Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/77
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.04.21.
Iktatószám:7123/2020
CPV Kód:98351100-9
Ajánlatkérő:Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest VII. kerület
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51040510
Postai cím: Damjanich Utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1071
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsoldis József
Telefon: +36 13528654
E-mail: zsoldis.jozsef@ervsz.hu
Fax: +36 13528654
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ervainfo.eu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000362472020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000362472020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ügyfélszolgálati feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000362472020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 98351100-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Ajánlattevő (továbbiakban: AT) feladata a Közbeszerzési Dokumentáció (továbbiakban: KD) V. fejezet Műszaki Dokumentációjában meghatározottaknak megfelelően Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának illetékességi területén a parkolás üzemeltetési szolgáltatáshoz kapcsolódó személyes („front office”) és háttér („back office”) ügyfélszolgálati feladatok, valamint telefonos ügyfélszolgálat („call center”) és panaszkezelési feladatok ellátása a KD V. fejezetét képező Műszaki Leírásban részletesen meghatározottak szerint.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Ügyfélszolgálati feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72322000-8
További tárgyak:72512000-7
79511000-9
79560000-7
79940000-5
98351110-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: Budapest VII. kerület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: AT feladata a KD V.fej. Műszaki Dokumentációjában meghatározottaknak megfelelően Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata illetékességi területén a parkolás üzemeltetési szolg.-hoz kapcsolódó személyes („front office”) és háttér („back office”) ügyfélszolgálati feladatok, valamint telefonos ügyfélszolg. („call center”) és panaszkezelési feladatok ellátása az alábbiakban részletezettek szerint.
1.A személyes ügyfélszolg.-on biztosítani kell az ügyfelek számára hétköznapokon, napi 8 óra időtartamban, a panaszkezelést, a tartozás befiz.-t, ill. ÁFA-s szla igénylését.
- a panaszkezelés keretében a kihelyezett pótdíjfiz.felszólítás kapcsán a járműüzemeltető arról tájékozódhat,hogy miért helyeztek ki részére pótdíjfiz.felszólítást,amennyiben nem találja megfelelőnek a táj-t,biztosítani kell számára a panaszbej.-t,amelyről jkv-t kell készíteni,majd a kp-i rendszerben elektr.rögzíteni és tárolni az ügyfél által becsatolt egyéb dok.-kal együtt
- az ügyfél számára lehetővé kell tenni tartozásának kiegyenlítését készpénzes vagy bankkártyával történő fiz.formájában.
2.A háttér ügyfélszolg.feladatok ellátása keretében az ügyfelek írásbeli úton (elektr.és postai úton érk.) vmint telefonos ügyfélszolg.-on keresztül érk.panaszait kell kivizsg.és elbírálni hétköznapokon, napi 8 óra időtartamban biztosítva ezeket, illetve bármely ügy feldolgozásának megkezdését a beérkezést követő 4 órán belül.
A beadott panaszok esetében statiszt.kimutatásokat kell készíteni.A háttér-ügyfélszolg. keretében a panaszkez. esetek várható mértéke min.évi 17.000 db.
Háttér ügyfélszolg.feladatok közé tartozik különösen:
a) adminisztr.feladatok ellátása,
b) telefonos ügyfélszolg.(call center)bizt.,
c) panaszkezelés,
d) levelezés,
e) fiz.értesítések küldése,kezelése,
f) készpénz átut.megbízás,automatás befiz.,banki átut.útján befolyó befiz.rögzítése,
g) pü.elszámolási analitikai adatok kez.,ellenőrzése,pénztári szolg.felügyelete,
h) követelésállomány kez.,analitikus nyilv.tartása,
i) kintlévőségek behajtásának kez.(fiz.meghagyások feladása) ügykezelők felé,
j) külföldi rendszámú járművekre von.pótdíjak behajtására szakosodott szolgáltatóknak tört. adatátadás/adatátvétel-panaszkez.-ben napi segítség az ügykezelőnek,
k) nyomdai munkák, kis értékű eszközök beszerz., ellátása (levélpapír,csekk,zacskó, táj. matrica) postai feladás kez.
3.A telefonos ügyfélszolg. („call center”) keretében az ügyfélszolg.elérhetőségét IVR rendszerrel (hangrögzítést bizt.rendszer) kell biztosítani, 7/24 órában. A cél a panaszok azonnali kez., amennyiben lehetséges. Bonyolultabb ügyint. esetén, amely nem vihető végig a telefonbesz.ideje alatt, a beszélgetés befejeztével át kell adni a háttér ügyfélszolg.-ra, ahol a panaszelbírálást írásbeli ügyintézést végző személy végzi el, és értesíti az ügyfelet az elbír.eredményéről.
4. Panaszkez.feladatok:
A beérk.panaszok iktatása,rögzítése,elbírálása hétköznapokon, napi 8 óra időtartamban biztosítva ezeket, illetve bármely ügy feldolgozásának megkezdését a beérkezést követő 4 órán belül. Elutasítás esetén az ügyfélnek értesítés küldendő a megfiz.összegről. E-mailben érkező panasz esetén az elfogadásról is szüks.választ küldeni, rendszeres és ad-hoc jelentések,statisztikák készítése,és az AK rend-re bocsátása.
5. Befizetés kezelés:
Befiz.rögzítése történhet egyedi rögzítéssel és interfészen keresztül, folyamatvezérléssel. A havi bevételekről analitikus jelentést kell készíteni, egyeztetve a bankszámlákkal.
Felszólító levél képzését el kell végezni legalább kétheti rendszerességgel, amelynek tárgyai a 15 és 40 nappal korábban keletkezett pótdíjazási események lehetnek.
A tv-ben meghat.-ott időn belül gondoskodni kell a követelések jogi úton tört. érvényesítéséről.
Ha az ÁFA-s szla iránti igény írásban jelentkezik, akkor azt a háttér ügyfélszolg.-on kell kiállítani és postázni.
A nyertes AT kötelezettsége, hogy az ügyfélszolgálaton befizetett pótdíjak, egyéb befizetések ellenértékét, részleges pénzintézeti tevékenységet folytató pénzszállítóval, az AT számlájára heti 2 alkalommal befizettesse.
Ha a különböző tev.-ek során keletkezett iratokkal kapcs. ügyintézés megtörtént, azokat visszakereshető módon le kell fűzni,és gondoskodni kell azok elektr. tárolásáról és irattárban tört. elhelyezéséről, megőrzéséről.
AT feladata a megrendelt szolg. ellátásához szüks. ingatlan bizt.a megfelelő helyiségekkel, és azok biztonsági szolgálatával.
AT feladata az Ajánlatkérő által biztosított inform. ügyviteli rendszer, szoftverek alkalmazása a KD V. fej. Műszaki Dokumentációjában részletesen meghat. szerint, melynek valamennyi ügyfélszolgálati funkcióját, különösen a pénzkezelési funkciókat üzemszerűen, naprakészen kell, hogy üzemeltesse.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 AT szolg.ellát-ra megjelölt Irodai helyiségcsop.ja megközelíthetősége Bp.VII. Almássy téri Szabadidő Közp.tól tört. ind.-sal, tömegközl-sel, (min.10 perc, max. 40 perc) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó értékben, Ft összegben megadva) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ II.1.6.) Ajánlatkérő a rész-ajánlattételt nem biztosítja, mivel a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az AT-t, illetve alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pont)
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az AT-nek az ajánlatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: K.r.) 17. § (1) bekezdésének megfelelően egyszerű nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseinek hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a K.r. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az AT a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.
Ajánlatkérő felhívja az AT-k figyelmét a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumok benyújtása tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdésében és a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Az öntisztázás lehetősége a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdése szerint biztosított.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.) AT-nek a K.r. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az Eljárást megindító Felhívás VI.4.) pontjában meghatározott időpontot megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (Ügyfélszolgálati feladatok ellátása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló, adott esetben az ESPD-be foglalt, nyilatkozattal, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az AT a fentiekben előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy a hivatkozott K.r. 19. § (3) bek. szerint az e pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Az érintett AT Kiegészítő Tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, egyben köteles tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8) bek. alkalmazandók.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P.) Alkalmatlan az AT, ha az Eljárást megindító Felhívás VI.4.) pontjában meghatározott időpontot megelőző három mérleg fordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (Ügyfélszolgálati feladatok ellátása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele, amennyiben tevékenységét, működését később kezdte meg, úgy a tevékenységének, működésének megkezdésétől az Eljárást megindító Felhívás megküldésének időpontjáig (Eljárást megindító Felhívás VI.4.) pontjában meghatározott időpontig) összesen nem érte el a nettó 45 millió forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1.) AT-nek ismertetnie kell az Eljárást megindító Felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hó) legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (ügyfélszolgálati feladatok ellátása) szerinti referenciáit a (Korm.r. 21.§ (3) bek. a) pontjának megfelelően.
A K.r. 23. §-a szerint az Eljárást megindító Felhívás III.1.3. M1.) pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést az AT, ill. az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet saját nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
A nyilatkozatnak vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- a szolgáltatás tárgyának, mennyiségének ismertetése, amely alapján egyértelműen megállapítható, hogy az a közbeszerzés tárgyának megfelelő-e;
- a teljesítés ideje (a kezdési és befejezési határidő - év/hónap/nap - megjelölésével);
- a szerződést kötő másik fél (referenciaadó) megnevezése (név, cím, kapcsolattartó és elérhetősége: e-mail cím vagy telefonszám);
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
- ha az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
A K. r. 21. § (3a) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően az Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő tájékoztatja az AT-ket, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi szolgáltatást kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételt, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. Ennek megfelelően a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban meg kell adni a saját teljesítés mértékét százalékban.
M2.) Azon szakmai vezető szakember nevének, képzettségének (képesítésének), szakmai gyakorlati idejének ismertetése, aki a szolgáltatás teljesítéséért felelős (K.r. 21. § (3) bek. f) pont).
Az M2.) pont esetében az ismertetéshez csatolni kell:
- a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát a szakmai gyakorlati időről;
- képzettséget (képesítést) igazoló dokumentumok egyszerű másolatát.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik
M1.) az Eljárást megindító Felhívás feladásának időpontjától (Eljárást megindító Felhívás VI.4.) pontjában meghatározott időponttól) visszafelé számított 3 (három) évben a közbeszerzés tárgyának (Ügyfélszolgálati feladatok ellátása) megfelelő 1 db, legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan teljesített, telefonos és személyes ügyintézést biztosító ügyfélszolgálati feladatok ellátására vonatkozó, a szolgáltatás szerződésszerű teljesítését igazoló, referenciával, mely referencia legalább évi 10.000 db személyes ügyintézési és panaszkezelési esetet tartalmaz.
M2.) 1 (egy) fő felsőfokú végzettségű, legalább 12 hónap ügyfélszolgálati irányító, koordináló gyakorlattal rendelkező szakmai vezetővel, aki a szolgáltatás teljesítéséért felelős.
Az AT a Kbt. 65. §. (1) bekezdés b) pont szerinti alkalmassági feltételeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont tekintetében a Kbt. 65 § (7), illetve (9) bekezdésében foglaltak az irányadók.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér a KD IV. fejezete részét képező Szolgáltatási szerződésben foglaltak szerint.
Teljesítési biztosíték: A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként, mértéke a Kbt. 134. § (2) bek. alapján a nettó ellenszolgáltatás 5 %-a.
A szerződés biztosítékaira vonatkozó további részletes szabályokat a KD IV. fejezete részét képező Szolgáltatási szerződés tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ellenérték kifizetése a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően történik, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdése szerint Ajánlatkérő a nyertes AT-t megillető ellenértéket a teljesítés igazolása alapján, AT szabályosan kiállított számlája kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül, átutalással fizeti meg a nyertes AT által megjelölt bankszámlára.
AT havonta, az Ajánlatkérő teljesítésigazolását követően jogosult számlát benyújtani.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (késedelmes teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér, telj. és jótállási biztosíték) részletes szabályait, és a további részletes fizetési feltételeket a KD IV. fejezetében lévő Szolgáltatási Szerződés tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé, illetve nem követeli meg a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös AT-k, sem önálló AT-k vonatkozásában.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Közbeszerzési Dokumentációban foglaltak szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/04/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2020/04/28 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/04/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Az elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR), elérhetősége: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Korm.r.) 15. §-a, és a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az ajánlatok értékelésének Kbt.76.§ (9) bek. d)pont szerinti módsz.: Közbeszerzési Hatóság a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért. szempontrendszer alkalmazásáról szóló Útmutatója (KÉ2020. évi 60.szám,2020.03.25.) szerinti arányosítás módszere.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 600.000,-
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: I.1. pont szerint 11784009-22231574
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidő lejártáig az AT saját választása szerint teljesítheti:
a) az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével. A közleményben fel kell tüntetni:„Ügyfélszolgálati feladatok”,vagy
b) pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia biztosításával/készfizető kezesség biztosításával, vagy
c) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
A befizetés (átutalás) igazolási módja: a pénzügyi intézmény által kiállított igazolás, amelyet pdf formátumban kell az ajánlat dokumentumai közé feltölteni
Az ajánlati biztosíték befizetésének teljesítésének módjára vonatkozó további részletes információkat a KD II. fejezet 2.4. pontja tartalmazza.
VI.3.4 )
További információk: 1.A közbeszerzési dokumentumok az Eljárást megindító Felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben.
2.Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat a Kbt.41/A. §-a tart-a.
3. Az EKR használatához 424/2017. Korm. rend. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
4. Az ajánlathoz csatolnia kell: 4.1. Kbt.66.§ (6) bek. a)-b) pontja, a Kbt.65.§(7) bek.,Kbt. 66.§(2),(5)bek.,Kbt.67.§(4)bek. szerinti nyilatkozatokat, dokumentumokat – az alk. igazolásban résztvevő más szervezet vonatkozásában–a K.r.17.§(2)bek. szerinti nyilatkozatot, dokumentumot. A nemleges nyilatkozatot is; 4.2. folyamatban lévő vált. bejegyz. elj. esetén a cégbírósághoz benyújtott vált. bejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, vált. bejegyzési elj. hiányában az erre vonatkozó nemleges nyilatkozatot-
5. Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy AT szolgáltatás ellátására megjelölt Irodai helyiség csoportja Budapest VII. kerület Almássy téri Szabadidő Központtól indulással, tömegközlekedéssel, várakozási idők nélkül maximum 40 perc alatt elérhető, megközelíthető legyen. Az Irodai helyiségcsoport megközelítése értékelési részszempont, mellyel kapcsolatos további részletes feltételeket a KD tartalmazza. Az ajánlathoz csatolni kell az ingatlan tulajdoni lapja kivonatos másolatát, vagy az ingatlan használatára jogosító szerződés másolatát.
6.Ajánlatkérő a KD-ban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől AT tájékoztatást kaphat a Kbt.73.§ (4)bek. szerinti követelményekről, melyeknek AT a teljesítés során meg kell, hogy feleljen.
7.Ajánlatkérő az elj. során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt.71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazd. szereplőt von be az eljárásba, és e gazd.i szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra, az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy ilyen esetben nem rendel el újabb hiánypótlást [Kbt. 71. § (6) bek.].
8.Ajánlatkérő felhívja AT-k figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott ig.-ok, nyilatk.-ok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt.69.§(13)-(14)bek.-ben leírtak szerint ellenőrizni.
9.Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm.rend.30.§(4)bek. alapján felhívja az AT figyelmét, hogy az AT gazdasági-pénzügyi, műszaki, illetve szakmai alk.-nak feltételeit és igazolását a 321/2015.(X.30.)Korm.rend.28.§(3)bek. alapján meghatározott min. szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. A szigorúbban megállapított feltételek a referenciához kapcs.-nak.
10.A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes AT a szerz. kötés időpontjára csatolja nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a 2011.éviCXCVI.tv.3.§(1)bek.1.p.szerinti átlátható szervezetnek minősül, továbbá csatolja a telj. biztosítékot.
11.A képviseleti jogosultság ig.-ra vonatkozó részletes információkat a KD tartalmazza.
12.Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bek. e)pontját.
13.Jelen közbesz. elj. a Kbt.117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött,önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117.§(2) bek. alapján az önállóan kialakított elj.-i szabályok a következők:
13.1. Ajánlatkérő a Kbt.52.§(4) bek .a)-b) pontját az alábbi eltérésekkel alk.-a. Amennyiben jelen hirdetményben nem közzétett, azaz jelen Eljárást megindító Felhíváson kívüli közbesz. dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még észszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, Ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az Ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti Ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték. Az észszerű idő olyan reális, de az ajánlattételi határidőt legalább 3 munkanappal megelőző időpontot jelent, mely időpontban az AT-k számára még irreális nehézség nélkül értelmezhető és az ajánlat összeállításánál figyelembe vehető a közölt információ.
13.2. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt.72. §-át, valamint a 73.§(2) bek.-ét.
13.3. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 69.§ (4)–(9) bek.-ben foglalt rendelkezéseket, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben történik, az ajánlatok részeként benyújtott, adott esetben hiánypótolt dokumentum alapján.
13.Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek.-ét.
15.Az eljárás nyertese az az AT, amely jelen felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést, amennyiben azt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli.
16. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 79. § (2) bek. szerint tájékoztatja az AT-ket. A szerz. kötés időpontjára a Kbt.131 §(6)bek. az irányadó a (8)bek.-ben foglalt eltérésekkel.
17. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcs. felmerült összes költség az AT-t terheli.
18.Az Eljárást megindító Felhívás és a további közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és annak vhr.-jei irányadók.
19.FAKSZ: dr. Molnár Judit (Ljsz.00207).
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/04/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges