Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/86
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.05.05.
Iktatószám: 7913/2020
CPV Kód: 22114300-5
Ajánlatkérő: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Teljesítés helye: A KIFÜ székhelye: 1134 Budapest, Váci út 35.;A KIFÜ székhelye: 1134 Budapest, Váci út 35.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.05.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Központi költségvetési szerv (Ügynökség)
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Informatika
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11633424
Postai cím: Váci Út 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csapó Dániel
Telefon: +36 17952861
E-mail: kozbeszerzes@kifu.gov.hu
Fax: +36 17950036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kifu.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.kifu.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000435352020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000435352020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Központi költségvetési szerv (Ügynökség)
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Informatika
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Térinformatikai Adat beszerzés I
Hivatkozási szám: EKR000435352020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22114300-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Térinformatikai Adat beszerzés I
1. rész Adatbeszerzés erdészeti célú képosztályozás paraméterezéséhez
2.rész Adatbeszerzés belvíztömeg számításhoz
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Adatbeszerzés erdészeti célú képosztályozás paramé
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22114300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: A KIFÜ székhelye: 1134 Budapest, Váci út 35.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adatbeszerzés erdészeti célú képosztályozás paraméterezéséhez
A FIR projekt keretében megvalósuló adatfeldolgozó képességek (algoritmusok) fejlesztéséhez szükség van olyan tanítóterületekről (mintaterületekről) származó – az űrfelvételeket pontosító, azok alapján kialakítandó feldolgozási folyamatokhoz kiegészítő - referencia adatokra, melyek pontos geometriával és leíró adatokkal rendelkeznek, valamint a fejlesztésben alkalmazott időszakban (2017-2020) frissültek. A beszerzés célja, hogy a szakterület által elvégzendő elemzés, a futtatandó algoritmusok kialakítása és az egyes adatfeldolgozási feladatok paraméterezése, valamint ezek ellenőrzése megvalósulhasson a mintaterületekről származó referencia adatok felhasználásával.
A meghatározott mintaterületekre előállított referencia adatok termékként történő beszerzése az erdészeti és vízügyi szakterületek igényeinek kiszolgálását célozza meg.
A beszerzés célja a meghatározott mintaterületekre előállított termékek beszerzése, melyek segítségével az alábbi eredmények elérhetők.
Hiperspektrális felmérés: A mecseki erdőterület 80 km2-es részletéről előállított hiperspektrális adatok, mely a fafajosztályozás pontossági vizsgálatához szükségesek. Légi hiperspektrális adatok műszaki paraméterei:
• geometriailag és radiometriailag korrigált hiperspektrális sávok,
• spektrális tartomány min. 400-1000 nm,
• spektrális felbontás: min. 5 nm,
• geometriai felbontás: min. 1,5 m,
• adatfelvételezés nem régebbi, mint 2017.12.31.
LIDAR felmérés: A mecseki erdőterület 80 km2-es részletéről előállított adatok, mely a famagasság és domborzatmodell ellenőrzéséhez szükséges. A LIDAR adatok (légi lézerszkennelés eredménye) műszaki paraméterei:
• legalább 8-10 pont/m2 pontsűrűség,
• adatfelvételezés nem régebbi, mint 2017.12.31.
A LIDAR adatkészlet részeként az alábbi termékek szállítása szükséges:
• pontfelhő adatbázis/állomány: x,y,z vagy LAS formátumban,
• digitális domborzatmodell: GeoTIFF formátumban,
• felszínmodell: GeoTIFF formátumban.
A pontfelhő adatbázisnak/állománynak légi lézerszkennelési felmérésből (LIDAR technológia alkalmazásával) kell származnia, amelyhez használt eszköz biztosítja a szabályos (rácspont szerű) elrendezésű natív pontfelhő rögzítését (interpoláció nélkül) a teljes munkaterületen.
A pontfelhő elkészítését az alábbi alátámasztó dokumentumokkal kell igazolni:
• nyilatkozat a leadásra kerülő adatok előállításához alkalmazott technológiáról,
• a felméréshez használt légi lézerszkenner felméréskori kalibrációs jegyzőkönyve (a felméréskor 2 évnél nem régebbi),
• a felmérés légi távérzékelési engedélye,
• a feldolgozott légi lézerszkennelt adatok pontossági jegyzőkönyve (sávillesztésről és vertikális pontosságról),
• a felmérés repülési nyomvonala KML formátumban.
WorldView-3 űrfelvételek: A mecseki erdőterület 80 km2-es részletéről WorldView-3 űrfelvételek biztosítása, mely a faállománycsoport osztályozás pontossági vizsgálatához szükséges. WorldView-3 űrfelvételek műszaki adatai:
• adatfelvételezés nem régebbi, mint 2017.12.31.
A távérzékelési adatok területére és időbeliségére vonatkozó követelmények: Legalább 1500 ha olyan terület, ahol légi hiperspektrális adatafelvételezés is készült a légi lézerszkenneléssel azonos időszakban, és több mint 80%-ban nyilvántartásba vett erdőterületet tartalmaz. A WorldView-3 űrfelvételek is ugyenezen területet és azonos időszakot fedjék le.
A részletes feladatokat a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00050
II.2.13) További információ
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
„Földmegfigyelési Információs Rendszer (FIR) földmegfigyelési adatinfrastruktúra és szolgáltatások kialakítása” c., KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00050 azonosító számú projekt
A Szerződés az aláírás – amennyiben a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, akkor a későbbi aláírás – napján lép hatályba és az abban foglalt kötelezettségek kölcsönös teljesítéséig, de legfeljebb a Projekt fizikai befejezéséig, azaz 2020. július 31. napjáig hatályos.
Ajánlattevőnek a termékeket az adásvételi szerződés hatályba lépésétől számított 60. (hatvanadik) napon, de legkésőbb 2020. július 31-én kell Ajánlatkérő számára elektronikus felületen átadnia. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

II.2.1) Elnevezés: Adatbeszerzés belvíztömeg számításhoz
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22114300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: A KIFÜ székhelye: 1134 Budapest, Váci út 35.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adatbeszerzés belvíztömeg számításhoz
A FIR projekt keretében megvalósuló adatfeldolgozó képességek (algoritmusok) fejlesztéséhez szükség van olyan tanítóterületekről (mintaterületekről) származó – az űrfelvételeket pontosító, azok alapján kialakítandó feldolgozási folyamatokhoz kiegészítő - referencia adatokra, melyek pontos geometriával és leíró adatokkal rendelkeznek, valamint a fejlesztésben alkalmazott időszakban (2017-2020) frissültek. A beszerzés célja, hogy a szakterület által elvégzendő elemzés, a futtatandó algoritmusok kialakítása és az egyes adatfeldolgozási feladatok paraméterezése, valamint ezek ellenőrzése megvalósulhasson a mintaterületekről származó referencia adatok felhasználásával.
A meghatározott mintaterületekre előállított referencia adatok termékként történő beszerzése az erdészeti és vízügyi szakterületek igényeinek kiszolgálását célozza meg.
A beszerzés célja a meghatározott mintaterületekre előállított termékek beszerzése, melyek segítségével az alábbi eredmények elérhetők.
LIDAR adatbázis biztosítása az alábbi területekre: 45/1 Felsőszabolcs-alsó (Szabolcs-Sz-B. Megye), 27/a Tiszasülyi, 27/b Milléri (Jász-Nagykun-Szolnok Megye), és a 77/7 számú Kurcai (Csongrád megye) belvízöblözetek, mint mintaterületek területén található összesen kb. 800 km2 területről előállított adatok, mely a mintaterületekre vonatkozó mikrodomborzat előállításához és így a víztömeg előállításához szükséges alapinformáció.
A LIDAR adatok (légi lézerszkennelés ereményeként) műszaki paraméterei:
• legalább 8-10 pont/m2 pontsűrűség,
• adatfelvételezés: lombozat nélküli és nem belvizes időszakban,
• adatfelvételezés nem régebbi, mint 2017.12.31.
A LIDAR adatkészlet részeként az alábbi termékek szállítása szükséges:
• pontfelhő adatbázis/állomány: x,y,z vagy LAS formátumban,
• digitális domborzatmodell: GeoTIFF formátumban,
• felszínmodell: GeoTIFF formátumban.
A pontfelhő adatbázisnak/állománynak légi lézerszkennelési felmérésből (LIDAR technológia alkalmazásával) kell származnia, amelyhez használt eszköz biztosítja a szabályos (rácspont szerű) elrendezésű natív pontfelhő rögzítését (interpoláció nélkül) a teljes munkaterületen.
A pontfelhő elkészítését az alábbi alátámasztó dokumentumokkal kell igazolni:
• nyilatkozat a leadásra kerülő adatok előállításához alkalmazott technológiáról,
• a felméréshez használt légi lézerszkenner felméréskori kalibrációs jegyzőkönyve (a felméréskor 2 évnél nem régebbi),
• a felmérés légi távérzékelési engedélye,
• a feldolgozott légi lézerszkennelt adatok pontossági jegyzőkönyve (sávillesztésről és vertikális pontosságról),
a felmérés repülési nyomvonala KML formátumban.
A részletes feladatokat a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00050
II.2.13) További információ
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
„Földmegfigyelési Információs Rendszer (FIR) földmegfigyelési adatinfrastruktúra és szolgáltatások kialakítása” c., KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00050 azonosító számú projekt
A Szerződés az aláírás – amennyiben a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, akkor a későbbi aláírás – napján lép hatályba és az abban foglalt kötelezettségek kölcsönös teljesítéséig, de legfeljebb a Projekt fizikai befejezéséig, azaz 2020. július 31. napjáig hatályos.
Ajánlattevőnek a termékeket az adásvételi szerződés hatályba lépésétől számított 60. (hatvanadik) napon, de legkésőbb 2020. július 31-én kell Ajánlatkérő számára elektronikus felületen átadnia. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Minden rész tekintetében:
• Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
• A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.
• A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: - Az ajánlatban az ajánlattevőnek a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell a Kbt. 62. § (1) -(2) bek. szerinti kizáró okok hiányáról, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont igazolására az alábbiak szerint kell eljárni, azaz: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
- A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót az EKR űrlapok alkalmazásával.
- A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában szabályozott öntisztázás lehetőségére.
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11 a) bekezdésére.
- Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján a kizáró okok, valamint az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplőknek az ajánlatukban kell benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
Minden rész tekintetében:
M1) A 321/2015. (X. 30.) KR. 21. § (1) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciák ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni: a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja, év/hó/nap) , szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét, az elvégzett szállítás(ok) rövid bemutatását (tárgya, mennyiségi adat az alkalmassági feltétellel összhangban), nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) KR. 23. § szerinti nyilatkozatot vagy igazolást a fenti tartalommal.
A 321/2015. (X.30.) KR. 21. § (1a) pontja alapján Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók. Ajánlatkérő különösen felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdéseire, a Kbt. 35. § (2) bekezdés a) pontjára, a Kbt. 65. § (12) bekezdésére, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére, valamint a Kbt. 69. § (11 a) bekezdésére.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján a kizáró okok, valamint az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplőknek az ajánlatukban kell benyújtani.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg valamennyi követelményét.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
az 1. rész tekintetében:
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített olyan referenciával, amely legalább 55 km2 távérzékelésből származó adatbázis előállítására és leszállítására vonatkozott.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés több referenciával is igazolható.
a 2. rész tekintetében:
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített olyan referenciával, amely legalább 550 km2 távérzékelésből származó adatbázis előállítására és leszállítására vonatkozott .
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés több referenciával is igazolható.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Minden rész tekintetében:
A kötbér alapja – a tételes kötbér esetét kivéve – a teljes bruttó vételár.
A Késedelmi kötbér mértéke naponta a kötbéralap 0,1%-a. A Késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20%-a.
A Meghiúsulási kötbér mértéke a teljes bruttó vételár 30%-a.
Tételes kötbér: Felek megállapodnak, hogy a Kbt. 37. § (2) és (5) bekezdésekben foglalt közzétételi kötelezettségek határidőben történő teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködnek egymással. Erre tekintettel Eladó – abban az esetben, ha Szerződés aláírására nem a KIFÜ telephelyén vagy székhelyén kerül sor – köteles a mindkét Fél által aláírt Szerződés szkennelt változatát az aláírását követően haladéktalanul, de legkésőbb az aláírást követő munkanapon a KIFÜ Szerződésben megjelölt kapcsolattartója e-mail címére megküldeni. Amennyiben az Eladó ezt a kötelezettségét elmulasztja, és ezért a KIFÜ nem tud határidőben a Szerződés közzétételével kapcsolatban intézkedni, 80 000 Ft, azaz nyolcvanezer forint késedelmi kötbért köteles a KIFÜ részére megfizetni. Az Eladó a Szerződés szkennelt változatának megküldése mellett a köteles a papír alapú, aláírt példányt is eljuttatni a KIFÜ részére.
Jótállás: Eladó a jogszabályokban foglalt jótállást vállal a megállapodás hibátlan teljesítéséért. Eladó jótállási kötelezettsége a Szerződés hatálya alatt kiállított utolsó teljesítésigazolás kiállításának napjával kezdődik és a jogszabályban előírt határidőig, de legalább 12 hónapig tart.
A szerz. biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szer. tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Minden rész tekintetében:
A szerződés finanszírozása Európai Uniós forrásból valósul meg, utófinanszírozással.
Támogatási intenzitás: 100%
AK a Kbt.135.§(1)bek. szerint a teljesítést követő 15. napjáig teljesítésigazolást állít ki az Eladó részére.
Eladó a KIFÜ által kiállított teljesítésigazolás birtokában, utólag jogosult legfeljebb a szerződésben meghatározott összeg erejéig számlát kiállítani, és azt KIFÜ részére megküldeni. Az Eladó köteles a számlát a teljesítés igazolásától számított 15 (tizenöt) napon belül kiállítani, majd a KIFÜ részére eljuttatni.
Európai Uniós forrásból megvalósuló szerződés esetén a vételár kifizetésére a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) és a támogatási szerződésben meghatározottak szerinti eltérésekkel történik.
Utófinanszírozás alapján a vételárat a KIFÜ az Eladó forint pénzforgalmi számlájára – figyelembe véve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:42-6:45. §-okban és a 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakat – a számla kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül fizeti meg.
AK előleget nem fizet.
A számlához a Kbt.135.§-ában meghatározott iratokat mellékelni kell.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
Amennyiben AK a számla kiegyenlítésével késedelembe esik, az Eladó a Ptk. 6:155. §(1) bek. szerinti késedelmi kamatra tarthat igényt.
Az ellenszolg.részletes szabályait a Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a Kbt. 35.§ (8) bek alapján a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/05/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/05/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr. ) 15. § szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu) A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdés szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személyek aláírási címpéldányának másolatát, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatban nem cégjegyzésre jogosult személy ír alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosult részéről az aláírására feljogosító meghatalmazást.
2. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevőnek csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ajánlattevőnek az EKR-ben nyilatkoznia kell arról, hogy a gazdasági szereplőnél változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban.
3. Csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bek alapján az EKR-ben.
4. A Kbt. 66.§ (5) bek. szerint csatolni kell felolvasólapot az EKR-ben.
5. Csatolni kell a Kbt. 66. § (6) bek. és a Kbt. 65. §(7) szerinti nyilatkozatot az EKR-ben.
6. Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
7. Ha az ajánlattevő az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat, különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját nem alkalmazza.
9. Közös ajánlat esetén csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot közbeszerzési dokumentumok Útmutatója szerint.
10. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
11. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokra a Kbt. 41/A - C) §-ai vonatkoznak.
12. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
13. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
14. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
15. FAKSZ: Kerekes Anita 00181, dr. Budai Zoltán 00783, Buzsáki Attila 00284
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges