Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/87
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.05.06.
Iktatószám: 7917/2020
CPV Kód: 50312300-8
Ajánlatkérő: Országgyűlés Hivatala
Teljesítés helye: 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19., 1055 Budapest, Kossuth tér 1-3. és 6-8., 1055 Budapest, Balassi B. utca 1-5., az Országház és az Országgyűlés Irodaháza közötti alépítmény
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.05.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Törvényhozó szerv hivatala
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Államhatalmi szervek tevékenysége
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országgyűlés Hivatala
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88253093
Postai cím: Kossuth Lajos Tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Praszlicska Ágnes
Telefon: +36 14416498
E-mail: kozbeszerzes@parlament.hu
Fax: +36 14416497
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.parlament.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000426992020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000426992020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Törvényhozó szerv hivatala
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Államhatalmi szervek tevékenysége
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hálózati eszközök garanciakiterjesztése,támogatása
Hivatkozási szám: EKR000426992020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50312300-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Országgyűlés Hivatala hálózati eszközeinek garancia kiterjesztése, ezek közül a CISCO ISE-hez kapcsolódó szoftver előfizetése 12 hónapra, kapcsolódó támogatási szolgáltatások megrendelése az alábbiak szerint:
- a Cisco hálózati eszközöknek lejáró gyártói garanciakiterjesztése
- CISCO ISE-hez kapcsolódó szoftver előfizetése 12 hónapra,
- az aktív hálózati és IT biztonsági eszközeinek hibajavítási és rendelkezésre állási támogatása,
- az Országgyűlés Hivatalában üzemeltetett Cisco hálózati és IP telekommunikációs eszközöknek, a Cisco NAC
megoldásnak, a Fortinet tűzfal eszközeinek, a HPE 3PAR Storage rendszer és StoreOnce eszközeinek, a VMware
környezetnek, a Veeam mentési környezetnek a rendszerintegrátori támogatása.
II.1.5)
Becsült érték: 1 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az ajánlatkérő informatikai hálózata (Cisco és FortiGate eszközök központi elemei) SAN hálózata (3PAR, StoreOnce és a Veeam mentési rendszer elemei) és CISCO IP telekommunikációs rendszere szorosan összefüggnek. A hibafeltárási, hibajavítási feladatok elvégzése, a teljesítési helyek biztonságos üzemeltetése érdekében, továbbá gazdasági szempontokat figyelembe véve, a beszerzendő szolgáltatás több részre bontása ésszerűtlen.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Hálózati eszközök garanciakiterjesztése,támogatása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50312300-8
További tárgyak: 71318000-0
72250000-2
72254100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19., 1055 Budapest, Kossuth tér 1-3. és 6-8., 1055 Budapest, Balassi B. utca 1-5., az Országház és az Országgyűlés Irodaháza közötti alépítmény
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Országgyűlés Hivatala hálózati eszközeinek garancia kiterjesztése, ezek közül a CISCO ISE-hez kapcsolódó szoftver előfizetése 12 hónapra, kapcsolódó támogatási szolgáltatások megrendelése az alábbiak szerint:
- az ajánlatkérő Cisco eszközeire vonatkozó, 2020. évben lejáró gyártói garanciakiterjesztés beszerzése, illetve minden eszközre – a Forti, a HP 3PAR, a HP StoreOnce, a VMware, a Veeam és a Cisco IP telekommunikációs eszközök kivételével – garanciális ügyek intézése,
- a műszaki leírásban szereplő eszközök karbantartása (készülékek szemrevételezése, működőképesség ellenőrzése, szoftverfrissítések telepítése, állagmegóvás, az IPt szerverek hibanaplójának kiolvasása, hibaüzenetek elemzése, feltárt hibák javítása, javaslattétel a megbízhatósági szint emelésére) az előírt gyakorisággal, meghibásodás esetén az eszközök javítása folyamatos 7x24/4 órás rendelkezésre állás a műszaki leírásban szereplő eszközök és alkatrészeik tekintetében) a műszaki leírásban szereplő hibakezelés reagálási- és elhárítási időtartamának betartásával,
- rendszertámogatási szolgáltatások biztosítása (2 db szoftver életciklus analízis elkészítése, 2 db proaktív hibalista (bug) analízis elkészítése, 2 db szoftver biztonsági analízis elkészítése, éves szinten 198 óra rendszertámogatás nyújtása, szoftver upgrade migrációs tesztek készítése a szerződés időtartama alatt folyamatosan),
- gyártói support biztosítása 12 hónap időtartamban,
- 3 db CISCO ISE szoftver előfizetése.
A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/12 hónap) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, figyelemmel a Kbt. 76. § (5) bekezdésére. A Kbt. 76.§ (5) bekezdés alapján jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdésében előírtak szerint az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
- a kizáró okok hatálya alá tartozik;
- részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban, a Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni. Az ajánlattevő, az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint köteles nyilatkozni arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62 § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25-én közzétett „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” című útmutatójára.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Az ajánlatkérő nem határoz meg pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételt a Kbt. 65.§ (1)-(2) bekezdésére tekintettel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. A 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 21.§ (3) a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb, szerződésszerűen teljesített közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatások ismertetése legalább az alábbi tartalommal: a szerződés teljesítésének ideje (kezdő és befejező időpontja); a szerződést kötő másik fél megnevezése és székhelye (címe); a szolgáltatás tárgyának leírása akként, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés; az
ellenszolgáltatás összege, továbbá arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a szerződés teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerinti módon igazolva.
A bemutatott referenciával szemben követelmény, hogy befejezett, szerződésszerűen teljesített munká(k)ra vonatkozzon és a referencia teljesítésének (befejezés) időpontja a vizsgált időszakra essen. Az M/1 pontban meghatározott (referencia) alkalmasság vizsgálata során az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 éves időszak alatt teljesített (befejezett), de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 6 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
M/2. A 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 21.§ (3) b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az alkalmasság a következőképpen igazolható: a) az ajánlattevő nyilatkozata a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember(ek)ről, nevük, végzettségük vagy képzettségük (minősítésük) ismertetésével; b) a bemutatott szakember(ek) végzettségét vagy képzettségét (minősítését) alátámasztó dokumentum(ok) másolatának becsatolásával; c) a bemutatott szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata becsatolásával.
M/3. A 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 21.§ (3) c) pontja szerint alkalmasság igazolása - CISCO gyártói minősítést, Fortinet gyártói minősítést, HPE gyártói minősítéseket igazoló dokumentumok egyszerű másolatban történő benyújtásával.

A műszaki-szakmai alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó nyilatkozato(ka)t az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §-a alapján küldött, az igazolás(ok) benyújtására vonatkozó felhívására kell benyújtani.• A műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő(k) bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet(nek), a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell
jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A Kbt. 67.§ (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt (Kbt. 65.§ (7) bekezdés). /Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (12) bekezdésében foglaltakra./
A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69. § (4) első mondata szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja, és azokat az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevő(ke)t ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására,hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben szerződésszerűen teljesített referenciával, amely Cisco hálózati eszközök karbantartására és gyártói garancia-kiterjesztésére vonatkozó szolgáltatások teljesítésére vonatkozik, mindösszesen legalább nettó 10 millió forint értékben.

M/2. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik
- 2 fő Fortinet NSE 7 minősítéssel rendelkező szakemberrel
- 2 fő Cisco Routing & Switching CCIE minősítéssel rendelkező szakemberrel,
- 1 fő Cisco Security CCIE minősítéssel rendelkező szakemberrel,
- 1 fő Cisco Collaboration CCIE minősítéssel rendelkező szakemberrel
- 1 fő HPE Master Accredited Solutions Expert Storage Solutions Architect minősítéssel rendelkező szakemberrel,
- 1 fő VMware Certified Advanced Professional 6 - Data Center Virtualization Deployment (VCAP6-DCV Deploy) minősítéssel rendelkező szakemberrel.
Egy szakember több pozícióra is megnevezhető, amennyiben külön-külön megfelel az adott pozíciók tekintetében előírt alkalmassági feltételeknek.

M/3. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik
- érvényes CISCO, Fortinet minimum GOLD partneri szintű gyártói minősítéssel,
- érvényes HPE minimum GOLD partneri szintű gyártói minősítéssel,
- érvényes HPE minimum GOLD partneri szintű Service Delivery gyártói minősítéssel 3PAR és StoreOnce termékekre vonatkozóan.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A Vállalkozót szerződésszegés esetén késedelmi, illetve meghiúsulási kötbér-fizetési kötelezettség terheli a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, valamint az adózás rendjéről szóló törvény és a szerződéstervezetben foglaltak figyelembevételével teljesíti fizetési kötelezettségét, a számla ajánlatkérő által igazolt kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül banki átutalással.
A gyártói garancia-kiterjesztés egy összegben előre fizetendő, a gyártó által kiadott garancia-kiterjesztés igazolás benyújtását követően. A rendszerintegrátori éves díj negyedévente, teljesítésigazolást követően, utólag kerül megfizetésre.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. A CISCO ISE szoftver előfizetés egy összegben előre fizetendő, teljesítésigazolás követően.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő Kbt. 35. § (9) bek. szerinti projekttársaság alapítását nem írja elő és nem teszi lehetővé.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: A nyertes ajánlattevő nem jogosult előlegre.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a HUF.
A fizetés részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/05/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/05/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlat elektronikus úton, az EKR-en (https://ekr.gov.hu) keresztül, az eljárás erre megadott felületén, a megadott időpontig (ajánlattételi határidőig) nyújtható be. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Az ajánlatok bontását az EKR végzi. Az ajánlatok benyújtására és bontására a Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15.-16. §-ában foglaltak az irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: A Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő csak egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlásra.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 33. § (1) bekezdését és Kbt. 114. § (11) bekezdését.
2. Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozva akként nyilatkozik, hogy a 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képes szigorúbban állapítja meg valamennyi alkalmassági követelményt.
3. A közbeszerzési dokumentumok elérhetők az EKR-ben (https://ekr.gov.hu).
4. Az eljárás eredményeként kötendő szerződés: vállalkozási szerződés.
5. Kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 114. § (6) bek. figyelembevételével.
6. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § alkalmazandó.
7. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
8. Az eljárás nyelve kizárólag a magyar.
9. Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő nem minősül átlátható szervezetnek a 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bek. 1. pontja alapján.
10. Az ajánlathoz csatolni kell az egyszerű elektronikus másolati formában benyújtott nyilatkozatokat aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját.
11. Az ajánlatban a felhívásban előírtak mellett be kell nyújtani a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott egyéb dokumentumokat/ nyilatkozatokat is.
12. A II.1.5) pontban feltüntetett becsült érték az űrlap kitöltéséhez szükséges technikai szám; az ajánlatkérő nem kívánja a becsült értéket feltüntetni.
13. További részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges