Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/12
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.17.
Iktatószám:0622/2020
CPV Kód:79212000-3
Ajánlatkérő:Pénzügyminisztérium
Teljesítés helye:Budapest;Budapest;Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Globkont könyvvizsgáló, Adó és Gazdasági Tanácsadó Kft;Dialog Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft.;Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pénzügyminisztérium
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23931666
Postai cím: József nádor Tér 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Demkó Ivett főosztályvezető
Telefon: +36 17953619
E-mail: ivett.demko@pm.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Projektszintű könyvvizsgálat elvégzése
Hivatkozási szám: EKR001002272019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79212000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„A GINOP-5.2.1-14-2015-00001 Ifjúsági Garancia, illetve a GINOP-5.1.1-15-2015-00001 és VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra című kiemelt projektekhez kapcsolódó projektszintű könyvvizsgálat elvégzése”
Megbízási szerződés keretében a GINOP-5.2.1-14-2015-00001, illetve a GINOP-5.1.1-15-2015-00001 és a VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 azonosító számú kiemelt projektek könyvvizsgálatának elvégzése a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I. 11.) Korm. rendelet előírásainak figyelembe vételével a nevezett projektek Támogatási Szerződéseiben foglaltak szerint.
A könyvvizsgálatot a Magyar Könyvvizsgálói Kamara honlapján elérhető Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez című dokumentumban foglaltak szerint kell lefolytatni, mely magában foglalja a szakmai megfelelőségre vonatkozó audit jelentés elkészítését és könyvvizsgálói vélemény kibocsátását. A mintavételezést a nemzetközi könyvvizsgálati sztenderdek alapján szükséges végrehajtani. A könyvvizsgálói ellenőrzésnek a mintavételezéstől függetlenül ki kell terjednie a záró elszámolásra.
A részletes feltételeket a Közbeszerzési Dokumentáció Műszaki leírása tartalmazza.
1. rész.
A GINOP-5.2.1-14-2015-00001 azonosító számú Ifjúsági Garancia című kiemelt projektre vonatkozóan
- évenkénti - az időközi kifizetési igénylésekhez kapcsolódó – könyvvizsgálat és részjelentés kibocsátása
- záró audit és a teljes projektről átfogó záró könyvvizsgálói jelentés kibocsátása
- vizsgált időszak: 2015. január 01 – 2021. október 31.
- vizsgált támogatási összeg: 1 milliárd Ft, azaz egymilliárd forint
2. rész.
A GINOP-5.1.1-15-2015-00001 azonosító számú Út a munkaerőpiacra című kiemelt projektre vonatkozóan
- évenkénti - az időközi kifizetési igénylésekhez kapcsolódó – könyvvizsgálat és részjelentés kibocsátása
- záró audit és a teljes projektről átfogó záró könyvvizsgálói jelentés kibocsátása
- vizsgált időszak: 2015. október 01 – 2021. október 31.
- vizsgált támogatási összeg: 5 milliárd Ft, azaz ötmilliárd forint
3. rész.
A VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 azonosító számú Út a munkaerőpiacra című kiemelt projektre vonatkozóan
- évenkénti - az időközi kifizetési igénylésekhez kapcsolódó – könyvvizsgálat és részjelentés kibocsátása
- záró audit és a teljes projektről átfogó záró könyvvizsgálói jelentés kibocsátása
- vizsgált időszak: 2015. december 01 – 2021. október 31.
- vizsgált támogatási összeg: 800 millió Ft, azaz nyolcszázmillió forint
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 5845000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: GINOP-5.2.1-14-2015-00001 azonosító számú
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79212000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A GINOP-5.2.1-14-2015-00001 azonosító számú Ifjúsági Garancia című kiemelt projektre vonatkozóan
- évenkénti - az időközi kifizetési igénylésekhez kapcsolódó – könyvvizsgálat és részjelentés kibocsátása
- záró audit és a teljes projektről átfogó záró könyvvizsgálói jelentés kibocsátása
- vizsgált időszak: 2015. január 01 – 2021. október 31.
- vizsgált támogatási összeg: 1 milliárd Ft, azaz egymilliárd forint
A Műszaki leírásban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – ajánlati ár Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A projekt megvalósítási határidejének módosulása esetén az érvényesítendő opció összege a szerződéses összeg 12 %-a. A változásról az arról rendelkező Támogatási szerződésmódosítás hatályba lépésétől, illetve annak meg nem történtétől számított 10 munkanapon belül tájékoztatja a Minisztérium a Megbízottat.
Ajánlatkérő jelzi a Kbt. 53. § (6) bekezdésében foglaltak alkalmazását. Az opció lehívására az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (támogatási szerződés-módosítást vagy változásbejelentést) fog benyújtani és az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az opció lehívására nem kerülhet sor.
A projekt hosszabbítása esetén a tervezettnél több részjelentést kell készítenie a könyvvizsgálónak.
A hatályos Támogatási szerződések alapján a projektek záró dátuma 2021. október 31., így az utolsó, 7. ütem a 2021. január 1 – 2021. október 31-ig tartó időszakról szóló részjelentés és a záró jelentés, november 30-i teljesítési határidővel.
Ha azonban meghosszabbodik a projektidőszak 2022. december 31-ig akkor a 7. ütem egy 2021. évről szóló részjelentés elkészítése lesz 2022. június 30-i határidővel és megjelenik egy 8. ütem a 2022. évről szóló részjelentés és a záró jelentés elkészítésének kötelezettségével.
Az opció érvényesítése esetén az elvégzendő feladatok ütemezése:
GINOP-5.2.1-14-2015-00001 azonosító számú projekt:
1. könyvvizsgálói jelentés: 2015. január 1 – 2015. december 31. közötti időszak könyvvizsgálata, határidő: szerződéskötéstől számított 2 hónap
2. könyvvizsgálói jelentés: 2016. január 1 – 2016. december 31. közötti időszak könyvvizsgálata, határidő: szerződéskötéstől számított 3 hónap
3. könyvvizsgálói jelentés: 2017. január 1 – 2017. december 31. közötti időszak könyvvizsgálata, határidő: szerződéskötéstől számított 5 hónap.
4. könyvvizsgálói jelentés: 2018. január 1 – 2018. december 31. közötti időszak könyvvizsgálata, határidő: szerződéskötéstől számított 7 hónap
5. könyvvizsgálói jelentés: 2019. január 1 – 2019. december 31. közötti időszak könyvvizsgálata, határidő: szerződéskötéstől számított 9 hónap
6. könyvvizsgálói jelentés: 2020. január 1 – 2020. december 31. közötti időszak könyvvizsgálata, határidő: 2021. június 30.
7. könyvvizsgálói jelentés: 2021. január 1 – 2021. december 31. közötti időszak könyvvizsgálata, határidő: 2022. június 30.
8. könyvvizsgálói jelentés: 2022. január 1 – 2022. december 31. közötti időszak könyvvizsgálata, valamint záró könyvvizsgálati jelentés: a projekt fizikai zárását követően záró vizsgálat, arról záró jelentés készítése, a záró kifizetési igénylés záradékolása. Határideje: 2023. január 30.
A záró beszámoló elfogadását és a záró helyszíni ellenőrzést követően a jelentés – a felmerülő szükséges módosítások elvégzését követő – véglegesítése, amely véglegesített jelentés a projekt könyvvizsgálati záradéka lesz.
Az opció érvényesítése esetén a pénzügyi ütemezés alakulása:
- I. ütem: az első (2015. évi) részjelentés leadását követően a szerződéses összeg 10%-a;
- II. ütem: a második (2016. évi) részjelentés leadását követően a szerződéses összeg 10%-a;
- III. ütem: harmadik (2017. évi) részjelentés leadását követően a szerződéses összeg 10%-a;
- IV. ütem: negyedik (2018. évi) részjelentés leadását követően a szerződéses összeg 10%-a;
- V. ütem: az ötödik (2019. évi) részjelentés leadását követően a szerződéses összeg 15%-a;
- VI. ütem: a hatodik (2020. évi) részjelentés leadását követően a szerződéses összeg 15%-a;
- VII. ütem: a hetedik (2021. évi) részjelentés leadását követően a szerződéses összeg 12%-a;
- VIII. ütem: a nyolcadik (2022. évi) részjelentés, valamint a záró jelentés leadását követően a szerződéses összeg 30%-a
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.2.1-14-2015-00001
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: GINOP-5.1.1-15-2015-00001 azonosító számú
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79212000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A GINOP-5.1.1-15-2015-00001 azonosító számú Út a munkaerőpiacra című kiemelt projektre vonatkozóan
- évenkénti - az időközi kifizetési igénylésekhez kapcsolódó – könyvvizsgálat és részjelentés kibocsátása
- záró audit és a teljes projektről átfogó záró könyvvizsgálói jelentés kibocsátása
- vizsgált időszak: 2015. október 01 – 2021. október 31.
- vizsgált támogatási összeg: 5 milliárd Ft, azaz ötmilliárd forint
A Műszaki leírásban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A projekt megvalósítási határidejének módosulása esetén az érvényesítendő opció összege a szerződéses összeg 12 %-a. A változásról az arról rendelkező Támogatási szerződésmódosítás hatályba lépésétől, illetve annak meg nem történtétől számított 10 munkanapon belül tájékoztatja a Minisztérium a Megbízottat.
Ajánlatkérő jelzi a Kbt. 53. § (6) bekezdésében foglaltak alkalmazását. Az opció lehívására az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (támogatási szerződés-módosítást vagy változásbejelentést) fog benyújtani és az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az opció lehívására nem kerülhet sor.
A projekt hosszabbításával a tervezettnél több részjelentést kell készítenie a könyvvizsgálónak.
A hatályos Támogatási szerződések alapján a projektek záró dátuma 2021. október 31., így az utolsó, 7. ütem a 2021. január 1 – 2021. október 31-ig tartó időszakról szóló részjelentés és a záró jelentés, november 30-i teljesítési határidővel.
Ha azonban meghosszabbodik a projektidőszak 2022. december 31-ig akkor a 7. ütem egy 2021. évről szóló részjelentés elkészítése lesz 2022. június 30-i határidővel és megjelenik egy 8. ütem a 2022. évről szóló részjelentés és a záró jelentés elkészítésének kötelezettségével.
Az opció érvényesítése esetén az elvégzendő feladatok ütemezése:
GINOP-5.1.1-15-2015-00001 azonosító számú projekt:
1. könyvvizsgálói jelentés: 2015. október 1 – 2015. december 31. közötti időszak könyvvizsgálata, határidő: szerződéskötéstől számított 2 hónap
2. könyvvizsgálói jelentés: 2016. január 1 – 2016. december 31. közötti időszak könyvvizsgálata, határidő: szerződéskötéstől számított 3 hónap
3. könyvvizsgálói jelentés: 2017. január 1 – 2017. december 31. közötti időszak könyvvizsgálata, határidő: szerződéskötéstől számított 5 hónap.
4. könyvvizsgálói jelentés: 2018. január 1 – 2018. december 31. közötti időszak könyvvizsgálata, határidő: szerződéskötéstől számított 7 hónap
5. könyvvizsgálói jelentés: 2019. január 1 – 2019. december 31. közötti időszak könyvvizsgálata, határidő: szerződéskötéstől számított 9 hónap
6. könyvvizsgálói jelentés: 2020. január 1 – 2020. december 31. közötti időszak könyvvizsgálata, határidő: 2021. június 30.
7. könyvvizsgálói jelentés: 2021. január 1 – 2021. december 31. közötti időszak könyvvizsgálata, határidő: 2022. június 30.
8. könyvvizsgálói jelentés: 2022. január 1 – 2022. december 31. közötti időszak könyvvizsgálata, valamint záró könyvvizsgálati jelentés: a projekt fizikai zárását követően záró vizsgálat, arról záró jelentés készítése, a záró kifizetési igénylés záradékolása. Határideje: 2023. január 30.
A záró beszámoló elfogadását és a záró helyszíni ellenőrzést követően a jelentés – a felmerülő szükséges módosítások elvégzését követő – véglegesítése, amely véglegesített jelentés a projekt könyvvizsgálati záradéka lesz.
Az opció érvényesítése esetén a pénzügyi ütemezés alakulása:
- I. ütem: az első (2015. évi) részjelentés leadását követően a szerződéses összeg 10%-a;
- II. ütem: a második (2016. évi) részjelentés leadását követően a szerződéses összeg 10%-a;
- III. ütem: harmadik (2017. évi) részjelentés leadását követően a szerződéses összeg 10%-a;
- IV. ütem: negyedik (2018. évi) részjelentés leadását követően a szerződéses összeg 10%-a;
- V. ütem: az ötödik (2019. évi) részjelentés leadását követően a szerződéses összeg 15%-a;
- VI. ütem: a hatodik (2020. évi) részjelentés leadását követően a szerződéses összeg 15%-a;
- VII. ütem: a hetedik (2021. évi) részjelentés leadását követően a szerződéses összeg 12%-a;
- VIII. ütem: a nyolcadik (2022. évi) részjelentés, valamint a záró jelentés leadását követően a szerződéses összeg 30%-a
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.1.1-15-2015-00001
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 azonosító számú
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79212000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 azonosító számú Út a munkaerőpiacra című kiemelt projektre vonatkozóan
- évenkénti - az időközi kifizetési igénylésekhez kapcsolódó – könyvvizsgálat és részjelentés kibocsátása
- záró audit és a teljes projektről átfogó záró könyvvizsgálói jelentés kibocsátása
- vizsgált időszak: 2015. december 01 – 2021. október 31.
- vizsgált támogatási összeg: 800 millió Ft, azaz nyolcszázmillió forint
A Műszaki leírásban részletezettek
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A projekt megvalósítási határidejének módosulása esetén az érvényesítendő opció összege a szerződéses összeg 12 %-a. A változásról az arról rendelkező Támogatási szerződésmódosítás hatályba lépésétől, illetve annak meg nem történtétől számított 10 munkanapon belül tájékoztatja a Minisztérium a Megbízottat.
Ajánlatkérő jelzi a Kbt. 53. § (6) bekezdésében foglaltak alkalmazását. Az opció lehívására az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (támogatási szerződés-módosítást vagy változásbejelentést) fog benyújtani és az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az opció lehívására nem kerülhet sor.
A projekt hosszabbításával a tervezettnél több részjelentést kell készítenie a könyvvizsgálónak.
A hatályos Támogatási szerződések alapján a projektek záró dátuma 2021. október 31., így az utolsó, 7. ütem a 2021. január 1 – 2021. október 31-ig tartó időszakról szóló részjelentés és a záró jelentés, november 30-i teljesítési határidővel.
Ha azonban meghosszabbodik a projektidőszak 2022. december 31-ig akkor a 7. ütem egy 2021. évről szóló részjelentés lesz 2022. június 30-i határidővel és megjelenik egy 8. ütem a 2022. évről szóló részjelentés és a záró jelentés elkészítésének kötelezettségével.
Az opció érvényesítése esetén az elvégzendő feladatok ütemezése:
VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 azonosító számú projekt:
1. könyvvizsgálói jelentés: 2015. december 1 – 2015. december 31. közötti időszak könyvvizsgálata, határidő: szerződéskötéstől számított 2 hónap
2. könyvvizsgálói jelentés: 2016. január 1 – 2016. december 31. közötti időszak könyvvizsgálata, határidő: szerződéskötéstől számított 3 hónap
3. könyvvizsgálói jelentés: 2017. január 1 – 2017. december 31. közötti időszak könyvvizsgálata, határidő: szerződéskötéstől számított 5 hónap.
4. könyvvizsgálói jelentés: 2018. január 1 – 2018. december 31. közötti időszak könyvvizsgálata, határidő: szerződéskötéstől számított 7 hónap
5. könyvvizsgálói jelentés: 2019. január 1 – 2019. december 31. közötti időszak könyvvizsgálata, határidő: szerződéskötéstől számított 9 hónap
6. könyvvizsgálói jelentés: 2020. január 1 – 2020. december 31. közötti időszak könyvvizsgálata, határidő: 2021. június 30.
7. könyvvizsgálói jelentés: 2021. január 1 – 2021. december 31. közötti időszak könyvvizsgálata, határidő: 2022. június 30.
8. könyvvizsgálói jelentés: 2022. január 1 – 2022. december 31. közötti időszak könyvvizsgálata, valamint záró könyvvizsgálati jelentés: a projekt fizikai zárását követően záró vizsgálat, arról záró jelentés készítése, a záró kifizetési igénylés záradékolása. Határideje: 2023. január 30.
A záró beszámoló elfogadását és a záró helyszíni ellenőrzést követően a jelentés – a felmerülő szükséges módosítások elvégzését követő – véglegesítése, amely véglegesített jelentés a projekt könyvvizsgálati záradéka lesz.
Az opció érvényesítése esetén a pénzügyi ütemezés alakulása:
- I. ütem: az első (2015. évi) részjelentés leadását követően a szerződéses összeg 10%-a;
- II. ütem: a második (2016. évi) részjelentés leadását követően a szerződéses összeg 10%-a;
- III. ütem: harmadik (2017. évi) részjelentés leadását követően a szerződéses összeg 10%-a;
- IV. ütem: negyedik (2018. évi) részjelentés leadását követően a szerződéses összeg 10%-a;
- V. ütem: az ötödik (2019. évi) részjelentés leadását követően a szerződéses összeg 15%-a;
- VI. ütem: a hatodik (2020. évi) részjelentés leadását követően a szerződéses összeg 15%-a;
- VII. ütem: a hetedik (2021. évi) részjelentés leadását követően a szerződéses összeg 12%-a;
- VIII. ütem: a nyolcadik (2022. évi) részjelentés, valamint a záró jelentés leadását követően a szerződéses összeg 30%-a
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-8.1.1-15-2015-00001
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1 Elnevezés: GINOP-5.2.1-14-2015-00001 azonosító számú
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Globkont könyvvizsgáló, Adó és Gazdasági Tanácsadó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69655922
Postai cím: Lidérc Utca 27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
E-mail: varadian@t-online.hu
Telefon: +36 302030281
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12470732
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14677483243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33685924
Postai cím: Petneházy Utca 52. II/238
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12423161241

Hivatalos név: Dialog Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82561086
Postai cím: Katona József Utca 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12140732241

Hivatalos név: Signator Audit Könyvvizsgáló Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33536321
Postai cím: Radnóti Tér 2.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10604478219

Hivatalos név: EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95532293
Postai cím: Széchenyi Utca 15
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12476963209

Hivatalos név: CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24547651
Postai cím: Zugligeti Út 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10250976243

Hivatalos név: MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24975836
Postai cím: Báthori Utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11883816241

Hivatalos név: A-GENI Könyvvizsgáló és Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59197775
Postai cím: Baross Utca 15
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1082
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12942888242

Hivatalos név: Globkont könyvvizsgáló, Adó és Gazdasági Tanácsadó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69655922
Postai cím: Lidérc Utca 27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14677483243

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2. Rész száma: 2 Elnevezés: GINOP-5.1.1-15-2015-00001 azonosító számú
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 9
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 9
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dialog Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82561086
Postai cím: Katona József Utca 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
E-mail: audit@dialog.hu
Telefon: +36 12363090
Internetcím(ek): (URL) www.dialog.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12140732241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 15748031
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3900000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65184596
Postai cím: Váci út 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10907836241

Hivatalos név: Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33685924
Postai cím: Petneházy Utca 52. II/238
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12423161241

Hivatalos név: Signator Audit Könyvvizsgáló Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33536321
Postai cím: Radnóti Tér 2.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10604478219

Hivatalos név: EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95532293
Postai cím: Széchenyi Utca 15
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12476963209

Hivatalos név: CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24547651
Postai cím: Zugligeti Út 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10250976243

Hivatalos név: MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24975836
Postai cím: Báthori Utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11883816241

Hivatalos név: Dialog Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82561086
Postai cím: Katona József Utca 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12140732241

Hivatalos név: A-GENI Könyvvizsgáló és Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59197775
Postai cím: Baross Utca 15
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1082
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12942888242

Hivatalos név: Globkont könyvvizsgáló, Adó és Gazdasági Tanácsadó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69655922
Postai cím: Lidérc Utca 27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14677483243

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3. Rész száma: 3 Elnevezés: VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 azonosító számú
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33685924
Postai cím: Petneházy Utca 52. II/238
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: peter.juhasz@focusaudit.hu
Telefon: +36 205000404
Internetcím(ek): (URL) www.focusaudit.hu
Fax: +36 17943149
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12423161241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3149606
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 945000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33685924
Postai cím: Petneházy Utca 52. II/238
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12423161241

Hivatalos név: Signator Audit Könyvvizsgáló Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33536321
Postai cím: Radnóti Tér 2.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10604478219

Hivatalos név: EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95532293
Postai cím: Széchenyi Utca 15
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12476963209

Hivatalos név: CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24547651
Postai cím: Zugligeti Út 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10250976243

Hivatalos név: MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24975836
Postai cím: Báthori Utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11883816241

Hivatalos név: A-GENI Könyvvizsgáló és Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59197775
Postai cím: Baross Utca 15
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1082
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12942888242

Hivatalos név: Globkont könyvvizsgáló, Adó és Gazdasági Tanácsadó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69655922
Postai cím: Lidérc Utca 27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14677483243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/26 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő az érvénytelen Ajánlatevőket a 2019. november 07. napján kelt közbenső döntés alapján tájékoztatta.
Ajánlatkérő a tárgyban indított közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 70. § (2) bekezdése alapján felkérte Ajánlattevőket ajánlatuk 2019. november 19. napjáig történő további fenntartására.
Jelen közbeszerzési eljárásban az Ajánlattevő ajánlattételi kötöttsége 2019. november 19-én lejárt. Ajánlatkérőnek a Kbt. kógens előírása alapján már nem volt lehetősége az ajánlati kötöttség meghosszabbítására.
A Globkont könyvvizsgáló, Adó és Gazdasági Tanácsadó Kft. (1. rész), a Dialog Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft. (2. rész) és a Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.(1.,2. és 3. rész) ajánlattevők 2019. november 18. napján kifejezett nyilatkozatot tettek az ajánlatuk további fenntartásáról. A Döntőbizottság a D.333/9/2016. határozatában rámutatott arra, hogy a Kbt.-ben meghatározott ajánlati kötöttség jogintézményének keretein kívül, a közbeszerzési eljárás eredményes befejezése érdekében az ajánlatkérő és az ajánlattevők egyfajta konszenzust alakíthatnak ki, és biztosíthatják a jogszerű szerződéskötés lehetőségét. Ez esetben nincs akadálya annak, hogy az ajánlattevő, mint ahogyan a Kbt. 75. § (1) bekezdés c) pontja is megfogalmazza, az ajánlati kötöttség lejárta esetén is fenntartsa az ajánlatát és Ajánlatkérő mindezekre tekintettel a közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítsa.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges