Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/57
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.20.
Iktatószám:4103/2020
CPV Kód:31154000-0
Ajánlatkérő:Legfőbb Ügyészség
Teljesítés helye:1122 Budapest, Maros utca 6/a
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:EXTOR Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Legfőbb Ügyészség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91083142
Postai cím: Markó Utca 16
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gócza László
Telefon: +36 13325930122
E-mail: gocza.laszlo@mku.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szünetmentes tápegység beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001625462019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31154000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 db szünetmentes tápegység 2 db 76-90 kVA teljesítményű 20-40 kW-os modulokból felépített kettős konverziós online 3 fázisú UPS
redundáns modulokkal, minimum 60, maximum 80 perc perc áthidalási idővel 72kW terhelésen. Minimálisan 10 éves várható
élettartam kategóriájú akkumulátorokkal. A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Alkr.) 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt, a megnevezett megoldásokkal egyenértékű teljesítést elfogad az
Ajánlatkérő a Korm. r. 46.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint. Az ajánlatban csak új, azaz nem használt és nem demo készülék,
termék ajánlható meg. A teljes körű installáció magában foglalja a fenti eszköz beszerelését, telepítését és rendeltetésszerű
használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését a Dokumentációban foglaltak szerint, illetve a termékek használatának
betanítását (maximum 3 órában 3 fő részére) a felhasználó (üzemeltető) személyzet számára. A teljesítés továbbá magában foglalja az
üzembehelyezési /próbaüzemi jegyzőkönyv felvételét, a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét, terméktől függően
az EV mérési jegyzőkönyv felvételét, valamint a felhasználói kézikönyvek, használati utasítások,magyar nyelven, nyomtatott formában,
és/vagy elektronikus formában (CD-ROM, vagy DVD-ROM). Az ajánlati ár tartalmazzon minden, teljes körű teljesítéshez szükséges
járulékos költséget: — műszaki csatlakozások kiépítését, berendezés helyszínre szállítását, szerelési munkálatokat,
csatlakoztatást-telepítést, beüzemelést-beszabályozást, installálást, műterheléssel történő próbaüzemeltetést, az üzemeltető
képviselőinek betanítását, magyar nyelvű használati utasításokat. Az ajánlati árnak továbbá tartalmaznia kell: a gépspecifikus építési
és szakipari munkák szakszerű kivitelezéséhez adatszolgáltatást és telepítési tervdokumentáció elkészítését; minden az üzembe
helyezéshez műszaki csatlakozásokhoz szükséges tartozékot, — járulékos munkát, rendeltetésszerű használathoz szükséges tartozékot;
EV mérési jegyzőkönyveket. Ajánlatkérő továbbá előírja a nyertes ajánlattevőként szerződő fél részére, hogy a termék telepítése és
üzembe helyezése során a legkisebb környezeti terhelésre törekedjen. Vevő a telepítés során Eladó ezen kötelmének teljesítését
helyszíni ellenőrzés során vizsgálja. A nyertes ajánlattevőnek – a szállítást és teljes körű installációt követően – 72 óra zavartalan,
hibamentes próbaüzemet kell végeznie és dokumentálnia. A próbaüzemeltetést a szünetmentes tápegység névleges teljesítményértéke
(80 kVA) minimum 30%-ának megfelelő mértékű műterhelés szünetmentes tápegységre történő csatlakoztatásával szükséges
végrehajtani és dokumentálni. A műterhelés elvégzéséhez szükséges berendezéseket, eszközöket az Ajánlattevőknek kell biztosítaniuk.
A próbaüzem megfelelőségét Ajánlatkérő ellenőrzi. Amennyiben Eladó ezen kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget,
úgy Vevő jogosult a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jogkövetkezményeket alkalmazni. Nyertes ajánlattevőnek biztosítania
kell a teljes körű szervizellátást a jótállási idő alatt. Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentáció
mellékletét képező műszaki leírásban található szakmai követelmények tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 23900000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Szünetmentes tápegység beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31154000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1122 Budapest, Maros utca 6/a
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db szünetmentes tápegység 2 db 76-90 kVA teljesítményű 20-40 kW-os modulokból felépített kettős konverziós online 3 fázisú UPS
redundáns modulokkal, minimum 60, maximum 80 perc perc áthidalási idővel 72kW terhelésen. Minimálisan 10 éves várható
élettartam kategóriájú akkumulátorokkal. A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Alkr.) 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt, a megnevezett megoldásokkal egyenértékű teljesítést elfogad az
Ajánlatkérő a Korm. r. 46.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint. Az ajánlatban csak új, azaz nem használt és nem demo készülék,
termék ajánlható meg. A teljes körű installáció magában foglalja a fenti eszköz beszerelését, telepítését és rendeltetésszerű
használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését a Dokumentációban foglaltak szerint, illetve a termékek használatának
betanítását (maximum 3 órában 3 fő részére) a felhasználó (üzemeltető) személyzet számára. A teljesítés továbbá magában foglalja az
üzembehelyezési /próbaüzemi jegyzőkönyv felvételét, a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét, terméktől függően
az EV mérési jegyzőkönyv felvételét, valamint a felhasználói kézikönyvek, használati utasítások,magyar nyelven, nyomtatott formában,
és/vagy elektronikus formában (CD-ROM, vagy DVD-ROM). Az ajánlati ár tartalmazzon minden, teljes körű teljesítéshez szükséges
járulékos költséget: — műszaki csatlakozások kiépítését, berendezés helyszínre szállítását, szerelési munkálatokat,
csatlakoztatást-telepítést, beüzemelést-beszabályozást, installálást, műterheléssel történő próbaüzemeltetést, az üzemeltető
képviselőinek betanítását, magyar nyelvű használati utasításokat. Az ajánlati árnak továbbá tartalmaznia kell: a gépspecifikus építési
és szakipari munkák szakszerű kivitelezéséhez adatszolgáltatást és telepítési tervdokumentáció elkészítését; minden az üzembe
helyezéshez műszaki csatlakozásokhoz szükséges tartozékot, — járulékos munkát, rendeltetésszerű használathoz szükséges tartozékot;
EV mérési jegyzőkönyveket. Ajánlatkérő továbbá előírja a nyertes ajánlattevőként szerződő fél részére, hogy a termék telepítése és
üzembe helyezése során a legkisebb környezeti terhelésre törekedjen. Vevő a telepítés során Eladó ezen kötelmének teljesítését
helyszíni ellenőrzés során vizsgálja. A nyertes ajánlattevőnek – a szállítást és teljes körű installációt követően – 72 óra zavartalan,
hibamentes próbaüzemet kell végeznie és dokumentálnia. A próbaüzemeltetést a szünetmentes tápegység névleges teljesítményértéke
(80 kVA) minimum 30%-ának megfelelő mértékű műterhelés szünetmentes tápegységre történő csatlakoztatásával szükséges
végrehajtani és dokumentálni. A műterhelés elvégzéséhez szükséges berendezéseket, eszközöket az Ajánlattevőknek kell biztosítaniuk.
A próbaüzem megfelelőségét Ajánlatkérő ellenőrzi. Amennyiben Eladó ezen kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget,
úgy Vevő jogosult a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jogkövetkezményeket alkalmazni. Nyertes ajánlattevőnek biztosítania
kell a teljes körű szervizellátást a jótállási idő alatt. Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentáció
mellékletét képező műszaki leírásban található szakmai követelmények tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállási idő (hónap) minimális 24 hónapon felül (min 0- max 96 hónap) 10
2 Teljesítési határidő (nap) minimum 30 nap maximum 50 nap 15
3 Vállalt késedelmi kötbér mértéke (%) (min. 0,3%/nap, max: 1%/nap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 65
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szünetmentes tápegység beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EXTOR Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37052700
Postai cím: Gyár Utca 2.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: gal@extor.hu
Telefon: +36 306895347
Internetcím(ek): (URL) www.extor.hu
Fax: +36 15017810
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12518700213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 23900000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21266834
Postai cím: Róbert Károly Krt. 70-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13978774241

Hivatalos név: Exicom Informatika Kereskedőház Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85322332
Postai cím: Városház 16. félemelet 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24907468241

Hivatalos név: EXTOR Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37052700
Postai cím: Gyár Utca 2.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12518700213

Hivatalos név: MNT Systems Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76580161
Postai cím: Táncsics Mihály Utca 48.
Város: Pomáz
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2013
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14900549213

Hivatalos név: BPS Business Power Systems Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33190044
Postai cím: Szilas Utca 10.
Város: Nagytarcsa
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2142
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10659739213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/12/23 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges