Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/86
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.05.05.
Iktatószám: 7675/2020
CPV Kód: 33197000-7
Ajánlatkérő: Semmelweis Egyetem
Teljesítés helye: Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika (1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.05.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65859157
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szula István
Telefon: +36 12109610
E-mail: szula.istvan@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://semmelweis.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000417222020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000417222020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Monitor- és oktatást támogató rendszer kiépítése
Hivatkozási szám: EKR000417222020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33197000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Betegellátást támogató műtői monitor rendszer kiépítése, valamint az oktatást támogató rendszer kiépítése a különböző oktató helyiségekben.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattételt, tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás tárgyának természete (a szállítandó eszközök egységes rendszert alkotnak) és az egyes elvégzendő munkák egymással való összefüggése nem teszi lehetővé azt; továbbá Ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott szolgáltatás teljesítése felel meg, melyre figyelemmel a nyertes ajánlat kiválasztását az áron túli egyéb szakmai szempont(ok) értékelése nem segíti.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Monitor- és oktatást támogató rendszer kiépítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33197000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika (1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika betegellátást támogató műtői monitor rendszerének kiépítése, valamint oktatást támogató rendszer kiépítése a különböző oktató helyiségekben a közbeszerzési műszaki leírásban megadott műtői blokkvázlatok és műszaki specifikáció alapján.
Eladó feladata a telepített eszközök működésének előre egyeztetett időpontban történő betanítása legalább 3 (három) óra időtartamban, a kijelölt 15 fő egészségügyi dolgozó részére, valamint 8 (nyolc) óra időtartamban 3 fő informatikus, oktatástechnikus részére,
Jótállás a teljesítéstől számított 12 hónap.
A részletes közbeszerzési műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Az értékelés szempontja:
Ajánlatkérő a felhívás II.2.5) pontjában meghatározott értékelési szempontot a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel határozta meg: a legalacsonyabb árat megjelenítő ajánlat kiválasztása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) (előny a kisebb) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő(k) részére nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése céljából gazdálkodó szervezet létrehozását.
Helyszíni bejárás időpontja: 2020.05.13. (szerda) 14:00 órától.
Találkozó helyszíne: Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, 1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9. főbejárati aula.
A helyszíni bejárás előtt legkésőbb egy nappal kérjük szíveskedjenek a részvételi szándékot előzetesen jelezni Ajánlatkérő felé a szula.istvan@semmelweis-univ.hu, illetve a holdonner.antal@semmelweis-univ.hu címeken. Kérjük továbbá, hogy a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a bejáráson mindenki a lehetőség szerinti legkevesebb fővel vegyen részt, illetve lehetőleg gondoskodjon magának egyéni védőfelszerelésről (maszk, kesztyű).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
A fenti kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő és az alvállalkozó nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Kbt. 64. § szerint igazolja megbízhatóságát.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 114. §-ának (1) bekezdése és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 17.§-a szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjainak hatálya alá, valamint a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontban meghatározottaknak megfelelő tartalommal kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésének kb) pontja hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni [Korm.rendelet 17. § (1) bek.].
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok [Korm.rendelet 17. § (2) bek.].
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésére figyelemmel közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön-külön kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Korm. rendelet 30. §-ának (2) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedés helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást az ajánlatkérő elfogadja az előírt igazolási mód helyett. A minősített ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékén szereplés tényéről.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ára. Amennyiben öntisztázás esete áll fenn, az ajánlattevő a Kbt. 64. § (2) bekezdése szerint köteles azt igazolni.
Ajánlatkérő a Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése értelmében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az Ajánlatkérő a Kbt 69. § (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az Ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, képzettsége vagy végzettsége, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő a szerződés teljesítésébe be kíván vonni. Benyújtandó a szakemberek rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozata, valamint a szakemberek képzettségének, végzettségének igazolására szolgáló okirat(ok) egyszerű másolata.
M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján benyújtandó független szervezet által kiállított, érvényes ISO 9001 minőségügyi rendszer tanúsítványa, vagy azzal egyenértékű tanúsítvány, vagy bármely nemzeti rendszerben akkreditált igazolás vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedés leírása.
M3) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján benyújtandó független szervezet által kiállított, érvényes ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítványa, vagy azzal egyenértékű tanúsítvány, vagy bármely nemzeti rendszerben akkreditált igazolás vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedés leírása.
M4) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciák ismertetése, amelyben az alábbiakat kell megadni:
• a szerződés tárgya olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen,
• a referenciák mennyiségi adatai, valamint az ellenszolgáltatás összege
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap, megjelöléssel),
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, a referenciát nyújtó személy neve, elérhetősége,
• saját teljesítés aránya (%) (adott esetben),
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciák ismertetését olyan tartalommal és részletességgel kell benyújtani, amelyből egyértelműen megállapítható az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a referenciára vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg a szállítást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (1)-(2) bekezdéseire.
Folyamatban lévő szerződések akkor mutathatóak be referenciaként, ha azokból egyértelműen megállapítható, hogy a fent megadott teljesítés(ek)re az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) került sor.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésben foglaltak szerint.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik
a) legalább 1 fő minősített Crestron tervező (DM tervező) tanfolyami végzettségű szakemberrel
b) legalább 1 fő minősített Crestron programozó (DM programozó) tanfolyami végzettségű szakemberrel
M2) Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik ISO 9001 minőségügyi rendszer tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy bármely nemzeti rendszerben akkreditált igazolással vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéssel.
M3) Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy bármely nemzeti rendszerben akkreditált igazolással vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéssel.
M4) Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától [felhívás VI.4) pont] visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő teljesítéséről szóló, legalább 1db Crestron Digital Media (vagy azzal egyenértékű) rendszer szállítása és telepítése tárgyú referenciával/referenciákkal, amely(ek) értéke eléri a legalább nettó 10.000.000,- Ft-ot.
Az alkalmassági feltétel több referenciával is igazolható.
Ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg, azok akkor mutathatók be referenciaként, ha azokból egyértelműen megállapítható, hogy a fenti mennyiségek szállítására az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben került sor.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek a szerződésben meghatározott feladatok késedelmes vagy hibás teljesítése esetén:
- Késedelmi kötbér: a kötbér mértéke a teljes nettó szerződés ellenérték 1 %-a a késedelem napjaira vetítetten, de maximum a teljes szerződéses nettó ellenérték 20 %-a.
A késedelmi kötbér maximális mértékének elérése esetén Vevő jogosult elállni a Szerződéstől, illetve azonnali hatállyal felmondhatja azt. A Szerződéstől való elállás, illetve felmondás esetén Vevő jogosult jelen Szerződésben rögzített meghiúsulási kötbért érvényesíteni, azonban ebben az esetben nem érvényesíthet késedelmi kötbért.
Ajánlattevő köteles megtéríteni Ajánlatkérő késedelemből eredő kárát, kivéve, ha Ajánlattevő bizonyítja, hogy a késedelmet ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa (Ptk. 6:142. §).

- Meghiúsulási kötbér: a szerződés meghiúsulása esetén a kötbér mértéke a teljes nettó szerződéses ellenérték 25%-a.
A részletes fizetési feltételek és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ellenérték megfizetése egy összegben, az igazolt teljesítés alapján, a Kbt. 135. § (1), (6) és (10) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján történik, a Szerződésben foglalt feltételek szerint, az alakilag és tartalmilag helyes számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül.
Ajánlatkérő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2018. évi CL. tv. (Art.) és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) hatályos rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/05/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/05/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (3)
bekezdése értelmében az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell
elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 68. §-ban foglaltakra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: A Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő csak egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: Ajánlatkérő=AK, Ajánlattevő=AT, Alvállalkozó=AV
Az ajánlatban csatolnia kell:
1. Oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket.
2. Az EKR-ben megadott űrlapok szerinti nyilatkozatokat, az űrlap kitöltésével:
- a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap a 68. § (4) bek. szerinti adatokkal,
- nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bek. szerint,
- nyilatkozat változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról (nemleges tartalom esetén is),
- nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról,
- nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja alapján (ajánlattételt követően, felhívásra benyújtandó),
- nyilatkozat a 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (2) bek. szerint.
- nyilatkozat a Kbt. 66. §-a (6) bek,-nek a)-b) pontjai tekintetében,
- nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében,
- nyilatkozat üzleti titokról,
- nyilatkozat fordításról (adott esetben),
- nyilatkozat alkalmassági feltételek teljesüléséről,
- nyilatkozat bemutatott szakemberekről (ajánlattételt követően, felhívásra benyújtandó),
- nyilatkozat bemutatott szakemberek szakmai tapasztalatáról (ajánlattételt követően, felhívásra benyújtandó).
3. Benyújtandó a jogi személy AT, közös AT, AV, illetőleg - ha ilyet az AT igénybe vesz - az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító, cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintájának) egyszerű másolata, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatban szereplő bármely iratot).
4. Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő (közös ajánlattevők), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában cégjegyzésre jogosult képviselőnek felhatalmazása alapján más személy írja alá, csatolandó a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza.
5. Ha AT úgy nyilatkozik, hogy az alkalmassági követelménynek megfelelés igazolása érdekében más szervezet (vagy személy) erőforrására támaszkodik, meg kell neveznie e szervezetet (vagy személyt) és a jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével az alkalmassági követelmény(eke)t, amely(ek) igazolás érdekében a szervezet (vagy személy) erőforrására támaszkodik.
6. Csatolandó a kapacitást biztosító szervezet (vagy személy) részéről szerződéses vagy előszerződésben, vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat az erőforrások rendelkezésre állásáról a Kbt. 65. § (7) bek. szerint. Az okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bek. szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az AT részére szóló meghatalmazást, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
7. Közös AT esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni. Csatolandó az AT-k nyilatkozata, melyben kijelölik maguk közül azt az AT-t, aki a közös AT-k nevében eljárni jogosult és a közös AT-ket kizárólagosan képviseli, és amelynek a cégjegyzésre jogosult képviselője a közös AT-k nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A meghatalmazásnak (megállapodásnak) ki kell terjednie arra, hogy a közös AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő az eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. Csatolni kell továbbá a közös AT-k együttműködési megállapodását.
8. Csatolandók a közbeszerzési dokumentumok szerinti további nyilatkozatok.
9. Csatolandó a közbeszerzési dokumentumokban megadott tételes ajánlati táblázat
10. AK felhívja a figyelmet, hogy a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg a műszaki, szakmai alkalmasság feltételeit és azok igazolását.
11. A Kbt. 71. § (6) bek. alapján AK egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges