Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/53
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.16.
Iktatószám:4466/2020
CPV Kód:48421000-5
Ajánlatkérő:NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye és budapesti telephelyei, valamint az Ajánlattevő székhelye és telephelyei.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Business Process Consulting Informatikai és Üzleti Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:elektronikus közigazgatási informatikai és távközlési szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20976077
Postai cím: Csokonai Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Boros Anikó
Telefon: +36 17952546
E-mail: boros.aniko@nisz.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nisz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: elektronikus közigazgatási informatikai és távközlési szolgáltatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Adattárház IBM Cognos üzemeltetés beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001498372019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48421000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az adattárház Cognos szervereinek működtetési, valamint a Cognos üzemeltetés támogatási feladatainak elvégzése, továbbá egyes, számára dedikált adatkockák üzemeltetése, frissítésük biztosítása.
Üzemeltetési feladatok:
1.2.1. Adatok kiolvasása, tisztítása, szűrése, javítása a forrásrendszerekből.
Feladatok: Azon adatkocka tekintetében, mely egyedi ETL folyamattal bír, a kocka frissítésének érdekében az egyedi ETL folyamatok üzemeltetése, a meghatározott időszaki (pl. havi, he-ti, napi) betöltések elvégzése. A betöltési hibák ellenőrzése és javítása/javításra átadása.
• adatkinyerési eljárások futtatása,
• transzformációs és javító eljárások futtatása
• betöltési eljárások futtatása
• ETL folyamat összeillesztése
Részletesen:
Betöltések típusa:
b. Napi inkrementális betöltés az IR forrásrendszerből 1318 táblára, az IR forrás Oracle rend-szerre felépített az adattárház Oracle szerver oldalon létrejövő materializált view logokból felépítve, ECDA (Enterprise Connect Data Access Option for Oracle) kapcsolaton keresztül egy ASE 16 (SAP Adaptive Servere Enterprise) OLTP szerverbe töltődnek be az adatok. Az ASE 16 adatbázisból proxy táblákon keresztül ODBC kapcsolattal kerülnek át az adatok az SAP IQ 16 szerverbe.
Betöltések főbb tennivalói:
• A havi és heti és napi áttöltések helyességének ellenőrzésére batch-ek futtatása.
• Az áttöltő és ellenőrző batch-ek logjainak ellenőrzése.
• A betöltési eljárások folyamatos üzemeltetése.
A betöltő eljárásokat további működtetés céljából az ajánlatkérő az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja.
1.2.2. Az ellátás, képzés, támogatás, álláskeresők és közfoglalkoztatás szerződések adatkockák üzemeltetése
Feladatok: Havi záráshoz kapcsolódó, egyedi fejlesztésű adatbetöltő- és transzformációs rend-szer üzemeltetése, az adatszolgáltatás alapját képező relációs és multidimenzionális adatállományok rendszeres frissítése, ellenőrzése és hibajavítás.
Részletesen:
A BM közfoglalkoztatás havi szerződések adatszolgáltatás üzemeltetése, betöltési és adat transzformációs eljárások beillesztése az egyedi adatbetöltő- és transzformációs keretrendszer-be, rendszeres havi statisztika biztosítása.
Az
• ellátás,
• képzés,
• támogatás
havi zárásaihoz kapcsolódó, egyedi adatbetöltő- és transzformációs rendszer üzemeltetése, az adatszolgáltatás alapját képező relációs és multidimenzionális adatállományok rendszeres frissítése, ellenőrzése és hibajavítás.
Adatkinyerés: A fenti adatkörök átalakításokhoz kötődő IR adatkinyerések és adatáttöltések végzése (2.1.1. pont szerint),.
Az NFSZ éles adattárház ellátás, képzés, támogatás és közfoglalkoztatás szerződések egyedi fejlesztésű adatbetöltő- és transzformációs eljárásaihoz, relációs és multidimenzionális adatállományaihoz kapcsolódó szolgáltatás elvégzése: hibamegelőzés, hibajelzések fogadása a meg-rendelőtől.
Adatkocka frissítés: Az IBM Cognos Transformer modellek alapján rendszeres havi adatkockák frissítése.
Adatok publikálása: A legenerált adatkockák publikálása az IBM Cognos Teszt szerverre.
A minisztériumi jóváhagyás (BM, PM) után az adatkockák publikálása az éles IBM Cognos szerverre.
Ha a minisztériumok részéről hibajelzés érkezik, a modelleket javítani szükséges, a adatkockákat újra kell generálni és publikálni az általuk megadott instrukciók alapján, külön egyeztetett időpontig.
1.3. Üzemeltetés támogatási feladatok
A szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő jogosult 200 óra egyedi támogatás igénybevételére. A támogatási feladatokhoz szükséges óraszámot az Ajánlatkérő egyedi megrendeléssel hívja le a műszaki leírás 2. számú függelékében szereplő megrendelőlap alkalmazásával.
A feladatok elvégzésének határideje a megrendelés megküldését követő legfeljebb 90 nap. A tényleges határidőt a megrendelő tartalmazza. Minden egyedi megrendelésben szereplő feladat tekintetében átadandók a megtervezett és elvégzett tevékenységeket, illetve javaslatokat tartalmazó dokumentáció. A dokumentációkat az Ajánlatkérő minőségileg ellenőrzi, és megfelelőség esetén elfogadja.
Az Ajánlatkérő nem köteles a jelen pontban szereplő óraszám teljes vagy részleges lehívására. Ezen feladatok esetében a számlázás a teljesítésigazolás Ajánlatkérő általi jóváhagyását követően történik. A teljesítés igazolásához az Ajánlattevőnek a munkavégzés tényét és az átadott eredménytermékeket rögzítő munkalapot kell csatolnia, amelynek teljesítését az Ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója aláírásával igazolja.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 34551200 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Adattárház IBM Cognos üzemeltetés beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48421000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye és budapesti telephelyei, valamint az Ajánlattevő székhelye és telephelyei.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az adattárház Cognos szervereinek működtetési, valamint a Cognos üzemeltetés támogatási feladatainak elvégzése, továbbá egyes, számára dedikált adatkockák üzemeltetése, frissítésük biztosítása.
Üzemeltetési feladatok:
1.2.1. Adatok kiolvasása, tisztítása, szűrése, javítása a forrásrendszerekből.
Feladatok: Azon adatkocka tekintetében, mely egyedi ETL folyamattal bír, a kocka frissítésének érdekében az egyedi ETL folyamatok üzemeltetése, a meghatározott időszaki (pl. havi, he-ti, napi) betöltések elvégzése. A betöltési hibák ellenőrzése és javítása/javításra átadása.
• adatkinyerési eljárások futtatása,
• transzformációs és javító eljárások futtatása
• betöltési eljárások futtatása
• ETL folyamat összeillesztése
Részletesen:
Betöltések típusa:
b. Napi inkrementális betöltés az IR forrásrendszerből 1318 táblára, az IR forrás Oracle rend-szerre felépített az adattárház Oracle szerver oldalon létrejövő materializált view logokból felépítve, ECDA (Enterprise Connect Data Access Option for Oracle) kapcsolaton keresztül egy ASE 16 (SAP Adaptive Servere Enterprise) OLTP szerverbe töltődnek be az adatok. Az ASE 16 adatbázisból proxy táblákon keresztül ODBC kapcsolattal kerülnek át az adatok az SAP IQ 16 szerverbe.
Betöltések főbb tennivalói:
• A havi és heti és napi áttöltések helyességének ellenőrzésére batch-ek futtatása.
• Az áttöltő és ellenőrző batch-ek logjainak ellenőrzése.
• A betöltési eljárások folyamatos üzemeltetése.
A betöltő eljárásokat további működtetés céljából az ajánlatkérő az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja.
1.2.2. Az ellátás, képzés, támogatás, álláskeresők és közfoglalkoztatás szerződések adatkockák üzemeltetése
Feladatok: Havi záráshoz kapcsolódó, egyedi fejlesztésű adatbetöltő- és transzformációs rend-szer üzemeltetése, az adatszolgáltatás alapját képező relációs és multidimenzionális adatállományok rendszeres frissítése, ellenőrzése és hibajavítás.
Részletesen:
A BM közfoglalkoztatás havi szerződések adatszolgáltatás üzemeltetése, betöltési és adat transzformációs eljárások beillesztése az egyedi adatbetöltő- és transzformációs keretrendszer-be, rendszeres havi statisztika biztosítása.
Az
• ellátás,
• képzés,
• támogatás
havi zárásaihoz kapcsolódó, egyedi adatbetöltő- és transzformációs rendszer üzemeltetése, az adatszolgáltatás alapját képező relációs és multidimenzionális adatállományok rendszeres frissítése, ellenőrzése és hibajavítás.
Adatkinyerés: A fenti adatkörök átalakításokhoz kötődő IR adatkinyerések és adatáttöltések végzése (2.1.1. pont szerint),.
Az NFSZ éles adattárház ellátás, képzés, támogatás és közfoglalkoztatás szerződések egyedi fejlesztésű adatbetöltő- és transzformációs eljárásaihoz, relációs és multidimenzionális adatállományaihoz kapcsolódó szolgáltatás elvégzése: hibamegelőzés, hibajelzések fogadása a meg-rendelőtől.
Adatkocka frissítés: Az IBM Cognos Transformer modellek alapján rendszeres havi adatkockák frissítése.
Adatok publikálása: A legenerált adatkockák publikálása az IBM Cognos Teszt szerverre.
A minisztériumi jóváhagyás (BM, PM) után az adatkockák publikálása az éles IBM Cognos szerverre.
Ha a minisztériumok részéről hibajelzés érkezik, a modelleket javítani szükséges, a adatkockákat újra kell generálni és publikálni az általuk megadott instrukciók alapján, külön egyeztetett időpontig.
1.3. Üzemeltetés támogatási feladatok
A szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő jogosult 200 óra egyedi támogatás igénybevételére. A támogatási feladatokhoz szükséges óraszámot az Ajánlatkérő egyedi megrendeléssel hívja le a műszaki leírás 2. számú függelékében szereplő megrendelőlap alkalmazásával.
A feladatok elvégzésének határideje a megrendelés megküldését követő legfeljebb 90 nap. A tényleges határidőt a megrendelő tartalmazza. Minden egyedi megrendelésben szereplő feladat tekintetében átadandók a megtervezett és elvégzett tevékenységeket, illetve javaslatokat tartalmazó dokumentáció. A dokumentációkat az Ajánlatkérő minőségileg ellenőrzi, és megfelelőség esetén elfogadja.
Az Ajánlatkérő nem köteles a jelen pontban szereplő óraszám teljes vagy részleges lehívására. Ezen feladatok esetében a számlázás a teljesítésigazolás Ajánlatkérő általi jóváhagyását követően történik. A teljesítés igazolásához az Ajánlattevőnek a munkavégzés tényét és az átadott eredménytermékeket rögzítő munkalapot kell csatolnia, amelynek teljesítését az Ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója aláírásával igazolja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő jogosult 200 óra egyedi támogatás igénybevételére.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1017160 Rész száma: Elnevezés: Adattárház IBM Cognos üzemeltetés beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Business Process Consulting Informatikai és Üzleti Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24088402
Postai cím: Déva Utca 26-28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: nemeth.rajmund@bpc.hu
Telefon: +36 305162999
Internetcím(ek): (URL) www.bpc.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14026708241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 34551200
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Business Process Consulting Informatikai és Üzleti Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24088402
Postai cím: Déva Utca 26-28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14026708241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/12/09 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges