Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/49
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma: 2020.03.10.
Iktatószám: 4185/2020
CPV Kód: 72267000-4
Ajánlatkérő: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Váci Corner irodaépület, 1118 Budapest, Váci út 144.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.03.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Informatikai szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79228174
Postai cím: Vasút Utca 1
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Darnai András
Telefon: +36 202048739
E-mail: adarnai@mvm.hu
Fax: +36 13280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mvm-informatika.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mvm-informatika.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000216452020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000216452020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Informatikai szolgáltatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ker. Inf. Platform szoftverköv.,üzemeltetése,tám.
Hivatkozási szám: EKR000216452020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72267000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Kereskedelmi Informatikai Platform szoftverkövetése, üzemeltetése, támogatása az MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére az alábbiak szerint:
A Trading Informatikai Platform szoftverkövetése, üzemeltetése, támogatása, valamint a TrIP alkalmazás teljes körű, magas rendelkezésre állású (7x24-es, 98%-os rendelkezésre állás) támogatásának biztosítása a Ajánlatkérő számára a TrIP alkalmazás folyamatos használatra alkalmas állapotának biztosításával.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Ker. Inf. Platform szoftverköv.,üzemeltetése,tám.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72267000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11
A teljesítés helye: Váci Corner irodaépület, 1118 Budapest, Váci út 144.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Kereskedelmi Informatikai Platform szoftverkövetése, üzemeltetése, támogatása az MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére a következők szerint:
A Trading Informatikai Platform éles üzemi, teszt, másodlagos és próba környezet működését, üzemeltetését, javítását az MVMI Zrt. (továbbiakban MVMI) és alvállalkozója biztosítja az MVM Partner Zrt. számára. Az Ügyféltől érkező összes bejelentést az MVMI az ügyfélszolgálatán keresztül fogadja, majd delegálja az MVMI megoldó és üzemeltető csoportok számára. Az MVMI megoldó csoport fejlesztést érintő bejelentések esetén a bejelentések megoldásába bevonja az alvállalkozó fejlesztési támogató csoportját.
Trading Informatikai platform szolgáltatási ablak: Minden nap 00:00 – 24:00
Időszakok definiálása: Munkaidő: munkanapokon 7-17 óra között.
Készenléti (ügyeleti) időszak: munkaidőn kívüli időszak: hétköznap 17-7 óra, munkaszüneti és hétvégi napokon (péntek) 17 óra és a következő munkanap (hétfő) reggel 7 óra között,
Az üzemeltetési tevékenységet végző ajánlattevőtől a havi rendelkezésre állás elvárt, mellyel biztosítja a kiemelt időszakok, munkaidőben és készenléti időben jelentkező hibák azonnali kivizsgálását, javítását a szerződéstervezetben megadott SLA szinten belül. A tevékenység a szerződés időtartamára havi díjas szolgáltatás keretében elvárt.
A termékkövetés a szerződés hatálya alatti rendszermódosításokat, a szerződés hatálya alatti törvényi követéseket és a rendszer használatának (licencének) lehetőségét biztosítja. A szerződés időtartamára vonatkozóan egyszeri díjjal kalkulálunk. A termékkövetési díj 2020. október 1. napjától - 2020. december 31. napjáig (azaz 3 hónap időtartamban) került meghatározásra.
A felhívásban, valamint a Közbeszerzési Dokumentumokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a felhívás, valamint a Közbeszerzési Dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia.
II.1.6) Részekre bontás pont folytatása:
Részajánlattétel kizárásnak az indoka: Indoklás: Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag észszerűnek, a szolgáltatás nem osztható oly módon, hogy a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
Műszaki szempontból nem különválasztható a terméktámogatás és a support, önmagában egyik sem értelmezhető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. M/1.1) minimumkövetelményben előírt szakember Java fejlesztés területén szerzett 24 hónap feletti szakmai tapasztalata hónapokban (min. 0 – max. 36) 10
2 3. M/1.2) minimumkövetelményben előírt szakember Oracle PL/SQL területén szerzett 24 hónap feletti szakmai tapasztalata hónapokba (min. 0 – max. 36) 10
3 4. M/1.3) minimumkövetelményben előírt szakember SUSE Linux infrastruktúra és/vagy hálózat üzemeltetés területén szerzett 24 hónap feletti szakmai tapasztalata hónapokban (min. 0 – max. 36) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A II.2.7. pontban rögzített kezdési időpont a közbeszerzési eljárás lefolytatásának függvényében változhat. A szerződés hatályba lépésnek a dátuma: A szerződés mindkét fél általi aláírását követő hónap 1. napja.
A II.2.5. pontban feltüntetett ár értékelési részszempontok alszempontjai és a hozzájuk rendelt súlyszámok:
1. Ajánlati ár (nettó Ft) - súlyszám: 70, az alábbiak szerinti bontásban:
1.1. Nettó havidíj (support tevékenység vonatkozásában) (HUF) – súlyszám: 40
1.2. Nettó termékkövetési díj (HUF/3 hónap) – súlyszám: 30

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q)bekezdésben rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 17. § (1) bekezdése szerint saját nyilatkozatot, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. AT-nek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell valamennyi tényleges tulajdonos nevéről és állandó lakóhelyének bemutatásáról. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (62.§(1) bek. k) pont kb) alpont).
Az ajánlattevő, az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat.
A Rendelet 1.§ (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében előírtakra.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (3) és (5) és 65. § (12) bek.re.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69.§ (2) - (10) bekezdését. Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően.
P.1) A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) csatolja saját vagy jogelődje az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (mérleg és eredménykimutatás csatolása elegendő) (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ha az Ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges. Nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő esetében, amennyiben Ajánlattevő (közös Ajánlattevő) letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja Ajánlattevő adózott eredményéről szóló nyilatkozatát is.
Ha az Ajánlattevő a P.1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az Ajánlatkérő köteles az Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (TrIP, szoftver követése és/vagy üzemeltetése és/vagy támogatása és/vagy a TrIP, alkalmazás teljes körű, magas rendelkezésre állású támogatásának biztosítása) származó nettó árbevétele összesen eléri a 20.000.000,-Ft összeget.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bekezdésére, miszerint ha az ajánlattevő az (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal (beszámolóval) azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P.1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályokszerinti beszámolói alapján az adózott eredménye egynél több évben negatív volt.
A P.1) alkalmassági követelmények tekintetében elegendő, ha a közös Ajánlattevők közül egy felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69.§ (2) - (10) bekezdését. Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően.
M.1) A Kbt.65.§ (1) bekezdés b) pontja és a Rendelet 21.§ (3) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – bemutatását a szakemberek megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakemberek bemutatása során csatolandók:
a) Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről, a betölteni kívánt pozíció/alkalmassági követelmény megjelölésével, illetve annak megjelölése, hogy a szakember mely szervezettel és milyen jogviszonyban áll (pl: munkaviszony, megbízási jogviszony);
b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt tapasztalata, adott esetben a kamarai nyilvántartási száma, egyértelműen kiderül) (a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában, amennyiben releváns);
c)szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
d)a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról és adatkezelésről szóló nyilatkozat.
Kérjük a tapasztalat bemutatását a konkrét projektek kezdő és befejező időpontjának megadásával bemutatni, egyaránt év/hónap megjelölésével.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők Kbt. 65.§ (6) bekezdés szerint együttesen is megfelelhetnek. Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelését a Kbt. 65.§ (7) és (9) bekezdése szerint is igazolhatja.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (3) és (5), 65. § (12) és 69. § (11a) bek.re.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(eke)t:
M.1.1) legalább 1 fő felsőfokú, egyetemi/főiskolai műszaki vagy gazdasági informatikai végzettséggel rendelkező szakember, aki Java rendszer fejlesztés területén legalább 24 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik
M.1.2) legalább 1 fő felsőfokú, egyetemi/főiskolai műszaki vagy gazdasági informatikai végzettséggel rendelkező szakember, aki Oracle PL/SQL rendszer területén legalább 24 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik.
M.1.3) legalább 1 fő felsőfokú egyetemi/főiskolai műszaki vagy gazdasági informatikai végzettséggel rendelkező szakember, aki SUSE Linux infrastruktúra és/vagy hálózat üzemeltetés területén legalább 24 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik.
AT egy szakemberrel csak egy alkalmassági minimumkövetelménynek felelhet meg, a szakemberek között átfedés nem lehet.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi, meghiúsulási és hibás teljesítési kötbér.
Jótállás: 18 hónap
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződés tervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
AK előleget nem fizet.
Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF)
A számla ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdéseiben és a szerződéstervezetben foglaltak szerint átutalással egyenlíti ki. A fizetési késedelemre irányadó továbbá a Ptk. 6:155. §-a. A részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok:
- 2015. évi CXIII. törvény a közbeszerzésekről;
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattétel esetén.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A részletes szerződéses feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződés tervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Ajánlatkérő a tárgyalást a Kbt. 87-88. §-ainak rendelkezései szerint folytatja le. Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel együttesen tárgyal, az egyenlő bánásmód biztosítása mellett. Ajánlatkérő az ajánlattevő hozzájárulása nélkül a tárgyaláson az ajánlatáról közölt semmilyen információt nem oszt meg a többi ajánlattevővel. A tárgyalások a szerződéses feltételek meghatározására, illetve arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést, ennek megfelelően a tárgyalások az alábbiakra irányulnak: - szerződéses feltételek, - ajánlati ár, - műszaki feltételek. Az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel előreláthatólag egy, de szükség szerint több szóbeli tárgyalási fordulót tart. A tárgyaláson kerül sor a benyújtott ajánlat tartalmával, különösen az ajánlati árral, valamint a szerződés feltételeivel és a műszaki leírással kapcsolatos egyeztetésre. Az ajánlatkérő a tárgyalásról jegyzőkönyvet készít. Ahol a Kbt. tárgyalási jegyzőkönyv átadását vagy megküldését írja elő, a jegyzőkönyvet az EKR-ben kell az adott tárgyaláson részt vett ajánlattevőknek megküldeni. (424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 20. § (10) bekezdés) Az utolsó szóbeli tárgyalási fordulót követően az ajánlatkérő ajánlattevőket végleges ajánlatuk írásban történő benyújtására hívja fel, melyre vonatkozóan ajánlatkérő írásban, valamennyi ajánlattevő számára végleges ajánlattételi felhívást küld. A tárgyalások a végleges ajánlattétellel kerülnek befejezésre. Amennyiben ajánlattevő a végleges ajánlattétel során az értékelési részszempontok szerinti ajánlati elemeket módosítja, azok – a műszaki tartalom változatlansága esetén – kizárólag az ajánlatkérő számára kedvezőbben módosíthatók. A tárgyaláson nyilatkozattételre kizárólag az Ajánlattevő képviseletre felhatalmazott képviselői, illetve az általuk erre meghatalmazott személyek jogosultak. Ajánlatkérő a tárgyalások megkezdésekor ellenőrzi a megjelent személyek képviseleti jogosultságát, ajánlattevő képviselője a tárgyaláson való részvétel érdekében köteles gondoskodni ennek igazolásáról. Az első tárgyalás tervezett időpontja: az ajánlatok bontását követő 14. nap, amennyiben nem munkanapra esik, úgy az azt követő első munkanap Ajánlatkérő a tárgyalás pontos időpontjáról előzetesen értesíti az ajánlattevőket. Ajánlattevők ajánlatukban tárgyalási javaslatokat jogosultak benyújtani mind a nyújtandó szolgáltatás műszaki tartalmával, mind pedig a szerződéses feltételekkel kapcsolatban. Amennyiben ajánlattevő ajánlata részeként nem nyújt be tárgyalási javaslatokat, ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a közbeszerzési dokumentumok előírásait változatlanul elfogadja. A tárgyalások során sor kerülhet módosított ajánlat(ok) benyújtására, amelyek azonban a tárgyalások befejezéséig nem minősülnek ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatnak. Amennyiben ajánlattevő a tárgyalások során nem nyújt be ajánlati kötöttséggel nem terhelt módosított ajánlatot, a továbbiakban is jogosult a tárgyalásokon való részvételre és végleges ajánlat benyújtására, azonban kérjük az ajánlattevőket, hogy az eljárás hatékony és eredményes lefolytatása érdekében szíveskedjenek a tárgyalási folyamatban aktívan részt venni. Ajánlattevők kötelesek végleges ajánlatot benyújtani, figyelemmel a Kbt. 87. § (7) bekezdésére.
Tárgyalás várható helye: MVMI Zrt., Váci Corner irodaépület, 1118 Budapest, Szentendrei út. 207-209.
Az első tárgyalás megadott időpontja tervezett időpont, az ajánlatok bontását követő várható 14. nap az irányadó.
"IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)" pont kiegészítése: A tárgyalás lezárásával beáll az ajánlati kötöttség, melynek időtartama 30 nap.
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2020/04/06 (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/03/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2020/03/23 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/03/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok bontása az EKR r. 15. §-ának (2) bek., Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal-elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1)AK felhívja az ATk figyelmét arra, hogy az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenniük az Kbt. 41/A. § (1), (3) bek. foglaltakra.
2)AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek, Kbt. 35. §(2a), Kbt. 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.
3)Ajánlatban az EKR Rend.11.§-ának(1)bek.alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.
4)Az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell, amennyiben az EKR erre formanyomtatványt biztosít, annak kitöltésével:
a)Kbt.66.§ (5)bek. szerinti felolvasólap
b)AT, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldánya v aláírás mintája
c)amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállalóaláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás
d)Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat
e)AT-nek a Kbt.66.§ (6)bek. szerinti nyil. (nemleges tartalommal is)
f)nyil. a Kbt.65.§ (7)bek. alapján, (nemleges tartalommal is)
g)közös ajánlattevői megállapodást, amely tartalma a közbeszerzési dokumentációban foglaltak alapján szükséges elkészíteni.
h)Kbt. 67.§ (4) bek.nyil. és 321/2015. Kormányrendelet 17. § (2) bek. nyíl.
i)nyilatkozat változásbejegyzési eljárás vonatkozásában
j)szakmai ajánlat, mely tartalmazza
a.a biztosított rendelkezésre állást
b.hibabejelentés kezelésének módját
c.a rendelkezésre állás módját, elérhetőségeket, ügyeletet
d.biztosított szakmai hátteret
e.elvárt megrendelő oldali támogatást
k)Adatkezelési nyilatkozat
l)Ajánlati felhívás és a KD által előírt valamennyi, egyéb dokumentum
5)Ajánlatkérő jelen eljárást Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, 117. § szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával folytatja le. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás szabályait alkalmazza az alábbi eltérésekkel:
a)Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 117. § szerinti felhívás közzétételével indítja.
b)Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69.§ (2) - (10) bekezdését.
c)Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró okok fenn nem állását igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően. Azaz ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő ajánlatát teljes körűen bírálja el, és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra az értékelés sorrendjétől függetlenül.
d)Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártát megelőző három nappal adja meg, amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem legkésőbb a válaszadási határidőt megelőző három nappal benyújtásra került. Ajánlatkérő a határidőn túl érkezett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre is válaszolhat, amennyiben a válaszadás a megfelelő ajánlattételhez feltétlenül szükséges.
e)Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást a fenti d) pont szerinti határidőben nem tudja megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíteni kell valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte.
6)Ajánlatkérő a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.
7) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. és az egyéb jogszabályok kötelezően előírnak.
8)A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest Ajánlatkérő szigorúbb alkalmassági követelményeket határozott meg.
9)Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
10)Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli.
11)A felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletek rendelkezései az irányadóak.
12)Ajánlatkérő külön felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. §-ában, valamint a Kbt. 138-139. §-aiban foglaltakra.
13)Érvényes ajánlattétel feltétele, hogy Ajánlattevő rendelkezzen a TRIP alaprendszert alkotó szoftverek szellemi tulajdonjogának kizárólagos vagyoni jogi jogosultja (IP Systems Zrt., cégjegyzékszám: 01 10 049327, székhely: 1139 Budapest, Teve utca 1/A-C., adószám: 25959860-2-41) által kiadott cégszerűen aláírt nyilatkozattal, mely alapján Ajánlattevő jogosult Ajánlatkérő műszaki specifikációjában meghatározott rendszereiben továbbfejlesztések, módosítások megvalósítására és üzembe helyezésére. Ajánlattevő az ajánlatában köteles benyújtani az előbbiek szerinti, a kizárólagos vagyoni jog jogosultja által kiadott, cégszerűen aláírt nyilatkozatot.
14)AK a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (GDPR) 13. és 14. cikkei alapján a személyes adatok kezelésével kapcsolatban a http://www.mvm-informatika.hu/kozerdeku-adatok/gdpr-tajekoztatok/ linken ad tájékoztatást az ajánlattevők és szerződéses partnerek, kapcsolattartóik részére.
15)Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Wellmann-Kiss Katalin, lajstromszám: 00241 és dr. Léka-Papp Petra, lajstromszám: 00559
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/03/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges