Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/47
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma: 2020.03.06.
Iktatószám: 2518/2020
CPV Kód: 80340000-9
Ajánlatkérő: Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért
Teljesítés helye: 4025 Debrecen, Nyugati utca 26. I. emelet 1. ajtó, regionális iroda.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Progress Consult Dán-Magyar Fejlesztési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80729554
Postai cím: Nyugati Utca 26.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Földi Csaba
Telefon: +36 52747452
E-mail: info@nyitok.hu
Fax: +36 52747451
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyitok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyitok.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: NYITOK - Készséggarancia modell fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000958932019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80340000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A NYITOK hálózatára épülő, Készséggarancia modell fejlesztése és megvalósításának szakértői támogatása a „NYITOK hálózat a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztéséért” pályázati program (kódszám: GINOP--6.1.4-16) keretében az alábbiak szerint:
1. Kulcsfeladat: A NYITOK Készséggarancia Program koncepciójának kidolgozása és tesztelése
A kulcsfeladat tevékenységei:
1.1 A NYITOK Készséggarancia Program megvalósítására vonatkozó koncepció kidolgozása. A kidolgozandó NYITOK Készséggarancia Program koncepciónak követnie kell az EU Kompetenciafejlesztési pályákról szóló kezdeményezésének elveit, a magyar munkaerőpiaci körülményeket, igényeket és a helyi szak- és felnőttképzési rendszer sajátosságait. Fontos szempont továbbá, hogy a NYITOK Készséggarancia Program vegye figyelembe és építse be az adott területen elindított legjobb nemzetközi gyakorlatokat is.
A koncepció az alábbi fő elemek részletes leírását kell tartalmaznia:
o Felmérő rendszer az alapkészségekre vonatkozóan
o Képzéskínálati rendszer
o Meglévő készségek elismerésének keretei és tanácsadás.
A NYITOK Készséggarancia Program koncepcióját a szerződéskötéstől számított 30 napon belül kell kidolgozni. A résztevékenység megvalósítására 150 embernap áll rendelkezésre.
1.2 Az elfogadott NYITOK Készséggarancia Program koncepciójának megfelelő eszköztár kidolgozása.
Az eszköztár kidolgozásának a NYITOK Készséggarancia Program koncepciójának elfogadásától számított 90 napon belül kell elkészülnie. A résztevékenység megvalósítására 200 embernap áll rendelkezésre.
1.3 A NYITOK Készséggarancia Program koncepció 100 fő bevonásával, a NYITOK központokban történő tesztelésének szakmai támogatása (pl. célcsoport elérése, motiválása, foglalkoztatók bevonása, az eljárások és folyamatok kidolgozása és tesztelése), tapasztalatok, eredmények gyűjtése, továbbfejlesztése. A résztevékenység megvalósítására 75 embernap áll rendelkezésre.
1.4 A NYITOK Készséggarancia Program és a kapcsolódó eszközök finomhangolása és véglegesítése a tesztelés tapasztalatai alapján.
A tesztelés szakmai támogatására és az eszközöknek a tesztelés alapján történő finomhangolására az eszköztár kidolgozásától (1.2 tevékenység teljesítésétől) számított további 90 napon belül kell elkészülnie. A résztevékenység megvalósítására 75 embernap áll rendelkezésre.
A tevékenység megvalósítására összesen 500 embernap áll rendelkezésre.
2 Kulcsfeladat: A dolgozók, munkavállalók testreszabott alapkészségfejlesztése általi KKV fejlesztési- és hatékonyságnövelő, releváns nemzetközi tapasztalatokat is figyelembe vevő modell kialakítása és bevezetése a NYITOK Tanulási Központok hálózatában
A kulcsfeladat minimálisan elvárt tevékenységei a kiválasztott 20 KKV vonatkozásában:
2.1 Vállalati szintű, testreszabott szükségletfelmérés.
2.2 Munkafolyamatok elemzése, diagnózis készítése a kompetenciafejlesztési ajánlat megalapozásaként.
2.3 Munkavállalók fejlesztési szükségleteinek meghatározása.
2.4 Kompetenciafejlesztési ajánlat készítése.
2.5 Az egyéni szükségletfelmérésen alapuló, testreszabott fejlesztési program és kapcsolódó fejlesztési eszközök kidolgozása a kiválasztott dolgozók vállalati környezetben megvalósuló alapkészség-fejlesztésére vonatkozóan.
2.6 A fejlesztési programok egyeztetése az Ajánlatkérővel és ezek átadása az érintett NYITOK központok számára, akik a program megvalósításáért felelősök lesznek.
2.7 A fejlesztési folyamat helyszíni minőségbiztosítása és szakmai támogatása.
2.8 A fejlesztésnek a vállalati gyakorlatba való beépítésének szakértői támogatása a hatékonyságnövelés céljából.
A testreszabott fejlesztési programok (képzések, tanulási programok) konkrét megvalósítása a KKV-knál az Ajánlatkérő, ill. a NYITOK hálózathoz tartozó érintett helyi tanulási központok feladata lesz.
A 20 kiválasztott KKV esetében a fejlesztési programba bevont dolgozók minimális létszáma: 15 fő/cég.
3 Kulcsfeladat: A NYITOK hálózat tanulási tanácsadóinak és a megvalósításban résztvevő helyi szakembereinek felkészítése, személyes mentorálása, helyszíni tanácsadás, ill. online szakmai támogatás, helpdesk működtetés
A kulcsfeladat tevékenységei:
3.1 A tanulási tanácsadók és a fejlesztések megvalósítását támogató, a projektbe bevont helyi szakemberek felkészítése a NYITOK Készséggarancia Program helyi feltételeinek helyi kiépítésére, ennek tesztelésére, valamint a KKV dolgozók, munkavállalók testreszabott alapkészségfejlesztése által megvalósuló fejlesztési- és hatékonyságnövelő modell feltételeinek helyi kialakítására (felkészítés). A felkészítés online és helyszíni látogatás formájában kell megvalósuljon.
3.2 Szakmai támogatás (mentorálás) biztosítása a tanulási tanácsadók és a fejlesztések megvalósítását támogató, a projektbe bevont helyi szakemberek számára a NYITOK Készséggarancia Program helyi tesztelésének és a KKV dolgozók, munkavállalók testreszabott alapkészségfejlesztése által megvalósuló fejlesztési- és hatékonyságnövelő modell helyi bevezetésének folyamatában. A mentorálás online (help-desk működtetése, online szakmai közösségek facilitálása stb.) és helyszíni látogatás formájában kell megvalósuljon.
A tanulási tanácsadók és a fejlesztések megvalósítását támogató, a projektbe bevont helyi szakemberek felkészítésére és mentorálására összesen 220 szakértői nap áll rendelkezésre, melyből legalább 120 szakértői napot helyszíni támogatásra kell fordítani.Folytatása a II.2.4. pontnak: A jelen szerződéshez kapcsolódó elvárt eredmények:
• NYITOK alapkészség-fejlesztési Készséggarancia Program koncepciójának kidolgozása
• A NYITOK Készséggarancia Program és eszközeinek tesztelése a célcsoporthoz tartozó 100 fő bevonásával tesztelést követő véglegesítés;
• Dolgozók, munkavállalók testreszabott alapkészségfejlesztése általi KKV fejlesztési- és hatékonyságnövelő modell kidolgozása, bevezetése és alkalmazása 20 KKV-nál;
• A NYITOK hálózat tanulási tanácsadóinak és a megvalósításban résztvevő helyi szakembereinek felkészítése, személyes mentorálása, helyszíni tanácsadás, ill. online szakmai támogatás.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 138700000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: NYITOK - Készséggarancia modell fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80340000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4025 Debrecen, Nyugati utca 26. I. emelet 1. ajtó, regionális iroda.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A NYITOK hálózatára épülő, Készséggarancia modell fejlesztése és megvalósításának szakértői támogatása a „NYITOK hálózat a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztéséért” pályázati program (kódszám: GINOP--6.1.4-16) keretében az alábbiak szerint:
1. Kulcsfeladat: A NYITOK Készséggarancia Program koncepciójának kidolgozása és tesztelése
A kulcsfeladat tevékenységei:
1.1 A NYITOK Készséggarancia Program megvalósítására vonatkozó koncepció kidolgozása. A kidolgozandó NYITOK Készséggarancia Program koncepciónak követnie kell az EU Kompetenciafejlesztési pályákról szóló kezdeményezésének elveit, a magyar munkaerőpiaci körülményeket, igényeket és a helyi szak- és felnőttképzési rendszer sajátosságait. Fontos szempont továbbá, hogy a NYITOK Készséggarancia Program vegye figyelembe és építse be az adott területen elindított legjobb nemzetközi gyakorlatokat is.
A koncepció az alábbi fő elemek részletes leírását kell tartalmaznia:
o Felmérő rendszer az alapkészségekre vonatkozóan
o Képzéskínálati rendszer
o Meglévő készségek elismerésének keretei és tanácsadás.
A NYITOK Készséggarancia Program koncepcióját a szerződéskötéstől számított 30 napon belül kell kidolgozni. A résztevékenység megvalósítására 150 embernap áll rendelkezésre.
1.2 Az elfogadott NYITOK Készséggarancia Program koncepciójának megfelelő eszköztár kidolgozása.
Az eszköztár kidolgozásának a NYITOK Készséggarancia Program koncepciójának elfogadásától számított 90 napon belül kell elkészülnie. A résztevékenység megvalósítására 200 embernap áll rendelkezésre.
1.3 A NYITOK Készséggarancia Program koncepció 100 fő bevonásával, a NYITOK központokban történő tesztelésének szakmai támogatása (pl. célcsoport elérése, motiválása, foglalkoztatók bevonása, az eljárások és folyamatok kidolgozása és tesztelése), tapasztalatok, eredmények gyűjtése, továbbfejlesztése. A résztevékenység megvalósítására 75 embernap áll rendelkezésre.
1.4 A NYITOK Készséggarancia Program és a kapcsolódó eszközök finomhangolása és véglegesítése a tesztelés tapasztalatai alapján.
A tesztelés szakmai támogatására és az eszközöknek a tesztelés alapján történő finomhangolására az eszköztár kidolgozásától (1.2 tevékenység teljesítésétől) számított további 90 napon belül kell elkészülnie. A résztevékenység megvalósítására 75 embernap áll rendelkezésre.
A tevékenység megvalósítására összesen 500 embernap áll rendelkezésre.
2 Kulcsfeladat: A dolgozók, munkavállalók testreszabott alapkészségfejlesztése általi KKV fejlesztési- és hatékonyságnövelő, releváns nemzetközi tapasztalatokat is figyelembe vevő modell kialakítása és bevezetése a NYITOK Tanulási Központok hálózatában
A kulcsfeladat minimálisan elvárt tevékenységei a kiválasztott 20 KKV vonatkozásában:
2.1 Vállalati szintű, testreszabott szükségletfelmérés.
2.2 Munkafolyamatok elemzése, diagnózis készítése a kompetenciafejlesztési ajánlat megalapozásaként.
2.3 Munkavállalók fejlesztési szükségleteinek meghatározása.
2.4 Kompetenciafejlesztési ajánlat készítése.
2.5 Az egyéni szükségletfelmérésen alapuló, testreszabott fejlesztési program és kapcsolódó fejlesztési eszközök kidolgozása a kiválasztott dolgozók vállalati környezetben megvalósuló alapkészség-fejlesztésére vonatkozóan.
2.6 A fejlesztési programok egyeztetése az Ajánlatkérővel és ezek átadása az érintett NYITOK központok számára, akik a program megvalósításáért felelősök lesznek.
2.7 A fejlesztési folyamat helyszíni minőségbiztosítása és szakmai támogatása.
2.8 A fejlesztésnek a vállalati gyakorlatba való beépítésének szakértői támogatása a hatékonyságnövelés céljából.
A testreszabott fejlesztési programok (képzések, tanulási programok) konkrét megvalósítása a KKV-knál az Ajánlatkérő, ill. a NYITOK hálózathoz tartozó érintett helyi tanulási központok feladata lesz.
A 20 kiválasztott KKV esetében a fejlesztési programba bevont dolgozók minimális létszáma: 15 fő/cég.
3 Kulcsfeladat: A NYITOK hálózat tanulási tanácsadóinak és a megvalósításban résztvevő helyi szakembereinek felkészítése, személyes mentorálása, helyszíni tanácsadás, ill. online szakmai támogatás, helpdesk működtetés
A kulcsfeladat tevékenységei:
3.1 A tanulási tanácsadók és a fejlesztések megvalósítását támogató, a projektbe bevont helyi szakemberek felkészítése a NYITOK Készséggarancia Program helyi feltételeinek helyi kiépítésére, ennek tesztelésére, valamint a KKV dolgozók, munkavállalók testreszabott alapkészségfejlesztése által megvalósuló fejlesztési- és hatékonyságnövelő modell feltételeinek helyi kialakítására (felkészítés). A felkészítés online és helyszíni látogatás formájában kell megvalósuljon.
3.2 Szakmai támogatás (mentorálás) biztosítása a tanulási tanácsadók és a fejlesztések megvalósítását támogató, a projektbe bevont helyi szakemberek számára a NYITOK Készséggarancia Program helyi tesztelésének és a KKV dolgozók, munkavállalók testreszabott alapkészségfejlesztése által megvalósuló fejlesztési- és hatékonyságnövelő modell helyi bevezetésének folyamatában. A mentorálás online (help-desk működtetése, online szakmai közösségek facilitálása stb.) és helyszíni látogatás formájában kell megvalósuljon.
A tanulási tanácsadók és a fejlesztések megvalósítását támogató, a projektbe bevont helyi szakemberek felkészítésére és mentorálására összesen 220 szakértői nap áll rendelkezésre, melyből legalább 120 szakértői napot helyszíni támogatásra kell fordítani.
Folyt.: II.2.8. pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő szakember felnőttek alapkészség fejlesztésére vonatkozó nemzetközi együttműködési tapasztalata hónapokban megadva (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 10
2 2.A telj.-be bevonni kívánt lega. 1 fő sz.e. felnőttek alapkészség fejl.bizt.modell kidolg.-ra és/vagy képzési programjának kidolg.-ra és a megval. tám.-ra von. szakmai tap. hónapokbban megadva(0-24) 10
3 3. A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő szakember rendelkezik-e alapkészség-felmérésére alkalmas módszertani eszköz fejlesztésére és tesztelésére vonatkozó szakmai tapasztalattal (igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP--6.1.4-16
II.2.9) További információ:


IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16599 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: NYITOK - Készséggarancia modell fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Progress Consult Dán-Magyar Fejlesztési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81259214
Postai cím: Munkácsy Mihály Utca 21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1046
Ország: Magyarország
E-mail: vinczezs@progress.hu
Telefon: +36 203136010
Internetcím(ek): (URL) www.progress.hu
Fax: +36 13990773
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14022405241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 138700000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Progress Consult Dán-Magyar Fejlesztési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81259214
Postai cím: Munkácsy Mihály Utca 21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1046
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14022405241

Hivatalos név: Colosseum Budapest Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24686936
Postai cím: Honfoglalás út 74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12576094243

Hivatalos név: OKT-FULL Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23331127
Postai cím: Futórózsa Utca 70.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23755347242

Hivatalos név: Consilium-Tender Oktatási Szolgáltató és Tanácsadó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65777303
Postai cím: Harruckern Tér 3. II/10.
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13962827204

Hivatalos név: N & S Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58705351
Postai cím: Bogdánfy Utca 7/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13254728243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges