Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/141
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.07.22.
Iktatószám: 13226/2020
CPV Kód: 50313200-4
Ajánlatkérő: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1071 Budapest, Peterdy u. 15., valamint vidéki szolgáltatási helyszínei
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szociális védelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92451917
Postai cím: Visegradi Utca 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Andrea Zoltán-Bartus
Telefon: +36 706679439
E-mail: zoltan.bartus.andrea@szgyf.gov.hu
Fax: +36 709001010
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://szgyf.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://szgyf.gov.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TÜSZ kis- és közepes sebességű fénymásolókhoz
Hivatkozási szám: EKR000493802020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50313200-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Megrendelő a szerződés megkötésével az üzemeltetési területén működő multifunkciós (MFP) eszközök teljes körű üzemeltetését kívánja biztosítani. „Teljes körű Üzemeltetési szolgáltatáson” (a továbbiakban: TÜSZ) az alábbiakat kell érteni: Szolgáltató működőképes állapotban tartja a Konica Minolta bizhub C224e és Xerox B7030 típusú eszközöket. A szolgáltatás magában foglalja a gyártó által előírt időszakos karbantartások elvégzését, az üzemszerű használat során bekövetkező meghibásodások javítását és a szükséges kellékanyaggal (toner, dob, stb. kivéve papír) történő ellátást.
Az ellátási rendszer működése:
A beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés időszakában Szolgáltató feladata az MFP-k működésnek biztosítása.
„Elektronikus szerviz” ügyintézés esetén
A rendszer kiépítését követően, az arra alkalmas üzemeltetett eszköz automatikusan jelzést küld Szolgáltató megadott elérhetőségére, ami alapján Szolgáltató elvégzi a szükséges feladatokat (ügyfélszolgálati bejelentés nem történik).
„Ügyfélszolgálati” ügyintézés esetén
A felhasználó a hibabejelentést a Megrendelő ügyfélszolgálatán (vagy kijelölt szervezeti egységén) teszi meg. Az ügyfélszolgálat (vagy kijelölt szervezeti egység) a bejelentést továbbítja a Szolgáltató megadott e-mail címére vagy weblapjára. Szolgáltató elvégzi a szükséges kellékanyag cserét, javítást, karbantartást, majd e-mail visszajelentést küld az ügyfélszolgálata (vagy kijelölt szervezeti egységre) a bejelentés lezárásához.
„Felhasználói” ügyintézés esetén
A felhasználók az eszközre ragasztott azonosító matrica adatait (leltári szám, hibabejelentés helye) felhasználva a hibabejelentést közvetlenül a Szolgáltató megadott e-mail címére vagy weblapjára teszi meg. Szolgáltató elvégzi a szükséges kellékanyag cserét, javítást, karbantartást, majd visszajelentést küld a felhasználónak.
Az elvégzett feladatokról (az ügyintézési formától függetlenül) havi jelentést kell készíteni.
A szolgáltatás részletes tartalma:
Szolgáltató biztosítja Megrendelő részére a közbeszerzési dokumentációban meghatározott típusú multifunkciós eszközök, illetve azok tartozékai (a továbbiakban együttesen: berendezések) teljeskörű üzemeltetési szolgáltatását (TÜSZ), amely tartalmazza:
- a kiszállás költségét,
- a javítások, karbantartások munkadíját,
- a beépített alkatrészek árát,
- a működéshez szükséges kellékanyagok árát (kivéve papír),
- másoláshoz és nyomtatáshoz szükséges tonerek és egyéb kellékanyagok árát,
- az elhasználódott kellékanyagok dokumentált elszállításának és szakszerű megsemmisítésének költségét,
- Kritikus hiba esetén 6 munkaórán belül megjelenés Budapesten, legfeljebb 8 munkaórán belül megjelenés Budapesten kívül, - kritikus hiba, amely azonnal, vagy rövid időn belül megakadályozza a dolgozókat a munkájuk folyamatos ellátásában, vagy súlyos kihatással van a működésre -,
- normál hiba esetén a hiba javításának - a szolgáltatási időtartam alatt - 16 munkaórán belüli megkezdését, - normál hiba, amely Megrendelő dolgozóinak folyamatos munkájára jelentős kihatással nincs -,
- cseregép biztosítását 48 munkaórán túli javítás esetén,
- távmenedzsment szolgáltatási lehetőséget (automatikus hibabejelentés, automatikus számláló állás elküldése, kellékanyag fogyás, stb.) a felhasználó által ellenőrizhető módon,
- a helyszínen nem javítható hibák esetén a berendezés(ek) mozgatását, szállítását (az eszközök helyszínről történő el- és visszaszállítását) (HDD-t tartalmazó eszköz esetén, megrendelő engedélyét követően).
Szokásos munkaidő alatt jelen szerződés teljesítése során a
hétfőtől – csütörtökig: 8:00 órától 17:00 óráig,
pénteken: 8:00 órától 14:00 óráig terjedő időszak értendő;

Az üzemeltetési szolgáltatás nem tartalmazza az eszközökben felhasznált papír biztosítását, valamint a kezelői hiba miatt szükséges javítási költségeket.
Az alábbi szolgáltatások nem képezik jelen szerződés részét:
- A Megrendelő kívánságára a szokásos munkaidőn kívül végzett javítási, karbantartási munkák.
- Megrendelő kívánságára történő mozgatási, szállítási, rakodási munkák, ideértve a berendezés(ek) szállításra történő előkészítésének és újbóli üzembe helyezésének munkáit és az ezekhez tartozó kiszállást.
- A szakszerűtlen kezelés, a maximálist meghaladó igénybevétel következtében vagy a kezelési utasítás figyelmen kívül hagyása miatt keletkezett károk kijavítási munkái.
- A karbantartási szükséglet bejelentésének elmulasztásából eredő meghibásodások javítási költségei.
- A nem a Szolgáltatótól származó kellék és egyéb anyagok (nem megfelelő minőségű papír vagy fólia) által okozott károk helyreállításának munkái.
- Külső hatások (erőszak, tűz, víz, villámcsapás, földrengés, áramviszonyok megváltozása, stb.) által okozott károk helyreállítása.
- Számítógépek, hálózati eszközök és programok hibái miatt keletkezett üzemzavarok elhárításai.
A Szolgáltató vállalja, hogy a szerződés időszakában a szokásos munkaidő alatt a Megrendelő rendelkezésére áll annak érdekében, hogy a berendezésekkel kapcsolatos, az üzemelés során felmerülő problémákat megoldja, a hibákat elhárítsa, illetve a folyamatos működést biztosítsa, valamint a gépek szakszerű kezelésében támogatja a felhasználókat.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: TÜSZ kis- és közepes sebességű fénymásolókhoz
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50313200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1071 Budapest, Peterdy u. 15., valamint vidéki szolgáltatási helyszínei
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megrendelő a szerződés megkötésével az üzemeltetési területén működő multifunkciós (MFP) eszközök teljes körű üzemeltetését kívánja biztosítani. „Teljes körű Üzemeltetési szolgáltatáson” (a továbbiakban: TÜSZ) az alábbiakat kell érteni: Szolgáltató működőképes állapotban tartja a Konica Minolta bizhub C224e és Xerox B7030 típusú eszközöket. A szolgáltatás magában foglalja a gyártó által előírt időszakos karbantartások elvégzését, az üzemszerű használat során bekövetkező meghibásodások javítását és a szükséges kellékanyaggal (toner, dob, stb. kivéve papír) történő ellátást.
Az ellátási rendszer működése:
A beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés időszakában Szolgáltató feladata az MFP-k működésnek biztosítása.
„Elektronikus szerviz” ügyintézés esetén
A rendszer kiépítését követően, az arra alkalmas üzemeltetett eszköz automatikusan jelzést küld Szolgáltató megadott elérhetőségére, ami alapján Szolgáltató elvégzi a szükséges feladatokat (ügyfélszolgálati bejelentés nem történik).
„Ügyfélszolgálati” ügyintézés esetén
A felhasználó a hibabejelentést a Megrendelő ügyfélszolgálatán (vagy kijelölt szervezeti egységén) teszi meg. Az ügyfélszolgálat (vagy kijelölt szervezeti egység) a bejelentést továbbítja a Szolgáltató megadott e-mail címére vagy weblapjára. Szolgáltató elvégzi a szükséges kellékanyag cserét, javítást, karbantartást, majd e-mail visszajelentést küld az ügyfélszolgálata (vagy kijelölt szervezeti egységre) a bejelentés lezárásához.
„Felhasználói” ügyintézés esetén
A felhasználók az eszközre ragasztott azonosító matrica adatait (leltári szám, hibabejelentés helye) felhasználva a hibabejelentést közvetlenül a Szolgáltató megadott e-mail címére vagy weblapjára teszi meg. Szolgáltató elvégzi a szükséges kellékanyag cserét, javítást, karbantartást, majd visszajelentést küld a felhasználónak.
Az elvégzett feladatokról (az ügyintézési formától függetlenül) havi jelentést kell készíteni.
A szolgáltatás részletes tartalma:
Szolgáltató biztosítja Megrendelő részére a közbeszerzési dokumentációban meghatározott típusú multifunkciós eszközök, illetve azok tartozékai (a továbbiakban együttesen: berendezések) teljeskörű üzemeltetési szolgáltatását (TÜSZ), amely tartalmazza:
- a kiszállás költségét,
- a javítások, karbantartások munkadíját,
- a beépített alkatrészek árát,
- a működéshez szükséges kellékanyagok árát (kivéve papír),
- másoláshoz és nyomtatáshoz szükséges tonerek és egyéb kellékanyagok árát,
- az elhasználódott kellékanyagok dokumentált elszállításának és szakszerű megsemmisítésének költségét,
- Kritikus hiba esetén 6 munkaórán belül megjelenés Budapesten, legfeljebb 8 munkaórán belül megjelenés Budapesten kívül, - kritikus hiba, amely azonnal, vagy rövid időn belül megakadályozza a dolgozókat a munkájuk folyamatos ellátásában, vagy súlyos kihatással van a működésre -,
- normál hiba esetén a hiba javításának - a szolgáltatási időtartam alatt - 16 munkaórán belüli megkezdését, - normál hiba, amely Megrendelő dolgozóinak folyamatos munkájára jelentős kihatással nincs -,
- cseregép biztosítását 48 munkaórán túli javítás esetén,
- távmenedzsment szolgáltatási lehetőséget (automatikus hibabejelentés, automatikus számláló állás elküldése, kellékanyag fogyás, stb.) a felhasználó által ellenőrizhető módon,
- a helyszínen nem javítható hibák esetén a berendezés(ek) mozgatását, szállítását (az eszközök helyszínről történő el- és visszaszállítását) (HDD-t tartalmazó eszköz esetén, megrendelő engedélyét követően).
Szokásos munkaidő alatt jelen szerződés teljesítése során a
hétfőtől – csütörtökig: 8:00 órától 17:00 óráig,
pénteken: 8:00 órától 14:00 óráig terjedő időszak értendő;

Az üzemeltetési szolgáltatás nem tartalmazza az eszközökben felhasznált papír biztosítását, valamint a kezelői hiba miatt szükséges javítási költségeket.
Az alábbi szolgáltatások nem képezik jelen szerződés részét:
- A Megrendelő kívánságára a szokásos munkaidőn kívül végzett javítási, karbantartási munkák.
- Megrendelő kívánságára történő mozgatási, szállítási, rakodási munkák, ideértve a berendezés(ek) szállításra történő előkészítésének és újbóli üzembe helyezésének munkáit és az ezekhez tartozó kiszállást.
- A szakszerűtlen kezelés, a maximálist meghaladó igénybevétel következtében vagy a kezelési utasítás figyelmen kívül hagyása miatt keletkezett károk kijavítási munkái.
- A karbantartási szükséglet bejelentésének elmulasztásából eredő meghibásodások javítási költségei.
- A nem a Szolgáltatótól származó kellék és egyéb anyagok (nem megfelelő minőségű papír vagy fólia) által okozott károk helyreállításának munkái.
- Külső hatások (erőszak, tűz, víz, villámcsapás, földrengés, áramviszonyok megváltozása, stb.) által okozott károk helyreállítása.
- Számítógépek, hálózati eszközök és programok hibái miatt keletkezett üzemzavarok elhárításai.
A Szolgáltató vállalja, hogy a szerződés időszakában a szokásos munkaidő alatt a Megrendelő rendelkezésére áll annak érdekében, hogy a berendezésekkel kapcsolatos, az üzemelés során felmerülő problémákat megoldja, a hibákat elhárítsa, illetve a folyamatos működést biztosítsa, valamint a gépek szakszerű kezelésében támogatja a felhasználókat.
Mennyiség:
Kis-közepes sebességű színes fénymásolók (10 A4-es másolat/perc felett) 6 év feletti eszközök, Konica-Minolta, fekete-fehér - 2 db
Maximum nyomtatási mennyiség havonta eszközönként:
fekete-fehér: 132 000 db
Kis-közepes sebességű színes fénymásolók (10 A4-es másolat/perc felett) 6 év feletti eszközök, Konica-Minolta, színes - 2 db
Maximum nyomtatási mennyiség havonta eszközönként:
színes: 2 200 db
Kis-közepes sebességű általános fekete-fehér fénymásolók (21-40 A4-es másolat/perc) 0-3 éves eszközök, Xerox B7030 - 48 db
Maximális nyomtatási mennyiség havonta eszközönként:
4 620 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 8 munkaóránál rövidebb szerviz kiszállási idő (munkaóra) Budapesten kívül 10
2 Tartalék kellékanyag biztosítása a szerződés aláírását követő 30 napon belül (IGEN/NEM) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egy havi szolgáltatás teljes nettó díja (HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.1.1-15-2015-00001
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10681 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: TÜSZ kis- és közepes sebességű fénymásolókhoz
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás VI.3.12) pont 5. alpontjában akként rendelkezett, hogy alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot, amely szerint az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha az eljárásban nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.
A Kbt. 70. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő a Kbt. 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést akkor is, ha az eljárás eredménytelensége a 75. § (2) bekezdés e) pontján alapul.
Tekintettel arra, hogy az eljárás során egy ajánlat került benyújtásra, Ajánlatkérő az eljárást – a beérkezett egyetlen ajánlat bírálata és értékelése nélkül – eredménytelenné nyilvánította a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontja alapján, figyelemmel arra, hogy nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: IMG Solution Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77250885
Postai cím: Lajos Utca 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14894262241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az ajánlattevő neve, címe és adószáma:
Közös ajánlattevő neve: IMG Solution Kft.
Székhelye: 1023 Budapest Lajos Utca 26.
Adószáma: 14894262-2-41
Közös ajánlattevő neve: MPS eXpert Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1023 Budapest Lajos Utca 26
Adószáma: 24675509-2-41
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges