Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/91
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.12.
Iktatószám:7672/2020
CPV Kód:48820000-2
Ajánlatkérő:VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye (1054 Budapest, Szabadság tér 7.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98877425
Postai cím: Szabadság Tér 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Németh Réka
Telefon: +36 13019900
E-mail: vpe@vpe.hu
Fax: +36 13328025
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www2.vpe.hu/index.php
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000424242020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000424242020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szerver eszközök, kiegészítők és licencek beszerz.
Hivatkozási szám: EKR000424242020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48820000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Szerver eszközök, kiegészítők és licencek beszerzése
1. Szerverek – 4 db
2. Licenszek – 8 db
3. Storage – 1 db
4. Hálózati eszközök – 4 db
5. Implementációs feladatok
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket a szerződéstervezet és a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírása tartalmazza.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő kizárja a részajánlattétel lehetőségét, mivel a beszerzendő eszközök, ill. az eszközök és licencek közötti szoros műszaki-szakmai funkcionális egység kizárja a részajánlattétel lehetőségének biztosítását.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Szerver eszközök, kiegészítők és licencek beszerz.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48820000-2
További tárgyak:30233100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (1054 Budapest, Szabadság tér 7.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szerver eszközök, kiegészítők és licencek beszerzése
1. Szerverek – 4 db
2. Licenszek – 8 db
3. Storage – 1 db
4. Hálózati eszközök – 4 db
5. Implementációs feladatok
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket a szerződéstervezet és a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírása tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: Az ajánlatok a Kbt. 76.§ (2) bek. a) pontja szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján kerülnek értékelésre, mivel Ajánlatkérő igényeinek a műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áruk felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak.
A Kbt. 63. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Öntisztázás: A Kbt. 64. § (1) - (2) bekezdés alapján.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön-külön kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját illetően a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i)pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésére figyelemmel az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A Kbt. 67. § (4) bekezdésére tekintettel a nyilatkozatot az alvállalkozók tekintetében akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló – a 321/2015. Korm. rendeletben megnevezett – elektronikus nyilvántartásokból is ellenőrzi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az alkalmassági követelmények tekintetében alább meghatározott igazolásokat ajánlattevők az ajánlatukban nyújtsák be.
P/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján: az előző kettő mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó üzemi (üzleti) tevékenység eredményéről (a vizsgált időszaknál később létrejött gazdasági szereplők esetén a működési idejére vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételről) szóló nyilatkozat.
P/2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján: az előző kettő mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (informatikai hardver és szoftver eszköz értékesítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésben foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha saját vagy jogelődje üzemi (üzleti) tevékenység eredménye az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó kettő mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben negatív volt.
Ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (informatikai hardver és szoftver eszköz értékesítése) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (informatikai hardver és szoftver eszköz értékesítése) származó árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 30 millió Ft-ot (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés).
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgyából (informatikai hardver és szoftver eszköz értékesítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított --árbevétele az előző kettő mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában összesen nem éri el a nettó 35 millió Ft.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az alkalmassági követelmények tekintetében alább meghatározott igazolásokat ajánlattevők az ajánlatukban nyújtsák be.
M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján: az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított három évben teljesített jelentősebb, alkalmassági feltétel körében előírt tárgyú referenciamunka/referenciamunkák ismertetése a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § szerint, az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
A nyilatkozatban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél nevét, címét (székhelyét), a másik fél részéről felvilágosítást adó személy nevét és elérhetőségét (telefonszámát, címét, e-mail címét), a referenciamunka pontos leírását (elvégzett munkák megnevezését, főbb műszaki paramétereit), a teljesítés idejét (kezdet és befejezés megjelölésével, év, hónap, nap pontossággal) és helyét, a szerződésbeli ellenszolgáltatás összegét, továbbá azt, hogy fővállalkozói, alvállalkozói vagy konzorciális teljesítésről van-e szó, és hány százalékos volt a teljesítésében az ajánlattevő részvételi aránya, és a szerződés mely részét teljesítette. Nyilatkozni kell továbbá arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A nyilatkozatot olyan részletességgel kell benyújtani, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen.
A referencia bemutatható lezárult, illetve folyamatban lévő szerződésből is azzal a feltétellel, hogy a (rész)teljesítésnek a vizsgált időszakra kell esnie. A referencia esetében a konzorciumi teljesítést a ténylegesen elvégzett munkák függvényében és értékében veszi figyelembe ajánlatkérő a bírálat során – ennek megfelelően a referenciákat is a referenciát bemutató által ténylegesen elvégzett munka és érték feltüntetésével kell megadni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évből (36 hónapból) az alábbi referenciákkal:
összesen legalább 1 db, legalább nettó 10 millió Ft értékű, a közbeszerzés tárgya szerinti (szerver eszközök, kiegészítők, licencek értékesítésére vonatkozó) szerződésszerűen teljesített referenciával.
Az előírt alkalmassági követelmények igazolására bemutatandó szerződés(ek)nek az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett és három éven (36 hónap) belül befejezett szállítás(oka)t kell magában foglalnia a Kr. 21. § (1a) bek. értelmében, valamint folyamatban lévő szerződés is bemutatható azzal a feltétellel, hogy a (rész)teljesítésnek a vizsgált időszakra kell esnie.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Kötbérek a szerződéstervezetben meghatározott módon és mértékben: késedelmi kötbér, nem-teljesítési kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér.
Jótállás: nyertes ajánlattevő az általa szállítandó eszközökre egy éves határozott időtartamú teljes körű jótállást vállal. A jótállási kötelezettség kezdő időpontja a sikeres (hiba- és hiánymentes) átadás-átvétel megtörténte.
Jótállási biztosíték: nettó ajánlati ár 5 %-a. A biztosíték rendelkezésre bocsátásáról az ajánlatban nyilatkozni kell.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A számlák kiegyenlítésére magyar forintban, átutalással kerül sor a szerződésszerű teljesítés igazolását követően, a Kbt. 135. § (1), ((6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a szerződéstervezetben foglalt feltételeknek megfelelően. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Nem kötelező és nem megengedett.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: A szerződéstervezetben részletezettek szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/06/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/06/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: A Kbt. 53. § (5) bekezdése, valamint a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (11) bekezdése alapján: a miniszter elutasító döntése esetén Ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilvánítja.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Ajánlatkérő (továbbiakban AK) a Kbt. 40.§ (1) bek. alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban e-Kr.) szabályai szerint.
2. AK a közbeszerzési dokumentumokat (továbbiakban KD) a gazd. szereplők számára ingyenesen biztosítja, amelyet az eljárás megindításakor az EKR-ben elektronikusan elérhetővé tesz. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
AK valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, hiánypótlási felhívás, tájékoztatás, válasz, összegezés) az EKR-en keresztül küld meg ajánlattevők (továbbiakban AT) részére.
3. Az ajánlat részletes formai követelményeit a KD tartalmazza. Az ajánlatot az e-Kr. 15.§ szabályainak figyelembevételével, elektronikusan kell benyújtani.
4. Eljárás nyelve: magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Amennyiben bármely, az eljárás során csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni (Kbt. 47.§ (2) bek.). A fordítás helyessége az AT felelőssége.
5. A Kbt. 56.§ (1) bek-re tekintettel a felhívásban, ill. a KD-ban foglaltakkal kapcsolatban AT - kizárólag az EKR-en keresztül - kiegészítő tájékoztatást kérhet az AK-től. AK a Kbt. 114.§ (6) bek. vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 2. munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 4. munkanapig megérkeznek AK-höz.
6. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66.§ (5) bek. szerint, ami rögzíti a Kbt. 68.§ (4) bek. szerinti összes adatot. Az e-Kr. 11.§ (1) bek. értelmében az EKR-ben az AK-nek a KD között elektronikus űrlapként kell létrehoznia a felolvasólap mintáját, amelyet AT az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT Kbt. 66.§ (2) bek-re vonatkozó nyilatkozatát.
8. Az ajánlat részeként benyújtandó (nem EKR űrlap) dokumentumok előírt formátuma: pdf.
9. A hiánypótlás, ill. a felvilágosítás tekintetében AK felhívja a figyelmet az e-Kr. 11.§ (2) és (3) bek-re is.
10. AK helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
11. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös AT-k által cégszerűen aláírt közös ajánlattevői megállapodást.
12. AT-nek ajánlatában csatolnia kell nyilatkozatát az üzleti titokról (Kbt. 44. § (1) bekezdés). Az ajánlatban AT a Kbt. 44.§ (1) bek. alapján az üzleti titkot tartalmazó elkülönített irathoz indokolást is köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Az indokolás nem megfelelő, mennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
13. Az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat cégszerű aláírással kell ellátni. Az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében az AT, közös ajánlattétel esetén AT-k, ill. a kapacitást nyújtó szervezet (személy) cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája csatolandó.
14. A gazdasági és pénzügyi, valamint a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételei és igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbbak.
15. AK az eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
16. A teljes felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
17. FAKSZ: Szabó József (01090); helyettes FAKSZ: Suhajda-Molnár Anikó (00266)
18. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek, továbbá az e-Kr. előírásai szerint kell eljárni.
19. Irányadó jog: jelen eljárás során a felhívás megküldésekor hatályos Kbt. és kapcsolódó végrehajtási rendeletek rendelkezései az irányadók.
20. Az ajánlathoz csatolandó a felolvasólapon feltüntetett egyösszegű nettó ajánlati árat részletező árazott ártáblázat, amelyben rögzíteni szükséges valamennyi megajánlott eszköz megnevezését, releváns paramétereit is.
21. Ajánlattevőnek ajánlata részeként nyilatkozatot kell benyújtania azon szerviz címéről, ahová szükség esetén a jótállási kötelezettség teljesítéséhez a hibával érintett eszközt saját költségén el fogja szállítani.
22. A szerződés - így a szállítási határidő - módosítására szükség esetén a Kbt. 141. §-ában meghatározott esetekben és módon van lehetőség.
23. További részletes leírás a KD-ban.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges