Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/92
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.13.
Iktatószám:8286/2020
CPV Kód:72211000-7
Ajánlatkérő:Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Teljesítés helye:1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.05.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Média-és hírközlés felügyelet
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91006350
Postai cím: Ostrom Utca 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lakatosné Ujhelyi Adrienn
Telefon: +36 14680753
E-mail: lakatosne.ujhelyi.adrienn@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nmhh.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000432052020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000432052020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Média-és hírközlés felügyelet
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Adatkapu rendszer továbbfejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000432052020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72211000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az NMHH Adatkapu rendszerének továbbfejlesztése az alábbi teljesítési szakaszok szerint. Az egyes teljesítési szakaszok az NMHH két különböző, egymástól független, de az idei évben megvalósítandó szakterület közös céljainak eléréséhez szükségesek. Ebből kifolyólag a teljesítési szakaszok egymással párhuzamos megvalósítása szükséges.
1. teljesítési szakasz- Adatkapu rendszer Hír-Közmű 1.0 igényeinek megvalósítása
Az NMHH a Hír-Közmű projekt keretein belül megvalósítja az NMHH építésügyi eljárásaihoz szükséges adatok elektronikus fogadását, feldolgozását és nyilvántartását lehetővé tevő Hír-Közmű 1.0 rendszer fejlesztését és bevezetését. Ennek részeként egy különálló tervezői Segédprogram is létrehozásra kerül, amely a tervezést végző saját számítógépére telepítve, és AutoCAD MAP3D környezetben teszi lehetővé az építésügyi eljárásokhoz szükséges műszaki adatok NMHH által meghatározott egységes adatstruktúrában történő létrehozását. Az építésügyi eljárásokhoz kapcsolódóan így előállított kapcsolódó adatok NMHH részére történő benyújtását biztosító megoldás az NMHH meglévő Adatkapu rendszerének továbbfejlesztése révén kerül megvalósításra.
Összevetve a megvalósítandó rendszer elképzelt működését - a Hír-Közmű 1.0 műszaki követelményekben foglaltaknak megfelelően - a jelenlegi ADATKAPU 3.0 működésével, képességeivel, megállapítható, hogy az ADATKAPU űrlap rendszerében csak néhány újfajta elem (mező) válik szükségessé. Ugyanakkor működésében, elérhetőségében, bizonyos mértékű interaktivitási igény megvalósításához nagymértékű fejlesztés szükséges.
Röviden összefoglalva az Adatkapu rendszeren az alábbi pontokban szükséges változtatni:
• NMHH tervazonosító igénylés, felhasznált azonosítók helyzete, állapota
• Előzetes tervXML validálás
• Ügyirat tárgyának összeállítása
• Ergonómiai változtatások az űrlaprendszerben
Jelen Adatkapu fejlesztést (különös tekintettel az ergonómiai változtatási követelményekre) általánosan, minden űrlapra használhatóan kell kidolgozni.
A Hír-Közmű 1.0-hoz kapcsolódó Adatkapu fejlesztési feladat részletesebb leírását, illetve az elvárt kompetenciákat a „A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Adatkapu rendszer Hír-Közmű 1.0 igényeinek megvalósítása MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK” című leírás tartalmazza.
2. teljesítési szakasz - Adatkapu továbbfejlesztése az Elektronikus Hírközlési Adatgyűjtő Rendszerhez
A fejlesztés célja az NMHH hivatalos adatbenyújtási felületének (Adatkapu) továbbfejlesztése, hogy az a külön eljárásban megvalósításra kerülő Elektronikus Hírközlési Adatgyűjtő Rendszer (EHAR) számára megfelelő adatbeküldési felületet tudjon biztosítani. Az EHAR mintául szolgálhat a Megrendelő által az elektronikus hírközlési ágazaton belül különféle célból szükségessé váló adatgyűjtésre, ilyen módon kapcsolódhatna a kialakítás alatt lévő Hír-Közmű rendszerhez is, mint a tervezett elektronikus hírközlőhálózati adatbázis bemeneti adatainak gyűjtését támogató megoldása.
Magyarországon a Megrendelő által adatszolgáltatásra kötelezett érintett vállalkozások, az Adatkapu felületén keresztül kommunikálva, az EHAR megoldás segítségével - a beérkező adatok azonnali ellenőrzésénekellenőrzések (validáció) köszönhetően – hatékonyabban és pontosabban fognak tudni adatokat szolgáltatni a Megrendelő irányába.
Az EHAR egy, a Megrendelő belső hálózatában működő, kívülről (webről) közvetlenül nem elérhető új informatikai rendszer lesz, amely a jövőben igény szerint bővíthető. A Megrendelő felhasználói számára az új rendszer belső hálózatból, webes felületen keresztül érhető el. Az EHAR önállóan működőképes moduljának az NMHH DMZ hálózati szegmensében validációs szolgáltatást kell biztosítania az Adatkapu rendszer számára.
Az EHAR jelenleg fejlesztendő része a Megrendelő Hírközlés-felügyeleti divízióját fogja támogatni, funkcionálisan – a továbbfejlesztett Adatkapuhoz kapcsolódva, azzal együttműködve – alkalmasnak kell lennie a divízió által tervezett adatbekérések végrehajtására.
Az Elektronikus Hírközlési Adatgyűjtő Rendszerhez kapcsolódó Adatkapu fejlesztési feladat részletesebb leírását, illetve az elvárt kompetenciákat a „Adatkapu továbbfejlesztése Elektronikus Hírközlési Adatgyűjtő Rendszerhez” című leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő a Rendszer forráskódja és rendszerterve tekintetében betekintési lehetőséget biztosít azokba a felhívás II.2.13.) pontjában foglaltak szerint.
II.1.5)
Becsült érték: 1 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Csak a fejlesztés céljainak együttes megvalósulása biztosítja az NMHH számára a megfelelő megoldást. Mivel mindkét fejlesztési feladatot ugyanazon forráskódon kell végrehajtani, ezért az csakis egy fejlesztő által valósítható meg. A beszerzés egységessége nem teszi lehetővé részajánlattétel biztosítását. [Kbt. 61. § (4)]
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Adatkapu rendszer továbbfejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72210000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Adatkapu fejlesztés során előforduló szoftver és alkalmazásfejlesztés területek az alábbiak:
̶ Oracle 12c RDBMS és Oracle Streams vagy Goldengate adatbáziskezelő technológiára épülő alkalmazás fejlesztés
̶ J2EE v8 környezetben megvalósított alkalmazásfejlesztés (JPA, JMS, EJB, JDBC, SAX)
̶ reszponzív webfejlesztés AJAX, JSF 2.0 , PrimeFaces, Bootstrap, JavaScript, HTML5, CSSv3 felhasználásával, desktop és mobil böngésző támogatással
̶ Ügyfélkapu Gépi Interfész csatlakozás SOAP integrációval
̶ szoftverfejlesztés amely Wildfly (10.1.0 vagy újabb) alkalmazás futtató környezetben volt megvalósítva
̶ Microsoft Active Directory integráció
̶ Webservice technológiával működő szolgáltatási interfész
̶ XML-Axis2 technológia az űrlapokhoz tartozó XSD-k automatikus előállításához
̶ Extjs technológia - űrlapszerkesztő felület programozás
̶ FlywayDB technológia – adatbázis életciklus kezelés
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: nettó Ft / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Kiegészítés a II.2.7. ponthoz:
A szerződés az aláírás napján lép hatályba
1. teljesítési szakasz határideje - Szerződéskötéstől számított 277. naptári nap.
2. teljesítési szakasz határideje: Szerződéskötéstől számított 217. naptári nap.
A teljesítési szakaszok egymással párhuzamos megvalósítása szükséges ugyanazon forráskód felhasználásával.
Kiegészítés a II.2.5 ponthoz
AK jelen eljárásban a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza, mivel az AK igényeinek a II.2.4) pontban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő eszköz és szolgáltatás felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja [Kbt. 76. § (5)]
Kiegészítés a II.1.4. ponthoz:
Ajánlatkérő a Rendszer forráskódja és rendszerterve tekintetében betekintési lehetőséget biztosít 2020.5.14–2020.5.15. között előzetes bejelentkezés során előre egyeztetett időpontban
Az egyeztetés az EKR felületén „egyéb kommunikációban” történik.
A betekintés online konferencián keresztül „kivetítéssel” történik, amely betekintésről jegyzőkönyv készül.
A betekintés nem minősül a Kbt. 56. § (6) bekezdésében meghatározott konzultációnak, ennek megfelelően a műszaki tartalommal összefüggésben és a megfelelő ajánlattétel-hez szükséges adatok körében kiegészítő tájékoztatás írásban: „Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56. § szerint kizárólag az EKR-en keresztül”).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Ajánlatkérő jelen eljárásban Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára, 114. § (1)-(2) bekezdéseire figyelemmel a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok érvényesítését határozza meg.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel alkalmazott 74. § (1)]
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolja a megbízhatóságát. [Kbt. 64. §]
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint a kizáró okok hatálya alatt nem állás igazolására szolgáló nyilatkozato(ka)t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. A Kbt. 67. § (4) bek. és a „Nyilatkozat kizáró okokról” elnevezésű űrlapok tekintetében Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy jelen eljárásban alkalmazott kizáró okok megjelölésével („Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése” a nyilatkozatokat az Ajánlatkérőnek kell kiegészítenie enélkül a nyilatkozatokban foglaltak nem megfelelőek. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban itt: Kr.) 17. § (1) bekezdésének megfelelően egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Ennek megfelelően a Magyarországon letelepedett és a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek egyaránt az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; valamint nyilatkozni kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. a)-b) vagy d) pont szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (a nyilatkozatot a közbeszerzési dokumentumok részeként csatolt nyilatkozatminta tartalmazza).
Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a Kr. 7. § szerinti –korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált -egységes európai közbeszerzései dokumentumot nyújt be , feltéve hogy abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és alkalmasság tekintetétben megkövetelt információkat. [Kr. 17. § (1) ]
Előbbieken túl az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő más szerveztet. [Kbt. 67. § (4), illetve Kr. 17. § (2)
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: -
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: -
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint az alkalmassági minimumkövetelmény(ek)nek való megfelelés igazolására szolgáló nyilatkozato(ka)t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) kell megtenni.
Ajánlattevő az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatban csak nyilatkozni köteles, hogy a III.1.3) pont szerinti alkalmassági követelmény(ek) teljesül(nek), az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az alkalmassági követelmény(ek) teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó III.1.3) pont szerinti alábbi nyilatkozatait, valamint – adott esetben – igazolásait ajánlattevőknek csak az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására kell benyújtaniuk.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására történő részletes igazolás módja:
Az AT műszaki szakmai alkalmassága igazolható:
M1)
Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb, közbesz. tárgya (szoftverfejlesztési szolgáltatásra irányuló) referenciával (referenciákkal) bemutatásával, olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen, megjelölve a szerződést kötő másik felet (és az információt adó személy nevét/elérhetőségét); referencia tárgyát és mennyiségét megjelölve úgy, hogy az előírt alk-i követelménynek való megfelelés megállapítható legyen), a teljesítés idejét (a teljesítés kezdő- és befejezési időpontját év/hónap/nap bontásban), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerz.nek megfelelően történt-e. [Kbt. 65.§ (1) b), 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet (Kr.) 21.§ (3) a), figyelemmel a Kr. 23. §-ára]
Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A referenciákat az ajánlattevő, illetve az az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással kell igazolni [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §];
Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §].
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetében meghatározott, előbbiek szerinti igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.
M2) :
M1)a) b) c) d) A teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) megnevezésének, végzettségének és szakmai tapasztalatának ismertetésével, az aktuális munkáltató megjelölését is tartalmazó, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzuk egyszerű másolatának csatolásával, a végzettség, és a szakmai tapasztalat tartalmának (amelyből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható), illetőleg a szakmai tapasztalat megszerzése szempontjából releváns időtartam (kezdő és befejező időpont év/hónap bontásban) megjelölésével, valamint rendelkezésre állási nyilatkozatuk és a végzettséget igazoló oklevél/oklevelek egyszerű másolatának csatolásával. A szakmai önéletrajzokat olyan részletességgel kell összeállítani, hogy abból egyértelműen kiderüljön az előírt követelményeknek való megfelelés. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) b)].
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban megjelölt szakembereket kötelező a szerződés teljesítése során a teljesítésbe bevonni. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) b)].
A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy – amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5.§ (1) bek. a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében nem olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül - az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni. [Kr. 22.§ (1)-(2)]
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetében meghatározott, előbbiek szerinti igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.
Az alkalmassági követelményre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1.§ (7)].

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az Ajánlattevő ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év (36 hónap) nem rendelkezik legalább egy de maximum 3 szerződésből származó, az ajánlati felhívás II.2.4 pontja szerinti fejlesztéseket magába foglaló szerződésszerűen teljesített olyan szolgáltatási referenciával vagy referenciákkal, amelyek közül
̶ legalább 1 darab Oracle 12c RDBMS és Oracle Streams technológiára épülő alkalmazás fejlesztésre vonatkozott
̶ legalább 1 darab J2EE v8 környezetben megvalósított alkalmazásfejlesztésre (JPA, JMS, EJB, JDBC, SAX) vonatkozott
̶ legalább 1 darab reszponzív webfejlesztésre vonatkozott AJAX, JavaScript, HTML5, CSSv3 felhasználásával, desktop és mobil böngésző támogatással
̶ legalább 1 darab Ügyfélkapu Gép Interfész csatlakozást valósított meg SOAP integrációval
̶ legalább 1 darab szoftverfejlesztés amely Wildfly (10.1.0 vagy újabb) alkalmazás futtató környezetben volt megvalósítva
Az M1) alkalmassági követelményhez kapcsolódva az Ajánlatkérő közli, hogy a bemutatott referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három éven (36 hónapon) belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (teljesítés befejezése) erre az időszakra esik, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetőleg az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül azzal, hogy azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. [Kbt. 65. § (6)].
Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7), (9)]
Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból, ha:
nem von be a teljesítésbe
a) legalább 1 fő felsőfokú informatikai végzettséggel rendelkező szakembert, aki igazolt 2 éves fejlesztési tapasztalattal rendelkezik Oracle RDBMS és Oracle Streams technológiára épülő alkalmazás fejlesztésben;
b) legalább 1 fő felsőfokú informatikai végzettséggel rendelkező szakembert, aki igazolt 2 éves tapasztalattal rendelkezik J2EE v8 környezetben megvalósított alkalmazás fejlesztésben (JPA, JMS, EJB, JDBC, SAX);
c) legalább 1 fő felsőfokú informatikai végzettséggel rendelkező szakembert, aki igazolt 2 éves tapasztalattal rendelkezik reszponzív webfejlesztés terén (AJAX, JavaScript, HTML5, CSSv3);
d) legalább 1 fő felsőfokú informatikai végzettséggel rendelkező szakembert, aki igazolt tapasztalattal rendelkezik SOAP integrációval megvalósított Ügyfélkapu Gép Interfész csatlakozás terén.
A szakemberek között az átfedés megengedett minimum két szakember megajánlása kötelező!
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetőleg az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a kö
öttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül azzal, hogy azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. [Kbt. 65. § (6)]. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7), (9)]

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződéses biztosítékok részletes leírását a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő saját forrásból rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel.
A beszerzés nem az Európai Unióból származó forrásból kerül finanszírozásra.
Számla (számlák) az egyedi megrendelésekhez, fejlesztési feladatok elvégzése után, a szerződésekben meghatározott módon és tartalommal való teljesítés és annak igazolása (teljesítésigazolás) alapján.
teljesítési szakaszok esetében teljesítési szakaszonként (2 szakasz) követően utólag, egy összegben.
Az 1 teljesítési szakasz során legfeljebb 90 óra fejlesztési keretet biztosítható Megrendelő számára a változtatási igények kezelésére. Lehívása külön megrendeléssel történik. Részletek a szerződéstervezetben.
Az ajánlatkérő az előbbieknek megfelelően igazolt szakmai teljesítésigazolás alapján benyújtott számlát fogadja el. Ajánlatkérő az ellenértéket a teljesítést követően utólag, a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat és a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalány érvényesek.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. [Kbt. 35. § (9)]
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Vállalkozó az 1. teljesítési szakasz során legfeljebb 90 óra fejlesztési keretet biztosít Megrendelő számára a változtatási igények kezelésére. Lehívása külön megrendeléssel történik az alábbiak szerint:
Megrendelő igényét egyedi megrendelésben, írásban közli Vállalkozóval. Az egyedi megrendelés tartalmazza a feladat meghatározását, valamint a teljesítés igényelt határidejét, és amennyiben indokolt a teljesítés helyét, valamint teljesítés részleteivel kapcsolatos információkat. Vállalkozó a kapott információk alapján 5 munkanapon belül tájékoztatást készít, ami tartalmazza a vállalási határidőt, és a felhasználásra kerülő fejlesztői órák számát. Megrendelő ezen információk megrendelésben történő rögzítését követően rendeli meg írásban az igényelt szolgáltatást.
Az ellenérték kifizetése a teljesítési szakaszokat követően utólag, egy összegben, az egyedi megrendelés alapján végzett szolgáltatás esetében pedig megrendelésenként - a Kbt. 135. § (1) szerinti teljesítésigazolás tartalmának és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-i szerint, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül banki átutalással történik.
AK előleget nem biztosít.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF
Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135.§ (6) szerint
Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér szabályai a szerződéstervezetben.
A kötbérek esetén irányadó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése.
Részletes feltételek közbeszerzési dokumentumokban és a szerződéstervezet 3 Vállakozóidíj és 4 .pontja Teljesítési igazolása Vállalkozói díj kifizetése pontban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/05/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/05/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu.
Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Ajánlatkérő elrendeli az újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség újabb hiánypótlásra.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (http://nekszt.hu) látja el. Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken.
2) Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel/ajánlattevőkkel (AT)
Az ajánlatot (annak részeként a felhívás és a KD által előírt nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani)
3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
a. felolvasólapot az ajánlati árral, áfa nélkül HUF-ban
b. a Kbt. 66.§(2) és 66.§(6), adott esetben 65.§(7) bekezdések szerinti nyilatkozatokat
c. közös aj.tététel esetén együttműködési megállapodást [Kbt. 35. §]
EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT-k/kapacitás nyújtók képviseletében az AT teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös AT-k Kbt. 35. § (6) szerinti egyetemleges felelősségét)
d. AT (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást
e. cégkivonatot (vagy annak elérhetőségét-URL), ha az ingyenes elektronikus adatbázisból AK számára nem elérhető, változásbejegyzés iratait vagy nemleges nyilatkozat
4) Kiegészítő tájékoztatás iránti igényt (kérdés) küldése kizárólag írásban az EKR-en keresztül
5) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44. § szerint
7) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség AT-t terheli.
8) Valamennyi időpont/határidő a közép-európai idő (CET) szerint
9) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot [Kbt. 75. § (6)]
10) Kiegészítés III.1.3) ponthoz: AK a minősített AT-k jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg a műszaki-szakmai alkalmassági feltételeit, azok igazolását (III.1.3) pont) [321/2015.(X. 30.) Kr. 30.§(4)]
11) Az EMF-ben és KD-ban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., a Ptk. és a 424/2017. (XII. 19.) Kr. előírásai, valamint a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.
12.)Az ajánlatkérő a ki nem zárt ajánlattevő(k) által benyújtott, érvényes ajánlatokat a legjobb ár érték arány alapján [Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont] – bírálja el. Az eljárás nyertese azon ajánlattevő, aki (amely) a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot ajánlja az ajánlatkérő számára.
13.) AK jelen eljárásban a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza, mivel az AK igényeinek a II.2.4) pontban és KD-ben megjelölt elvárások által konkrétan meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja [Kbt. 76. § (5)]
14.) Árrészletező táblázat Kiadott iratminta szerinti (KD) és amely végösszege a felolvasólap ajánlati ára
15.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a forráskód és a továbbfejlesztés joga az NMHH—é.
16.) Szakmai önéletrajz csatolása olyan módon, hogy abból az M/2 alkalmasságnak való megfelelés megállapítható legyen.
18.) Rendelkezésre állási nyilatkozat csatolása szakemberek tekintetében.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges