Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/96
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.19.
Iktatószám:8671/2020
CPV Kód:72262000-9
Ajánlatkérő:MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye/telephelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38181434
Postai cím: Nádor Utca 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mészáros Tamás
Telefon: +36 14281731
E-mail: meszaros.tamas@mfb.hu
Fax: +36 14281732
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mfb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000396112020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000396112020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Oracle Apex alapú rendszerek továbbfejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000396112020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlattevőnek a szerződés aláírásától kezdődően a szerződés végéig rugalmasan lehívható szakértői keretet kell biztosítania az Oracle Application Express (Oracle APEX) alapú alkalmazások műszaki tervezési, fejlesztési és egyéb szakértői feladatainak támogatására.
A szakértői keret terhére lehívni tervezett főbb tevékenységek:
• Már működő, Oracle APEX alapú informatikai rendszerek továbbfejlesztésével kapcsolatos szakértői (jellemzően fejlesztői) tevékenység
• Új informatikai rendszerek megvalósítása Oracle APEX alapokon
Ajánlatkérő a fejlesztői keretet a fent felsorolt feladatok, valamint a ma még nem ismert, jövőben keletkező fejlesztési feladatok megoldásához időben eltérő ütemezéssel, illetve a feladatok átfedésével is igénybe veheti. A fejlesztői keretből lehívásra kerülő napszám az igénybevétel alapján kerül elszámolásra.
Amennyiben a fejlesztői keret nem, vagy nem teljes mértékben kerül igénybevételére, úgy a szerződés lejárta után a le nem hívott fejlesztői keret elveszik. A szerződés keretösszege: nettó 55 000 000 Ft A részletes feladatleírást a követelményspecifikáció tartalmazza.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés tárgyának jellege nem teszi azt lehetővé, negatívan hatna a szerződés teljesítésének körülményeire (szerződést biztosító mellékkötelezettségek, felelősség, minőség kérdése, stb.), azaz gazdasági, minőségi, és a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontokat figyelembe véve ésszerűtlen.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Oracle APEX alapú rendszerek továbbfejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye/telephelye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlattevőnek a szerződés aláírásától kezdődően a szerződés végéig rugalmasan lehívható szakértői keretet kell biztosítania az Oracle Application Express (Oracle APEX) alapú alkalmazások műszaki tervezési, fejlesztési és egyéb szakértői feladatainak támogatására.
A szakértői keret terhére lehívni tervezett főbb tevékenységek:
• Már működő, Oracle APEX alapú informatikai rendszerek továbbfejlesztésével kapcsolatos szakértői (jellemzően fejlesztői) tevékenység
• Új informatikai rendszerek megvalósítása Oracle APEX alapokon
Ajánlatkérő a fejlesztői keretet a fent felsorolt feladatok, valamint a ma még nem ismert, jövőben keletkező fejlesztési feladatok megoldásához időben eltérő ütemezéssel, illetve a feladatok átfedésével is igénybe veheti. A fejlesztői keretből lehívásra kerülő napszám az igénybevétel alapján kerül elszámolásra.
Amennyiben a fejlesztői keret nem, vagy nem teljes mértékben kerül igénybevételére, úgy a szerződés lejárta után a le nem hívott fejlesztői keret elveszik. A szerződés keretösszege: nettó 55 000 000 Ft A részletes feladatleírást a követelményspecifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány alkalmassági minimumkövetelményen felüli tapasztalata 40
2 2.1. Az M.2.1. keretében bemutatott szakember a minimumkövetelményen felül rendelkezik további Oracle APEX alapú rendszerfejlesztési tapasztalattal ( hónap) 20
3 2.2. Az M.2.2.keretében bemutatott szakember a minimumkövetelményen felül rendelkezik pénzügyi intézményi területen Oracle alapú informatikai megoldások bevezetésében szerzett tapasztalattal(hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Vállalkozói napidíj (nettó Ft/nap) / Súlyszám: 60
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/07/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/11/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP VEKOP forrás
II.2.13) További információ
A II.2.7) pontban a szerződés időtartama a következők szerint értelmezendő: a szerződés mindkét fél általi aláírásától
a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 2021. november 30-ig terjedő határozott időtartam. A II.2.7) pontban a szerződés
kezdő időpontjaként feltüntetett dátum tervezett időpont.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. §-a szerint kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában foglaltakat a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlattevőnek továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján nyilatkozni kell, hogy nem von be a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 65. § (4) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolni kell a felhívás megküldésének napját megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (Oracle alapú informatikai rendszerek fejlesztése) tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Alkalmazandó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (3), (7) bekezdése, a Kbt. 65.§ (7)-(8) bekezdése, a Kbt. 67. (3) bekezdése. Az ajánlat benyújtásakor Ajánlattevőnek csupán arról kell nyilatkoznia, hogy az általa igazolni kívánt P.1. pont szerinti alkalmassági követelmények teljesülnek. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja szerinti dokumentumokat az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti erre irányuló felhívására kell benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben az eljárást megindító felhívás megküldésének napját megelőző 3 (három),
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (Oracle alapú informatikai rendszerek fejlesztése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el a 8 millió Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1): A Kbt. 65. § (4) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontja, valamint a 21. § (3a) bek. a) pontja szerint Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző három év (36 hónap) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése és a 23. §-a alapján.Az alkalmassági követelményeknek való megfelelőség igazolható az Ajánlattevő, ill. az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. A nyilatkozatnak, ill. a referenciaigazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: a teljesítés kezdő és befejező időpontja, a szerződést kötő másik fél neve és címe, a szolgáltatás tárgya és mennyisége, az információt adó személy neve és telefonszáma, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt. Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó vállalkozásra eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során, kivéve a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerinti esetet. M.2): A Kbt. 65. § (4) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlat tartalmazza azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a bemutatott szakemberekkel milyen jogviszonyban áll. Csatolni kell a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, a képzettséget igazoló okiratok (diploma) másolatát, A szakmai önéletrajz részletesen – dátumokkal (év/hó) - térjen ki a szakember szakmai gyakorlatára, és beazonosíthatóan – pl. kiemeléssel (pl. félkövér, dőlt vagy aláhúzott betűkkel), lábjegyzettel, egyéb módon – jelölje a felhívásban előírt M.2. alkalmassági feltételnél meghatározott releváns tapasztalatot.A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az Ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz. Egyazon időben párhuzamosan több munkavégzésre irányuló jogviszony keretében (vagy több projektben) szerzett szakmai tapasztalat hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben
maximálisan 12 hónap számítható, függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több munkavégzésre irányuló jogviszony ( vagy projekt) keretében dolgozott. Alkalmazandó a Kbt. 65. § (7) bekezdése és a Kbt. 67.§ (3) bekezdése. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet, és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az M.2.1., M.2.2., alkalmassági követelménynek való megfelelősség érdekében ugyanazon szakember nem mutatható be. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 114.§ (2) bekezdése alapján az ajánlat benyújtásakor
Ajánlattevőnek csupán arról kell nyilatkoznia, hogy az általa igazolni kívánt M1), M2) pont szerinti alkalmassági követelmények teljesülnek. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a), b) pontja szerinti dokumentumokat ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti erre irányuló felhívására köteles benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem tud bemutatni az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) legalább 1 db, a közbeszerzés tárgya szerinti, szerződésszerűen teljesített, banki és/vagy hitelintézeti és/vagy egyéb pénzügyi vállalkozási területen szerzett, hitelezési folyamatot támogató Oracle APEX alapú rendszerfejlesztési referenciát. M.2) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem tud bemutatni M.2.1. legalább 1 fő, a teljesítésben részt vevő, felsőfokú egyetemi vagy főiskolai végzettségű – informatikai, vagy villamosmérnöki, vagy azzal egyenértékű képzettséggel rendelkező – olyan szakembert, aki minimum 12 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik Oracle APEX alapú rendszerek fejlesztésében; M.2.2. legalább 1 fő, a teljesítésben részt vevő, felsőfokú egyetemi vagy főiskolai végzettségű – informatikai, vagy villamosmérnöki, vagy azzal egyenértékű képzettséggel rendelkező – olyan szakembert, aki minimum 24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik Oracle adatbázisra épülő (nem Oracle APEX alapú) informatikai rendszerek fejlesztésében;
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi és meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben részletezettek szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő előleget nem fizet. A számla benyújtásának a feltétele a Kbt. 135.§ (1) bekezdése szerinti teljesítési igazolás kiállítása.Ajánlatkérő részfizetésre a szerződéstervezetben foglaltak szerint biztosít lehetőséget. A (rész)számla kiegyenlítése, figyelemmel a Ptk.6:130.§ (1)-(2) bekezdésére, a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül átutalással történik. A szerződés 2014-2020 programozási időszakbanaz egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) 65.pontja szerinti utófinanszírozási kategóriába tartozik. Az ellenszolgáltatás kifizetésére vonatkozó részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. A kapcsolódó projekt megnevezése: VEKOP, illetve GINOP. A támogatás mértéke: az Elkülönítési szabályzatokban foglaltaknak megfelelően.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdése alapján nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/06/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/06/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR. https://ekr.gov.hu (Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie.)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a Kbt.68.§ (1b),(1c) bek. alapján az EKR-ben történik. A bontást az EKR végzi el akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az Ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak a Kbt. 68. § rendelkezései szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) korm. rend. 15. §-ára.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 71. § (6) bek. alapján lehetővé tett korlátozásokat.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Ár szempont esetében fordított arányosítás, a Kbt. 76. § (3) b.) pontnak megfelelően megadott minőségi szempontok tekintetében közvetlen pontkiosztás, részletes módszer és képletek a kiadott közbeszerzési dokumentációban.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: Határidőre benyújtott ajánlatnak csak azok minősülnek, amelyek a felhívásban meghatározott határidőig az EKR rendszeren keresztül felöltésre kerülnek. A beérkezés időpontjáról az EKR rendszer visszaigazolást küld. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdése alapján nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében. Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer. Az értékelés során adható pontszám minden részszempontszempont és alszempont esetén azonos 0-100 pont. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a 2.1.-2.2. alszempontok tekintetében az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, melyre és az annál kedvezőbb vállalásra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú (100) pont jár:2.1.: 36 hónap, 2.2.:48 hónap. A 2.1.-2.2. alszempontok tekintetében az ajánlati elemre vonatkozó legkedvezőtlenebb megajánlás 0 hónap lehet, melyre Ajánlatkérő az értékelési ponthatár alsó határával egyező számú (0) pontot ad. A 2.2. értékelési alszempont tekintetében - "pénzügyi intézményi terület": banki és/vagy hitelintézeti és/vagy egyéb pénzügyi vállalkozási hitelezési vagy pénzügyi befektetési vagy banki garancia kezelő; -"bevezetésben szerzett tapasztalat": tanácsadás, tervezés, fejlesztés. A ”Vállalkozói napidíj” értékelési szempont esetében az értékelés módszere a fordított értékarányosítás, a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. „A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány alkalmassági minimumkövetelményen felül tapasztalata" értékelési szempont esetében a pontkiosztás módszerén belül a dokumentáció 11.1. pontja szerinti függvényt alkalmazni. Az értékelés módszerének részletes ismertetését a Dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg. A közbeszerzési eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Név: dr. Csaba Ildikó; lajstromszám:00024; e-mail cím: csaba.ildiko@mfb.hu; levelezési cím: 1051 Budapest, Nádor u.31. valamint dr. Mester Orsolya; lajstromszám:00398; e-mail cím: mester.orsolya@mfb.hu; levelezési cím: 1051 Budapest, Nádor u.31.
Az ajánlattevő ajánlatának tartalmaznia kell: a) a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot; b) a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot ; c) a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti Felolvasólapot ; d) a 321/2015(X.30.) Korm. rendelet 17. §-a szerinti nyilatkozatot a felhívásban meghatározott kizáró okok hiányáról; e) a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti, valamint a 321/2015(X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozók, valamint az eljárásba bevonni kívánt, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek vonatkozásában; f) a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot az alkalmassági követelményre vonatkozóan; g) az Ajánlattevő képviseletében a benyújtásra kerülő dokumentumokat aláíró személy cégkivonat szerinti cégjegyzési jogosultságát igazoló hatályos aláírási címpéldányát, vagy aláírás mintáját egyszerű másolatban, meghatalmazott esetén a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő meghatalmazás egyszerű másolatát, amely tartalmazza a meghatalmazott személy aláírás-mintáját is; h) amennyiben cégadataiban a kivonat vagy igazolás (magyarországi bejegyzésű társaság esetén a cégkivonat) alapján változásbejegyzés (vagy adatváltozás) van folyamatban, abban az esetben csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolását egyszerű másolat formájában; i) közös ajánlattétel esetén a közös ajánlatot benyújtóknak az ajánlathoz csatolniuk kell az összes érintett Ajánlattevő által cégszerűen aláírt megállapodást, amely tartalmazza az Ajánlattevők adatait (név, székhely), és amelyben egyértelműen megjelölik a képviseletre feljogosított – konzorciumot vezető – Ajánlattevő nevét. A megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá a közös Ajánlattevők közötti együttműködés szabályait, a feladatmegosztást, valamint nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy közös Ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemleges felelősséget vállalnak. A közös ajánlat benyújtására a Kbt. 35. §-át kell megfelelően alkalmazni. A közös ajánlattételt létrehozó szerződés az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatóság nem függ felfüggesztő, hatályba léptető, illetve bontó feltételtől, valamint harmadik személy vagy hatóság jóváhagyásától. Nyertesség esetén a közös ajánlattételt létrehozó szerződésnek érvényesnek kell lenni a szerződésből fakadó valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítéséig.
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) e)-t. Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezései szerint kell eljárni.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges