznia egy vagy több file-ban. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet Ajánlattevő az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) bek.).
8. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakról. A nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó. A gazdasági szereplőknek a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6.§ (7) bekezdése szerint az EKR-ben történő regisztrálás során kell rögzíteniük, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek-e.
9. Amennyiben ajánlattevő az alkalmassága igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodik, a Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az ajánlatában meg kell jelölnie ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Továbbá csatolnia kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
10. Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT nyilatkozatát, hogy a szerződéskötés időpontjára és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog a megajánlott 5 db HD kamera gyártójától/gyártó által erre feljogosítottól származó szervezettől származó nyilatkozattal arról, hogy jogosult a megajánlott 5 db HD kamera Mo. területén történő forgalmazására és az azokkal kapcsolatos vevőszolgálati tevékenység ellátására. Az erre vonatkozó gyártói (vagy azzal egyenértékű egyéb) nyilatkozatot (annak másolati példányait) Ajánlattevő nyertessége esetén köteles bemutatni. ennek elmaradása a szerződéstől való visszalépést jelenti, amelynek következtében a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő ez esetben a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.
11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő:
- az ajánlatot vagy a lentiekben meghatározott meghatalmazást aláírók tekintetében aláírási címpéldány vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti ügyvéd/kamarai jogtanácsos által hitelesített aláírás-minta, amennyiben jogszabály azt adott szervezet vonatkozásában aláírási címpéldány vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által hitelesített aláírás-minta meglétét kötelezővé teszi,
- amennyiben az ajánlattevő adatai nem szerepelnek a www.e-cegjegyzek.hu nyilvántartásban, úgy az ajánlattételi felhívás megküldése időpontjánál 30 nappal nem régebbi cégkivonat egyszerű másolatban vagy azzal egyenértékű dokumentumot.
Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő képviseletre jogosult írja alá, úgy csatolni kell a képviseletre jogosult személytől származó teljes bizonyító erejű, magánokiratba foglalt meghatalmazást.
Természetes személynek (ide értve az egyéni vállalkozót is) saját személye vonatkozásában nem kell csatolni a saját személyének képviseletre való jogosultságát igazoló fenti okiratot.
Egyéni vállalkozó esetében az adószámot kell megadni, mely alapján az ajánlatkérő ellenőrzi az engedély meglétét.
12. Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az ajánlattevőknek a közös ajánlattal összefüggő megállapodásukat, amelynek tartalmaznia kell nyilatkozatukat arra, hogy a szerződés szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, továbbá a képviselő ajánlattevő megjelölését, ami kiterjed arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
13. Az ajánlatok értékelésének szempontja: a legjobb ár-érték arány. Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi ért-i részszempont esetében: 0-100 pont. A pontkiosztás az ért-i részszempontok tekintetében az egyenes, fordított arányosítás módszerével történik. Közb. útmutatóban részletezve.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az eljárás nyertesének visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.
15. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.(X.30.) Kormányrendelet 28.§ (3) bekezdésében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapította meg az M/1. és M/2. alkalmassági feltételt, igazolásokat.
16. Az ajánlat összeállításával kapcsolatban felmerült valamennyi költség ajánlattevőket terheli, az semmilyen körülmények között az ajánlatkérőre nem hárítható.
Folytatás a II.2.13. pontban.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/04/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges