Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/97
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.20.
Iktatószám:8783/2020
CPV Kód:85120000-6
Ajánlatkérő:Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet
Teljesítés helye:Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet (1023 Budapest, Frankel Leó út 25-29.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egészségügyi Intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32427860
Postai cím: Frankel Leó Út 25-29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Prof. Dr. Poór Gyula főigazgató
Telefon: +36 14388300
E-mail: info@orfi.hu
Fax: +36 12122676
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.orfi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.orfi.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000212982020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000212982020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Egészségügyi Intézmény
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: FT-1247/ORFI/2020–MRI felvételek távleletezése
Hivatkozási szám: EKR000212982020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85120000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő részére MRI felvételek radiológiai távleletezésének szakmai szabályoknak, illetve előírásoknak megfelelő értékelésének, illetve leletezésének magas színvonalú elvégzése közreműködői szerződés keretében a szerződés hatályba lépésétől számított 48 hónapig, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet, a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet, továbbá a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet, valamint a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályi rendelkezések és szakmai irányelvek alapján.
Nyertes ajánlattevő feladata, hogy MRI felvétel radiológiai távleletezési tevékenység ellátásához a szükséges szakmai, személyi és tárgyi feltételeket biztosítsa.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Figyelemmel a közbeszerzés tárgyában megadott MRI felvételek radiológiai távleletezése szolgáltatás szigorú jogszabályi szakmai előírásaira, a feladat nem bontható meg. Kizárólag komplett ajánlat adható a szolgáltatás teljes körére.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: FT-1247/ORFI/2020–MRI felvételek távleletezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85120000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet (1023 Budapest, Frankel Leó út 25-29.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Havonta átlag 600 darab régió radiológiai távleletezésének szakmailag magas színvonalú elvégzése, a Megrendelő által küldött felvételek elektronikus fogadása, és max. 3-5 munkanapon belül az értékelt leletek eljuttatása Ajánlatkérő részére.
Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak, a közbeszerzési dokumentáció III. fejezet Műszaki leírásban megadottak, a hatályos jogszabályoknak megfelelő, teljeskörű és maradéktalan ellátását tekinti.
Figyelemmel a közbeszerzés tárgyában megadott MRI felvételek radiológiai távleletezése szolgáltatás szigorú jogszabályi szakmai előírásaira, a feladat nem bontható meg. Kizárólag komplett ajánlat adható a szolgáltatás teljes körére.
Értékelési szempontok részletezése: 1. értékelési szempont Szolgáltatás teljes ellenértéke nettó HUF/48 hó Súlyszám: 90. Fordított arányosság elve alapján kerül értékelésre.
2. értékelési szempont Az M.2. a. pont szerinti alkalmassági követelmény tekintetében megnevezett és a teljesítésbe bevonásra kerülő szakember többlet szakmai tapasztalatának időtartama (hónapokban), súlyszám 10.
Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember többlet, azaz a min. megadott 36 hónap feletti szakmai tapasztalata kerül értékelésre. A többlet szakmai tapasztalat hiánya =0 pont. A max megadott 24 hónap vagy annál több időtartam megajánlása =10 pont. A max megadott hónap szakmai tapasztalat, vagy annál hosszabb megajánlása is a maximális 10 pontot kapja. Kizárólag egész hónapok száma ajánlható meg! Az értékelés egyenes arányosság szabályai szerint történik. A bevonásra kerülő szakemberek többlet szakmai tapasztalata kerül értékelésre!
A fenti értékelési szempont alátámasztására, már ajánlattételkor kérjük a bevonásra kerülő megnevezett szakember végzettségét, szakképesítését, szakmai gyakorlatát ismertető okiratok (diploma, bizonyítvány, engedély stb.), szakmai önéletrajz és a rendelkezésre állási nyilatkozat csatolását egyszerű másolatban.
Az 1. értékelési szempont pontozása a fordított arányosság elve alapján történik. A legkedvezőbb tartalmi elem értéke 10 pont, a többi ajánlat tartalmi elemeinek pontszáma 0-10 pont között a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek kiszámításra a fordított arányosság szabályai szerint. (Fordított arányosság a Hatósági útmutató III.A.1.ba pontja alapján 2020/60. szám). Az alkalmazott képlet: (előny a kisebb): ha a legkedvezőbb érték a legkisebb: P = Alegjobb/Avizsgált × (Pmax-Pmin) + Pmin. Ahol, ;Avizsgált a vizsgált paraméter. Alegjobb a legkedvezőbb paraméter. Pmax a maximálisan adható pont: 10. Pmin a minimálisan adható pont: 0.
A 2. értékelési szempont értékelése és pontozása az egyenes arányosság elve alapján történik. A legkedvezőbb tartalmi elem értéke 10 pont, a többi ajánlat tartalmi elemeinek pontszáma 0-10 pont között a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek kiszámításra az egyenes arányosság szabályai szerint. Az alkalmazott képlet: Pvizsgált = (Avizsgált − Alegkedvezőtlenebb)/ (Alegkedvezőbb − Alegkedvezőtlenebb) ∗ (P − P ) + P . Ahol, a vizsgált paraméter. . Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma. Pmax a maximálisan adható pont: 10. Pmin a minimálisan adható pont: 0. A legkedvezőtlenebb érték: 0 hónap
A legkedvezőbb érték: 24 hónap. A legkedvezőtlenebb: Az Ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.) Az M2) alkalmassági köv.-ben megnevezett és a teljesítésbe bevonásra kerülő szakember többletszakmai tapasztalatának időtartama (hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Szolgáltatás teljes ellenértéke nettó HUF/48 hó / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az intézmény tényleges szükségleteinek függvényében a megadott teljes mennyiség 30%-al felfelé eltérhet változatlan szerződéses feltételek mellett.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Nyertes Ajánlattevőnek a szolgáltatást a mindenkor hatályos jogszabályok szigorú betartásával, azok figyelembevételével kell elvégezni. (az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet, a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet, továbbá a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet, valamint a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályi rendelkezések és szakmai irányelvek alapján)
A VI.3.12) pont folytatása a karakterkorlátozás miatt:
13.) Az EKR üzemeltetője minden, az elektronikus közb. részletes szabályairól szóló korm.rend. szerinti üzemszünetet munkanapokon este tizenkilenc óra és hajnali kettő óra közötti időszakra, vagy munkanapokon kívüli időszakra ütemezi. Az EKR üzemeltetője minden olyan előre tervezett technikai tevékenységről köteles az EKR honlapján és saját honlapján tájékoztatót közzétenni legalább 1 munkanappal a tevékenység megkezdése előtt, amely az EKR szolg-nak szünetelését vagy korlátozott működőképességét eredményezi. A közbeszerzésekért felelős miniszter vezetése alatt álló hivatali szervezet által működtetett elektronikus közb. rendszer üzemeltetésére és fenntartására kijelölt szervezet a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közb.i Szolg. és Tanácsadó Kft.-t. ELÉRHETŐSÉG, EKR ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: Üzemeltető ügyfélszolg. e-mail-címe: helpdesk@nekszt.hu. Üzemeltető ügyfélszolg. telefonszáma: +36/1-465-8899 (munkanapokon 8:00-16:00). EKR-használat jogi támogatása: ekr@me.gov.hu. Egyéni hibabejelentés: https://ugyfelszolgalat.nekszt.hu/. Üzemeltetői weboldal: www.nekszt.hu
14.) Az eljárás lebonyolítása folyamatba épített ellenőrzés mellett történik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,
- akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn,
- akivel szemben a Kbt. 62.§ (2) bekezdés a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015 (X.30.) Korm. rend. 17. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek ajánlatában, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonost meg képes megnevezni; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Az egységes európai közb. dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A Kbt. 114/A. §-ban foglaltak alapján, Ajánlattevőknek már ajánlattételkor be kell nyújtania a kizáró okok fenn nem állását és az alkalmassági feltételeknek való megfelelést alátámasztó dokumentumokat.
A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bek. szerint az alvállalkozó, továbbá az adott esetben a kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplő vonatkozásában nem állnak fenn a fentiekben előírt kizáró okok. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. A 321/2015 (X. 30.) Kom. rendelet 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók, mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Figyelemmel a Kbt. 65. § (2) bekezdésben foglaltakra Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi és gazdasági alkalmasság minimumkövetelményeket
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 114/A. §-ban foglaltak alapján, Ajánlattevőknek már ajánlattételkor be kell nyújtania a kizáró okok fenn nem állását és az alkalmassági feltételeknek való megfelelést alátámasztó dokumentumokat!
M/1. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszaszámított 3 éven belül a közbeszerzés tárgyában (MRI felvételek radiológiai távleletezése) teljesített legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése.
A nyilatkozatnak/szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell a következő adatokat: a teljesítés pontos időtartama, (a szolgáltatás megkezdésének és befejésének időpontja, év, hó, nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a teljesítés helye, a szolgáltatás tárgya, mennyisége referenciáról információt adó személy: neve, beosztása, telefon és telefax száma, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az M.1. alkalmassági feltételnek való megfelelés egy vagy több szerződéssel is igazolható.
A legjelentősebb teljesítéseket elegendő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés mértékéig ismertetni és igazolni. Az igazolási mód tekintetében Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerinti referenciaigazolásokat vagy nyilatkozatokat kell benyújtania.
Ajánlatkérő a három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján a 21. § (3) bekezdés a) pontja, pontja alkalmazásában az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M/2. A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. §-ának (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az alkalmasság igazolásába bevont szakemberek végzettségét, szakképesítését, szakmai gyakorlatát ismertető okiratok (diploma, bizonyítvány, engedély stb.) egyszerű másolatának, valamint saját kezű aláírással ellátott önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat benyújtásával történik.
A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
A műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek az ajánlattevők (közös ajánlattevőnek) együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
A műszaki és szakmai alkalmasság igazolása a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint kapacitást nyújtók bevonása esetén a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján történik.
Az M/.2. alkalmassági feltétel teljesítése tekintetében Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (9) bekezdésben foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az ajánlattevő (közös Ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére,
M/1/. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszaszámított három évben legalább 6 hónapon keresztül folyamatosan teljesített, összesen legalább 450/hó régió számot magában foglaló MRI felvételek radiológiai távleletezésére vonatkozó referenciával.
Ajánlatkérő a mennyiséget a Kbt. 65. § (3) bekezdés alapján határozta meg.
M/2. Amennyiben nem rendelkezik, a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. §-ának (3) bekezdés b) pontja alapján, legalább 1 fő radiológus szakorvossal, aki minimum 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik.
A műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek az ajánlattevők (közös ajánlattevőnek) együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
A műszaki és szakmai alkalmasság igazolása a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint kapacitást nyújtók bevonása esetén a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján történik.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Közreműködő a késedelem összege minden elmaradt régió leletezés esetében régiónként és naptári naponként az egy régióra eső leletezési díj 10 %-a,,, legfeljebb azonban a teljes nettó szerződéses érték 15%-a összegű kötbér fizetésére köteles. A kötbér összegét a Megrendelő a soron következő kifizetés összegéből vonja le.
Meghiúsulási kötbér: A teljes nettó szerződéses érték 25%-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumban megadott közreműködői szerződés 5. pontja tartalmazza.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés és az elszámolás is HUF-ban történik. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A közreműködői díjat, a nyújtott szolgáltatás alapján, Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően havonta egy alkalommal, utólag, a Kbt. 135. § (1) (5) és (6) bekezdéseiben foglaltak alapján, a számla dátumától számított 60 napon belül történő átutalással fizeti meg a Ptk. 6: 130. § (1) – (2) –(3) bekezdéseiben foglaltak szerint. Ajánlatkérő a kötelező egészségbiztosítás ellátásáról szóló 1997. évi LXXXIII: törvény 9/A. §-ra figyelemmel a Ptk. rendelkezéseitől eltérően 60 napos fizetési határidőre jogosult.
A Kbt. 27/A. § alapján Vevő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A Kbt. 35. § (8) bek. alapján Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, közös ajánlattevőket, hogy a szerződésteljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/06/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2020/08/14 (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/06/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bek. szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan, azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek, az ajánlattevők részére elérhetővé teszi

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Újabb hiánypótlás elrendelése esetében Ajánlatkérő további korlátozásokat nem határoz meg.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1. értékelési szempont fordított arányosság elve alapján, míg a 2. értékelési szempont egyenes arányosság elve alapján kerül értékelésre. Az értékelés módszerét a közbeszerzési dokumentum 20. pontja tartalmazza.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1.) Ajánlattevő(k)nek ajánlatukban be kell benyújtaniuk a közb. dok. II.7. pontjában megadott valamennyi dokumentumot és nyilatkozatot. Az ajánlatokat az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani.A Közb. dok-ot teljes terjedelemben, közvetlenül elektronikus úton, az ajtevők számára elérhető az EKR rendszerben, EKR azonosító szám EKR000212982020 eljárást megindító felhívás közzétételének napjától. Az ajtételi határidő lejártának napján a dokumentum a IV.2.2. pontban megadott időpontig érhető el. Az alk.-gi követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazd. szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazd. szereplő korábbi közb. eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazd.szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közb. eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján ajánlatkérő a közb. eljárás során valamely dok. benyújtását írja elő, a dokumentum, amennyiben az rendelkezésre áll, az EKR rendszerben az elektronikus űrlap alkalmazásával kell benyújtani. Amennyiben az adott dok-ra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Amennyiben az EKR-ben az adott dok-ra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dok-ként is, az ajánlatkérő azonban – a (4) bek-ben foglalt eset kivételével – nem követelheti meg elektronikus aláírás alkalmazását. Az EKR-ben Ajtevő, a közb. dok-ban Ajkérő által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólap mintát, elektronikus űrlap formában köteles az ajánlata részeként kitölteni. A gazd. szereplőknek a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dok. elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót kell alkalmazni.
2.) A Kbt. 131. § (1) bek. értelmében az ajkérő a dok-ban előírt szerződést az eljárás nyertesével kötheti meg. Amennyiben az ajkérő az eredményhirdetéskor, a Kbt. 131. § (4) bek. alapján az összegzésben a második legkedvezőbbnek minősített ajtevőt is meghatározta, az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel köt szerződést.
3.) A Kbt. 35. § (8) bek. alapján Ajkérő tájékoztatja az ajtevőt, közös ajevőket, hogy a szerződésteljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Több ajtevő azonban közösen is tehet ajánlatot. Ebben az esetben közös Ajtevőknek ajánlatukhoz csatolni kell az egyetemleges és korlátlan felelősségvállalásra, valamint a teljesítésben való arány meghatározásra vonatkozó megállapodást, továbbá a közösen benyújtott ajánlatukban rögzíteni kell, hogy a szerződés megkötésére az ajtevők közül melyikük bír felhatalmazással.
4.) Ajkérő a 321/2011. (X. 30) Korm. rend. 30. § (4) bek. értelmében, felhívja ajtevők figyelmét, hogy a 28. § (3) bek. alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alk-nak feltételeit és igazolását a felhívás III.1.3.M1. M.2. pontokban megadottak szerint.
5.) Ajtevő, a Kbt. 56. §-ban, valamint a Kbt. 114. § (6) bek-ben foglaltak alapján, írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet Ajkérőtől, legkésőbb az ajtételi határidőt lejártát megelőző tizedik (10) napig, az EKR rendszeren keresztül. Ajkérő az ajánlattételi határidőt lejártát megelőző hatodik napot tekinti ésszerű határidőnek a kiegészítő táj.kérések megküldésének határidejére. A megküldött kérdéseket, minden esetben kérjük word formátumban is megküldeni, a www.ekr.gov.hu címre. Ajtevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a közb. eljárásban valamennyi, az eljárás során kibocsátott kieg.tájékoztatást átvette, és ajánlata elkészítése során azt figyelembe vettem.
6.)Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos minden költség az ajtevőt terheli.
7.) Ajkérő nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjában foglaltakat.
8.) Ajkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 71. § szerinti körben. Ajkérő nem kívánja alkalmazni a Kbt. 71. § (6) bek-ben foglaltakat.
9.) FAKSZ: Némediné Horányi Márta, nsz: 00369.
10.) Ajtevő nyilatkozata, hogy nyertessége esetén, szerződéskötés időpontjára és a teljesítés során, folyamatosan rendelkezni fog legalább 10 millió Ft/év és 2 millió Ft/ eset értékű szakmai felelősségbiztosítási szerz.-sel, amely kitejed MRI felvételek radiológiai távleletezési szolgáltatás nyújtására.
11.) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás lebonyolítása folyamatba épített ellenőrzés mellett történik.
12.) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy bármilyen az EKR felület használatával, ill. üzemeltetésével kapcsolatos kérdéssel, a www.nekszt.hu címen, a felület üzemeltetőjéhez kell fordulni. Kizárólag az EKR felület üzemeltetője által küldött hivatalos válasz az irányadó.
Folytatása a II.2.13) pontban a karakterkorlátozás miatt
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges