Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/89
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.05.08.
Iktatószám: 8065/2020
CPV Kód: 72200000-7
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.05.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: vagyonkezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93867113
Postai cím: Pozsonyi út 56
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovácsné dr. Antal Éva
Telefon: +36 12374400
E-mail: kbfcs@mnv.hu
Fax: +36 12374168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000434492020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000434492020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vagyonkezelés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: SAP ERP és SAB BW on HANA rendszerek üzemeltetés
Hivatkozási szám: EKR000434492020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72200000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
SAP ERP és SAB BW on HANA rendszerek és kiegészítő komponensek (Solman, Content szerver, web dispatcher, routerek) üzemeltetés-támogatási feladatainak ellátása
II.1.5)
Becsült érték: 66000000 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részajánlattételt, tekintettel arra, hogy az üzemeltetés körében elvégzendő feladatok együttesen biztosítják a SAP informatikai rendszer működését, ezért nem értelmezhető a részekre történő ajánlattétel.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: SAP ERP és SAB BW on HANA rendszerek üzemeltetés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72200000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szolgáltatás tárgya: Az MNV Zrt. SAP rendszerének üzemeltetése keretszerződés keretében. A keretszerződés összege nettó 66 millió forint.
Az Integrált Megoldás rendszer elemei, szolgáltatási területek:
• FI-GL, AP, CJ, BL – Főkönyvi modul, szállítók, bank és pénztárkönyvelések
• FI-AA – Tárgyi eszköz gazdálkodás
• MM – Anyaggazdálkodási modul, logisztikai számlakönyvelés
• SD – Értékesítési modul
• BP – Partnertörzs nyilvántartó modul
• Treasury – Értékpapír nyilvántartó modul
• PSCD – Szerződéses folyószámlák
• KVM- Költségvetés menedzsment modul
• CO – Kontrolling modul
• RCM – Szerződés nyilvántartást, hagyatékkezelést, követeléskezelést és társasági részesedések kezelését támogató alkalmazás, értékbecslés nyilvántartás stb.
• Cash management – saját vagyoni pénzügyi tervezés.
• SAP BW on HANA rendszer
• SAP Bázis
• kiegészítő komponensek (Solman, Content szerver, web dispatcher, routerek)
Szolgáltatási terjedelem: A Megrendelő a szolgáltatás ellátásához erőforráskeret rendelkezésre bocsátását várja az alábbi L3-as üzemeltetés támogatási szolgáltatás teljesítéséhez a Vállalkozótól:
• Hibajavítás
• Felhasználói támogatás
• Kérés
- Oktatás
- Tanácsadás
- Változáskezelés
- Üzemeltetésre történő átvétel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Az M 2.3 alkalmassági szempontban előírt szakember többlettapasztalata (maximum 36 hónap)  15
2 2 Ajánlattevő rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel (karakterkorlát miatt II.2.13. pontban pontos megjelölés) IGEN/NEM 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A keretösszeg fel nem használásáig Ajánlatkérő kettő alkalommal 12-12 hónappal hosszabbíthatja meg a szerződés időtartamát.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Minőségi értékelési szempont:
2 Ajánlattevő rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik a SAP TR modullal támogatott pénzgazdálkodás szakterületre vonatkozóan legalább 36 hónap rendszertanácsadói szerepkörben szerzett szakmai tapasztalattal Általános és SAP ERP vagy azzal egyenértékű rendszer szakértői területen. (Igen/Nem) súlyszám: 15

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. §. (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontjában foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a kizáró okok hiányának igazolását a Kbt. 114/A. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlatában be kell nyújtania egyszerű nyilatkozati formában elektronikus űrlapon. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pontja ib) alpontja és 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia Ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozattal. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján Ajánlattevő nyilatkozatának benyújtása szükséges, egyszerű nyilatkozat formájában az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az eljárásban előírt kizáró okok fenn nem állásáról. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani (Kbt. 114/A. § (3) bek.) Ajánlattevőnek az ajánlatában benyújtani szükséges elektronikus űrlap kitöltésével folyamatban levő változás bejegyzési eljárásról, nemleges tartalommal is. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13.§). Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kéri az ajánlattevőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ajánlatkérő részére az ajánlattevő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő köteles egyszerű nyilatkozat formájában nyilatkozni arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során, meg kell jelölnie a korábbi eljárás tárgyát, EKR számát, és a kizáró ok igazolására szolgáló dokumentumot (Kbt.114/A.§. (4) bekezdés). Öntisztázás a Kbt.64.§ (1), (2) bekezdéseinek megfelelően lehetséges.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Nem kerül előírásra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Nem kerül előírásra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A.§. (1) bekezdése alapján a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolásokat az ajánlattevőnek az ajánlatában kell benyújtania.
M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontjára tekintettel - a 21. § (3a) bek. a) pontjában foglaltakat figyelembe véve – a Kbt. 114/A. § (1) bek. alapján köteles benyújtani az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint igazolva. Az igazolásban legalább fel kell tüntetni a szerződés tárgyát (a szolgáltatás jellegét, különösen a közbeszerzés tárgyára tekintettel), a szerződés nettó ellenértékét, a teljesítés idejét (kezdés és befejezés [év, hó, nap]), a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy nevét és telefonszámát vagy e-mail címét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az alkalmassági követelménynek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bek. foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet.
M/2. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontjára tekintettel a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján az ajánlatában köteles benyújtani azon személyek megnevezését, képzettségét vagy végzettségét és szakmai tapasztalatukat tartalmazó cégszerű (vagy joghatás kiváltására alkalmas egyéb formában kiállított) nyilatkozatát, akik a szolgáltatás teljesítéséért felelősek, valamint ezen személyek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzait, melyek ezen személyek képzettségét, végzettségét és szakmai tapasztalatukat ismerteti, továbbá tartalmazza az adott személyek rendelkezésre állási nyilatkozatát, illetve a végzettségüket, képzettségüket igazoló dokumentum(ok)at (egyszerű másolatban). A teljesítésbe bevonni kívánt személyeket és a végzettségüket/ képzettségüket elegendő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés mértékéig bemutatni.
Az M/1-M/2. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bek. alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek
A Kbt. 114./A. § (3) alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A Kbt. 69. § (11a) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az EKR-ben továbbított dokumentumok,megtett nyilatkozatok esetében a Kbt. 41/A § előírásai is irányadóak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett az alábbi, a Kr. 23. §.-a szerint igazolt, befejezett, szerződésszerűen teljesített referenciákkal:
M.1.1. összesen nettó 25 M Ft értékű SAP ERP, vagy azzal egyenértékű rendszer bázisüzemeltetést is lefedő alkalmazástámogatási referenciával, amelyet rendszerintegrációs szerepkörben végzett, és amely megfelel a számlázási rendszer hazai jogszabályi előírásainak, és az üzemeltetés-támogatás alábbi komponensek közül legalább öt terület lefed:
• FI-GL, AP, CJ, BL – Főkönyvi modul, szállítók, bank és pénztárkönyvelések
• FI-AA – Tárgyi eszköz gazdálkodás
• MM – Anyaggazdálkodási modul, logisztikai számlakönyvelés
• SD – Értékesítési modul
• BP – Partnertörzs nyilvántartó modul
• Treasury – Értékpapír nyilvántartó modul
• PSCD – Szerződéses folyószámlák
• KVM- Költségvetés menedzsment modul
• CO – Kontrolling modul
• RCM – Ügykezelési támogató alkalmazás
Az előírt referencia maximum kettő darab referenciával igazolható.
M.1.2. összesen nettó 25 M Ft értékű SAP BW vagy azzal egyenértékű rendszer alkalmazástámogatási referenciával, amelyet rendszerintegrációs szerepkörben végzett.
Az előírt referencia maximum kettő darab referenciával igazolható.
Teljesített referenciamunkaként az ajánlatkérő folyamatos teljesítést is elfogad, ez esetben azt vizsgálja, hogy az előírt időtartamon belül legalább az előírt értékű és mennyiségű közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás megrendelése megtörtént-e.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:
M2.1 legalább 2 fő felsőfokú végzettséggel (államilag elismert, szakirányú (informatikus, vagy mérnök, vagy matematikus, vagy gazdasági, informatikus, rendszerszervező) egyetemi vagy főiskolai, vagy OKJ végzettség) rendelkező szakemberrel, akik rendelkeznek minimum egy adott szakterületre vonatkozóan legalább 36 hónap rendszertanácsadói szerepkörben szerzett szakmai tapasztalattal Általános és SAP ERP vagy azzal egyenértékű rendszer szakértői területek:
• SAP FI modullal támogatott pénzügy számvitel
• SAP RCM modullal támogatott ügykezelés
• SAP KVM modullal támogatott költségvetés menedzsment
• SAP BW
A fenti területek mindegyikére vonatkozóan legalább 1, a feltételeknek megfelelő szakember bemutatása szükséges. 1 szakember két területre vonatkozóan mutatható be.
M2.2. legalább 1 fő felsőfokú (államilag elismert, szakirányú (informatikus, vagy mérnök, vagy matematikus, vagy gazdasági, informatikus, rendszerszervező) egyetemi vagy főiskolai, vagy OKJ végzettség) végzettségű, Senior SAP fejlesztő szakemberrel, aki rendelkezik legalább 60 hónap SAP fejlesztő szerepkörben szerzett szakmai tapasztalattal.
M2.3. legalább 1 fő felsőfokú (államilag elismert, szakirányú (informatikus, vagy mérnök, vagy matematikus, vagy gazdasági, informatikus, rendszerszervező) egyetemi vagy főiskolai, vagy OKJ végzettség) végzettségű, szakértővel, aki rendelkezik legalább 24 hónap államháztartási számviteli SAP szakmai tapasztalattal.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
késedelmi-, hibás teljesítési- és nem teljesítési kötbér.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: HUF. A szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1); (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint történik. AK előleget nem biztosít. A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Jótállás 12 hónap.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevőknek gazdasági társaság alapítását (Kbt. 35.§ (8),(9) bek.).
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 1 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a és a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Az ajánlatok értékelésének módszere az ár részszempont esetében a fordított arányosítás, a minőségi részszempont 1. esetében a lineáris arányosítás a minőségi részszempont 2. esetében a pontkiosztás. A módszerek részletesen a közbeszerzési dokumentumokban
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1 A kommunikáció a Kbt. 40. § (1) alapján az EKR-ben történik
2 Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
3 Az ajánlatba be kell nyújtani: a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot, nemleges tartalommal is; a Kbt. 65. § (7) szerinti nyilatkozatot az ott jelölt tartalommal, adott esetben nemleges nyilatkozatot; adott esetben a közös ajánlattevők közötti megállapodást a Kbt. 35. § és a közbeszerzési dokumentumok, valamint a Kbt. 41/A. § előírásai szerint; a Kbt. 44. § szerint az üzleti titkot elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozatot indoklással a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (4) bek. szerint; a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. §-a szerinti dokumentumokat, illetve nemleges nyilatkozatot; aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldányát, ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját
4 Összeférhetetlen és nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 25. § (3) és (4) bek. szerint bármely összeférhetetlenségi körülmény fennáll
5 Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. §-ában és a Kbt. 36. §-ában foglaltakra.
6 Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli
7 A nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a közbeszerzési tárgyú rendeletek, különösen a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet irányadók.
8 Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/.
9 Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan az Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
10 Eljáró FAKSZ: dr. Torma Judit (OO479).
11 AK a műszaki illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők jegyzékéhez
képest szigorúbban határozta meg.
12 Valamennyi határidővel kapcsolatosan a CET az irányadó.
13 Az ajánlati ár két alszempontból áll. 1. Nettó átalánydíj/hónap (HUF) súlyszám: 30; 2. Nettó óradíj (HUF) súlyszám: 40.
14. Szerződéskötési feltétel, hogy ajánlattevő rendelkezzen olyan felsőfokú végzettségű szakemberrel/szakemberekkel, akik rendelkeznek minimum egy adott szakterületre vonatkozóan legalább 36 hónap rendszertanácsadói szerepkörben szerzett szakmai tapasztalattal Általános és SAP ERP vagy azzal egyenértékű rendszer alábbi szakértői területein: - SAP FI-AA modullal támogatott tárgyi eszközgazdálkodás, - SAP MM modullal támogatott beszerzés és készletgazdálkodás, - SAP SD modullal támogatott értékesítés és számlázás, - SAP BC támogatás, - SAP TR modullal támogatott pénzgazdálkodás. Ajánlattevőnek erről ajánlatában nyilatkoznia szükséges, továbbá a szerződéskötés időpontjára ezen szakembereket bemutatni szükséges olyan részletezettséggel, melyből Ajánlatkérő az előírt feltételeknek való megfelelőséget ellenőrizni tudja.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges