Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/139
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.07.20.
Iktatószám: 12102/2020
CPV Kód: 75112100-5
Ajánlatkérő: Belügyminisztérium
Teljesítés helye: A teljesítés helye: Pest megye (oktatás esetében), ill. a Megrendelő 1135 Budapest, Szegedi út 35-37. szám alatti munkavégzési helye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: INNOBOND Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Belügyminisztérium
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71285032
Postai cím: József Attila Utca 2-4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Peremicki Mónika
Telefon: +36 19994338
E-mail: monika.peremicki@bm.gov.hu
Fax: +36 19994846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Elkötelezettség- és elégedettségmérés módszertana
Hivatkozási szám: EKR000065012020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 75112100-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás – amely a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint, nemzeti eljárásrendben, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzésként kerül lefolytatásra – alkalmazott közszolgálati elkötelezettség- és elégedettség mérés módszertanának és elektronikus elemző felületének beszerzésére irányul.
Ajánlatkérő vállalkozási szerződést kíván kötni az eljárás nyertesével.
A beszerzés megvalósítására a KÖFOP-2.1.5.-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása” elnevezésű projekt keretében kerül sor.
Főbb feladatok:
a) A közszolgálati elkötelezettség és elégedettség mérés módszertanának kidolgozása módszertani kézikönyv formájában, mellékletben alkalmazott kérdőívvel és diasor mintával.
b) Egy elektronikus statisztikai elemző felület és felhasználói kézikönyv elkészítése.
c) Oktatás megtartása belső szakemberek részére (6-8 fő részére, 1*8 tanórában).
d) A beszerzés opciót tartalmaz: Ajánlatkérő eseti igény szerint szakértői tevékenység nyújtása a c) pont szerinti feladatok teljesítését követő 365 nap időtartam alatt, maximum 50 órában.
További részletek az ajánlattételi felhívás II.2.4) és II.2.10) pontjában, valamint a műszaki leírásban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 19400000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Elkötelezettség- és elégedettségmérés módszertana
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 75112100-5
További tárgyak: 80511000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A teljesítés helye: Pest megye (oktatás esetében), ill. a Megrendelő 1135 Budapest, Szegedi út 35-37. szám alatti munkavégzési helye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. teljesítési szint (T+100 nap)
A közszolgálati elkötelezettség és elégedettség mérés módszertanának kidolgozása módszertani kézikönyv formájában, mellékletben alkalmazott kérdőívvel, valamint diasor mintával. (1 db)
Módszertan: A nyertes ajánlattevőnek el kell készítenie „A közszolgálati elkötelezettségmérés módszertana” című Módszertani Kézikönyvet. Ennek keretében a feladata: A közszolgálati elkötelezettségmérést segítő mérési dimenziók és aldimenziók struktúrájának kialakítása, az aldimenziók súlyozásának kialakítása, kérdőív adattartalom kialakítása, mérőskála kidolgozása, a módszertani elemek összekapcsolása, elméleti és módszertani háttér bemutatása. Elemzési és vizsgálati módszerek kidolgozása. Értékskála szerinti elemzés szöveges meghatározása. A módszertan legalább 2 szerzői ív (2 x 40.000 karakter) + melléklet terjedelmű legyen.
Kérdőív: A nyertes ajánlattevőnek el kell készítenie a tisztviselői elkötelezettség és elégedettség mérésére alkalmas – legalább 65 db kérdést/megállapítást tartalmazó közszolgálati tisztviselői kérdőívet. A strukturált kérdőívnek elő kell segítenie a tisztviselők elégedettségének –8 dimenzió mentén történő – teljes körű feltárását.
Diasor minta: A nyertes ajánlattevőnek el kell készítenie az adatelemzés megjelenítéséhez szükséges Diasor mintát, a módszertan részeként, annak megfelelő tartalmi struktúrában MS PowerPoint (ppt.) formában.
II. teljesítési szint (T+150 nap)
Elektronikus statisztikai elemző felület és felhasználói kézikönyv elkészítése (1 db)
Elektronikus statisztikai elemző felülettel kapcsolatos elvárás: A felületnek alkalmasnak kell lennie a kidolgozott, elektronikusan kitölthető – a célcsoport által kitöltött és beérkezett – kérdőívekben szereplő adatok tárolására, statisztikai adatok feldolgozására, elemzésére és legalább az alábbi funkciókkal kell rendelkeznie: adatkezelés, statisztikai és módszertani elemzése, szűrés, intézményi szintű, MS Excel alapú riportok elkészítése az adatok lekérdezése alapján elemzés készítésére alkalmas módon. Elvárás a felhasználóbarát és gyors felület kialakítása.
Emellett el kell készíteni az elektronikus statisztikai elemző felület bemutatására szolgáló Felhasználói Kézikönyvet az elektronikus felület használatának, funkciói alkalmazásának támogatására.
III. teljesítési szint (T+180 nap)
Oktatás megtartása belső szakemberek részére.
A nyertes ajánlattevő feladata a belső munkatársak (kb. 6-8 fő) szakmai felkészítése/oktatása a módszertan alkalmazására, mely 1 napos/ 8 tanórás (8*45 perc) felkészítő alkalom során történik.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a teljes célcsoport több mint 10.000 fő, az elkötelezettség és elégedettség mérésbe tervezetten több mint 10.000 fő lesz bevonva. Az eredménytermékek kidolgozása során ezt a nyertes ajánlattevőknek figyelembe kell vennie.
OPCIÓ: A közbeszerzés tárgya a fentiek mellett úgynevezett opcionális szolgáltatás nyújtása („Szakértői tevékenység biztosítása”), a megrendelő erre vonatkozó írásos igény esetén. A nyertes ajánlattevő köteles a III. teljesítési szint teljesülését követő 365 naptári napos időszakban ajánlatkérő rendelkezésére állni oly módon, hogy az ajánlatkérői oldalon felmerülő igény esetén, legfeljebb 50 szakértői óra (50*60 perc) mennyiségben szakértői tevékenységet nyújt. Részleteket lásd a II.2.10) pontban és a műszaki leírásban.
T=a szerződés hatályba lépésének napja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.1. szempont: Az M.2. alkalmasság körében bemutatott szakemberek közül hány fő rendelkezik meghatározott képzettséggel (főben; 0-2 fő ajánlati elem kerül értékelésre) 4
2 2.2. szempont: Az M.2. alkalmasság körében bemutatott 1. számú szakember 24 hónapon felüli többlet tapasztalata (hónapban, 0-72 hónap ajánlati elem kerül értékelésre) 5
3 2.3. szempont: Az M.2. alkalmasság körében bemutatott 2. számú szakember 24 hónapon felüli többlet tapasztalata (hónapban, 0-72 hónap ajánlati elem kerül értékelésre) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1.1. és 1.2.: Ajánlati ár 2. alszemponttal (Ft) Súlyszám - 86
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opciók ismertetése:
A vállalkozási szerződés keretében, opcionális szolgáltatásként a Megrendelő eseti jelleggel igényt tarthat szakértői tevékenység biztosítására. Az előzetes kalkulációk alapján a feladat keretmennyisége 50 óra, azaz 50*60 perc.
A vállalkozó köteles a III. teljesítési szint teljesülését követő 365 naptári napos időszakban rendelkezésre állni, és a megrendelő ezen időszak alatt jogosult legfeljebb 50 szakértői óra (50*60 perc) mennyiségben igénybe venni a szolgáltatást.
A szakértői tevékenységként definiált szolgáltatás célja, hogy a kidolgozott módszertan, a kialakított elektronikus elemző felület alkalmazásával összefüggésben felmerülő igény alapján a Vállalkozó a meghatározott rendelkezésre állási időn belül elvégezze az egyedi megrendelésben rögzített feladatokat.
Az opció a megrendelő számára megrendelési (lehívási, igénybe vételi) kötelezettséget nem jelent. Ezért a megrendelő nem vállal kötelezettséget arra, hogy vételi joga alapján megrendelést bocsát ki bármilyen mennyiségre. A vételi jogát a megrendelő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, egyedi megrendelés dokumentumába foglalva jogosult gyakorolni a 365 napos időtartam alatt a teljes keretmennyiség (50 óra) kimerüléséig.
A szakértői tevékenységet az ajánlatban (1.2. alszempont keretében) rögzített nettó Ft/óra áron kell biztosítani.
A rendelkezésre állás időtartama alatt a tevékenység igénybevételének, illetve a felek közötti egyeztetés menetét a műszaki leírás és a szerződéstervezet részletesen tartalmazza.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
04026 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: I. Rész száma: Elnevezés: Elkötelezettség- és elégedettségmérés módszertana
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: INNOBOND Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72275966
Postai cím: Móri Út 16.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: bmahler@innobond.hu
Telefon: +36 209980714
Internetcím(ek): (URL) www.innobond.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14996058207
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 21685000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19400000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Módszertan és elektronikus felület kidolgozása.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: OKT-FULL Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23331127
Postai cím: Futórózsa Utca 70.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
E-mail: info@oktfull.hu
Telefon: +36 209274770
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 23755347242
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 24150000 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90122637
Postai cím: Honvéd Tér 10/A. I. emelet 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23953466241

Hivatalos név: Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83593174
Postai cím: Vérhalom Utca 33/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12951501241

Hivatalos név: GIUNTI PSYCHOMETRICS HUNGARY TESZTFEJLESZTŐ KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56349872
Postai cím: Baross Utca 24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1192
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13092302243

Hivatalos név: INNOBOND Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72275966
Postai cím: Móri Út 16.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14996058207

Hivatalos név: OKT-FULL Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23331127
Postai cím: Futórózsa Utca 70.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23755347242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges