Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/48
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.03.09.
Iktatószám: 3919/2020
CPV Kód: 50313000-2
Ajánlatkérő: HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Teljesítés helye: Ajánlatkérő telephelye:1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 7-9.;Ajánlatkérő telephelye:1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 7-9.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.03.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Honvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66327787
Postai cím: Kerepesi Út 29/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kopácsi Erika
Telefon: +36 13362030
E-mail: kopacsi.erika@hmzrinyi.hu
Fax: +36 13151448
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hmzrinyi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000217862020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000217862020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
x Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Xerox digitális nyomtatók teljeskörű üzemeltetése
Hivatkozási szám: EKR000217862020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50313000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: II.2.4. pont szerint
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Teljeskörű üzemeltetési szolgáltatás Xerox Nuvera
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50313000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11
A teljesítés helye: Ajánlatkérő telephelye:1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 7-9.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Teljeskörű üzemeltetési szolgáltatás 2 db Xerox Nuvera digitális fekete fehér nyomtató berendezéshez
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Hibaelhárítás megkezdése a hibabejelentéstől számítottan (egész órákban kifejezett érték, ami minimum 6 (hat) és maximum 8 (nyolc) lehet 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft/lap) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ Ajánlatkérő az alábbiak szerint rögzíti jelen pontban az „Ár” értékelési részszempontokat, tekintettel arra, hogy a Felhívás II.2.5. pontban az EKR rendszerben csak egy ár szempont rögzíthető:1.részszempont 1 db A4 fekete-fehér nyomat egységára (nettó Ft/lap) súlyszám 40; 2.részszempont 1 db SRA3 fekete-fehér nyomat egységára (nettó Ft/lap) súlyszám 50.

II.2.1)
Elnevezés: Teljeskörű üzemeltetési szolgáltatás Xerox Versant
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50313000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11
A teljesítés helye: Ajánlatkérő telephelye:1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 7-9.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Teljeskörű üzemeltetési szolgáltatás 1 db Xerox Versant 3100 digitális színes nyomtató berendezéshez
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Hibaelhárítás megkezdése a hibabejelentéstől számítottan (egész órákban kifejezett érték, ami minimum 6 (hat) és maximum 8 (nyolc) lehet 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft/lap) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ Ajánlatkérő az alábbiak szerint rögzíti jelen pontban az „Ár” értékelési részszempontokat, tekintettel arra, hogy a Felhívás II.2.5. pontban az EKR rendszerben csak egy ár szempont rögzíthető:1.részszempont 1 db A4 fekete-fehér nyomat egységára (nettó Ft/lap) súlyszám 10; 2.részszempont 1 db SRA3 fekete-fehér nyomat egységára (nettó Ft/lap) súlyszám 20; 3. részszempont 1 db A4 színes nyomat egységára (nettó Ft/lap) súlyszám 20; 4 részszempont 1 db SRA3 színes nyomat egységára (nettó Ft/lap) súlyszám 40.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi részterületen: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g) – k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok fennállnak. Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania EEKR űrlap útján arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g) – k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját az EKR rendszerben található űrlap kitöltése útján tett nyilatkozat szerint kell igazolnia. Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2)bekezdése alapján nyilatkozni köteles - az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével - arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g) –k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum jelen eljárásban az igazolás során nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. Korm. rend. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az
ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentumban foglalt információk valóság tartalmáért az ajánlattevő felel.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlattevőnek az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzésről. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A Kbt. 114. § (2) bekezdése nyomán az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolható: M1. Ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik valamennyi rész tekintetében: részenként legalább 2 fő minimum középfokú iskolai végzettségű, - nagy teljesítményű digitális nyomtató eszközök teljes körű szervizelésében és/ vagy üzemeltetésében legalább 3 éves gyakorlattal rendelkező szakemberrel, - akik az üzemeltetendő eszközök gyártójának, vagy a gyártó magyarországi gyári képviseletének nagy teljesítményű nyomtató eszközök javításával és/vagy üzemeltetésével kapcsolatos képzésén igazoltan részt vettek.
Igazolás módja valamennyi rész tekintetében: A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, végzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetése a rendelkezésre álló EKR Űrlap kitöltésével és gyártói minősítésük vagy a képzésről szóló gyártói nyilatkozat (egyszerű másolatban való) csatolásával. Továbbá csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát. A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők, közös ajánlattevők ill, a kapacitást nyújtó szervezet együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdés.) A műszaki és szakmai alkalmasság igazolása a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint kapacitást nyújtók bevonása esetén a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján történik. AK az alkalmassági feltételeket és igazolásait a 321-es Kr. 28. § (3) bekezdéséhez képest szigorúbban határozta meg. A szakemberek között átfedés megengedett, egy szakember két részterületen megjelölhető.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi részterület vonatkozásában: Ha a Szolgáltató (vállalkozó) jelen szerződésből eredő feladatát neki felróható okból késedelmesen teljesíti késedelmi kötbér fizetésére köteles. A javításokat, karbantartásokat a Szolgáltatónak (vállalkozónak) szokásos munkaidőben a hibabejelentéstől számított maximum az ajánlatban vállalt órán belül meg kell kezdenie. A késedelmi kötbér mértéke: az ajánlatban vállalt munkaóra és 24 munkaóra közötti késedelem esetén 10.000 forint/alkalom, • 24 munkaóránál több késedelem esetén 20.000 forint/alkalom. • Amennyiben csereeszközt nem biztosít 48 munkaórán túli javítás esetén: 40.000 forint/alkalom. Kötbérekre vonatkozóan a Ptk. 6:186.§ és 6:187.§ rendelkezései is irányadóak. A közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet részletesen tartalmazza a kötbérekre vonatkozó feltételeket.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi részterület vonatkozásában: Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF Az ellenszolgáltatás megfizetése az alábbiak szerint történik:Vállalkozó havonta 1 db számlát nyújthat be. Az ellenérték a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján kerül átutalással kiegyenlítésre a számla Ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül. Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/03/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2020/03/19 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/03/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok bontása 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint történik
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68.§-ban és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15.§-ban foglaltak szerint történik

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: AK a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat, a KH az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről szóló útmutatója alapján.(KÉ. 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.)
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: AK jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 40. § (1) bek.alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő. Tárgyi eljárásban való részvétel előfeltétele az EKR-ben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII.19.) Korm.r. továbbiakban: EKR r.) rendelkezéseivel. 2.Az ajánlatok felbontása: Bontás szabályait az EKR r. 15-16. § tartalmazza. 3.Ajánlat benyújtásának címe és módja:https://ekr.gov.hu/portalon:EKR000217862020. Az Ajánlatot az EKR rendszeren keresztül, az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani. AK az ajánlattételi határidő meghosszabbítása esetén a Kbt. 52. § (4)-(5) bek, illetve szükség esetén az EKR r.16. § (2)-(3) bek. szerint jár el. 4.Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, melyet az EKR-ben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni. 5. Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) szerinti és a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti nyilatkozatokat (EKR űrlapok)(nemleges nyilatkozat is szükséges) 6.Ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát. Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását/ szignómintáját is. 7.Ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek. alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni. 8. AK kizárja projekttársaság létrehozását. 9. Ajánlatok értékelése a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pont alapján legjobb ár-érték arány értékelési szempont szerint történik. Értékelési részszempontok:Nettó ajánlati ár Ft/lap súlyszám 90;Hibaelhárítás megkezdése a hibabejelentéstől számítottan (egész órákban kifejezett érték, ami minimum 6 (hat) és maximum 8 (nyolc) lehet) súlyszám 10, Az értékelés részletes leírása az ajánlati dokumentációban található.0.Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevőknek csatolniuk kell az együttműködési megállapodást a Kbt. 35. §-ának és a közbeszerzési dokumentumban foglaltak figyelembe vételével.11. Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. § -ban foglaltaknak megfelelően teljeskörűen biztosítja. 12. A nyilatkozatok EKR-n való benyújtásának elektronikus formájáról a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. 11. § rendelkezik. 13. AK a közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. (4) és (5) bek-ben foglaltakat, a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. 14. A Kbt. 117. § (1) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők: AK az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bek b) pont nyílt eljárás szabályai szerint jár el az alábbi eltérésekkel: Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.Tehát ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró okok fenn nem állását igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/03/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges