Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/96
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.19.
Iktatószám:8837/2020
CPV Kód:30125100-2
Ajánlatkérő:Legfőbb Ügyészség nevében eljáró Fővárosi Főügyészség
Teljesítés helye:Fővárosi Főügyészség, 1054 Budapest, Akadémia u. 13. fsz. 16. raktár
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) c)
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Legfőbb Ügyészség nevében eljáró Fővárosi Főügyészség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26325024
Postai cím: Akadémia Utca 13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jaksits Éva
Telefon: +36 14724003
E-mail: eva.jaksits@mku.hu
Fax: +36 14724108
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ugyeszseg.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000464802020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000464802020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5. § (1) c)
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tonerek beszerzése 2020
Hivatkozási szám: EKR000464802020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30125100-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi keretszerződés tárgya eredeti és utángyártott tonerek
beszerzése nettó 42.000.000,- Ft összegben a Legfőbb Ügyészség nevében eljáró Fővárosi Főügyészség részére. Ajánlatkérő a teljes szerződéses keretösszeg kimerítésére kötelezettséget vállal. A közbeszerzés pontos tárgya, és tájékoztató jelleggel
megadott becsült mennyisége, az ajánlattevő (Eladó) feladatai részletesen az Eljárást megindító felhívást kiegészítő
közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás fejezetében és a szerződéstervezetben kerülnek meghatározásra.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a termékek egy homogén termékkört képeznek, így a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel, ezáltal a termékek nem egységes és egyidejű szállítása nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel és jelentős többletköltséget jelentene Ajánlatkérő számára. Továbbá a szerződés tárgyának megfelelő termékek szállításával foglalkozó gazdasági szereplők teljességében képesek az eljárás tárgyát képező termékek szállítására.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Tonerek beszerzése 2020
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30125100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Fővárosi Főügyészség, 1054 Budapest, Akadémia u. 13. fsz. 16. raktár
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi keretszerződés tárgya eredeti és utángyártott tonerek
beszerzése nettó 42.000.000,- Ft összegben a Legfőbb Ügyészség nevében eljáró Fővárosi Főügyészség részére. Ajánlatkérő a teljes szerződéses keretösszeg kimerítésére kötelezettséget vállal. A beszerzés mennyisége hozzávetőlegesen 1450 darab tonerkazetta.
A közbeszerzés pontos tárgya, és tájékoztató jelleggel megadott becsült mennyisége, az ajánlattevő (Eladó) feladatai részletesen az Eljárást megindító felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás fejezetében és a szerződéstervezetben kerülnek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás időtartama a leszállításra kerülő tonerkazetták vonatkozásában (minimum 0 hónap maximum 6 hónap) (hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (forint) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Az értékelés módszere
1. szempont (Többletjótállás időtartama): egyenes arányosítás
2. szempont (nettó ajánlati ár): fordított arányosítás
Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 0-10 Az értékelési szempontok esetében alkalmazott értékelési módszer részletes kifejtését az Eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentáció tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjában rögzített kizáró okok fennállnak. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki
részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő az EKR-ben rendelkezésre bocsátott űrlap útján köteles egyértelműen nyilatkozni - fel kell sorolnia az előírt kizáró okokat - hogy vele szemben nem állnak fenn az eljárásban előírt, a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjában rögzített kizáró okok. Továbbá a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell dokumentumot (EKR elektronikus űrlap) benyújtania az ajánlattevőnek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltakat.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazható, azonban Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A Kbt. 62. § (1) bekezdés h) és j) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától számítja Ajánlatkérő. A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárásra kerül az eljárásból azon ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, aki a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Öntisztázás: A Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti – véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti – véglegessé vált határozata, annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, a jelen közbeszerzési eljárás tárgya (tonerkazetta) szerinti szállításainak ismertetése.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a): Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A referenciaigazolás/referencianyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
— a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
— a referenciát adó személy neve, elérhetősége (telefonszám),
— a szállítás tárgya és rövid leírása (minden olyan adatot, amely alapján az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható),
— a szállítás mennyisége (darab),
— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év/hónap/nap bontásban),
— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) legalább 900 db eredeti vagy utángyártott toner – az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített – szállítására vonatkozó referenciával. Az előírt referenciakövetelmény több szerződésből is igazolható. Az előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatandó szerződés(ek)nek az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett és 3 év (36 hónap) alatt befejezett szállítás(oka)t kell magában foglalnia a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése értelmében.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján az alábbi kötbéreket érvényesítheti ajánlattevő szerződésszegése esetén: Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér alapja a késedelmes teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség bruttó ellenértéke, mértéke napi 1 %, maximum 15 %. Hibás teljesítési kötbér: Ajánlatkérő hibás teljesítés esetén kéri a hibával érintett termék kicserélését. A hibával érintett termék kicseréléséig a nyertes ajánlattevő a késedelmi kötbér szabályai szerint köteles kötbér fizetésére. Meghiúsulási kötbér: Vevőnek a teljesítés meghiúsulását megállapító, egyoldalú írásbeli nyilatkozata közlésének napján válik esedékessé. Meghiúsulás esetén az Eladó a nem teljesített adásvételre vonatkozó bruttó vételár 30%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles a Megrendelő részére fizetni.
A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése értelmében a kötbérek akkor számíthatók fel Eladónak, ha a késedelem vagy meghiúsulás eladó felelősségi körében merült fel. Részletes feltételek a szerződéstervezetben.
Jótállás: ajánlattevő köteles 6 hónap alap jótállást biztosítani a termékeire, e fölött pedig további, az ajánlati felhívás II.2.5) pontjában (értékelési szempont) meghatározott legfeljebb 6 hónap többletjótállást vállalhat.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A termékek ellenértékének Ajánlatkérő által történő kiegyenlítése az egyedi megrendelést és az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135 . § (1) bekezdésben meghatározott szabályok szerint, havonta a (rész)számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással történik, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a Kbt. 135. § (5) bekezdésében foglaltakra. Ajánlattevő végszámla kiállítására a szerződés időbeli hatályának lejártát vagy a szerződéses keretösszeg kimerülését követően jogosult a ténylegesen teljesített és igazolt teljesítést követően. Ajánlattevő köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, és az Ajánlatkérő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ban meghatározott iratokat mellékelni kell. Késedelmes fizetés esetén az Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. (1) szerinti késedelmi kamatot fizet az Ajánlattevőnek. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF), és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.Részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdése alapján Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé, nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/06/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/06/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet
(továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a és a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: -
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: lásd II.2.13) pont
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő a Kbt. és az e-Kr. szabályai szerint. Az ajánlat részletes formai követelményeit a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatot a Kbt. és az e-Kr. 15. § szabályainak figyelembe vételével, elektronikus úton kell benyújtani.
2. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat ingyenesen biztosítja, amelyet az eljárás megindításakor az EKR-ben elektronikusan elérhetővé tesz. Ha valamely nyilatkozatminta EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az
EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. és az e-Kr. 11-12. §-ai tartalmaznak. Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, hiánypótlás, tájékoztatás, válasz, összegezés) az EKR-en keresztül küld meg ajánlattevők részére. Az ajánlathoz csatolandó vagy elektronikusan hozzáférhetővé teendő dokumentumokat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
3. Az ajánlattétellel egyidejűleg az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak mindenben megfelelő szakmai ajánlat (cégszerűen aláírt másolati példány) benyújtása kötelező.
4. Az ajánlatokat pozitív egész számban kell megajánlani, a felolvasólapon és a szakmai ajánlatban is.
5. Ha bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell a magyar fordítást is.
7. FAKSZ: dr. Bencsik Márk (00933)
8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
9. Az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
10. Ajánlatkérő az EKR-ben a Kbt. 57. § (1) alapján ajánlott igazolás- és nyilatkozatmintákat bocsát az ajánlattevők rendelkezésére, szerkeszthető változatban (Iratminták elnevezéssel) és elektronikus űrlapok formájában.
11. Az Eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok együttesen tartalmazzák az eljárással kapcsolatos feltételeket. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén az Eljárást megindító felhívás előírásai az irányadók.
12. Ajánlatkérő a műszaki, szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (M/1. alkalmassági követelmény tekintetében).
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges