Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/88
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.05.07.
Iktatószám: 7927/2020
CPV Kód: 72000000-5
Ajánlatkérő: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Teljesítés helye: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 28. 1088 Budapest, Mikszáth tér 1. 1085 Budapest, Horánszky utca 20. 1083 Budapest, Práter utca 50/a 1053 Budapest, Veres Pálné utca 24. 1111 Budapest, Bertalan L. út 2. 1052 Budapest, Petőfi S. út 11. IV/18.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.05.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Oktatási intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13960533
Postai cím: Szentkirályi Utca 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szendrődi Katalin
Telefon: +36 13920024
E-mail: szendrodi.katalin@ppke.hu
Fax: +36 13275976
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ppke.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000383352020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000383352020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Oktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: PPKE SAP 2020
Hivatkozási szám: EKR000383352020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
PPKE SAP rendszerének üzemeltetés támogatása és fejlesztési feladatai
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Egységes rendszertámogatásra és fejlesztésre van szükség, nem megosztható a szolgáltatás sem műszakilag, sem gazdaságossági szempontból.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: PPKE SAP 2020
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
További tárgyak: 72200000-7
72212517-6
72224100-2
72227000-2
72246000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 28.
1088 Budapest, Mikszáth tér 1.
1085 Budapest, Horánszky utca 20.
1083 Budapest, Práter utca 50/a
1053 Budapest, Veres Pálné utca 24.
1111 Budapest, Bertalan L. út 2.
1052 Budapest, Petőfi S. út 11. IV/18.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az SAP rendszer üzemeltetési szolgáltatásoknak az alábbiakat kell magukba foglalniuk a szerződés időtartama (24 hónap) alatt:
• alkalmazási üzemeltetési szolgáltatások
• adatbázis üzemeltetési szolgáltatások
• SAP alkalmazáshoz kapcsolódó hardver eszközök és rendszerek üzemeltetési szolgáltatásai
• SAP alkalmazáshoz kapcsolódó fejlesztési szolgáltatások a szerződés időtartamára vonatkozó időkeretben (fejlesztői és tanácsadói FTE-ben)
1.1 SAP alkalmazás üzemeltetési szolgáltatások
A támogatási szolgáltatás keretén belül Vállalkozónak az alábbi feladatokat, tevékenységeket kell ellátnia:
a) Az SAP alkalmazás üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok
• SAP alkalmazás licensz követéssel kapcsolatos üzemeltetési feladatok
• SAP alkalmazás üzemeltetéséhez kapcsolódó hardver eszközök szoftvereinek licensz követése/kezelése
• Rendelkezésre állás, válaszidők figyelése
• Rendszerfelügyelet kezelése
• Erőforrások finomhangolása
• Hotline-tól érkezett bejelentések kezelése
• Alkalmazási rendszerhibák elhárítása
• Szoftver karbantartási feladatok végrehajtása (tervezett, eseti)
• SAP alkalmazás gyártó által küldött javító csomagjainak telepítése
• Transzportkérelmek rendszerek közötti továbbítása
• Mandantok, rendszerek másolása
A támogatásba bevont és a PPKE által használt SAP modulok az alábbiak:
• BC,
• FI,
• AA,
• AR,
• MM,
• PSM,
• CO,
• AP,
• LO,
• PS,
• FIN,
• PA
• FM (KVM)
• HR
• SD
• IM (Beruházás menedzsment)
Felhasználók száma: 134 felhasználó, ebből 115 cselekvő jelenleg, 148 licensz áll rendelkezésre
b) Automatizált felügyelet
SAP R/3 bázisrendszer szintig történő felügyelete.
c) Proaktív karbantartási feladatok
SAP R/3 bázisrendszer szintig történő felügyelete.
d) Reaktív karbantartási tevékenység

e) Tervezett karbantartás
f) Szoftver karbantartás
Keretösszeg nettó 65 millió forint. Ajánlatkérő kötelezettséget vállal a beszerzés üzemeltetés szolgáltatás részének teljes körű lehívására a nyertes ajánlatban szereplő ellenszolgáltatás összegének megfelelően.
A közbeszerzés tárgyát és mennyiségét részletesen a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A teljesítésbe bevonni kívánt M.2.a szakember felsőoktatási intézményeknél szerzett tapasztalata (max. 60 hónap) 10
2 2. A teljesítésbe bevonni kívánt M.2.c szakember felsőoktatási intézményeknél szerzett tapasztalata (max. 60 hónap)  10
3 3. Felsőfokú végzettséggel rendelkező, senior SAP tanácsadó többlet szakemberek száma FI, CO, MM, FM, HR, AM modulok esetében (max 3 fő) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes nettó szolgáltatási díj (nettó HUF) / Súlyszám: 60
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 65000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A keretmegállapodás két alkalommal, alkalmanként legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbításról a keretmegállapodás eredeti lejárati idejét legalább 30 nappal megelőzően tájékoztatja az ajánlatkérőként szerződő fél az ajánlattevőként szerződő fele(ke)t.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában nem vehet részt az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés, valamint a 62. § (2) bekezdés hatálya alá esik.Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont)
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján, a Kbt. 67. § (1) szerinti, ajánlatban benyújtandó nyilatkozatok / igazolások ismertetése:
A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) egyszerű nyilatkozatot kell tennie ajánlatában.
Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés).
A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) pontját, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia ajánlattevőnek, a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatban kell a részletes adatokat megadni.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § (2) bek. szerint a formanyomtatvány újbóli felhasználása esetén a gazdasági szereplő köteles a formanyomtatvány I. részében található adatokat az új eljárásnak megfelelően frissíteni és nyilatkozni arról, hogy az abban található adatok továbbra is megfelelnek a valóságnak. Ebben az esetben a gazdasági szereplő köteles a VI. részben található nyilatkozatokat is újból megtenni.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlatban be kell nyújtani a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, valamint egy ajánlattevői nyilatkozatot arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is).
Irányadó a Kbt. 69.§ (11a) bekezdése.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: III.1.3) pont folyt.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a külön végrehajtási rendeletben foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint: A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol a Kbt. Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján, a Kbt. 67. § (1) szerinti, ajánlatban csatolandó nyilatkozatok / igazolások ismertetése:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a gazdasági szereplő az alkalmassági feltételek esetében az ajánlatban csupán arról köteles nyilatkozni, az alkalmassági feltételek kapcsán, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján, a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti, ajánlatkérői felhívásra csatolandó nyilatkozatok / igazolások jegyzéke:
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági feltételre vonatkozó saját nyilatkozatait / igazolásait az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására köteles benyújtani, az alábbi feltételek figyelembevételével:


M/1.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő megfelelő képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozata az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) végzett, a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak bemutatásáról legalább az alábbi tartalommal, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-ra is.
1. a szolgáltatás tárgya - olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés;
2. a teljesítés helye;
3. a szolgáltatás mennyisége;
4. a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év/hónap bontás),
5. a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma,
6. munkára vonatkozó minősítése, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevő ellenszolgáltatásból való részesülés aránya egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a referenciaigazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
A szerződés részteljesítése alapján kiállított referenciaigazolás esetében, teljesítés alatt a részteljesítést, a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) kell érteni.
Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencia-nyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban vagy referencia-nyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget és az ahhoz kapcsolódó tárgyat. Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140. § (9) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést.
M/2.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az alkalmassági követelmény igazolásához benyújtandó iratok: ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről és jogviszonyukról, szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata, rendelkezésre állási nyilatkozat.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Karakterkorlát miatt folyt. III.1.2) pont
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1.
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban)
legalább 1 db közbeszerzés tárgya szerinti, szerződésszerűen teljesített, legalább 12 hónap folyamatos időtartamú referenciával minimum 100 fő felhasználóval rendelkező, gazdálkodási intézménynél, a következő szolgáltatásokról:
• alkalmazási üzemeltetési szolgáltatások
• adatbázis üzemeltetési szolgáltatások
• SAP alkalmazáshoz kapcsolódó hardver eszközök és rendszerek üzemeltetési szolgáltatásai
(Együttes megfelelés; a felsoroltak teljesíthetők külön-külön szerződések szerint.)

A referenciamunka akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három éven (36 hónapon) belül teljesítettnek, ha a szerződésszerű teljesítés időpontja erre az időszakra esik, de legfeljebb 6 éven belül megkezdődött (Kr. 21. § 3a) bekezdés a) pont).
M/2.
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
M.2.a - legalább 1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező senior SAP tanácsadó szakember, aki legalább 60 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik SAP tanácsadás területén.
M.2.b - legalább 1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező junior SAP tanácsadó szakember, aki legalább 24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik SAP tanácsadás területén.
M.2.c – legalább 1 fő senior rendszerüzemeltető, aki felsőfokú végzettséggel és 60 hónap rendszerüzemeltetői szakmai tapasztalattal rendelkezik.
M.2.d - 1 fő junior rendszerüzemeltető, aki rendszerüzemeltető végzettséggel és 24 hónap rendszerüzemeltetői szakmai tapasztalattal rendelkezik.

SAP tanácsadás területén szerzett szakmai tapasztalat alatt Ajánlatkérő az alábbi kompetenciákat érti:
Alkalmazás üzemeltetés, fejlesztés - SAP AM Alkalmazás üzemeltetés, fejlesztés - SAP BC, FI, AA, AR, MM, PSM, CO, AP, LO, PS, FIN, PA, FM (KVM), HR, SD, IM (Beruházás menedzsment).
A szakemberek szakmai tapasztalatának meg kell felelnie az előzőekben megjelölt valamennyi kompetenciáknak, azzal, hogy egy szakember több kompetenciát is igazolhat, de egy szakembernek legalább egy kompetenciának meg kell felelnie.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Szolgáltató az egyes eredménytermékekre vonatkozó átadás-átvételi határidők tekintetében olyan okból történő késedelmes teljesítés esetén amelyért felelős, késedelmi kötbért köteles fizetni az alábbiak szerint:
• A késedelmi kötbér alapja: a késedelemmel érintett szolgáltatás nettó ellenértéke.
• A késedelmi kötbér mértéke a késedelem első 10 napjára 0,5%/nap, a késedelem 11. napjától 1%/nap.
• A késedelmi kötbér mértéke legfeljebb a késedelemmel érintett szolgáltatás nettó ellenértékének 10%-a.
• Amennyiben a késedelmi kötbér mértéke eléri a maximum értéket, abban az esetben a Megrendelő jogosult a Szerződést felmondani és meghiúsulási kötbért érvényesíteni. Ugyanazon jogalap tekintetében kizárólag egy fajta kötbér érvényesíthető.
• A késedelmi kötbér a Szerződés tárgyát képező szolgáltatás hibátlan teljesítésének időpontjában válik esedékessé, illetve ha a kötbér mértéke eléri a maximumot.
Szolgáltató, hibás teljesítése esetén, a kijavításra rendelkezésre álló határidő leteltét követően hibás teljesítési kötbért köteles fizetni az alábbiak szerint:
• A hibás teljesítési kötbér alapja: a hibás teljesítéssel érintett szolgáltatás nettó ellenértéke.
• A hibás teljesítési kötbér mértéke 1-10 napig 0,5% /nap, a 11. napjától 1% /nap.
• A hibás teljesítési kötbér mértéke legfeljebb a hibás teljesítéssel érintett szolgáltatás nettó ellenértékének 10%-a.
• Amennyiben a hibás teljesítési kötbér mértéke eléri a maximum értéket, abban az esetben a Megrendelő jogosult a Szerződést felmondani és meghiúsulási kötbért érvényesíteni. Ugyanazon jogalap tekintetében kizárólag egy fajta kötbér érvényesíthető.
• A hibás teljesítési kötbér a hibás teljesítés kijavításának megállapítását tartalmazó jegyzőkönyv keltekor válik esedékessé, illetve ha a kötbér mértéke eléri a maximumot.
A meghiúsulási kötbér a megrendelői érdekmúlást és felmondást tartalmazó megrendelői írásbeli közléskor (Szolgáltatónak történő megküldés) válik esedékessé.
A meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsult teljesítéssel érintett szolgáltatás nettó ellenértékének 15%-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlattétel és a szerződés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő előleget nem fizet és előleg számlát nem fogad el. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit és a számlázás módját a szerződéstervezet tartalmazza.
Az ajánlatkérő a szerződésben rögzített tartalom teljesítését/részteljesítését követően, az igazolt teljesítés/részteljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be.
Az ellenszolgáltatás megfizetése a nyertes ajánlattevő általi, igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében átutalással történik, a Kbt. 135. § (1); (5)-(6); (8) bekezdésében valamint és a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Ajánlatkérő kifejezetten hivatkozik a Kbt. 27/A §-ára.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/05/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/05/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(3) alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2022. 05. hó
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: -
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Értékelés módszere: 4. szempont: fordított arányosítás; 1-3. szempont: egyenes arányosítás a közbeszerzési dokumentumokban részletezetteknek megfelelően.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. A Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban „KD”) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek az EKR rendszerben.
2. Ajánlatkérő az eljárásban való részvétel feltételét nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot / igazolást). Az ajánlat megtételével kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1) bekezdés rendelkezéseire.
4. Az ajánlatok benyújtásának / felbontásának helye: EKR: https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap
5. Az ajánlattétellel kapcsolatos többlet információkat / elvárásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza tekintettel az EKR rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).
6. A meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.
7. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a KD-ban részletezettek szerint.
8. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot HUF-ban kell megadni, az átszámítás kapcsán lásd a közbeszerzési dokumentum szabályozását.
9. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése.
10. Ajánlatkérő az Ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg (M.1. referencia, M2. szakember).
11. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, 71.§ (6) szerinti korlátozást nem alkalmazza, illetve felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a 71. § (9) bekezdéseinek rendelkezéseire.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
13. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.
14. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Süvöltős András, lajstromszám: 00170.
15. Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (különös tekintettel az az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet), továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak.
16. Ajánlatkérő - különösen a IV.2.6) pont esetében - 1 hónap alatt 30 napot ért.
17. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.
18. A nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára feladat megvalósítás javaslattervet benyújtani legalább a dokumentációban részletezett tartalommal.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges