Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/96
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.19.
Iktatószám:8442/2020
CPV Kód:50344200-0
Ajánlatkérő:Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Teljesítés helye:Kaposvár közigazgatási területe a Gépfelsorolási jegyzék szerint
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93354484
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mach Tamás
Telefon: +36 82501581
E-mail: kozbref@kaposvar.hu
Fax: +36 82501586
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.kaposvar.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000417532020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000417532020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kamerarendszer karbantartása
Hivatkozási szám: EKR000417532020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50344200-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által működtetett térfigyelő kamerarendszer, a központi adatrögzítési berendezések, megjelenítők, vezérlők karbantartási és szükség szerinti javítási munkálatainak elvégzése tárgyban 24 hónapos időszakra.
Berendezésjellegtől független szolgáltatások:
 rendszerleállás esetén Kivitelezővel fel kell venni a kapcsolatot, a hiba jellegétől függően pedig vagy a jótállás keretein belül történő javításra felszólítani, vagy a rendszer helyreállítását 3 órán belül megkezdeni minden nap éjjel-nappal, egyéb meghibásodás esetén a hibabejelentést követő 6 órán belül éjjel-nappal minden nap
 a berendezés működésével, használatával kapcsolatos telefonos információbiztosítás,
 a rendszer működését kritikusan akadályozó hiba esetén Kivitelezővel fel kell venni a kapcsolatot, a hiba jellegétől függően vagy a jótállás keretein belül történő javításra felszólítani, vagy a helyszínen nem javítható berendezések javítását megkezdeni, a javítás idejére pedig díjmenetesen hasonló funkciójú cserekészüléket biztosítani.
 a megelőző karbantartási feladatok tervezése, ajánlatkérő igénye esetén karbantartási terv készítése, egyeztetése
 a rendszer működtetésével, bővítésével, szolgáltatásaival kapcsolatos szaktanácsadás
 kapcsolódó szolgáltatókkal vagy együttműködő szolgáltatókkal a szakmai-műszaki problémák egyeztetése, zavaridők minimalizálása érdekében
 a jótállás keretein kívül eső berendezések üzemszerű, szakszerűen kezelt működése közben keletkezett hibák elhárítása, a hibabejelentések nyilvántartása, incidenskezelési és eszköz-nyilvántartási feladatok ellátása, meghibásodás esetén nyertes ajánlattevő maximum 5 napon belül köteles a hiba javítását megkezdeni és a megkezdéstől számított 10 napon belül befejezni,
 folyamatos programmódosítást a felmerülő igényeknek megfelelően, a munkálatok során szükséges minden egyéb eszközt, felszerelést (beleértve a magasban végzett munkavégzéshez szükséges emelőszerkezeteket, létrákat is) nyertes ajánlattevő kell biztosítania, ezekért külön díjtétel nem számítható fel ajánlatkérő részére
Tűzjelző berendezésekre vonatkozó szolgáltatások:
• Ajánlatkérő figyelmének felhívása, az esetleges törvényi-, jogszabályi kötelezettsége be nem tartása esetén
CCTV rendszerekre vonatkozó szolgáltatások:
• Ajánlatkérő rendszerében lévő 3 havonkénti tisztítása, az előírt technológiáknak megfelelően, a rendszer Kivitelezőjével egyeztetett módon és általa ajánlott tisztítószerrel, kamera fókuszok, látóterek ellenőrzése, kamerák beállításainak 3 havonkénti ellenőrzése
Informatikai eszközökre, rendszerekre vonatkozó szolgáltatások:
• rack szekrény 3 havonkénti portalanítása a rendszer Kivitelezőjével egyeztetett módon, csatlakozások ellenőrzése,
• szerver hűtőrendszerének 3 havonkénti tisztítása, szűrő cserék elvégzése a rendszer Kivitelezőjével egyeztetett módon.
Vezeték nélküli adatátviteli hálózat:
• az adatátviteli utak sebességét, elérhetőségét befolyásoló környezeti tényezők (fák) folyamatos figyelemmel kísérése, beavatkozás szükségessége esetén jelentés a kapcsolattartó felé.
Napelemes rendszerek:
• napelem felületek tisztítása az időjárási viszonyokhoz igazodva. (pl. jég- és hó mentesítés, valamint a felületen képződő szennyeződések eltávolítása)
• csatlakozások ellenőrzése
Szigetüzemű rendszerek:
• 48 óránként az akkumulátorok cseréje feltöltött, üzembiztos, min. 80Ah teljesítményű ipari kapacitású egységekre az alábbi helyszíneken:
- 610-es főút Taszár irányából (rendszámfigyelő) CABERO 2 db akkumulátor
- Árvízi kapu 1 db akkumulátor
- Deseda kerékpárút (2 helyszín) 2+2 db akkumulátor
- Deseda kerékpárút füredi oldal 2 kamera 2 db akkumulátor
Létesítményhatárok:
Nyertes ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége a felszerelt berendezések természetes létesítményhatáráig terjed. Ezek a következők:
Tűzjelző központ esetében: (helyszín: Kossuth tér 1.)
 a tápellátó berendezés hálózati csatlakozó pontja
 a berendezés földelő rendszerének csatlakozó pontja
Vagyonvédelmi végberendezések esetében: (helyszín: Kossuth tér 1.)
 a tápellátó berendezés hálózati csatlakozó pontja
 a berendezés földelő rendszerének csatlakozó pontja
Strukturált hálózat esetében:
 a kábelrendező (Rack szekrény)
 a hálózat csatlakozó aljzata (fali aljzat) + patch kábel
CCTV rendszer végberendezések esetében:
 a tápellátó berendezés hálózati csatlakozó pontja
 a berendezés földelő rendszerének csatlakozó pontja
Beléptető rendszer végberendezések esetében: (helyszín: Kossuth tér 1.)
 a tápellátó berendezés hálózati csatlakozó pontja
 a berendezés földelő rendszerének csatlakozó pontja
Napelem rendszer esetében:
 a napelem panel felületi területe
 az akkumulátor pakkok föld-doboza
Vezeték nélküli hálózat esetében:
 a tápellátó berendezés hálózati csatlakozó pontja
 a berendezés földelő rendszerének csatlakozó pontja
 az antennák szórási felülete
Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
II.1.5)
Becsült érték: 1 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok tételét tekintettel ara, hogy a közbeszerzési eljárás tárgyának megvalósítása részekre bontva a gazdasági észszerűséggel és a teljesítés hatékonyságával ellentétes lenne.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Kamerarendszer karbantartása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50610000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Kaposvár közigazgatási területe a Gépfelsorolási jegyzék szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Berendezésjellegtől független szolgáltatások:
 rendszerleállás esetén Kivitelezővel fel kell venni a kapcsolatot, a hiba jellegétől függően pedig vagy a jótállás keretein belül történő javításra felszólítani, vagy a rendszer helyreállítását 3 órán belül megkezdeni minden nap éjjel-nappal, egyéb meghibásodás esetén a hibabejelentést követő 6 órán belül éjjel-nappal minden nap
 a berendezés működésével, használatával kapcsolatos telefonos információbiztosítás,
 a rendszer működését kritikusan akadályozó hiba esetén Kivitelezővel fel kell venni a kapcsolatot, a hiba jellegétől függően vagy a jótállás keretein belül történő javításra felszólítani, vagy a helyszínen nem javítható berendezések javítását megkezdeni, a javítás idejére pedig díjmenetesen hasonló funkciójú cserekészüléket biztosítani.
 a megelőző karbantartási feladatok tervezése, ajánlatkérő igénye esetén karbantartási terv készítése, egyeztetése
 a rendszer működtetésével, bővítésével, szolgáltatásaival kapcsolatos szaktanácsadás
 kapcsolódó szolgáltatókkal vagy együttműködő szolgáltatókkal a szakmai-műszaki problémák egyeztetése, zavaridők minimalizálása érdekében
 a jótállás keretein kívül eső berendezések üzemszerű, szakszerűen kezelt működése közben keletkezett hibák elhárítása, a hibabejelentések nyilvántartása, incidenskezelési és eszköz-nyilvántartási feladatok ellátása, meghibásodás esetén nyertes ajánlattevő maximum 5 napon belül köteles a hiba javítását megkezdeni és a megkezdéstől számított 10 napon belül befejezni,
 folyamatos programmódosítást a felmerülő igényeknek megfelelően, a munkálatok során szükséges minden egyéb eszközt, felszerelést (beleértve a magasban végzett munkavégzéshez szükséges emelőszerkezeteket, létrákat is) nyertes ajánlattevő kell biztosítania, ezekért külön díjtétel nem számítható fel ajánlatkérő részére
Tűzjelző berendezésekre vonatkozó szolgáltatások:
• Ajánlatkérő figyelmének felhívása, az esetleges törvényi-, jogszabályi kötelezettsége be nem tartása esetén
CCTV rendszerekre vonatkozó szolgáltatások:
• Ajánlatkérő rendszerében lévő 3 havonkénti tisztítása, az előírt technológiáknak megfelelően, a rendszer Kivitelezőjével egyeztetett módon és általa ajánlott tisztítószerrel, kamera fókuszok, látóterek ellenőrzése, kamerák beállításainak 3 havonkénti ellenőrzése
Informatikai eszközökre, rendszerekre vonatkozó szolgáltatások:
• rack szekrény 3 havonkénti portalanítása a rendszer Kivitelezőjével egyeztetett módon, csatlakozások ellenőrzése,
• szerver hűtőrendszerének 3 havonkénti tisztítása, szűrő cserék elvégzése a rendszer Kivitelezőjével egyeztetett módon.
Vezeték nélküli adatátviteli hálózat:
• az adatátviteli utak sebességét, elérhetőségét befolyásoló környezeti tényezők (fák) folyamatos figyelemmel kísérése, beavatkozás szükségessége esetén jelentés a kapcsolattartó felé.
Napelemes rendszerek:
• napelem felületek tisztítása az időjárási viszonyokhoz igazodva. (pl. jég- és hó mentesítés, valamint a felületen képződő szennyeződések eltávolítása)
• csatlakozások ellenőrzése
Szigetüzemű rendszerek:
• 48 óránként az akkumulátorok cseréje feltöltött, üzembiztos, min. 80Ah teljesítményű ipari kapacitású egységekre az alábbi helyszíneken:
- 610-es főút Taszár irányából (rendszámfigyelő) CABERO 2 db akkumulátor
- Árvízi kapu 1 db akkumulátor
- Deseda kerékpárút (2 helyszín) 2+2 db akkumulátor
- Deseda kerékpárút füredi oldal 2 kamera 2 db akkumulátor
Létesítményhatárok:
Nyertes ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége a felszerelt berendezések természetes létesítményhatáráig terjed. Ezek a következők:
Tűzjelző központ esetében: (helyszín: Kossuth tér 1.)
 a tápellátó berendezés hálózati csatlakozó pontja
 a berendezés földelő rendszerének csatlakozó pontja
Vagyonvédelmi végberendezések esetében: (helyszín: Kossuth tér 1.)
 a tápellátó berendezés hálózati csatlakozó pontja
 a berendezés földelő rendszerének csatlakozó pontja
Strukturált hálózat esetében:
 a kábelrendező (Rack szekrény)
 a hálózat csatlakozó aljzata (fali aljzat) + patch kábel
CCTV rendszer végberendezések esetében:
 a tápellátó berendezés hálózati csatlakozó pontja
 a berendezés földelő rendszerének csatlakozó pontja
Beléptető rendszer végberendezések esetében: (helyszín: Kossuth tér 1.)
 a tápellátó berendezés hálózati csatlakozó pontja
 a berendezés földelő rendszerének csatlakozó pontja
Napelem rendszer esetében:
 a napelem panel felületi területe
 az akkumulátor pakkok föld-doboza
Vezeték nélküli hálózat esetében:
 a tápellátó berendezés hálózati csatlakozó pontja
 a berendezés földelő rendszerének csatlakozó pontja
 az antennák szórási felülete
2020.Karbantartás Műszaki Tartalom Összesítő
2020. Karbantartás összesítő
Megnevezés / db szám
Akkutöltő 46;
Analóg kamera 7;
Hikvision IP kamera - 2 Megapixel 5;
Hikvision IP kamera - 3 Megapixel 10;
Hikvision IP kamera - 4 Megapixel 165;
Hikvision IP PTZ kamera - 4 Megapixel 2;
Kis kapacitású antenna 146;
Kliens számítógép 8;
Közepes kapacitású antenna 85;
Munka akkumulátor 61;
Nagy kapacitású antenna 24;
Napelem 8;
Optikai konverter 9;
Rendszámolvasó kamera 16;
Rendszámolvasó kliens számítógép 4;
Router 5;
Switch 112;
Szerver számítógép 10;
Szünetmentes tápegység 14;
Techson box kamera - 2 Megapixel 3;
Techson box kamera - 3 Megapixel 2;
Techson IP kamera - 3 Megapixel 72;
Techson IP kamera - 4 Megapixel 3;
Techson IP PTZ dome kamera - 2 Megapixel 17;
Szolár töltő 8;
TV 10;
Monitor 9;
Videoserver 15.
Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A III.1.3-M.2.1 pontban meghatározott szakember kamerarendszerek karbantartásával összefüggésben szerzett szakmai tapasztalata (darab, minimum: 0 darab, maximum 3 darab) 10
2 A III.1.3-M.2.2 pontban meghatározott szakember kamerarendszerek karbantartásával összefüggésben szerzett szakmai tapasztalata (darab, minimum: 0 darab, maximum 3 darab) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár – (karbantartási díj; javítási díj) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A II.2.5) Értékelési szempontok pont kiegészítéseként Ajánlatkérő az alábbiakban rögzíti az Ajánlati ár rovat, mint értékelési szempont egyes alszempontjait és a hozzájuk tartozó súlyszámokat:
1. Ajánlati ár - Karbantartási díj (nettó Ft / hónap) / Értékelési részszempont alszempontjának súlyszáma: 70
2. Ajánlati ár - Javítási díj (nettó Ft / óra) / Értékelési részszempont alszempontjának súlyszáma: 10
Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstromszáma: 00314 / 01040

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően ajánlattevőnek az előírt kizáró okok tekintetében egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és / vagy a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárás során
- a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) pontja szerint eljárva ki fogja zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik;
- a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja szerint eljárva ki fogja zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § -a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése értelmében az ajánlattevő ezen nyilatkozatában köteles kitérni az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetre is (A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha Ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését).
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő az igazolási módok tekintetében hivatkozik a Kbt. 114. § (2) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. §-ra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő tárgyi eljárás vonatkozásában nem határoz meg pénzügyi és gazdasági alkalmasság minimumkövetelményeket.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő tárgyi eljárás vonatkozásában nem határoz meg pénzügyi és gazdasági alkalmasság minimumkövetelményeket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdése, továbbá 22-24. § -ainak a Kbt. harmadik része szerinti lefolytatott közbeszerzési eljárásra vonatkozó rendelkezései szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket.
M.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő köteles csatolni az eljárást megindító felhívásban rögzített vizsgált időszakban teljesített legjelentősebb referenciáinak ismertetését.
Az ismertetőben meg kell adni legalább:
(i) a szerződést kötő másik fél megnevezését,
(ii) a szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),
(iii) a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal), továbbá
(iv) nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 23. § - a alapján tárgyi alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21/A pontjára tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja, (2) bekezdés a) pontja és (3) bekezdés a) pontja alkalmazásában az Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M.2. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevő ismertesse azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a nevét cégszerű nyilatkozattal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A végzettség/képzettség az iskolai vagy nem iskolai képzésről készült oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó.
Az önéletrajzokban a szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak-e állni.
Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot, amelyben nyilatkozik arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, ugyanakkor részletes adatokat nem köteles megadni.
Az igazolási módok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, a jelen beszerzés tárgyával megegyező referenciával, amely legalább 180 darab térfigyelő kamerából álló térfigyelő kamerarendszer és a hozzá tartozó vezeték nélküli hálózat és központi adatrögzítési berendezések, megjelenítők, vezérlők karbantartási és / vagy javítási munkáira vonatkozik.
Ajánlattevő tárgyi alkalmassági követelménynek való megfelelését több szerződéssel is igazolhatja.
Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél konzorciumi tagként, vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során.
Közös ajánlattevőként vagy projekttársaság tagjaként történő teljesítés esetén a saját teljesítés értéke, vagy az ellenszolgáltatás nettó összegének % -a is megjelölendő.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:
M.2.1. legalább 1 fő informatikai rendszer programozó és/vagy mérnök informatikus végzettséggel és elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő szakvizsgával rendelkező szakember, aki rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes E-ON szerelő bizonyítvánnyal és Alcoma, Infinet, Geodesy antennatípusok programozásáról, üzemeltetéséről szóló tanúsítvánnyal, képesítéssel;
M.2.2. legalább 1 fő informatikai rendszer programozó és/vagy mérnök informatikus végzettséggel és elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő szakvizsgával rendelkező szakember, akik rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes E-ON szerelő bizonyítvánnyal és Techson kameratípusok és NUUO IP, Techson LPR szoftverek programozásáról, üzemeltetéséről szóló tanúsítvánnyal, képesítéssel
M.2.3. legalább 1 fő, aki rendelkezik adatvédelmi tisztviselői (DPO – Data Protection Officer) tanúsítvánnyal és / vagy TÜV (titkos ügykezelő vizsga) vizsgával.
A szakemberek között az átfedés megengedett.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződéstervezetben alkalmazott szerződést megerősítő mellékkötelezettségeket, illetve megkövetelt biztosítékokat:
- Késedelmi kötbér (alapja: havi nettó karbantartási ajánlati ár, mértéke: 2,0 % / naptári nap, maximuma: meghiúsulási kötbér)
- Hibás teljesítési kötbér (alapja: havi nettó karbantartási ajánlati ár, mértéke: 2,0 % / naptári nap, maximuma: meghiúsulási kötbér)
- Meghiúsulási kötbér (alapja: kettő havi nettó karbantartási ajánlati ár, mértéke: 20 %)
- Jótállás: 12 hónap
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályokra való hivatkozásokat:
A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:
- Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény;
- Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
- Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
- Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
- Számvitelről szóló 2000. évi C. tv.
Ajánlatkérő kifejezetten hivatkozik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) vagy (3) bekezdésre, valamint a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseire.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel (u.n. projekttársasággal) valósítsa (vagy valósítsák) meg.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/06/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/06/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor. Az ajánlat(ok) felbontásánál (ismertetésénél) kizárólag a Kbt. 68. § (3) bekezdésében rögzített személyek, valamint szervezetek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Az eljárást megindító felhívás VI.3.12. pontjában meghatározottak szerint.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. A ponthatárok és a módszerek ismertetése, amellyel az Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
Ponthatárok: 0-10
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában; 2020. március 25. napján jelent meg) az 1-2. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A.1. aa) pont) a 3-4. részszempont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet A.1. ab) pont) módszerét alkalmazza.
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak.
Azon értékelési részszempont esetében, amellyel összefüggésben meghatározta a megajánlás legkedvezőbb mértékét, ott Ajánlatkérő a legkedvezőbb mértéket meghaladó megajánlások esetében a képletbe a legkedvezőbb mértékű megajánlás értékét rögzíti (azaz a számítást ezen értékkel fogja elvégezni).
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.
2. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági (minimum)követelményt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése).
3. Ajánlatkérő azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
4. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontja szerinti információk ajánlatban történő megjelölését (A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!).
5. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § -a szerint biztosítja.
6. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az összegezésben a második legkedvezőbb ajánlattevőt is meg kívánja nevezni.
8. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges