Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/31
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.13.
Iktatószám:1592/2020
CPV Kód:39715300-0
Ajánlatkérő:Budapest Főváros Levéltára
Teljesítés helye:1139 Budapest, Teve u. 3-5.;1139 Budapest, Teve u. 3-5.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Elektro-Kartel Kft;Elektro-Kartel Kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:levéltár
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Levéltára
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13054355
Postai cím: Teve Utca 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murvai László
Telefon: +36 12379817
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu
Fax: +36 12379813
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.bparchiv.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001430682019/reszletek
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: levéltár
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Beléptető és kamerarendszer felújítása
Hivatkozási szám: EKR001430682019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39715300-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Budapest Főváros Levéltárában (BFL) a beléptető és kamerarendszer felújítása, részekre történő ajánlattétellel:
1. rész: Beléptetőrendszer felújítása
2. rész: Kamerarendszer felújítása
A telepítés helyszíne: Budapest Főváros Levéltára (1139 Budapest, Teve u. 3-5.)
Az épület alapterülete: 22962 m2, szintjeinek száma: 8.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 17797640 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Beléptetőrendszer felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39715300-0
További tárgyak:45350000-5
71334000-8
30160000-8
30216200-8
35123400-6
44521120-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1139 Budapest, Teve u. 3-5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beléptető rendszer feladata az épületbe történő ellenőrzött és szabályozott belépések megvalósítása. A beléptetésre használt eszközök fizikailag biztosítania kell a területre való bejutás egyedi jellegét. A rendszernek Grade3 biztonsági szintet kell biztosítani.
Budapest Főváros Levéltárában 2003-ban IMPROX XP beléptető rendszer került telepítésre /Impro v7.60/, a rendszer IXP200 programból áll, melyet a rendszerhez tartozó adatbázissal InterBase és az adatbázis meghajtóval InterClient-el közös számítógépen lett telepítve. A beléptető rendszer proximity kártyával működtetett olvasókból (96 db) épül fel, melyek biztosítják a jogosultsági szinteket.
Beléptető rendszerrel szembeni főbb elvárások:
• korlátlan számú belépési pontot kezeljen;
• az új rendszer minimum 1000 kártyát tudjon kezelni;
• minimum 16000 felhasználó kezelése;
• eseménymemória minimum 32000 esemény tárolásához;
• a rendszer minimum 3500 olvasót tudjon kezelni;
• felhasználóbarát szoftver, magyar nyelvű, grafikus kezelőfelület.
A kiépítendő rendszernek együtt kell működnie a BFL-ben működő MÁTRIX épületfelügyeleti rendszerrel. Az épületfelügyeleti rendszer webes vezérlő felületén meg kell tudni jeleníteni a beléptető rendszer kezelőfelületét is.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a telepítendő rendszer működtetéséhez szükséges valamennyi hardver és szoftver elemet.
A felújítás során keletkezett hulladékok, valamint a leszerelt berendezések eltávolítása és ártalmatlanítása a nyertes ajánlattevő feladata. Az üzemszerű működést a felújítás teljes időtartama alatt biztosítani kell.
További követelmények a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kiépített rendszerre vonatkozó jótállási idő (min. 24 hónap, max. 48 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az alábbi ajánlati elemek vételi opcióként kerülnek meghatározásra, melyek lehívása (megrendelése) a nyertes ajánlatban szereplő ajánlati ár, és az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet függvénye:
- 1 db szünetmentes 750W-os Smart UPS szállítási díja.
- 1 darab olvasó készülék ára.
Az opciós tételek ellenértékét a nettó ajánlati árba be kell építeni, illetve az EKR-ben elektronikus űrlapon külön is meg kell adni.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A "nettó ajánlati árat" a következő teljesítési elemeket magában foglalva kell megadni: beléptetőrendszer/kamerarendszer kiépítése és üzembe helyezése, az összes anyag- és eszközköltséggel, tervezéssel, programozással és üzembe helyezéssel, valamint betanítással, az opciós tételekkel együtt.
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

II.2.1)
Elnevezés: Kamerarendszer felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39715300-0
További tárgyak:45350000-5
35125300-2
71334000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1139 Budapest, Teve u. 3-5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelenleg az épületben 20 db kamera üzemel beltéren, ezek cseréje szükséges. Szükséges 1 db külső kamera a Gömb utcai személygépkocsi bejáró garázskapukhoz és szükséges 2 db rögzített kamera a Főbejárat előtti, közforgalomnak megnyitott, de BFL-hez tartozó terület megfigyelésre (az épület két sarkára), melyekkel a tér és a bejáratot monitorozható és szükséges a belső udvari parkolóba 1db mozgatható kamerát felszerelni.
Tehát összesen 24 db digitális nagyfelbontású rögzített kamera szükséges.
A beszerzendő kamerák főbb műszaki paraméteri:
- min. 4 megapixeles nagy felbontás;
- felbontás min. 1920*1080;
- működési hőmérséklet: - 20 °C és + 60 °C fok között;
- IR-tartomány min. 30 méter.
Ajánlatkérő épületfelügyleti rendszere szerves részét képezi a videókamerás megfigyelő rendszer. A rendszer központi egysége, digitális képfeldolgozási és képrögzítési eljárással működjön.
A kiépítendő rendszernek együtt kell működnie a BFL-ben működő MÁTRIX épületfelügyeleti rendszerrel. Az épületfelügyeleti rendszer webes vezérlő felületén meg kell tudni jeleníteni a beléptető rendszer kezelőfelületét is.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a telepítendő rendszer működtetéséhez szükséges valamennyi hardver és szoftver elemet.
A felújítás során keletkezett hulladékok, valamint a leszerelt berendezések eltávolítása és ártalmatlanítása a nyertes ajánlattevő feladata. Az üzemszerű működést a felújítás teljes időtartama alatt biztosítani kell.
További követelmények a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kiépített rendszerre vonatkozó jótállási idő (min. 24 hónap, max. 48 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az alábbi ajánlati elemek vételi opcióként kerülnek meghatározásra, melyek lehívása (megrendelése) a nyertes ajánlatban szereplő ajánlati ár, és az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet függvénye:
- A központ összes videotechnikai elemének szünetmentes áramforrásról való táplálása (a minimálisan elfogadható áthidalási idő teljes terhelésnél kb. 30 perc).
- 1 db fix fókuszálható kamera és 1 fm Ip vezetékes hálózat telepítési díja.
- 1 db 8 TB HDD merevlemez díja.
Az opciós tételek ellenértékét a nettó ajánlati árba be kell építeni, illetve az EKR-ben elektronikus űrlapon külön is meg kell adni.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A "nettó ajánlati árat" a következő teljesítési elemeket magában foglalva kell megadni: beléptetőrendszer/kamerarendszer kiépítése és üzembe helyezése, az összes anyag- és eszközköltséggel, tervezéssel, programozással és üzembe helyezéssel, valamint betanítással, az opciós tételekkel együtt.
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Beléptetőrendszer felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Elektro-Kartel Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93763354
Postai cím: Gubacsi út 6/c
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: elektrokartelkft@gmail.com
Telefon: +36 203230552
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13633655243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9893640
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Security Automatika Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25417072
Postai cím: Székely Elek Út 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11827878242

Hivatalos név: CyClick Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62937872
Postai cím: Bokor Utca 17-21. -1. em. 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24128337241

Hivatalos név: T-TECH 2000 Biztonságtechnikai és Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87783496
Postai cím: Szilágyi Utca 8.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6721
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12567962206

Hivatalos név: Elektro-Kartel Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93763354
Postai cím: Gubacsi út 6/c
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13633655243

Hivatalos név: ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55016452
Postai cím: Teve Utca 51/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12350508241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Kamerarendszer felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Elektro-Kartel Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93763354
Postai cím: Gubacsi út 6/c
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: elektrokartelkft@gmail.com
Telefon: +36 203230552
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13633655243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7904000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Security Automatika Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25417072
Postai cím: Székely Elek Út 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11827878242

Hivatalos név: CyClick Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62937872
Postai cím: Bokor Utca 17-21. -1. em. 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24128337241

Hivatalos név: T-TECH 2000 Biztonságtechnikai és Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87783496
Postai cím: Szilágyi Utca 8.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6721
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12567962206

Hivatalos név: ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55016452
Postai cím: Teve Utca 51/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12350508241

Hivatalos név: Elektro-Kartel Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93763354
Postai cím: Gubacsi út 6/c
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13633655243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/11/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges