Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/96
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.19.
Iktatószám:8512/2020
CPV Kód:64200000-8
Ajánlatkérő:Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Nemzeti Mobilfizetési Zrt. székhelye: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Technológiai közszolgáltató szervezet, zrt.
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékeny
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61725784
Postai cím: Kapás Utca 6-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Németh Nóra Nóra
Telefon: +36 706822851
E-mail: nemeth.nora@nmzrt.hu
Fax: +36 18008079
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.nemzetimobilfizetes.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.ekr.gov.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000358062020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000358062020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Technológiai közszolgáltató szervezet, zrt.
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékeny
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tömeges SMS szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR000358062020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64200000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Nemzeti Mobilfizetési Zrt. részére meghatározott feltételekkel történő tömeges SMS szolgáltatás igénybevétele
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Tömeges SMS szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64200000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: Nemzeti Mobilfizetési Zrt. székhelye: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Operátor: magyarországi mobilszolgáltató, nagy mennyiségű SMS kezelését mindkét irányban biztosító szolgáltató (Nyertes ajánlattevő).
Igénybevevő: nagy mennyiségű SMS küldését és fogadását biztosító szolgáltatást igénybe vevő szervezet (Ajánlatkérő).
Alapvető előírások:
• az Igénybevevő és az Operátor között minden kommunikáció HTTP/HTTPS alapú csatornán folyik
• a kommunikáció két irányú
Teljesítés helye: mind az Igénybevevő, mind pedig az Operátor oldalán egy webserver fogadja a kéréseket
Teljesítés módja:
Igénybevevő – Operátor irány:
• SMS küldése esetén az Igénybevevő hívja az Operátor webszerverét
• az Igénybevevő az Operátor szerverét meghívva SMS-t tud kiküldeni adott telefonszámra (mely lehet nem magyar szolgáltatónál is regisztrált szám),
• a HTTP hívásban paraméterekben lehet megadni az SMS adatait
o cél telefonszám
o SMS szöveg
o kézbesítési értesítést kér-e
o kódolás (pl. UTF-8 vagy GSM stb.)
Operátor – Igénybevevő irány:
• SMS fogadásánál vagy a kiküldött SMS-ekre érkező kézbesítési értesítők esetén az Operátor hívja az Igénybevevő webszerverét
• Teljesítendő funkciók:
o beérkező SMS fogadása
o SMS továbbítása az Igénybevevő felé HTTP hívással
o SMS notification fogadás és továbbítás az Igénybevevő felé (kézbesítés értesítő)
Operátor (Szolgáltató) feladatai a szolgáltatás beindításával kapcsolatban:
• az Operátor pontosan definiálja az NMFR oldali webservice interfészt
• az Operátor pontosan definiálja a saját oldalán futó webservice interfészt
• az Operátor az Igénybevevő részére java alapon működő kliens csomagot és példa alkalmazást biztosít, amivel az Operátor oldali webservice meghívható
• az Operátor az Igénybevevő részére java alapon működő példa szerver csomagot/alkalmazást (Java EE, alkalmazás szerveren futó alkalmazást), és egy hozzá tartozó példa alkalmazást biztosít
• az Operátor teszt környezetet és technikai segítséget nyújt az Igénybevevő részére az interfészek hibamentes implementálásához
• az Operátor feladata az interfészek hibamentes illesztésének biztosítása a szerződés megkötésétől számított 10 munkanapon belül
Kapacitás/technikai elvárások:
• másodpercenként legalább 10 db SMS küldése az Igénybevevő részéről
• Igénybevevő garantálja másodpercenként 10 kérés fogadását, az Operátornak ezért biztosítania kell ekkora kérésszám küldését
Várható forgalom:
• a szolgáltatás havi 80-90 ezer Igénybevevő-Operátor irányú tranzakció kezelését kell, hogy ellássa
• a szolgáltatás havi 80-90 ezer Operátor-Igénybevevő irányú tranzakció kezelését kell, hogy ellássa
• külföldi irányú forgalom havi 400-500 db között mozog
• a várható forgalom a jelenlegi tény adatokon alapul, azonban nem garantált mennyiség, a tényleges forgalom ennél kisebb vagy nagyobb is lehet
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.Nettó egyösszegű vállalkozói havi díj (nettó Ft) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérőnek opcionális joga van a szerződés hatálya alatt a szerződéses keretösszeg 30%-kal történő egyoldalú megemelésére az alapmennyiségre vonatkozó változatlan feltételek mellett.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ II.2.5) Értékelési szempontok: Ajánlatkérő értékelési szempontként a legalacsonyabb ár módszerét alkalmazza a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján. Legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempont alkalmazásának az indoka: A műszaki specifikáció a szolgáltatás teljesítése szempontjából szükséges minden lényeges műszaki feltételt tartalmaz, ezért többlet tulajdonság nem vehető figyelembe, egyedül az ár különbözteti meg a megajánlott szolgáltatásokat. Ajánlatkérő rögzíti, hogy ún. összehasonlító ár megadását kéri az ajánlattevőktől, amely során az eljárást megindító felhívás II.2.4) pontjában megadott várható havi mennyiségre kér ajánlatot, azonban az ajánlati kötöttség az egységárak vonatkozásában áll be. A feltüntetett mennyiségi adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, a megrendelésekre az igényeknek megfelelően kerül sor. A vállalkozói díj tételes elszámolású a teljesített SMS-ek alapján.
II.2.7) A szerződés időtartama: A szolgáltatás bevezetésének határideje a Nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés hatálybalépésétől számított 10 munkanap. A szolgáltatásnyújtás időtartama a bevezetéstől számított 18 hónap határozott időtartamig, de legfeljebb 23.538.000 Ft keretösszeg kimerüléséig.
Ajánlatkérő a részajánlattételt nem biztosítja figyelemmel arra, hogy a közbeszerzés tárgya olyan egységes, komplex feladatot takar, mely részekre nem bontható, tekintettel arra, hogy ezzel a szerződés eredeti célját nem érhetné el. A részekre bontás negatívan hatna a szerződés teljesítésének körülményeire, azaz gazdasági, minőségi és a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontokat figyelembe véve ésszerűtlen.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában rögzített kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 17. §-a szerint kell igazolnia. Ennek megfelelően ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni. Ajánlattevőnek nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az EKR által biztosított formanyomtatvány kitöltésével kell benyújtania.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Kr. 17. § (2) bekezdése alapján nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § g)-k), m) és q) pontjában rögzített kizáró okok.
A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozat tekintetében Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóság tartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kr. 1. § (7) bekezdése alapján kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az öntisztázásra a Kbt. 64. §-a irányadó.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Az ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell, hogy vele szemben van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (3) és (5) és 65. § (12) bekezdésére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő nem ír elő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő nem ír elő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás szabályait alkalmazza az alábbi eltérésekkel: Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 117. § szerinti felhívás közzétételével indítja. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69. § (2)-(10) bekezdését, valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést és az előírt kizáró okok fenn nem állását igazolnia kell a jelen eljárást megindító felhívásban foglaltaknak megfelelően. Azaz ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő ajánlatát teljes körűen bírálja el, és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra az értékelés sorrendjétől függetlenül.
M/1) A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével.
A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak tartalmaznia kell:
• a szerződést kötő másik fél (neve, székhelye);
• a szerződés tárgya (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági követelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen);
• teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező időpont) és helye;
• elvégzett munkák mennyisége (az alkalmassági követelményre figyelemmel);
• valamennyi olyan adat, amelyből az alkalmassági követelmény teljesülése megállapítható;
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciát a Kr. 23.§ szerint kell igazolni.
Az alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) és 69. § (11), (11a) bekezdése irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de hat évben (72 hónapban) megkezdett 45 ezer/hónap Igénybevevő – Operátor, valamint fordított irányú SMS tranzakció kezelésére vonatkozó referenciával.
Ajánlattevő tárgyi alkalmassági követelménynek való megfelelését több szerződéssel is igazolhatja.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Ha Nyertes ajánlattevő valamely szerződéses határidővel neki felróható okból késedelembe esik, úgy Ajánlatkérő késedelmi kötbér érvényesítésére jogosult, melynek mértéke nettó 100.000 Ft a késedelmes napok után. A késedelmi kötbér maximuma 10 napi tétel, melyet követően az Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és a meghiúsulási kötbért érvényesíteni.
Meghiúsulási kötbér: Ha a teljesítés olyan okból, amelyért Nyertes ajánlattevő felelős, meghiúsul, úgy Nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke a nettó keretösszeg 20%-a.
Kártérítési kötelezettség: Amennyiben Nyertes ajánlattevő érdekkörében felmerült okból Nyertes ajánlattevő a szolgáltatást nem biztosítja, és ebből Ajánlatkérőnek kára keletkezik (különösen, de nem kizárólagosan: Ajánlatkérő ügyfelei számára a szolgáltatás kieséséből fakadóan jóváírást kell teljesíteni), Nyertes ajánlattevő Ajánlatkérő tájékoztatása alapján köteles a kárt haladéktalanul megfizetni, vagy a tárgyhavi számlában azt jóváírni.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és az elszámolás kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF).
Számlázás: Nyertes ajánlattevő az ajánlatában megadott díjakat havonta, utólag tárgyhót követő hónap 20. (huszadik) napjáig számlázza ki Ajánlatkérőnek. Ajánlatkérő a számlákat a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdéseiben előírtakra figyelemmel, a számla alapján havonta, 15 (tizenöt) napos határidővel banki átutalással teljesíti.
A fizetési késedelemre irányadó a Ptk. 6:155. §-a.
A részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattétel esetén. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (1)-(8) bekezdéseire.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/06/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2020/06/02 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/06/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 18:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdés alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal – elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek, az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1) Ajánlatkérő jelen eljárást Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, 117. § szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával folytatja le. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás szabályait alkalmazza az alábbi
eltérésekkel: a) Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 117. § szerinti felhívás közzétételével indítja. b) Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártát megelőző három nappal adja meg, amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem legkésőbb a válaszadási határidőt megelőző három nappal benyújtásra került. Ajánlatkérő a határidőn túl érkezett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre is válaszolhat, amennyiben a válaszadás a megfelelő ajánlattételhez feltétlenül szükséges. Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban találhatók.
2) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69. § (2)-(10) bekezdését, valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést és az előírt kizáró okok fenn nem állását igazolnia kell a jelen eljárást megindító felhívásban foglaltaknak megfelelően. Azaz ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő ajánlatát teljes körűen bírálja el, és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra az értékelés sorrendjétől függetlenül.
3) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenséget jelen eljárásban nem alkalmazza.
4) Ajánlatkérő az eljárást EKR Rendeletben meghatározottak szerint, EKR-ben folytatja le, az ajánlatot az EKR-ben kell benyújtani. Az elektronikus közbeszerzésre vonatkozó részletes szabályokat a dokumentáció tartalmazza. A közbeszerzési dokumentumok elérhetőek az EKR-ben.
5) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők cégszerűen aláírt megállapodását a dokumentációban meghatározottak szerint, továbbá Kbt. 35. § (2a) bekezdésének megfelelően az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
6) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát - amennyiben az az adott gazdasági szereplő esetében értelmezhető - vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. Azon gazdasági szereplők esetében, ahol az aláírás címpéldány nem értelmezhető, csatolni szükséges a gazdasági szereplő nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselőjének aláírás mintáját, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva. Külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ezeknek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű, magánokiratba vagy közokiratba foglalt aláírás-minta csatolása szükséges).
7) Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bekezdése szerint felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a Kr. 28. § (3) bekezdéshez képest szigorúbban állapítja meg.
8) Az ajánlat összeállítása során ajánlattevőnek figyelemmel kell lenni az EKR Rendelet 11. §, 12. § (1) bekezdésében és a Kbt. 41/A. §, 65. § (11a) és (12), továbbá 138-139. bekezdésében foglaltakra.
10) Üzleti titokra irányadó a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdése.
14) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.
15) Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevők az ajánlat részét képező dokumentumokat pdf. formátumú fájlban készítsék el.
16) Ajánlattevő szakmai ajánlata részeként köteles csatolni a „Ártáblázat” megnevezésű dokumentumot, annak valamennyi sorát, módosítás nélkül, teljes körűen beárazva (pdf formátumban, valamint szerkeszthető xls (excel) formátumban is). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára.
17) Az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR által biztosított formanyomtatvány kitöltésével:
- Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólap az EKR Rendelet 11. § (1) bekezdése alapján;
- Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat;
- Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat (nemleges tartalommal is);
- Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat (nemleges tartalommal is);
- Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti nyilatkozat;
- nyilatkozat kizáró okok tekintetében;
- nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában;
- nyilatkozat változásbejegyzési eljárás vonatkozásában;
- nyilatkozat alkalmassági követelményekre vonatkozóan;
- nyilatkozat üzleti titokról.
18) Továbbá az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell a közbeszerzési dokumentumok által előírtakat:
- adatkezelési nyilatkozat;
- M/1) alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása vonatkozásában referencia nyilatkozat/igazolás.
19) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség ajánlattevőt terheli.
20) A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvény végrehajtásáról szóló 356/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet a nemzeti mobil fizetési szervezetként a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-t jelölte ki. Ajánlatkérő (Igénybevevő) fenntartja a jogát arra, hogy amennyiben e jogszabályi kijelölése jogszabályváltozás okán megszűnne, úgy a szerződést a fenti határozott időtartam lejárta előtt 30 napos felmondási idő biztosítása mellett rendes felmondással megszüntetheti.
21) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: dr. Wellmann-Kiss Katalin (00241) és dr. Léka-Papp Petra (00559)
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges